STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (SZZk) (2013)
magisterské studium oboru MVES
Obhajoba diplomové práce a dva povinné tématické okruhy (student si vylosuje jednu
otázku v každém z tématických okruhů, přičemž důraz je vždy kladen na klíčové souvislosti a
význam dané problematiky pro fungování a vývoj mezinárodního politického systému):
I. Mezinárodní vztahy
II. Evropská unie: Institucionálně právní rámec a jednotlivé politiky
I. MEZINÁRODNÍ VZTAHY
1) Filosofické a právní základy mezinárodních vztahů: Myšlenky a názory předních filosofů
od antiky po současnost
2) Vývoj MV do I. světové války: Klíčové mezníky a aktéři
3) Příčiny, průběh a následky I. světové války
4) Formování a fungování mezinárodního systému mezi I.a II světovou válkou (hlavní aktéři,
konflikty, klíčové reformy MV)
5) Příčiny, průběh a následky II. světové války
6) Příčiny a počátky Studené války
7) Průběh Studené války a její nejdůležitější mezinárodně-politické krize
8) Konec Studené války a rozpad bipolárního systému MV
9) Systém OSN (vznik, vývoj, reformy a problémy)
10) Role mezinárodních vládních a nevládních organizací v mezinárodním politickém
systému (kromě OSN)
11) Klíčové etapy a charakteristika procesu dekolonizace
12) Euroatlantické vztahy ve 20. století, role a význam NATO
13) Perspektivy vývoje mezinárodního systému na počátku 21. století (hlavní aktéři,
konflikty, procesy, struktury, globální vláda versus globální vládnutí)
14) (Neo)realismus a (neo)liberalismus: vzájemné shody a rozdíly
15) Sociální konstruktivismus: klíčové koncepty a proudy
16) Alternativní pojetí MV: feminismus, postkolonialismus, zelená
teorie, poststrukturalismus, kritická teorie
17) Stát v chápání politické geografie, atributy teritoriálního státu, politicko-prostorová
organizace státu – unitární a složený stát
18) Geopolitika jako nástroj zkoumání MV – limity a možnosti zkoumání. Geopolitické
koncepce a jejich představitelé
19) Geopolitická analýza studentem zvoleného krizového regionu (např. Blízký východ,
Jihovýchodní Asie atd.)
20) Vývoj konceptu bezpečnosti v teorii a praxi MV
21) Vývoj bezpečnostní architektury v Evropě po skončení konfliktu Východ-Západ
22) Neutralita, nezúčastněnost, kolektivní bezpečnost a kolektivní obrana jako bezpečnostní
strategie
23) Zbrojení a kontrola zbrojení ve 20. století
24) Vývoj terorismu od konce 19. století do 11. září 2001: Specifika jednotlivých vln
25) Terorismus po 11. září 2001 a boj proti terorismu
26) Aktuální otázky mezinárodní bezpečnosti: Nové bezpečnostní hrozby (regionální
konflikty, nefungující státy, organizovaný zločin, privátní vojenské firmy)
27) Příčiny konfliktů v MV a teoretické přístupy k řešení konfliktů
28) Způsoby, metody a aktéři prevence a řešení konfliktů v MV
II. EVROPSKÁ UNIE: INSTITUCIONÁLNĚ PRÁVNÍ RÁMEC A JEDNOTLIVÉ
POLITIKY
1) Porovnání klíčových teoretických přístupů (paradigmat) k evropské integraci, použitík
interpretaci vývoje evropské integrace
2) Zastoupení ČR v orgánech EU (volby do Evropského parlamentu, nominace komisaře,
zastoupení v COREPERu a Radě)
3) Lisabonská (reformní) smlouva – změny v politikách a institucích
4) Evropská komise a její role v evropské integraci
5) Soudní dvůr EU a jeho role v evropské integraci
6) Rada ministrů a její role v evropské integraci
7) Evropský parlament a jeho role v evropské integraci
8) Regionální rozdíly v ekonomické úrovni EU – 27 (na úrovni NUTS - 2) – regionální
politika EU
9) Ekonomická a sociální základna EU
10) Etapy vývoje integračního procesu v rámci ES/EU se zvláštním zřetelem na formování
společného trhu
11) Role a váha zájmových organizací a organizovaných občanských skupin (lobby) v
evropské integraci
12) Rozdělení politik EU podle role institucí EU při jejich realizaci
13) Společná zemědělská politika EU
14) Společná obchodní politika EU
15) Politika ochrany hospodářské soutěže EU
16) Politika ochrany životního prostředí a politika ochrany spotřebitele
17) Evropská hospodářská a měnová unie – vývoj, cíle, instituce
18) Společný rozpočet Evropské unie – reformy
19) ČR a strukturální politika EU (nástroje pro čerpání prostředků z fondů EU)
20) Nejdůležitější etapy ve vývoji strukturální politiky ES/EU
21) Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU do Maastrichtské smlouvy
22) Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU po Maastrichtské smlouvě
23) Rozšiřování ES/EU – obecné problémy, jednotlivé etapy
24) Východní rozšíření EU – specifika
25) Vstup ČR do EU – předpoklady a důsledky
26) Vnitřní a vnější bezpečnostní aspekty EU
27) Hlavní trendy ve vývoji spolupráce v oblastech justice a vnitřních záležitostí
28) Specifika integračního procesu v oblastech justice a vnitra – srovnejte s politicko-právním
vývojem v jiných oblastech EU
Download

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (SZZk) (2013) magisterské