SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ (SU)
Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, tel.: 553 684 111, fax: 553 684 619
[email protected], www.slu.cz
FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ (FVP)
Olbrichova 625/25, 746 01 Opava, tel.: 553 684 111, fax: 553 684 839
[email protected], www.fvp.slu.cz
Obecné informace o přijímacím řízení
Maximální počet přijatých uchazečů do bakalářských studijních programů 550, do
navazujících magisterských studijních programů 120.
Ke studiu je možno se přihlásit formou vyplnění tiskopisu SEVT „Přihláška ke studiu na
vysoké škole“ nebo formou elektronické přihlášky na internetových stránkách
http://www.fvp.slu.cz. Za vložené údaje odpovídá uchazeč. Formální správnost a úplnost
těchto údajů již není dále kontrolována, uchazeči doporučujeme pozorně číst návod k
vyplnění. Hlásí-li se uchazeč v rámci fakulty na více oborů, musí podat odpovídající počet
přihlášek (včetně zaplacení administrativních poplatků).
Přihláška ke studiu podaná formou tiskopisu SEVT musí být podepsaná a odeslaná na
adresu Fakulty veřejných politik v Opavě. Není požadováno vyplnění oddílu „Prospěch na
střední škole“. Doklad o zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím
řízením uchazeč nezasílá, je však povinen si ho uschovat, protože v případě problémů s
identifikací platby může být vyzván k jeho dodatečnému předložení.
Pokud se uchazeč hlásí formou elektronické přihlášky, tištěnou verzi přihlášky ke studiu
ani její zkrácenou verzi nezasílá. Za přijatou přihlášku se považuje pouze úplně vyplněná
přihláška s uhrazeným poplatkem za úkony spojené s přijímacím řízením (elektronická
přihláška se stává platnou až v okamžiku připsání platby na účet Fakulty veřejných politik v
Opavě). Pokyny k provedení platby jsou součástí webové aplikace elektronické přihlášky.
Doklad o zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením
uchazeč nezasílá, je však povinen si ho uschovat, protože v případě problémů s identifikací
platby může být vyzván k jeho dodatečnému předložení.
Uchazeč je povinen si ve webové aplikaci elektronické přihlášky zkontrolovat, zda jeho platba
dorazila na účet Fakulty veřejných politik v Opavě. Pokud uchazeč ve webové aplikaci
elektronické přihlášky nenajde potvrzení o přijetí platby do 10 dnů ode dne provedení platby,
kontaktuje studijní oddělení Fakulty veřejných politik v Opavě ([email protected]).
Pro přijímání absolventů dvouletých akreditovaných kurzů CŽV uskutečňovaných na Fakultě
veřejných politik v Opavě obecně platí, pokud frekventant kurzu splní všechny studijní
povinnosti, obhájí závěrečnou práci a úspěšně absolvuje ústní přijímací pohovor v termínech
stanovených platnou vyhláškou, bude přijat do kombinované formy studia.
Přihlášky neúplné, nesprávně vyplněné nebo bez platné úhrady administrativního poplatku
nemohou být zařazeny do přijímacího řízení.
Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (bakalářské studium), případně úředně
ověřenou kopii bakalářského diplomu (navazující magisterské studium), lékařské potvrzení o
způsobilosti ke studiu ve studijním oboru Všeobecná sestra, dokládá přijatý uchazeč u zápisu
do studia.
V případě nedostatečného počtu uchazečů v 1. kole přijímacího řízení může děkan FVP SU v
Opavě nejpozději do 31. 7. 2015 vyhlásit další kola přijímacího řízení s termínem podání
přihlášky do 31. 8. 2015. O přijetí uchazečů bude rozhodovat pořadí nejlepších do stanovené
kapacity jednotlivých studijních oborů, studijních programů.
Poplatky: Pro jednoznačnou identifikaci poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je
rozhodující uvedení specifického symbolu v platném formátu – rodné číslo bez lomítka.
Úhrada bez uvedeného specifického symbolu je považována za neplatnou.
Poplatek je nevratný, chybně uhrazený poplatek je nutné uhradit znovu správně (v termínu do
8. dubna 2015).
Informace o studijních programech a oborech
Bakalářské studium:
B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, KS, 3)
Všeobecná sestra (Bc., PS, KS, 3)
B6702 Mezinárodní teritoriální studia (Bc., PS, 3)
Středoevropská studia (Bc., PS, 3)
B6731 Sociální politika a sociální práce (Bc., PS, KS, 3)
Veřejná správa a sociální politika (Bc., PS, KS, 3)
B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3)
Sociální patologie a prevence (Bc., PS, KS, 3)
Navazující magisterské studium:
N6702 Mezinárodní teritoriální studia (Mgr., PS, 2)
Středoevropská studia (Mgr., PS, 2)
N6731 Sociální politika a sociální práce (Mgr., PS, 2)
Veřejná správa a sociální politika (Mgr., PS, 2)
Den otevřených dveří: 28. 1. 2015
Termín podání přihlášky: 8. 4. 2015
Termíny přijímací zkoušky pro bakalářské studijní obory:
- květen - červen 2015 (Sociální patologie a prevence, Všeobecná sestra)
- dle harmonogramu společnosti www.scio.cz, s. r. o., nejpozději však do 8. 5. 2015 (Veřejná
správa a sociální politika, Středoevropská studia)
Termín přijímací zkoušky pro navazující magisterské studijní obory:
- květen - červen 2015 (Veřejná správa a sociální politika, Středoevropská studia)
Poplatky: 560 Kč (pro bakalářské studijní obory Sociální patologie a prevence, Všeobecná
sestra a navazující magisterské studijní obory Veřejná správa a sociální politika,
Středoevropská studia – pro přihlášky podané na klasickém tiskopise), 470 Kč (pro
bakalářské studijní obory Sociální patologie a prevence, Všeobecná sestra a navazující
magisterské studijní obory Veřejná správa a sociální politika, Středoevropská studia – pro
přihlášky podané elektronicky), 280 Kč (pro bakalářské studijní obory Veřejná správa
a sociální politika, Středoevropská studia)
Název banky: ČSOB Ostrava
Číslo účtu: 117032153/0300
IBAN: CZ3703000000000117032153
BIC: CEKOCZPP
Konstantní symbol: 179 (platba složenkou typu A), 558 (platba bankovním převodem)
Variabilní symbol: 0475000115
Specifický symbol: rodné číslo uchazeče (bez lomítka)
Přijímací zkoušky
Informace k přijímacím zkouškám včetně podmínek pro jejich prominutí (pro úspěšné
absolventy kurzů CŽV typu A organizovaných fakultou) budou zveřejněny na webových
stránkách Fakulty veřejných politik v Opavě (http://www.fvp.slu.cz).
