První kroky v síti Edunet Středního odborného učiliště elektrotechnického
Vejprnická 56, Plzeň
www.souepl.cz
1. Edunet
1.1 Jak získat konto v síti Edunet
Základním nástrojem pro práci ve výpočetním prostředí je uživatelské konto. Uživatelské
konto může získat každý zaměstnanec. Zřízením konta v proceduře zvané registrace přijímá
uživatel spolu se svojí novou elektronickou identitou i podmínky pro její užívání (viz pravidla
uvedená dále v příloze A).
Registraci provádí určený pracovník – správce sítě (viz personální obsazení).
Změnu hesla můžete provádět na adrese:
http://edunet.souepl.cz
1.2 Zásady používání konta
Právě získané konto je vaše elektronická identita, která vám umožní přístup k různým
službám v síti Edunet včetně sítě Internet. Při využívání těchto služeb nejprve zadáte své
uživatelské jméno, aby systém věděl, s kým má tu čest, a pak musíte zadat své heslo,
kterým prokážete, že se jedná o vás. Digitální technologie nemají jiné možnosti jak zjistit, že
jste to opravdu vy. Pokud tedy někdo zná vaše uživatelské jméno i heslo, může se za vás
vydávat a vašim jménem provádět různé činnosti, které by si pod svojí identitou nedovolil.
Navenek to však bude vypadat, že pachatelem jste vy. Vzhledem k tomu, že každý uživatel
nese zodpovědnost za případné zneužití svého konta, je třeba tuto identitu náležitě chránit.
S heslem je tedy třeba zacházet velmi obezřetně, podobně jako s PINem vaší platební karty.
Heslo je vaše tajemství a musí to tak zůstat. Nikdo jiný (ani správce sítě nebo administrátor)
nemá žádný legální důvod jej znát. Aby heslo mohlo zůstat utajeno, nemělo by být nikde
napsáno a už vůbec ne na lehce dostupném místě (nástěnka, stůl). Při prozrazení hesla je
třeba okamžitě kontaktovat určeného pracovníka – support, správce sítě (viz personální
obsazení).
Registrací svého konta také stvrzujete, že souhlasíte s dodržováním určitých pravidel.
Porušování těchto pravidel může vést k postihu dle pracovně právních předpisů. Pomineme-li
platné zákony ČR, pak základním dokumentem, který musíte dodržovat, je směrnice ředitele
„Pravidla používání sítě Edunet“ (viz přílohy). Využívání některých služeb sítě Edunet je dále
upřesněno vyhláškami a provozními řády.
Verze 1.2 – datum vydání: 25.8.2014 - © Bc. Martin Pruša
Stránka 2
2. Připojení do Internetu
Areál SOUE je připojen do Internetu prostřednictvím české národní akademické výzkumné
páteřní síti pojmenované CESNET2. Připojení je realizováno optickým vláknem přes
organizaci SITMP. Jako záložní připojení používá SOUE síť Dial Telecom a síť O2.
CESNET2 je národní vysokorychlostní počítačová síť určená pro vědu, výzkum, vývoj a
vzdělávání. V současné době propojuje většinu univerzitních měst v ČR. Kromě vysokých škol
jsou k síti CESNET2 připojeny i některé střední školy, nemocnice, knihovny či městské a
krajské úřady.
Verze 1.2 – datum vydání: 25.8.2014 - © Bc. Martin Pruša
Stránka 3
3. Základní služby pro zaměstnance
3.1 Síťový disk
V rámci sítě Edunet má každý uživatel přidělen svůj diskový prostor (domovský adresář) pro
ukládání dat. Tento prostor je určen primárně pro úschovu/zálohu důležitých dat uživatele,
může však také sloužit k jejich sdílení mezi více uživateli (přístup k datům řídí každý vlastník
dle svých potřeb).
Data jsou centrálně zálohována.
Každý uživatel sítě Edunet získává automaticky možnost vytvářet webové prezentace na
adrese
http://edunet.souepl.cz/login
Kde login znamená Vaše uživatelské jméno.
Stačí tuto prezentaci vytvořit na vyhrazeném místě svého domovského adresáře (podadresář
www) a kontaktovat správce sítě. Lze využít skriptování na straně serveru v jazyce PHP.
