“Oksimoron Bir Gösteren Olarak Reklamlarda Anne”
Ali ARICI*
*Öğr. Gör. Ali ARICI, Bilecik ŞEA Üniversitesi Bozüyük MYO ve Anadolu Üniversitesi Sosyal Bil. Enst.
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ABD Doktora PR Öğr., [email protected], [email protected]
“Oksimoron Bir Gösteren Olarak Reklamlarda Anne”
1.
Giriş ve Amaç
kitle iletişim dili & tutundurma ||||| “rıza efekti (ihtiyaç)”
popüler kültür ‘ekimi’, anlam çoğaltma, psikografik bağlam
“sınırlı kaynaklarla sınırsız ihtiyaçlar”a…
reklamın ‘anlam operasyon’ ve ‘trendsetting’ değeri
toplum referanslı ‘anne’ imgesi (edilgen prototip)
pragmatik + fordist + bandwagon efekt + hedonist kültür + postmodernist
“Oksimoron Bir Gösteren Olarak Reklamlarda Anne”
2. Kavramsal Çerçeve
2.1. Anne Kavramı ve Toplumsal Bağlamda Annelik
“wifmann (servant)”, “lady (liafdi+lavedi)”, “hanımefendi”, woman + mankind +
history + management + human + manufacture, ‘kadının lojistik eş rolü’, devlet
adamı + devlet baba + bilim adamı + iş adamı, biyolojik cinsiyet (doğuştan)”
&“toplumsal cinsiyet (sonradan)”,
FEMİNİST AKIM (1-2-3. dalga) < patriarkal yapı… HE (O = özne)…
“ikinci mesai (toplumun terbiye rolü)”
“Oksimoron Bir Gösteren Olarak Reklamlarda Anne”
2. Kavramsal Çerçeve
2.2. Reklamlarda Anne Figürü
kültürel kodlar ve şemalar (meşru dil), (hot buttons)
genel algı-tutum-niyet evrenini aynalamak (normalleştirme işlevi)
anne miti: fedakar, titiz, özverili, işlevsel & geleneksel değerler & stereotipler & kamusal
alan… başat mitleri dolaşıma sokan reklamlar.
Durkheim: kadın “doğanın ürünü” & erkek “toplumun ürünü” (sağlama işlemi)
kronikleşmiş ‘toplum kozası’nı korumak (doğal meta iletişim örgüsü)
2.3. Oksimoron Bir Gösteren Olarak Annelik
kitle iletilerini muğlak doğru “oxus” yapmak
toplumsal bağ ve sosyal (hipnotize) bilinç (praksis temsil ve tescil)
“Oksimoron Bir Gösteren Olarak Reklamlarda Anne”
3. Tasarım ve Yöntem
“anne ve reklam”, Google Barometre, Yargısal Örneklem
•
P&G “Proud Sponsor Of Mom”
•
Teknosa “Son Teknoloji Anneler”
•
Profilo “Ben Annemi Özledim”
•
Arçelik “Kraliçe; Arçelik”
•
Profilo “Anne Niçin Baktın Bana Öyle Kılavuzu”
…‘sistematik su yüzüne çıkarma’
Teun A. Van Dijk (gösteren + gönderge sistemi + analiz)
“Oksimoron Bir Gösteren Olarak Reklamlarda Anne”
4. Bulgular
ajite mesaj ve anne şemasındaki rövanşizm (histen oluşan organizma)
‘ürün yaşam eğrisi’ benzeri & anne temalı konumlandırılan çocuk
eğiten, yönlendiren, görevselci, işlevsel, fedakar, özverili, pasif anne profilini
(emek üreten)
acıya gösterilen tahammül ile toplumsal cinsiyet tahakküm
evdeki eğitici ve hizmet üretici
BAŞARMA İHTİYACI; anneler, jüri (toplum; eşik bekçileri) önüne çıkarak
kendini gerçekleştirme emellerini çocukları üzerinden giderir (!)
“Oksimoron Bir Gösteren Olarak Reklamlarda Anne”
4. Bulgular
“Oksimoron Bir Gösteren Olarak Reklamlarda Anne”
5. Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
“gösterenler”i oksimoron & “gönderge sistemleri”ni emekçi formatında işgören
irrasyonel (emotional appeal) gerekçeler eşliğinde kurgu
anneyi kılavuz, rehber, hizmetkar, duygusal, şefkatli, kontrolcü &
…standardize-sterilize edilmiş (tanRısal figürdeki) anne
…aynı; “ayna” annelik
transforme edilen diliyle örtülü söylem + toplumsal bağlam ardında gösterge
etkiler hiyerarşisi & yarar ekseni
reklamın ideolojik ve paradigma temelli ardalanını destekler sonuç…
“Oksimoron Bir Gösteren Olarak Reklamlarda Anne”
5. Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
“çocuk ve anne”, “marka ve annelik” veya “modernite-aile-anne”
ilişkisini aralayan söylem ve/veya içerik analizleri (Derrida veya
Lacan yapısöküm eleştirisi benzeri)
annelik temasını tüketici algısı ve davranışı boyutunda okumak
teşekkürler…
Download

Oksimoron Bir Gösteren Olarak Reklamlarda Anne