Stát
= instituce nebo organizace, která je na určitém území a řídí se jistými zákony
Kritéria
●
●
●
●
●
stále obyvatelstvo
vymezené státní území
státní moc (vláda a státní aparát)
vztah k ostatním státům
další znaky
○ Armáda
○ Jazyk
○ Měna
○ Suverenita
Dělení státu
1. podle uspořádání
A. Unitární stát (jednotná soustava státních orgánů, právním řádem a uzemím ­ ČR)
I.
Federace (složený stát ze států ­ moc rozdělena mezi ně)
II.
Konfederace (volnější federace ­ nemusí poslouchat)
B. Říše (rozsáhlý stát s více politických, územních a etnických jednotek)
C. Protektorát (stát pod ochranou nebo přímou správou jiného státu)
2. podle formy vlády
A. Teokracie (vláda božského práva)
B. Monarchie (vláda panovníka ­ dědí se)
I.
Absolutní (panovník má neomezenou moc)
II.
Konstituční (Monarcha omezena ústavou ­ dělí se s parlamentem)
III.
Parlamentní (panovník pouze formální hlava státu)
C. Republika
I.
Prezidentská (hlavou státu je součastně hlava vlády ­ volen přímo ­ USA)
II.
Poloprezidentská (vláda zodpovedná parlamentu, prez. volen přímo ­ Fr.)
III.
Parlamentní (vláda odpovědná parlamentu, prez. volen parlam. ­ SK.)
IV.
Socialistická (prezident + komunistická strana ­ Kuba)
V.
Diktatura (nedemokratický forma vládnutí ­ vláda jedince)
3. podle hlavy státu
A. Království (VB)
B. Císařství (Japonské království)
C. Velkovévodství
D. Emiráty (Šejk)
E. Sultaná
F. Carství (už není)
G. Republika
4. podle rozložení státní moci
A. Centralizovaný (SK, Rusko)
B. Decentralizovaný (ČR)
5. podle národnostního složení
A. S národními menšinami (85% puvodních obyvatel ­ ČR)
B. Národní (15% menšin ­ Norsko)
C. Dvě nebo více národní skupiny (vyrovnanost ­ Belgie)
D. Multikulturní (vícero národu ­ USA)
Demokratický stát
●
●
●
●
●
●
Minimálně zasahuje do občanů
podílení se na vládě
hlas většiny bez potlačení menšiny
státní moc
○ zákonodárná/legislativní
○ výkoná moc
○ soudní moc
více politických stran
referendum
Právní stát
●
●
občan je povinnen dělat, co mu káže zákon
základní ochrana lidských práv
Volby
●
●
●
●
Nezávislý, tajný, rovný, všeobecný, přímý
Aktivní volební právo (jdu volit)
Pasivní volební právo (jsem volen)
Volební systím
○ Přímá volba (většinová, vícekolová)
○ Nepřímá volba (v %)
Ústava
●
●
nejvyšší zákon republiky
Historie
○ Prozatimní ústava
■ u nás převzata v Fr. r. 1918
■ prozatimní (pouze na prezidenta, vládu a národní schromáždění)
■ čas pro přípravu řádné ústavy
○ Ústavní listina ČSR (1920)
■ 29.2.1920
○ Druhá republika (1938­39), Protektorát Č. a Morava (1939­45)
○
○
○
○
○
○
●
■ zabrání sudetů (1938)
■ Osvobození ČSR (9.5.1945)
Prozatimní státní zřízení (1940­45)
■ neplatnost Mnichovské dohody
■ neplatnost všech aktů v ústavě v době nesvobody
■ neplatnost Benešovy abdikace
■ kontinuita hranic (mnichovská dohoda)
Ustava ČSR (1948)
■ květnová ústava ­ 9.května
Ústava Československé socialistické republiky (1960)
■ komunistická ústava (4. článek pro moc německou)
Ústavní zákon československé federace (1968­69)
■ ČSR a SSR jako federace
1989 revize ústavy po revoluci
■ odstraněn 4. článek
■ práce na nové ustavě ­> pak na ústavě ČR
■ přidána listina práv a svobod
Ústava České republiky (1.1.1993)
■ Schválena ústava pro ČR ­ rozpad ČSR
Obsah
○ 8 kapitol
■ základní ustanovení
■ zákonodárná moc
■ výkonná moc
■ soudní moc
■ nejvyšší kontrolní úřad
■ česká národní banka
■ území / samospráva
■ přechodná a závěrečná ustanovení
Download

Kritéria Dělení státu