Pokud je jednou z podmínek přijetí absolvování testu obecných studijních předpokladů u
společnosti Scio, je nutné jej absolvovat do 8. 5. 2015. Pozdější termíny nabízené společností
Scio již fakulta neakceptuje.
V případě, že rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení nebude možno doručit uchazeči do
vlastních rukou, bude zveřejněno na úřední desce Fakulty veřejných politik v Opavě.
Test obecných studijních předpokladů (dále jen OSP)
Test obecných studijních předpokladů je součástí Národních srovnávacích zkoušek (dále jen
NSZ) zabezpečovaných společností Scio, s.r.o. (www.scio.cz) a je součástí přijímacího řízení
pro bakalářské studijní obory Veřejná správa a sociální politika a Středoevropská studia.
Uchazeč, který má tento test předepsán, jej musí v roce 2015 alespoň jednou absolvovat, dle
harmonogramu společnosti Scio, nejpozději však do 8. 5. 2015. Uchazeč svůj výsledek fakultě
nepředává, výsledky předává výhradně společnost Scio. Uchazeči bude započítán a
automaticky vkopírován do databáze uchazečů nejlepší výsledek. Každý uchazeč však musí
společnosti Scio poskytnout k předání výsledku svůj souhlas (činí tak v rámci přihlášky k
NSZ). Bez tohoto souhlasu společnost Scio fakultě výsledky uchazeče neposkytne. Pro
přijímací řízení je u každého testu rozhodující přepočtený percentil, jak jej stanoví společnost
Scio. Každý uchazeč se k testu OSP v rámci NSZ přihlašuje a provádí platbu individuálně
přímo u společnosti Scio na webové adrese http://www.scio.cz/nsz. Po svém přihlášení a
řádném zaplacení obdrží každý uchazeč od společnosti Scio pozvánku k NSZ, fakulta
uchazečům pozvánku k NSZ nezasílá. Detailní informace o testu OSP (termíny, místa konání,
podmínky průběhu, obsah zkoušek apod.) lze nalézt na webové stránce
http://www.scio.cz/nsz.
Přijímací řízení
1) Všeobecná sestra (bakalářský studijní obor, prezenční i kombinovaná forma studia)
PZ: základní orientace v oboru biologie člověka, ve společenskovědních disciplínách
a všeobecný přehled na úrovni středoškolských znalostí.
Maximální dosažený počet bodů z písemné zkoušky: 60
2) Středoevropská studia (bakalářský studijní obor, prezenční forma studia)
PZ: test obecných studijních předpokladů (NSZ Scio).
3) Veřejná správa a sociální politika (bakalářský studijní obor, prezenční i kombinovaná
forma studia)
PZ: test obecných studijních předpokladů (NSZ Scio).
4) Sociální patologie a prevence (bakalářský studijní obor, prezenční i kombinovaná forma
studia)
PZ: základní orientace v oborech psychologie, pedagogiky, základy filozofie a sociologie
a všeobecný přehled na úrovni středoškolských znalostí.
Maximální dosažený počet bodů z písemné zkoušky: 40
5) Středoevropská studia (navazující magisterský studijní obor, prezenční forma studia)
PZ: znalosti na úrovni absolventa bakalářského studia z moderních evropských dějin,
komparace politických systémů, historické a politické geografie, sociologie a teorie veřejné
správy.
V přijímacím řízení bude přihlédnuto také k výstupům z dosavadní publikační činnosti, kterou
uchazeč doloží v den přijímací zkoušky (v souladu s vyhláškou děkana ze dne 16. 4. 2012).
Maximální dosažený počet bodů z písemné zkoušky: 40
6) Veřejná správa a sociální politika (navazující magisterský studijní obor, prezenční forma
studia)
PZ: znalosti na úrovni absolventa bakalářského studia z oblastí: veřejné správy a regionální
politiky, sociální politiky a sociální práce, společenskovědních disciplín (politologie,
filozofie, sociologie, psychologie a ekonomie).
V přijímacím řízení bude přihlédnuto také k výstupům z dosavadní publikační činnosti, kterou
uchazeč doloží v den přijímací zkoušky (v souladu s vyhláškou děkana ze dne 16. 4. 2012).