Uživatel může dále zažádat o zřízení virtuálního serveru pro výuku nebo testovací účely.
3.1.1 Připojení síťového disku
Adresa síťového disku je 172.27.222.250
Pro přístup ke svým datům použiji připojení: \\172.27.222.250\home
Pro přístup k disku main (důležitá informační data a formuláře): \\172.27.222.250\main
V OS Windows připojení realizujete přes tento počítač, poté kliknout na Připojit síťovou
jednotku a vyplnit potřebné údaje:
Verze 1.2 – datum vydání: 25.8.2014 - © Bc. Martin Pruša
Stránka 4
3.2 E-mail – elektronická pošta
V rámci sítě Edunet má každý uživatel automaticky zřízenou jednu centrální poštovní
schránku, která může obsahovat různé složky.
Tato poštovní schránka má adresu, která se odvíjí od uživatelského jména, tj.
[email protected]
K poštovní schránce lze přistupovat prostřednictvím www brány na adrese
http://webmail.souepl.cz
Systém elektronické pošty pro SOUE provozuje společnost Google.
Standardní velikost diskového prostoru pro poštu je v současné době 10,1 GB (ke dni
9.6.2013). Pro správnou funkci doručování pošty je třeba dbát na to, aby uživatel měl
dostatek volného prostoru pro novou poštu.
3.2.1 Povinnost číst elektronickou poštu
Na vaši služební e-mailovou adresu vám budou zasílány důležité informace. Zaslání e-mailu
na služební poštu je považováno za rovnocenné písemnému dopisu (až na zákonné výjimky).
Každý zaměstnanec má povinnost kontrolovat služební e-mail minimálně 1x týdně a to
včetně složky Spam.
Chcete-li využívat e-mailovou schránku u jiného poskytovatele, potom je nezbytné si
přesměrovat poštu ze školní schránky na jinou adresu. Při přesměrování je nutné vypnout
spamové filtry.
3.2.2 Další služby společnosti Google
Společnost google navíc poskytuje naši organizaci virtuální úložný prostor dostupný přes
webové rozhraní pošty. Nebo přes adresu https://drive.google.com/
Na této adrese si každý může stáhnout program pro automatickou synchronizaci vybraných
složek. Na počítačích pod správou SOUE by měl být tento program nainstalován. Stačí se
pouze přihlásit a používat.
3.3 Agenda školy – Bakaláři
Pro přístup do agendy školy je třeba získat uživatelské jméno a heslo. Registraci a poučení
provádí určené osoby pro agendu školy (viz personální obsazení).
3.4 Wi-fi staff
Zaměstnanci pro připojení k wifi síti staff používají svůj edunet login.
Verze 1.2 – datum vydání: 25.8.2014 - © Bc. Martin Pruša
Stránka 5
3.5 VPN
Každý zaměstnanec má možnost se připojit do sítě Edunet pomocí virtuální privátní sítě
(VPN). Video návod je umístěn na adrese edunet.souepl.cz
4. Základní služby pro studenty
4.1 Kolejní a internátní síť
Jednotlivé kolejní a internátní budovy mají připojení optickým vláknem o rychlosti 1Gb/s.
Všechna připojení kolejních sítí (včetně vnitřní sítě) jsou plně ve správě SOUE.
Kolejní a internátní síť a její využívání podléhá směrnici uvedené v příloze.
4.2 Konektivita (drátové a bezdrátové připojení)
V budově č. 7 je konektivita realizována pomocí bezdrátového připojení.
V budově č. 8 je konektivita realizována pomocí drátového i bezdrátového připojení.
V prostoru školy (budovy A, B, C) je síť realizována pomocí bezdrátového připojení – je třeba
registrace.
Existuje pouze jedno registrační místo pro tyto sítě (www.souepl.cz).
4.3 Jak se připojit
Studenti naleznou registrační formulář na portálu SOUE (www.souepl.cz).
4.4 Elektronická žákovská
Pro studenty je zřízena elektronická žákovská. Přístup je možné získat od třídního učitele.
Verze 1.2 – datum vydání: 25.8.2014 - © Bc. Martin Pruša
Stránka 6
5. Univerzální služby
5.1 Kopírovací a tiskový systém
V síti Edunet probíhá tisk výhradně prostřednictvím síťových tiskových front a je řízen
systémem SafeQ. Tento systém je založen na samoobslužném vyzvednutí tisku – úlohu
zaslanou do tiskové fronty si uživatel (student/zaměstnanec) sám odblokuje přiložením karty
nebo zadáním PINu na příslušném snímači.
