Dialyzovaný pacient a zmyslové
postihnutie
J. Pavúková, L. Vargovčíková (FMC Košice)
Definícia zdravotného postihnutia
Zdravotné postihnutie definuje Svetová zdravotnícka organizácia
(WHO) ako dlhodobé fyzické, duševné, mentálne alebo zmyslové
postihnutie, ktoré v interakcii s rôznymi prekážkami môže brániť
osobám so zdravotným postihnutím plnému a účinnému zapojeniu
sa do spoločnosti na rovnoprávnom základe s ostatnými.
Druhy sluchového postihnutia
Klasifikácia sluchového postihnutia podľa WHO:
0 – 25 dB – normálny sluch
26 – 40 dB – ľahké sluchové postihnutie
41 – 55 dB – stredné sluchové postihnutie
56 – 70 dB – stredne ťažké sluchové postihnutie
71 – 90 dB – ťažké sluchové postihnutie
91 a viac dB – veľmi ťažké sluchové postihnutie až hluchota
Nepočujúci
Materinská reč – znaková reč
Nie každý nepočujúci používa znakovú reč
Nie každý nepočujúci používa rovnakú znakovú reč
Odzeranie z úst
Načúvací aparát
Pri komunikácii dbať na zásady správnej komunikácie s nepočujúcim
Ranný vek – špeciálnopedagogická a terapeutická činnosť
Kazuistika
Pacient: T. T. *1956
Marec 2011
- prijatý na chirurgické oddelenie pre susp. akútnu pankreatitídu
VP: G – 4,7 mmol/l, Urea – 21 mmol/l, Kreat. – 458,1 µmol/l, K – 3,1 mmol/l,
Na – 132 mmol/l
Apríl 2011
Pacient privezený RZP pre kolaps a slabosť, hospitalizovaný na internom
oddelení pre stav po poruche vedomia, bolesti brucha, vysoké zápalové
parametre, renálnu insuficienciu.
VP: G – 5,6 mmol/l, Urea 26,02 mmol/l, Kreat. – 580,9 µmol/l,
Kys. Moč.- 360 µmol/l , Bielk. – 69,9 g/l, Na – 132 mmol/l, K – 3,3 mmol/l.
Záver nefrologického vyšetrenia (apríl 2011)
Akútne zhoršenie chronickej obličkovej choroby na podklade chron. GN
4 št. K/DOQI.
Odporúčené vyhotovenie cievneho prístupu - AV fistuly pre potrebu
hemodialýzy (na kontrolné nefrologické vyšetrenia ani na vytvorenie
AV fistuly sa však pacient nedostavil).
Máj 2011
Akútna hospitalizácia na nefrologickom oddelení FMC Košice
pre uremický syndróm, nefropatia 5. št. K/DOQI
VP: Urea – 47,5 mmol/l, Kreat.- 902 µmol/l, K – 4,6 mmol/l, Na 133 mmol/l
Moč:
GF zberom 0,04 ml/s, TR 76 %, KrU 2450 µmol/500ml, proteinúria 1338 mg/d
Pacient zaradený do chronického dialyzačného programu
Hemodialýza
Akútne zavedený Perm Cath (PC) pre potrebu hemodialýzy.
Po prvej dvojhodinovej HD si pacient vytrhol PC, na nasledujúci deň opakovaná
kanylácia.
Celkový stav po úprave uremického syndrómu stabilný, pacient preložený na
cievnu chirurgiu na vytvorenie AV fistuly.
Kardiálne kompenzovaný, zlý kontakt pre hluchonemotu, HD bez komplikácií.
Od mája 2011 je pacient zaradený do chronického dialyzačného programu
v režime hemodialýzy 4 hodiny 3x týždenne.
Hemodialýza
Začiatkom júla 2011 pacientovi prvýkrát kanylovaná AV fistula, kanylácia
problematická, následne zistená stenóza AV fistuly.
Pacient odoslaný na revíziu AV fistuly, avšak na výkon sa odmietol dostaviť,
dožaduje sa výkonu v celkovej anestéze.
August 2011
Pre potreby HD sa u pacienta naďalej používa PC, avšak pacient sa
pri každej HD dožaduje extrakcie PC a napojenia prostredníctvom
AV fistuly.
Problém
• Komunikačná bariéra
• Edukácia dialyzovaného pacienta
• Spolupráca s pacientom (spolupráca s rodinou pacienta,
nedisciplinovanosť pacienta)
Zásady komunikácie s nepočujúcim pacientom
• Pred začatím komunikácie pacienta upozorniť dotykom
• Odstrániť vizuálne prekážky pri komunikácii s pacientom
• Rozprávať pomaly, zreteľne artikulovať
• Používanie jednoduchých viet
• Klásť pacientovi jednoznačné vecné otázky
• Demonštrácia
Zásady komunikácie s nepočujúcim pacientom
• Využívať neverbálnu komunikáciu
• Písomná forma komunikácie
• Využívať znaky, posunky
• Dostatok času
• Trpezlivosť
Edukácia nepočujúceho pacienta
• Formu a obsah edukácie prispôsobiť stavu a potrebám pacienta
• Venovať dostatok času edukácii pacienta, podľa možností sa uistiť, či pacient
edukácii porozumel
• Pri edukácii dbať na zásady komunikácie s nepočujúcimi
• Využívať demonštráciu, obrázky, plagáty, ...
Edukácia nepočujúceho pacienta
• Rozprávať sa s pacientom priamo – nie spoza pacienta alebo zo strany
• Očný kontakt – možnosť odzerania z pier
• Úzko spolupracovať s rodinou pacienta
• Poskytnúť edukačný materiál pacientovi domov
Záver
Je výzvou a úlohou personálu dialyzačného strediska pomôcť postihnutému
pacientovi adaptovať sa bez väčších problémov na vzniknutú životnú situáciu.
Je aj na nás a na našom prístupe, ako pacient túto skutočnosť príjme a do akej
miery bude pre neho táto situácia obtiažna a stresujúca.
Ďakujem za pozornosť
Download

Dialyzovaný pacient a zmyslové postihnutie