V přijímacím řízení bude přihlédnuto také k dosaženým studijním výsledkům:
Uchazeč, který během bakalářského studia dosáhne celkového studijního průměru do 1,3,
bude zvýhodněn o 3 body.
Uchazeč, který během bakalářského studia dosáhne celkového studijního průměru do 1,5,
bude zvýhodněn o 2 body.
Uchazeč, který během bakalářského studia dosáhne celkového studijního průměru do 1,7,
bude zvýhodněn o 1 bod.
Dosažený studijní průměr bude zohledněn pouze těm uchazečům, kteří nejpozději v den
přijímací zkoušky podají písemnou Žádost o započítání celkového studijního průměru do
výsledku přijímací zkoušky a k žádosti doloží požadovaný průměr studijní kartou potvrzenou
příslušným studijním oddělením.
Maximální dosažený počet bodů z písemné zkoušky: 60
FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA V OPAVĚ (FPF)
Bezručovo nám. 1150/13, 746 01 Opava, tel.: 553 684 246, fax: 553 716 948
[email protected], www.fpf.slu.cz
Obecné informace o přijímacím řízení
Maximální počet přijatých uchazečů do bakalářských studijních programů: 441, do
navazujících magisterských studijních programů: 157, do doktorských studijních programů:
16.
Přihlášku ke studiu lze podat na klasickém tiskopise nebo elektronicky na
http://www.fpf.slu.cz. Za vložené údaje odpovídá uchazeč. Formální správnost a úplnost
těchto údajů již není dále kontrolována, uchazeči doporučujeme pozorně číst návod k
vyplnění. Hlásí-li se uchazeč v rámci fakulty na více oborů, musí podat odpovídající počet
přihlášek (včetně zaplacení administrativních poplatků) i s žádanými přílohami (přihlášky ani
jejich přílohy se mezi obory nepředávají).
Při podání elektronické přihlášky je nutno zaslat ji i v tištěné podobě se všemi
požadovanými přílohami.
Při podání přihlášky na klasickém tiskopise je nutno použít standardní formulář přihlášky
formátu A3 (dvojlist), není možno akceptovat přihlášku ve formátu A4.
Spolu s přihláškou na bakalářské studium je nutné dodat jako přílohy:
- doklad o zaplacení administrativního poplatku, a to i v případě bezhotovostní úhrady tohoto
poplatku elektronicky, či platby mobilním telefonem; akceptujeme i e-mail, který je uchazeči
zaslán v případě připsání stanovené částky na účet fakulty,
pouze u studijního oboru Tvůrčí fotografie:
- soubor fotografií ve formátu maximálně 30 x 40 cm (15 fotografií jako volný výstavní
soubor, 3-5 ks fotografických ilustrací a 1 ks stylizovaný autoportrét) dle specifikace na
webových stránkách Institutu tvůrčí fotografie (http://www.itf.cz), reprodukce všech
fotografií na DVD, index všech fotografií (tisk A3),
- odborný životopis s přehledem dosavadního odborného studia či absolvovaných
fotografických kurzů a tvůrčích dílen, účastí na výstavách a dosavadní publikační činnosti
(pouze u oboru Tvůrčí fotografie)
Zájemci o studium oboru Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo dodají
- seznam zhlédnutých inscenací a přečtených dramatických textů, dále vlastní tvorbu (literární
díla, dramatická díla, recenze, úvahy, analýzy, atd.). Podklady je nutné doručit na pracoviště
Ústavu bohemistiky a knihovnictví (kontakt: Ústav bohemistiky a knihovnictví, Masarykova
třída 37, 746 01, Opava) s patřičným předstihem, a to nejpozději do 10. 5. 2015 (o datu
konání přijímacích zkoušek budou zájemci informováni příslušnou pozvánkou k přijímacím
zkouškám zasílanou studijním oddělením).
Obálku je nutné označit heslem „Kulturní dramaturgie – přijímací řízení“.
Zájemci o studium oboru Audiovizuální tvorba dodají (bakalářské i navazující
magisterské)
- seznam literatury a zhlédnutých televizních nebo filmových dokumentů, dále ukázky vlastní
publikační činnosti či vlastní tvorby. Podklady je nutné doručit na pracoviště Ústavu
bohemistiky a knihovnictví (kontakt: Ústav bohemistiky a knihovnictví, Masarykova třída 37,
746 01, Opava) s patřičným předstihem, a to nejpozději do 10. 5. 2015 (o datu konání
přijímacích zkoušek budou zájemci informováni příslušnou pozvánkou k přijímacím
zkouškám zasílanou studijním oddělením).
Obálku je nutné označit heslem „Audiovizuální tvorba – přijímací řízení“.
Zájemci o studium oboru Lázeňství a turismus
- v průběhu studia musí uchazeč/student prokázat způsobilost k získání zdravotního průkazu
a k výkonu praxe v gastronomickém a lázeňském provozu.
Kopii maturitního vysvědčení úředně ověřenou vidimací, přijatí uchazeči odevzdají při zápisu
ke studiu
Spolu s přihláškou na navazující magisterské studium je nutné dodat jako přílohy:
- doklad o zaplacení administrativního poplatku, a to i v případě bezhotovostní úhrady tohoto
poplatku elektronicky, či platby mobilním telefonem, akceptujeme i e-mail, který je uchazeči
zaslán v případě připsání stanovené částky na účet fakulty,
- kopii maturitního vysvědčení úředně ověřenou vidimací a doklad o výsledcích předchozího
studia na vysoké škole (úředně ověřená kopie dodatku k diplomu, příp. studijní karty
potvrzené studijním oddělením),
- u oboru Tvůrčí fotografie výstavní soubor 10 ks fotografií nebo maketu publikace a
teoretickou práci z dějin a teorie fotografie v rozsahu bakalářských diplomových prací na
Institutu tvůrčí fotografie (absolventi bakalářského studia oboru Tvůrčí fotografie na ITF SU
FPF v Opavě mohou písemně požádat o předložení těchto prací z archivu ITF).