Postup instalace tiskáren je popsán na portálu SOUE. Zaměstnancům, kteří nejsou
administrátoři lokálního PC, instaluje ovladače technik SW (viz personální obsazení).
Studentům kredit dobíjí pověřená osoba (viz personální obsazení). Zaměstnancům se kredit
dobíjí automaticky každý rok (v září). Limit je stanoven na 600 stránek na rok.
5.2 Strava
Pro přístup do systému Strava – online objednávání jídel je třeba získat uživatelské jméno a
heslo. Registraci a poučení provádí určená osoba pro systém Strava (viz personální
obsazení).
Verze 1.2 – datum vydání: 25.8.2014 - © Bc. Martin Pruša
Stránka 7
6. Portál SOUE
Portál SOUE lze nalézt na adrese:
www.souepl.cz
K zobrazení veřejně přístupných informací není nutné se přihlašovat. Portál je pro studenty i
zaměstnance základním přístupovým místem. Pro přístup ke směrnicím a vnitřním informacím
školy je třeba se přihlásit – heslo vám sdělí správce sítě (viz personální obsazení).
Informace na portál umisťují redaktoři (viz personální obsazení).
Hlavní správu portálu provádí webmaster (viz personální obsazení).
Verze 1.2 – datum vydání: 25.8.2014 - © Bc. Martin Pruša
Stránka 8
7. VoIP – IP telefonie
SOUE provozuje telekomunikační službu pomocí technologie VoIP (Voice over IP). Díky této
technologii dochází ke snižování nákladů a zjednodušuje se správa tel. služeb slučováním
pod jednu konvergovanou IP síť (data, hlas…).
Přidělování a konfiguraci VoIP telefonů provádí správce sítě (viz personální obsazení).
Provoz VoIP je řízen směrnicí uvedené v příloze.
Verze 1.2 – datum vydání: 25.8.2014 - © Bc. Martin Pruša
Stránka 9
8. Podpora
Podpora je pouze pro zaměstnance. Žáci školy žádají o podporu učitele případně
administrátora učebny.
8.1 Nefunkčnost ICT – postup pro zaměstnance
V případě nefunkčnosti ICT se na libovolném PC přihlaste do školní pošty a v horním černém
menu klikněte na Další a zvolte položku Helserv. Zde vyplňte žádost o opravu.
Správce sítě případně technik dále rozhodne o postupu řešení problému a kontaktování
příslušných osob.
Všechny problémy nebo požadavky se zpracovávají v systému RT (Request Tracker). Každý
požadavek dostane unikátní číslo, pod kterým lze sledovat vývoj řešení daného problému.
V archivu lze dohledat záznamy o řešení podobných problémů v minulosti.
Návod je umístěn na portálu edunet.souepl.cz
8.2 Nefunkčnost ICT – postup pro studenty
Pro nahlášení je na portálu umístěn formulář „Nahlášení závady“ (odkaz dole nad reklamní
plochou).
Verze 1.2 – datum vydání: 25.8.2014 - © Bc. Martin Pruša
Stránka 10
9. Eduroam
SOUE jako první střední škola v Plzeňském kraji byla připojena k evropské síti Eduroam. Tato
síť umožňuje využívat Váš login pro připojení k síti Eduroam po celé Evropě.
Pro přístup je třeba mít nainstalovaný certifikát, protože je vyžadováno zabezpečení 802.1x.
Postup je stejný jako pro připojení k síti Staff.
Více informací:
edunet.souepl.cz
eduroam.cz
Verze 1.2 – datum vydání: 25.8.2014 - © Bc. Martin Pruša
Stránka 11
10. Personální obsazení
Ředitel SOUE
Ing. Jaroslav Černý
Správce sítě
Bc. Martin Pruša
Technik SW
Martin Novák
Technik HW
Martin Holuška
Agenda školy – Bakaláři
Martin Pihrt
Ing. Jiří Formánek
Ing. Dana Würtherlová
Webmaster portálu
Bc. Martin Pruša
Redaktoři portálu
Martin Pihrt
Bohumír Sobotka
Karel Weber
Mgr. Marie Kavková
Ing. Libuše Šrámková
Dobíjení Plzeňských karet
Dana Knoppová
Milada Dvořáková
Systém Strava
Jana Stehlíková
Verze 1.2 – datum vydání: 25.8.2014 - © Bc. Martin Pruša
Stránka 12
11. Přílohy
11.1 Pravidla používání sítě Edunet
Směrnice ředitele č. ……………………….
