Čo si všímame pri hodnotení prác 2. kola projektu Aliante? EUROATLANTICKÉ
CENTRUM
EURO-ATLANTIC
CENTER
Head Office:
Kuzmányho 3
974 01 Banská Bystrica
Slovak Republic
Phone/Fax: +421-48-415-1689
_____________________
Regional Office:
Campus of the University of
Economics
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
Slovak Republic
Phone : +421-2-6729-5164
E-mail:
[email protected] Web: www.eac.sk
1. Odovzdanie práce načas– práca musí byť odoslaná v termíne spoločne s elektronickou verziou na CD, rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke 2. Úprava práce – požadujeme, aby práca bola kvalitná nie len obsahom, ale aj po formálnej stránke, teda zviazaná (v lište, hrebeňovej/tepelnej väzbe,...), jednotné formátovanie písma, bez gramatických a štylistických chýb, text zarovnaný do bloku a na titulnom liste uvedené meno školy, mená súťažiacich a číslo tímu 3. Uvádzanie zdrojov – pod každou otázkou je nutné uviesť zdroje, z ktorých ste čerpali (knihy, periodiká, web,...). Preferujte knižné zdroje, ale neobmedzujte sa len na ne. Viacero otázok je aktuálnych a nemusia byť ešte publikované knižne. Avšak totálne absencia knižných zdrojov svedčí o veľmi amatérskom prístupe. Ak čerpáte informácie z internetu, využívajte oficiálne webové stránky (nato, eu, osn, ...). Zdroje ako google.com, ci referaty.sk, studentske.sk, tahaky.sk, a pod. pôsobia veľmi nedôveryhodne a sú veľkým mínusom pri hodnotení práce. 4. Rozsah práce – odpovede na každú otázku by mali zahrňovať problematiku v širšom kontexte. Svoje odpovede rozpíšte a otázku špecifikujte. Neplatí však, že rozsah = kvalita. Niektoré otázky vyžadujú odpoveď na pol strany, iné na 3, atď. Je na Vás, ako k odpovediam pristúpite. V minulých ročníkoch sme obdržali práce v rozsahu 2 strany a 116 strán. Ani jedna nepostúpila. Vo všeobecnosti platí, že najlepšie práce boli v rozsahu 40-­‐50 strán. Nebojte sa do prác pridať grafy, mapky, obrázky, či akúkoľvek vhodnú grafiku. 5. Plagiátorstvo a duplikáty – Nikto učený z neba nespadol. Ani my. Keďže sa však v tejto problematike pohybujeme niekoľko rokov, poznáme publikácie a niekedy je do očí bijúce kopírovanie textu „en bloc“. Berte na vedomie, že väčšina Vašej konkurencie zmýšľa rovnako. Chcete vyhrať? Buďte iní! Stáva sa, že z jednej školy príde viacero prác. Súťažiaci si rozdelia otázky a potom pošlú identické práce. Ako náhle sú dve práce identické nezaručuje to postup oboch. V prípade kvalitných prác, ktoré označíme ako postupujúce je možné po dohode tímov vybrať iba jednu. Kopírovanie otázok Vám preto neodporúčame. 
Download

EUROATLANTICKÉ CENTRUM EURO-ATLANTIC CENTER