Kopii bakalářského diplomu úředně ověřenou vidimací, přijatí uchazeči odevzdají při zápisu
ke studiu.
Spolu s přihláškou na doktorské studium je nutné dodat jako přílohy:
- doklad o zaplacení administrativního poplatku, a to i v případě bezhotovostní úhrady tohoto
poplatku elektronicky, či platby mobilním telefonem, akceptujeme i e-mail, který je uchazeči
zaslán v případě připsání stanovené částky na účet fakulty,
- kopii magisterského diplomu úředně ověřenou vidimací, dodatek k diplomu nebo
vysvědčení o SZZk (uchazeči, kteří nemají dosud ukončené magisterské vzdělání, odevzdají
kopii magisterského diplomu úředně ověřenou vidimací, dodatku k diplomu nebo vysvědčení
o SZZk při přijímací zkoušce.
- u oboru Tvůrčí fotografie seznam publikační a výstavní činnosti, odborný životopis,
výstavní soubor 10 fotografií nebo maketu publikace a práci z dějin a teorie fotografie v
rozsahu magisterských diplomových prací na ITF SU FPF v Opavě.
Přihlášky neúplné, nesprávně vyplněné, bez dokladu o zaplacení administrativního poplatku,
případně bez dalších předepsaných příloh nebudou zařazeny do přijímacího řízení.
Vyžádané přílohy ani zaslané nevyžádané materiály (včetně maturitních vysvědčení a
nevyžádaných fotografií) se nevracejí, zůstávají součástí přihlášky na VŠ a dále se s nimi
nakládá dle platných předpisů pro spisovou a archivní službu. Fotografie do formátu 30 x 40
cm, zaslané do talentových zkoušek na obor Tvůrčí fotografie, se vracejí poštou na písemné
vyžádání, adresované studijnímu oddělení SU FPF v Opavě, po skončení přijímacího řízení,
nejpozději však do 31. 1. 2016. Fotografie větších rozměrů je možno vyzvednout výhradně
osobně nebo prostřednictvím písemně pověřené osoby na studijním oddělení SU FPF v Opavě
do stejného termínu.
Zohlednění speciálních vzdělávacích potřeb u přijímací zkoušky
Přijímací zkouška, organizovaná Slezskou univerzitou, může být modifikována
individuálním způsobem pro uchazeče se specifickými potřebami (zejména se závažným
pohybovým nebo smyslovým postižením, závažným chronickým onemocněním, s
psychologickými a psychiatrickými poruchami, se specifickými poruchami učení) na základě
písemně podané žádosti, jejíž součástí je potvrzení ošetřujícího lékaře, a to nejpozději
do 31. 3. 2015.
Individuální úpravy musí vyplývat z handicapu uchazeče, stanovení jejich rozsahu a obsahu je
plně v pravomoci děkana.
Poplatky
Platba administrativního poplatku za přihlášku musí být provedena podle instrukcí (viz epřihláška), musí obsahovat specifický symbol. Pokud nebude specifický symbol uveden,
případně bude uveden nesprávně, přihláška bude vyřazena jako nezaplacena.
Administrativní poplatek je určen ke krytí výloh spojených s přijímacím řízením. V případě
neúčasti na přijímacích zkouškách (vč. NSZ) nebo nepřijetí ke studiu na SU FPF v Opavě se
nevrací. Chybně uhrazený poplatek je nutné uhradit znovu správně (v termínu do 27. února
2015).