Střední odborné učiliště elektrotechnické, Vejprnická 56, Plzeň
I. Obecná ustanovení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Uživatelem se pro účely této směrnice rozumí každý, kdo přímo i nepřímo užívá síť SOUE nebo zařízení k němu připojená.
Uživatelským kontem se pro účely této směrnice rozumí přístupové právo k síti Edunet.
Centrální správu kont zajišťuje správce sítě
Provozovatelem sítě Edunet je SOUE
Administrátorem je zaměstnanec, který smí spravovat přidělený počítač/server. A za tento počítač/server zodpovídá.
Přístup do jiných počítačových sítí, který je prostřednictvím sítě Edunet zprostředkován, je umožněn pouze pro vzdělávací,
výzkumné a vývojové nebo umělecké účely a pro další tvůrčí činnost. Při přístupu k informačním zdrojům je nutno striktně
dodržovat pravidla chování platná v přístupové síti.
7.
Počítače, notebooky a další mobilní zařízení lze připojovat k síti Edunet jen na vyhrazených místech a prostředky k tomu
určenými.
II. Pravidla
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Je zakázáno připojovat aktivní síťové prvky nebo celé sítě bez souhlasu správce sítě.
Uživatel je povinen řídit se pokyny pověřených správců a poskytnout jim součinnost při výkonu jejich funkce.
Je zakázáno používat statické IP adresy; uživatel je povinen používat DHCP protokol; výjimku může udělit pouze správce sítě.
Je zakázáno instalovat/používat programové vybavení neúměrně zvyšující zatížení sítě.
Je zakázáno neoprávněně instalovat/rozmnožovat nebo sdělovat veřejnosti prostřednictvím sítě díla, počítačové programy,
databáze a další výsledky duševní činnosti, které jsou chráněny právem duševního vlastnictví.
Je zakázáno modifikovat neoprávněně programy, data nebo technické vybavení v majetku SOUE Plzeň.
Je zakázáno poškozovat nebo ničit ICT vybavení.
Je zakázáno zprostředkovávat přístup k síti jiným právnickým nebo fyzickým osobám.
Je zakázáno pracovat pod cizí identitou nebo zneužívat nedbalosti jiných uživatelů k přístupu k cizím datům nebo informacím.
Je zakázáno odposlouchávat provoz a vytvářet kopie zpráv procházejících jednotlivými uzly sítě.
Je zakázáno používat takové programové vybavení, které může vést k získání cizí identity.
Je zakázáno používat programové vybavení s cílem získat anonymitu.
Je zakázáno pokoušet se získat přístupová práva, která nebyla přidělena správcem; pokud uživatel získá taková práva chybou
programového nebo technického vybavení, je povinen na tuto skutečnost neprodleně upozornit správce sítě.
Je zakázáno využívat síť pro šíření obchodních informací, pro reklamní účely, pro politickou nebo náboženskou agitaci nebo
šíření informací, které jsou v rozporu s právními předpisy, etickými nebo morálními normami, nebo které mohou poškodit jméno
SOUE Plzeň.
Je zakázáno obtěžovat ostatní uživatele nevyžádanou elektronickou poštou.
Je zakázáno vyvíjet takovou činnost, která by ostatním uživatelům bránila v řádném používání sítě nebo je nějak poškozovala.
SOUE negarantuje trvalé připojení k síti Internet.
Každý uživatel plně zodpovídá za veškeré informace, které v počítačové síti zpřístupnil.
Uživatel nesmí vyvíjet či používat prostředky sloužící k obcházení definovaných pravidel připojení, zejména takové, které
jakýmkoli způsobem umožňují přístup z vnějšku sítě k datům či jiným zdrojům umístěným uvnitř.
