T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
MÜFREDAT FORMU
Ders İzlencesi
Sayı
:
Diploma Programı Adı
: SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM)
Akademik Yıl
: 2014 - 2015
Dersin Adı :
Tarih :
İKTİSAT SOSYOLOJİSİ
19.11.2014
Dersin Kodu :
SSAO2030
Yarıyıl
Teorik Saati
Uygulama
Saati
Laboratuvar
Saati
Kredisi
AKTS
Öğretim Dili
Türü
4
2
0
0
2
4
Türkçe
Seçmeli
Derse Kabul Koşulları :
Derse Devam Zorunluluğu :
Dersi Veren(ler) :
Koşul Mevcut Değil
Teorik
Uygulama
Laboratuvar
70 %
0%
0%
Yrd. Doç. Dr. MURAT ŞENTÜRK
Mübadele, değer, para, piyasa, tüketim gibi kavramlar ile yerleşiklik, edimsellik ve kapitalizmlerin çeşitliliği
gibi konular etrafında cereyan eden tartışmalar gibi yeni ekonomi sosyolojisinin gündemini oluşturan ana
Dersin İçeriği :
temalar ve güncel
konular.
"Dersin amaçlarıyla bağlantılı olarak, öğrenci dersin sonunda; (1) Ekonomik olguları eleştirel ve
disiplinlerarası bir kavrayışla kavramanın zihinsel araçlarını edinir, (2) Toplumsal ilişkilerin ekonomik
etkinlikler üzerindeki etkisini fark eder, (3) Ekonomik olguları sosyolojik bir bakış açısını ihmal etmeksizin ele
Dersin Öğrenme Çıktıları :
almanın, ekonomik süreçlerde karşı karşıya kalınan problemlerin çözümü sürecindeki önemini fark eder.
"
Dersin İşleniş Yöntemi :
e- ders kitabı, e- ders sunumu, ders videosu
DERSİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Ödevler
Sunum
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
Proje
Klinik Uygulama
Laboratuar
Arazi Çalışması
Diğer Uygulamalar
Kısa Sınavlar
Dönem Ödevi / Projesi
Portfolyo Çalışmaları
Raporlar
Öğrenme Günlükleri
Bitirme Tezi/Projesi
Seminer
Diğer
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
Toplam
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARIN BAŞARI NOTUNA KATKISI
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI
Toplam
Sayı
Katkı Payı (%)
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
1
1
2
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
100
20
80
100
Sayfa 1 / 4
Derslerin sürekli
iyileştirilmesi bağlamında
(anket, mülakat, vb.) ön
görülen ölçme ve
değerlendirme araçları
nelerdir ve hangi amaca
yönelik uygulanmaktadır?
"Eğitim öğretim faaliyetleri içerisinde derslerin sürekli iyileştirilmesine yönelik olarak her dönem
öğrencilerden geri dönüşler alınmakta, sektördeki başarılı çalışanlardan sektördeki ihtiyaçlar ve yenilikler
doğrultusunda değerlendirmeler yapmaları istenmekte, fakülte kurulu tüm bu çalışma ve geri dönüşleri
değerlendirerek iyileştirme faaliyetlerine karar vermektedir. Öğrencilerden istenen bilgiler içerisinde, ders
içerikleri, ders materyelleri, öğretim üyesinin performansı, açık ve uzaktan eğitim platformundaki eksiklikler
ve problemlere yönelik ölçülebilir somut sorular sorulmakta ve alınan cevaplar değerlendirilmektedir.
"
AKTS - İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Ders Süresi
Sınıf Dışı Çalışma Süresi
Ödevler
Sunum
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
Proje
Klinik Uygulama
Laboratuar
Arazi Çalışması
Diğer Uygulamalar
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
Kısa Sınavlar
Dönem Ödevi / Projesi
Portfolyo Çalışmaları
Raporlar
Öğrenme Günlükleri
Bitirme Tezi/Projesi
Seminer
Diğer
Kredi İş Yükü
Kredi İş Yükü / 25
Dersin AKTS Kredisi
Sayı
Süre (Saat)
Kredi İş Yükü
14
14
0
0
10
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
10
2
3
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
28
42
0
0
10
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
10
100
4
4
HAFTALIK KONU BAŞLIKLARI
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Dersin Teorik Konu Başlıkları
İktisat sosyolojisi: Tanımı, konusu ve konumu
Kâr peşinde koşmanın mahkûm edildiği dönemlerden meşrulaştığı dönemlere: Aristo, Akinolu Thomas ve Montesquieu
“Sempati”den “Şahsi Çıkar”a Ekonomi Politik Teorisi ve Eleştirisi: Smith vs Marx
Durkheim: Kurum olarak piyasa ve değer
Homoekonomicus’un “ruh”u: Sombart ve Weber
Hediye, Mübadele ve Para: Mauss ve Simmel
Veblen ve Polanyi: “Bırakınız yapsınlar”cılığın kurumsal eleştirisi
“Zayıf bağların gücü”: Mark Granovetter ve ekonomik davranışın kişisel ilişki ağlarının içine “yerleşikliği” tezi
Mahremiyet ve ekonomi (Viviana Zelizer)
Pierre Bourdieu'nün teorisinin ışığında piyasada ya da ekonomik alanda tahakküm ilişkilerini düşünmek
Kapitalizmin yeni ruhu (Luc Boltanski)
Türkiye'de Ekonomi Sosyolojisinin Gelişimi
Sayfa 2 / 4
Günümüz Türkiye Ekonomisine Sosyolojik Bakışlar I: Neo-liberal Dönüşüm Sürecinde Piyasanın Yerleşikliği Meselesi