Informace o studijních programech a oborech
Bakalářské studium
B1701 Fyzika (Bc., PS, 3)
Astrofyzika (Bc., PS, 3)
B1702 Aplikovaná fyzika (Bc., PS, 3)
Monitorování životního prostředí (Bc., PS, 3)
Multimediální techniky (Bc., PS, 3)
Počítačová technika a její aplikace (Bc., PS, 3)
B1801 Informatika (Bc., PS, KS, 3)
Informatika a výpočetní technika (Bc., PS, KS, 3)
B1802 Aplikovaná informatika (Bc., PS, KS, 3)
Aplikovaná informatika (Bc., PS, KS, 3)
B1803 Informatika a druhý obor (Bc., PS, 3)
Informatika (dvouoborové) + Angličtina (Bc., PS, 3)
B6107 Humanitní studia (Bc., PS, 3)
Angličtina + Historie (Bc., PS, 3)
Český jazyk a literatura + Historie (Bc., PS, 3)
Historie + Němčina (Bc., PS, 3)
Archeologie (dvouoborové) + Historie (Bc., PS, 3)
Archeologie (dvouoborové) + Muzeologie (Bc., PS, 3)
B6503 Gastronomie, hotelnictví a turismus (Bc., PS, 3)
Lázeňství a turismus (Bc., PS, 3)
B7105 Historické vědy (Bc., PS, 3)
Kulturní dějiny (Bc., PS, 3)
Historie (Bc., PS, 3)
Historie – muzeologie (Bc., PS, 3)
Historie-památková péče (Bc., PS, 3)
B7109 Archeologie (Bc., PS, 3)
Archeologie (Bc., PS, 3)
Středověká archeologie (Bc., PS, 3)
B7201 Informační studia a knihovnictví (Bc., PS, KS, 3)
Informační studia se zaměřením na knihovnictví (Bc., PS, KS, 3)
Knihovnictví (Bc., PS, KS, 3)
B7310 Filologie (Bc., PS, KS, 3)
Angličtina + Český jazyk a literatura (Bc., PS, 3)
Angličtina + Italština (Bc., PS, 3)
Angličtina + Němčina (Bc., PS, 3)
Angličtina pro školskou praxi (Bc., KS, 3)
Česká literatura (Bc., PS, KS, 3)
Český jazyk a literatura (dvouoborové) + Italština (Bc., PS, 3)
Český jazyk a literatura (dvouoborové) + Němčina (Bc., PS, 3)
Italština (jednooborové) (Bc., PS, KS, 3)
Němčina + Italština (Bc., PS, 3)
Němčina pro školskou praxi (Bc., KS, 3)
B8203 Dramatická umění (BcA., PS, 3)
Audiovizuální tvorba (BcA., PS, 3)
Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo (BcA., PS, 3)
B8204 Filmové, televizní a fotografické umění a nová média (BcA., KS, 3)
Tvůrčí fotografie (BcA., KS, 3)
Navazující magisterské studium
N1701 Fyzika (Mgr., PS, 2)
Teoretická fyzika (Mgr., PS, 2)
Počítačová fyzika (Mgr., PS, 2)
N1801 Informatika (Mgr., PS, 2)
Informatika a výpočetní technika (Mgr., PS, 2)
N7105 Historické vědy (Mgr., PS, 2)
Historie (Mgr., PS, 2)
Historie – muzeologie (Mgr., PS, 2)
Kulturní dějiny (Mgr., PS, 2)
Ochrana kulturního dědictví (Mgr., PS, 2)
N7109 Archeologie (Mgr., PS, 2)
Archeologie (Mgr., PS, 2)
N7201 Informační studia a knihovnictví (Mgr., PS, KS, 2)
Informační a knihovnická studia (Mgr., PS, KS, 2)
Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu (Mgr., PS, KS, 2)
N7310 Filologie (Mgr., PS, KS, 2)
Angličtina (dvouoborová) + Němčina (Mgr., PS, 2)
Angličtina (jednooborová) (Mgr., PS, KS, 2)
Němčina (jednooborová) (Mgr., PS, KS, 2)
N7504 Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, 2)
Učitelství angličtiny pro střední školy + Učitelství němčiny pro střední školy (Mgr., PS, 2)
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy + Učitelství angličtiny pro střední
školy (Mgr., PS, 2)
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy + Učitelství němčiny pro střední školy
(Mgr., PS, 2)
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy + Učitelství dějepisu pro střední školy
(Mgr., PS, 2)
Učitelství dějepisu pro střední školy + Učitelství němčiny pro střední školy (Mgr., PS, 2)
Učitelství dějepisu pro střední školy + Učitelství angličtiny pro střední školy (Mgr., PS, 2)
N8203 Dramatická umění (MgA., PS, 2)
Audiovizuální tvorba (MgA., PS, 2)
N8204 Filmové, televizní a fotografické umění a nová média (MgA., KS, 2)
Tvůrčí fotografie (MgA., KS, 2)
Den otevřených dveří: 4. 2. 2015
Termín podání přihlášky: 27. 2. 2015
Termín přijímací zkoušky: 30. 5. – 7. 6. 2015, příp. dle harmonogramu Scio
Náhradní termín přijímací zkoušky: (dle potřeby)
Poplatek: 560 Kč (za úkony spojené s přijímacím řízením, ve kterém se konají přijímací
zkoušky, a uchazeč podal přihlášku na klasickém tiskopise), 470 Kč (za úkony spojené s
přijímacím řízením, ve kterém se konají přijímací zkoušky, a uchazeč si podal přihlášku
elektronicky), 280 Kč (za úkony spojené s přijímacím řízením, ve kterém byly přijímací
zkoušky zrušeny na základě rozhodnutí rektora nebo - za úkony spojené s přijímacím řízením,
jehož součástí jsou testy konané v rámci Národních srovnávacích zkoušek organizovaných
společností SCIO)
Název banky: ČSOB Ostrava
Účet: 8010-0309706853/0300
Konstantní symbol: 558 - platba převodem, 179 - poštovní poukázkou
Variabilní symbol pro složenku: 0175000115-1. kolo, 0175000215-2. kolo
Variabilní symbol pro banku: 0175000115-1. kolo, 0175000215-2. kolo
Specifický symbol: rodné číslo uchazeče (bez lomítka)
Informace týkající se úhrady poplatku pro zahraniční plátce:
IBAN: CZ5103000080100309706853
SWIFT KÓD: CEKOCZPP
Přijímací zkoušky
Informace k přijímacím zkouškám budou zveřejněny na webových stránkách Filozofickopřírodovědecké fakulty v Opavě (http://www.fpf.slu.cz). U všech studijních programů, kde je
konána přijímací zkouška talentová a písemná nebo ústní, skládají písemnou nebo ústní část
pouze ti uchazeči, kteří uspěli u talentové zkoušky. U studijních programů, kde je konána
přijímací zkouška písemná, která předchází ústní zkoušce, musí uchazeč splnit minimum za
písemnou část, aby mohl přistoupit k ústní části zkoušky.