Provoz sítě je monitorován za účelem optimalizace jejího chodu, zjišťování a předcházení abnormálním stavům a pokusům o
nedovolené užití a neoprávněný přístup. Uživatel souhlasí s tím, že jeho činnost v síti a jím přenášená data budou předmětem
kontroly ze strany SOUE.
III. Základní povinnosti a práva SOUE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
SOUE odpovídá za provoz sítě Edunet a funkčnost připojení jednotlivých pracovišť.
SOUE odpovídá za provoz centrálních síťových služeb
SOUE metodicky řídí administrátory (skrze správce sítě)
SOUE má právo monitorovat provoz sítě. V případě odůvodněné potřeby kontroly oprávněnosti přístupu ke zdrojům sítě nebo
jiného porušování této směrnice může správce sítě na základě rozhodnutí ředitele SOUE monitorovat činnost konkrétního
uživatele sítě Edunet.
SOUE má právo dočasně omezit přístup ke službám sítě Edunet při důvodném podezření z porušování této směrnice.
SOUE má právo v případě důvodného podezření ze zneužití uživatelského konta okamžitě zablokovat uživatelské konto.
Informaci o zablokování uživatelského konta předá správce sítě neprodleně příslušnému nadřízenému pracovníkovi.
IV. Práva a povinnosti uživatele
1.
Základním právem uživatele je právo získat uživatelské konto.
2.
Uživatel je povinen:
a.
seznámit se způsobem používání a pravidly sítě Edunet před prvním přístupem k síti Edunet,
b.
respektovat provozní řády,
c.
respektovat pokyny oprávněných osob, správce sítě a administrátora,
Verze 1.2 – datum vydání: 25.8.2014 - © Bc. Martin Pruša
Stránka 13
d.
uzavřít své konto netriviálním heslem, které je povinen udržovat v tajnosti před ostatními uživateli nebo třetími
osobami,
e.
zabezpečit ochranu autorských práv a dalších práv duševního vlastnictví, osobních a citlivých údajů.
IV. Závěrečné ustanovení
1.
Porušení této směrnice je porušením pracovní kázně. Tímto ustanovením není dotčeno právo SOUE na náhradu způsobené škody
ani občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnost uživatele.
Verze 1.2 – datum vydání: 25.8.2014 - © Bc. Martin Pruša
Stránka 14
11.2 Správa počítačových učeben a sítě
Směrnice ředitele č. ……………………….
Střední odborné učiliště elektrotechnické, Vejprnická 56, Plzeň
I. Obecná ustanovení
Tento provozní řád upravuje práva a povinnosti správců učeben a správce sítě
Počítačové učebny jsou nepřetržitě monitorovány
1.
2.
II. Povinnosti správce učebny
1.
2.
3.
4.
5.
a.
b.
c.
6.
7.
8.
Komunikuje s uživateli ohledně jejich potřeb
Komunikuje se správcem sítě ohledně nefunkčnosti síťových služeb
Upřesňuje pravidla pro zacházení s vybavením učebny
Monitoruje použití počítačové učebny za účelem zabezpečení optimální funkčnosti, spolehlivého provozu a ochrany
před neoprávněným použitím
Plní funkci administrátora svěřených lokálních počítačových prostředků (HW, SW):
konfigurace tiskáren na učebně
zodpovídá za provoz, instalaci (reinstalaci) SW na PC stanicích učeben
při instalaci programu využívající síťové prostředky kontaktuje správce sítě
Je povinen spolupracovat a komunikovat se správcem sítě
Zodpovídá za legálnost softwaru, který instaluje (typicky od provedeného auditu)
Neprovádí jakoukoliv manipulaci se síťovým vybavením od koncových stanic dále; tzn. provádí maximálně
konfiguraci síťové karty
III. Povinnosti správce sítě
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Provádí zřizování uživatelských účtů, stanovuje uživatelská práva
Provádí registraci přípojných míst
Provádí obnovu hesel (u účtů nahlášených správcem učebny)
Zálohuje důležitá data a zodpovídá za jejich bezpečné uložení
Zajišťuje přístup k síťovým službám
Zajišťuje provoz lokální sítě od přípojného místa ke koncovým stanicím
Zajišťuje správnou funkci lokálních serverů
Přiděluje adresy elektronické pošty
Realizuje veškeré zásahy do lokální sítě (změny topologie, upgrade aktivních prvků...)