13
Günümüz Türkiye Ekonomisinin Sosyolojik Bakışlar II: Büyüyen Türkiye Ekonomisinde Kurumlar, Failler, Çatışmalar
14
Hafta
Dersin Uygulama Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program Yeterlilikleri
1
2
3
Mezunların, Sosyolojiye ilişkin temel kavramsal yapı ve bilgilerle donanması,
Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisini kazanma,
Sosyolojiye özel sorularla ilgili olarak, bu temel kaynakları kullanarak çalışmalar yapabilme,
Alana ilişkin kendilerine yöneltilen soruları araştırma ve cevaplama; ayrıca eleştirel düşünebilme ve Sosyolojik problemlere
ilişkin çözüm üretebilme becerisini kazanabilme,
Uygulamalı sosyoloji kabiliyetine sahip Sosyolojik Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama teknolijlerini kullanabilen,
toplumsal krizler, toplumsal olgular, toplumsal süreçler, kentleşme, kalkınma, aile sosyolojisi, siyaset sosyolojisi vb. gibi
toplumsal hayatın hemen her yönüyle ilgili sosyolojik konularda sosyolojik tahayyüle sahip birer fert olarak araştırma, tespit
ve öneri sunma noktasında öncü olabilme,
Problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olabilme,
Bir sistemi veya sistem bileşenlerini tasarlama ve modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olabilme,
Alanındaki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olabilme,
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olabilme,
Alanında ürettiği veya elde ettiği verileri analiz ve sentez yapma, raporlama ve sunma becerisine sahip olabilme,
Bilgiye erişebilme ve kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını etkin olarak kullanabilme
becerisine sahip olabilme,
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olabilme,
Öğrenmek için hareketliliği artırmak ve yaşamboyu öğrenmeyi teşvik edebilme,
Ulusal eğitim sistemlerinin çeşitliliğinin göz önünde bulundurulup iş piyasasında kendini daha fazla gerçekleştirebilme,
Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olabilme,
Farklı bilimler arasındaki bütünlüğü ve örtüşmeyi ortaya çıkararak yeni bilgilere ulaşabilme.
Katkı Derecesi : 1 düşük, 5 yüksek.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Puan
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Sayfa 3 / 4
Dersin Öğrenme
Çıktılarının Program
Yeterliliklerine Katkısı :
Son Güncelleme Tarihi :
İktisat Sosyolojisi dersini alan Sosyoloji bölümü öğrencileri alana ilişkin kendilerine yöneltilen soruları
araştırma ve cevaplama; ayrıca eleştirel düşünebilme ve Sosyolojik problemlere ilişkin çözüm üretebilme
becerisini kazanabilme, sosyolojiye özgü sorularla ilgili olarak, bu temel kaynakları kullanarak çalışmalar
yapabilme, alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisini kazanma, mezunların,
sosyolojiye ilişkin temel kavramsal yapı ve bilgilerle donanması, bir sistemi veya sistem bileşenlerini
tasarlama ve modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olması, alanındaki uygulamaların
evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olması, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine
sahip olması, bilgiye erişebilme ve kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını
etkin olarak kullanabilme becerisine sahip olması, farklı bilimler arasındaki bütünlüğü ve örtüşmeyi ortaya
çıkararak yeni bilgilere ulaşabilme, bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği, ulusal eğitim
sistemlerinin çeşitliliğinin göz önünde bulundurulup iş piyasasında kendini daha fazla gerçekleştirebilmesi,
öğrenmek için hareketliliği artırmak ve yaşamboyu öğrenmeyi teşvik etmek, bilim ve teknolojideki
gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olması, dersin öğrenme çıktılarının program
yeterliliklerine olan katkısı iyi derecedir. Öğrencinin sahasında ürettiği veya elde ettiği verileri analiz ve sentez
yapma, raporlama ve sunma becerisine sahip olması dersin öğrenme çıktılarının program yeterliliklerine orta
derecede katkı sağlamaktadır. Son olarak uygulamalı sosyoloji kabiliyetine sahip Sosyolojik Bilgi Sistemleri
ve Uzaktan Algılama teknolijlerini kullanabilen, gerek toplumsal kurumlar genelinde ve gerekse de yaşam
alanları özelinde, gerek küresel ve gerekse de yerel ölçekte toplumsal yapılar, toplumsal dönüşümler,
değişimler, gelişimler ve toplumsal süreçler gibi sosyolojik konularda öncü olabilme ve öğrencinin problemleri
saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine ise katkısı oldukça
fazladır.
11.06.2014
İMZA
Sayfa 4 / 4
Download

İktisat sosyolojisi - İstanbul Üniversitesi