U oborů, kde je to vyznačeno, bude v roce 2015 jako součást přijímacího řízení vyžadována
národní srovnávací zkouška (NSZ), kterou připravuje a organizačně zajišťuje společnost
www.scio.cz, s.r.o. Více informací viz http://www.scio.cz/nsz.
Konání přijímací zkoušky v náhradním termínu na obory, na které se konají přijímací zkoušky
realizované formou vlastních testů, ústních pohovorů, talentových zkoušek, může být
uchazeči umožněno, pokud se ze závažných důvodů nemůže dostavit k přijímací zkoušce v
určeném termínu a pokud se nejpozději do dne konání zkoušky písemně omluví a doloží své
důvody. Důvodem k povolení náhradního termínu není účast uchazeče na jiné přijímací
zkoušce.
V případě, že nebude rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení možno doručit uchazeči do
vlastních rukou, bude zveřejněno na úřední desce Slezské univerzity v Opavě, Filozofickopřírodovědecké fakulty v Opavě, Bezručovo nám.1150/13,746 01, Opava.
Test obecných studijních předpokladů (OSP)
Jedná se o test, který je součástí Národních srovnávacích zkoušek (NSZ), zabezpečovaných
společností www.scio.cz, s.r.o. (dále jen Scio).
Uchazeč, který má tento test předepsán, jej musí ve školním roce 2014/2015 alespoň jednou
absolvovat a to nejpozději v termínu do 8. 5. 2015. Uchazeči bude započítán a automaticky
vkopírován do databáze uchazečů nejlepší výsledek. Uchazeč tak svůj výsledek fakultě
nepředává, výsledky fakultě předává výhradně společnost Scio. Každý uchazeč však musí
společnosti Scio poskytnout k předání výsledku svůj souhlas (činí tak v rámci přihlášky k
NSZ). Pro přijímací řízení je u každého testu rozhodující přepočtený percentil, jak jej
vyhodnotí společnost Scio. Každý uchazeč se k testu OSP v rámci NSZ přihlašuje a provádí
platbu individuálně přímo u společnosti Scio na webové adrese http://www.scio.cz/nsz. Po
svém přihlášení a řádném zaplacení obdrží každý uchazeč od společnosti Scio pozvánku k
NSZ, fakulta uchazečům pozvánku k NSZ nezasílá. Detailní informace o NSZ (termíny, místa
konání, podmínky průběhu, obsah zkoušek apod.) lze nalézt na webové stránce
http://www.scio.cz/nsz.
Přijímací řízení bez přijímací zkoušky:
U bakalářských a navazujících magisterských studijních programů, oborů, u nichž je uvedeno
přijímací řízení bez přijímací zkoušky*, je přijímací zkouška se souhlasem rektora SU v
Opavě zrušena. Uchazeči o studium budou ke studiu v oboru přijati, jestliže podají v
předepsaném termínu vytištěnou přihlášku se všemi požadovanými přílohami.
Na základě čl. 28 odst. 1 písm. c) Statutu Slezské univerzity v Opavě je jednou z podmínek
pro přijetí cizinců ke studiu v českém jazyce za podmínek shodných s ostatními studenty na
Slezské univerzitě v Opavě úspěšné složení zkoušky z českého jazyka na některé k tomu
akreditované instituci.
O vykonání této zkoušky je nutno dodat příslušné osvědčení.
Zkratky:
PZ – písemná zkouška
ÚZ – ústní zkouška
TZ – talentová zkouška
NSZ – Národní srovnávací zkoušky zajišťované společností www.scio.cz, s.r.o.
test OSP – test obecných studijních předpokladů
Bakalářské studijní obory:
1) Astrofyzika, přijímací řízení bez přijímací zkoušky*,
2) Monitorování životního prostředí, Multimediální techniky, Počítačová technika a její
aplikace, Informatika a výpočetní technika: ÚZ: ověřuje znalosti z exaktních disciplín,
všeobecné studijní předpoklady (aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz)
3) Aplikovaná informatika, Český jazyk a literatura + Historie, Archeologie + Historie,
Archeologie + Muzeologie, Lázeňství a turismus, Kulturní dějiny, Historie, Historie –
muzeologie, Historie-památková péče, Archeologie, Středověká archeologie, Informační
studia se zaměřením na knihovnictví, Knihovnictví: PZ: NSZ/OSP (aktuální informace na
http://www.scio.cz/nsz)
4) Informatika + Angličtina, Angličtina + Historie, Angličtina + Český jazyk a literatura,
Angličtina pro školskou praxi: PZ: angličtina (aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz)
5) Historie + Němčina, Český jazyk a literatura + Němčina, Němčina pro školskou praxi: PZ:
němčina (aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz)
6) Český jazyk a literatura + Italština, Italština (jednooborové): PZ: italština (aktuální
informace na http://www.fpf.slu.cz)
7) Angličtina + Němčina: PZ: angličtina, němčina (aktuální informace na
http://www.fpf.slu.cz)
8) Angličtina + Italština: PZ: angličtina, italština (aktuální informace na
http://www.fpf.slu.cz)
9) Česká literatura: PZ: test zjišťující znalosti o české i světové literatuře a českém jazyce na
úrovni SŠ (aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz)
10) Němčina + Italština: PZ: němčina, italština (aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz)
11) Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo
TZ: formou písemného testu prověřuje schopnosti a dovednosti vycházející z obecných
znalostí z divadelní oblasti, z oblasti českého (slovenského) jazyka, literatury, filmu a
orientaci v oblasti kultury a společenského dění.