Autorizuje jakékoliv zásahy do kabeláže
Organizuje správu lokální sítě a serverů
Verze 1.2 – datum vydání: 25.8.2014 - © Bc. Martin Pruša
Stránka 15
11.3 Provozní řád počítačové sítě (budovy 7, 8, wifi - škola)
Směrnice ředitele č. ……………………….
Střední odborné učiliště elektrotechnické, Vejprnická 56, Plzeň
I. Obecná ustanovení
1.
Na připojení do počítačové sítě není právní nárok.
II. Připojení
1.
2.
3.
Připojení může být odmítnuto, neumožňují-li to organizační, technické nebo kapacitní důvody.
Přístup do sítě je uživateli umožněn na základě registrace.
Připojením do sítě se uživatel zavazuje dodržovat podmínky používání sítě a tohoto provozního řádu, řádů sítě CESNET, SITMP,
O2 a Dial Telecom.
III. Registrace
Registrační formulář je na internetových stránkách www.souepl.cz
Registrace trvá maximálně 14 dní (během této doby je zakázáno se opět registrovat).
IV. Informační portály
http://www.souepl.cz
http://www.spravcesite.net
V. Pravidla
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Je zakázáno připojovat aktivní síťové prvky nebo celé sítě bez souhlasu správce sítě.
Uživatel je povinen řídit se pokyny pověřených správců a poskytnout jim součinnost při výkonu jejich funkce.
Je zakázáno používat statické IP adresy; uživatel je povinen používat DHCP protokol.
Je zakázáno instalovat/používat programové vybavení neúměrně zvyšující zatížení sítě.
Je zakázáno neoprávněně instalovat/rozmnožovat nebo sdělovat veřejnosti prostřednictvím sítě díla, počítačové programy,
databáze a další výsledky duševní činnosti, které jsou chráněny právem duševního vlastnictví.
Je zakázáno modifikovat neoprávněně programy, data nebo technické vybavení v majetku SOUE Plzeň.
Je zakázáno poškozovat nebo ničit ICT vybavení.
Je zakázáno zprostředkovávat přístup k síti jiným právnickým nebo fyzickým osobám.
Je zakázáno pracovat pod cizí identitou nebo zneužívat nedbalosti jiných uživatelů k přístupu k cizím datům nebo informacím.
Je zakázáno odposlouchávat provoz a vytvářet kopie zpráv procházejících jednotlivými uzly sítě.
Je zakázáno používat takové programové vybavení, které může vést k získání cizí identity.
Je zakázáno používat programové vybavení s cílem získat anonymitu.
Je zakázáno pokoušet se získat přístupová práva, která nebyla přidělena správcem; pokud uživatel získá taková práva chybou
programového nebo technického vybavení, je povinen na tuto skutečnost neprodleně upozornit správce sítě.
Je zakázáno využívat síť pro šíření obchodních informací, pro reklamní účely, pro politickou nebo náboženskou agitaci nebo
šíření informací, které jsou v rozporu s právními předpisy, etickými nebo morálními normami, nebo které mohou poškodit jméno
SOUE Plzeň.
Je zakázáno obtěžovat ostatní uživatele nevyžádanou elektronickou poštou.
Je zakázáno vyvíjet takovou činnost, která by ostatním uživatelům bránila v řádném používání sítě nebo je nějak poškozovala.
SOUE negarantuje trvalé připojení k síti Internet.
Každý uživatel plně zodpovídá za veškeré informace, které v počítačové síti zpřístupnil.
Uživatel nesmí vyvíjet či používat prostředky sloužící k obcházení definovaných pravidel připojení, zejména takové, které
jakýmkoli způsobem umožňují přístup z vnějšku sítě k datům či jiným zdrojům umístěným uvnitř.
Provoz sítě je monitorován za účelem optimalizace jejího chodu, zjišťování a předcházení abnormálním stavům a pokusům o
nedovolené užití a neoprávněný přístup. Uživatel souhlasí s tím, že jeho činnost v síti a jím přenášená data budou předmětem
kontroly ze strany SOUE.
Každý ubytovaný má nárok pouze na jeden účet. S jedním účtem může v danou chvíli používat pouze jedno zařízení.
Každý ubytovaný plně zodpovídá za veškeré svoje zařízení připojené do sítě.
Registrovaný uživatel je povinnen uchovávat registrační údaje v tajnosti a neposkytovat je třetím osobám.
VI. Tresty
S uživatelem, který tato pravidla poruší, bude přestupek řešen podle závažnosti:
Verze 1.2 – datum vydání: 25.8.2014 - © Bc. Martin Pruša
Stránka 16
1.
2.
3.
4.
zablokováním přístupu do počítačové sítě na stanovenou dobu (minimálně měsíc, maximálně rok)
náhrada škod
ukončení ubytování
předáním případu k řešení vyšším instancím (Policie ČR)
VII. Závěrečná ustanovení
Tato pravidla mohou být doplněna tak, jak to bude vyžadovat spolehlivý a bezpečný provoz sítě. Uživatel bude o těchto doplnění informován
pomocí informačních portálů nebo jiným vhodným způsobem.
Verze 1.2 – datum vydání: 25.8.2014 - © Bc. Martin Pruša
Stránka 17
11.4 Provozní řád IP telefonie
Směrnice ředitele č. ……………………….
Střední odborné učiliště elektrotechnické, Vejprnická 56, Plzeň
I. Obecná ustanovení
1.
2.
3.
Tento provozní řád upravuje práva a povinnosti uživatelů při užívání telefonních služeb SOUE
Použitím pevného telefonu, softwarového IP telefonu nebo telefonu mobilního, který využívá telefonního čísla SOUE, vzniká
uživateli povinnost řídit se tímto provozním řádem.
Poskytované telefonní služby mají vnitropodnikový charakter. Pro služby vyžadující vysokou dostupnost (zejména se jedná o
elektronickou zabezpečovací signalizaci, elektronickou požární signalizaci, ohlašovny požárů a nouzová volání) je nutné využít
služby telefonních poskytovatelů s patřičným stupněm zabezpečení a dostupností.
II. Zřízení a správa telefonního účtu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Telefonní účty mohou být poskytnuty pouze zaměstnancům SOUE.
Přidělení konkrétního čísla se řídí číslovacím plánem a technickými podmínkami.
Přidělení/zrušení může být provedeno na žádost nadřízeného daného pracovníka
V případě důvodného podezření na zneužití telefonního účtu může být tento účet správcem sítě dočasně zablokován. V tomto
případě můžou oprávněné osoby (správce sítě, ředitel) provádět kontrolu výpisu hovorů.
Informace o všech telefonních číslech jsou uvedeny v telefonním seznamu, přičemž za správnost a aktualizaci údajů zodpovídá
vedoucí příslušného pracoviště.
Veškeré požadavky jsou směrovány výhradně na správce sítě
III. Práva a povinnosti uživatelů
1.
2.
3.
4.
5.
Uživatel je povinen seznámit se na portále SOUE s technickými doporučeními týkajících se jim používaného telefonu.
Poskytovaná služba je určena pro služební hovory, tj. zejména pro administrativní, vzdělávací, výzkumné a vývojové nebo
umělecké účely a pro další tvůrčí činnost.
Je zakázáno obtěžovat ostatní uživatele, zejména formou hlasového spamu
V případě ztráty či poškození telefonu je uživatel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit správci sítě.
V případě podezření na zneužití účtu je uživatel povinen tuto skutečnost oznámit správci sítě.
Verze 1.2 – datum vydání: 25.8.2014 - © Bc. Martin Pruša
Stránka 18
Přístupové údaje pro uživatele ………………………………………
PIN pro kopírovací systém:
………………………………………….
Jméno pro přístup k síti Edunet:
………………………………………….
Heslo pro přístup k síti Edunet:
………………………………………….
Emailová adresa:
………………………………………….
Heslo pro přístup do pošty a služeb Googlu:
………………………………………….
Heslo pro přístup k agendě školy – Bakaláři:
………………………………………….
Přihlašovací jméno do systému Strava:
………………………………………….
Heslo pro přístup do systému Strava:
………………………………………….
Edunet login je k:
přístupu k síťovému disku, přístupu do sítě Internet, přístupu do sítě wi-fi
Google účet (email) je k:
přístupu do emailu, přístupu k síťovému disku společnosti Google (google drive)
Verze 1.2 – datum vydání: 25.8.2014 - © Bc. Martin Pruša
Stránka 19
Download

První kroky v síti Edunet Středního odborného učiliště