ÚZ: vykonávají jen úspěšní absolventi talentové zkoušky. Zjišťuje další schopnosti uchazeče.
Analýza předloženého dramatického textu a vypracování dramaturgicko-režijní koncepce,
rozprava nad zaslanými materiály (seznam zhlédnutých inscenací či přečtených dramatických
textů, vlastní literární nebo dramatická tvorba, recenze, úvahy, analýzy apod.).
Obě části přijímací zkoušky probíhají v týž den. Aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz
12) Audiovizuální tvorba
TZ: zjišťuje formou ústního pohovoru schopnosti a nadání uchazeče, zahrnuje rozpravu nad
zaslanými materiály (seznam přečtené literatury, seznam zhlédnutých filmových a
dokumentárních děl, vlastní publikační činnost, vlastní tvorba – fotografická, literární,
výtvarná nebo audiovizuální apod.)
PZ: vykonávají jen úspěšní absolventi talentové zkoušky. Zjišťuje obecné znalosti z oblasti
českého jazyka, literatury, z oblasti kultury a filmu, schopnost práce s informacemi a
schopnost tvůrčí práce s textem.
Obě části přijímací zkoušky probíhají v týž den. Aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz
13) Tvůrčí fotografie
TZ: soubor fotografií ve formátu maximálně 30 x 40 cm (15 fotografií jako volný výstavní
soubor, 3-5 ks fotografických ilustrací a 1 ks stylizovaný autoportrét) dle specifikace na
webových stránkách Institutu tvůrčí fotografie (http://www.itf.cz), reprodukce všech
fotografií ve velikosti pro projekci i pro tisk (cca 300 dpi, 10x15 cm) na DVD, index všech
fotografií (tisk A3)
PZ: vykonávají jen úspěšní absolventi talentové zkoušky. Písemný test se skládá z dějin
fotografie, dějin výtvarného umění, techniky fotografie a dalších uměleckých oborů a
všeobecných znalostí.
ÚZ: vykonávají jen úspěšní absolventi písemné zkoušky. Dějiny fotografie, technika
fotografie, dějiny výtvarného umění a všeobecné znalosti.
Navazující magisterské studijní obory
Teoretická fyzika
ÚZ: ústní pohovor prověřující znalosti a motivaci
Aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz
Předpokladem je ukončené bakalářské studium fyziky nebo příbuzných oborů.
Počítačová fyzika
ÚZ: ústní pohovor prověřující znalosti a motivaci
Předpokladem je ukončené bakalářské studium programu B1701 Fyzika (obor Astrofyzika) či
B1702 Aplikovaná fyzika (obory Počítačová technika a její aplikace, Monitorování životního
prostředí, Multimediální techniky), nebo ukončené bakalářské studium v příbuzném oboru.
Informatika a výpočetní technika
ÚZ: v rozsahu znalostí bc. SZZk studijního oboru Informatika a výpočetní technika.
Aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz
Předpokladem je úspěšné ukončení bakalářského studia studijního programu B1801
Informatika, nebo příbuzného oboru.
Historie
ÚZ: v rozsahu znalostí bc. SZZk studijního oboru Historie.
Aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz
Předpokladem je úspěšné ukončení bakalářského studia studijního programu B7105
Historické vědy, oboru Historie nebo příbuzného oboru.
Historie - muzeologie
ÚZ: v rozsahu znalostí bc. SZZk studijního oboru Historie – muzeologie.
Aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz
Předpokladem je úspěšné ukončení bakalářského studia studijního programu B7105
Historické vědy, oboru Historie - muzeologie nebo příbuzného oboru.
Kulturní dějiny
ÚZ: v rozsahu znalostí bc. SZZk studijního oboru Historie/Kulturní dějiny/Dějiny kultury.
Aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz
Předpokladem je úspěšné ukončení bakalářského studia studijního programu B7105
Historické vědy, oboru Dějiny kultury nebo příbuzného oboru.
Ochrana kulturního dědictví
ÚZ: v rozsahu znalostí bc. SZZk studijního oboru Historie.
Aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz
Předpokladem je úspěšné ukončení bakalářského studia studijního programu B7105
Historické vědy.
Archeologie
ÚZ: v rozsahu znalostí bc. SZZk studijního oboru Archeologie.
Aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz
Předpokladem je úspěšné ukončení bakalářského studia studijního programu B7105
Historické vědy, oboru Archeologie nebo příbuzného archeologického oboru nebo studijního
programu B7109 Archeologie.
Informační a knihovnická studia
ÚZ: v rozsahu znalostí bc. SZZk studijního oboru Informační studia se zaměřením na
knihovnictví.
Aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz
Předpokladem je úspěšné ukončení bakalářského studia studijního programu B7201
Informační studia a knihovnictví, oboru Informační studia se zaměřením na knihovnictví nebo
příbuzného oboru.
Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu
ÚZ: v rozsahu znalostí bc. SZZk studijního oboru Knihovnictví.
Aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz
Předpokladem je dále úspěšné ukončení bakalářského studia studijního programu B7201
Informační studia a knihovnictví nebo B7310 Filologie, oboru Knihovnictví nebo Česká
literatura nebo příbuzného oboru.
Angličtina + Němčina
ÚZ: vědomosti v okruzích obvyklých pro bakalářskou zkoušku v obou oborech a praktické
dovednosti na úrovni C1 ERRJ.
Aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz
Předpokladem je úspěšné ukončení bakalářského studia studijního programu B7310 Filologie,
oboru Angličtina + Němčina nebo příbuzného oboru. Aktuální informace na
http://www.fpf.slu.cz.
Angličtina (jednooborové)
ÚZ: vědomosti v okruzích obvyklých pro bakalářskou zkoušku oboru Angličtina a praktické
dovednosti na úrovni C1 ERRJ.
Aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz
Předpokladem je úspěšné ukončení bakalářského studia studijního programu B7310 Filologie,
oboru Angličtina nebo příbuzného oboru. Aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz.
Němčina (jednooborové)
ÚZ: vědomosti v okruzích obvyklých pro bakalářskou zkoušku oboru Němčina a praktické
dovednosti na úrovni C1 ERRJ.
Aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz
Předpokladem je úspěšné ukončení bakalářského studia studijního programu B7310 Filologie,
oboru Němčina nebo příbuzného oboru. Aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz.
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy + Učitelství němčiny pro střední
školy
ÚZ čeština: vědomosti v okruzích obvyklých pro bakalářskou zkoušku oboru Český jazyk a
literatura (čeština), společensko-kulturní rozhled
ÚZ němčina: vědomosti v okruzích obvyklých pro bakalářskou zkoušku oboru Němčina a
praktické dovednosti na úrovni C1 ERRJ.
Předpokladem je úspěšného ukončení bakalářského studia studijního programu B7310
Filologie, oboru Němčina nebo příbuzného oboru, nebo oboru Český jazyka a literatura nebo
příbuzného oboru.
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy + Učitelství angličtiny pro střední
školy
ÚZ čeština: vědomosti v okruzích obvyklých pro bakalářskou zkoušku oboru Český jazyk a
literatura (čeština), společensko-kulturní rozhled
ÚZ angličtina: vědomosti v okruzích obvyklých pro bakalářskou zkoušku oboru Angličtina a
praktické dovednosti na úrovni C1 ERRJ.
Předpokladem je úspěšné ukončení bakalářského studia studijního programu B7310 Filologie,
oboru Angličtina nebo příbuzných oborů, nebo studijního oboru Český jazyk a literatura nebo
příbuzných oborů. Pokud uchazeč neprokáže absolvování programu B7310 oboru Angličtina,
doloží vykonání zkoušky Cambridge Advanced English, příp. CEP.
Učitelství angličtiny pro střední školy + Učitelství němčiny pro střední školy
ÚZ angličtina: vědomosti v okruzích obvyklých pro bakalářskou zkoušku oboru Angličtina a
praktické dovednosti na úrovni C1 ERRJ.
ÚZ němčina: vědomosti v okruzích obvyklých pro bakalářskou zkoušku oboru Němčina a
praktické dovednosti na úrovni C1 ERRJ.
Předpokladem je úspěšné ukončení bakalářského studia studijního programu B7310 Filologie,
oboru Angličtina + Němčina nebo příbuzných oborů.
Pokud uchazeč neprokáže absolvování programu B7310 oboru Angličtina, může doložit
vykonání zkoušky Cambridge Advanced English, příp. CEP.
Učitelství dějepisu pro střední školy + Učitelství angličtiny pro střední školy
ÚZ dějepis: znalosti v rozsahu bc. SZZk v oboru Historie
ÚZ angličtina: znalost praktického jazyka na úrovni C1 ERRJ.
Předpokladem je úspěšné ukončení bakalářského studia studijního oboru Historie nebo
příbuzných oborů a studijního oboru Angličtina nebo příbuzných oborů, případně
absolvování zkoušky z angličtiny doložené certifikátem Cambridge Advanced English,
CEP, případně jiným.
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy + Učitelství dějepisu pro
střední školy
ÚZ čeština: vědomosti v okruzích obvyklých pro bakalářskou zkoušku oboru Český jazyk
a literatura (čeština), společensko-kulturní rozhled
ÚZ dějepis: znalosti v rozsahu bc. SZZK v oboru Historie
Předpokladem je úspěšného ukončení bakalářského studia oboru Český jazyka a literatura
nebo příbuzného oboru, nebo studijního programu B7105 Historické vědy, oboru Historie
nebo příbuzných oborů.
Učitelství dějepisu pro střední školy + Učitelství němčiny pro střední školy
ÚZ dějepis: znalosti v rozsahu bc. SZZK v oboru Historie
ÚZ němčina: znalost praktického jazyka na úrovni C1 ERRJ.
Předpokladem je úspěšného ukončení bakalářského studia studijního programu B7310
Filologie, oboru Němčina nebo příbuzného oboru, nebo studijního programu B7105
Historické vědy, oboru Historie nebo příbuzných oborů.
Tvůrčí fotografie
ÚZ: Uchazeč předkládá výstavní soubor 10 fotografií nebo maketu fotografické publikace,
DVD s jejich reprodukcemi, index všech fotografií (tisk A3) a teoretickou práci z dějin
a teorie fotografie v rozsahu bakalářských diplomových prací na ITF FPF SU v Opavě.
Aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz.,
www.itf.cz.
Audiovizuální tvorba
TZ: ověřuje formou ústního pohovoru schopnosti a nadání uchazeče v oblasti interpretace
uměleckého textu nebo filmového díla, jeho motivace ke studiu a představy o jeho dalším
odborném směřování. Zahrnuje dále rozpravu nad vlastní tvorbou studenta a zaslanými
materiály (ukázky dosavadní umělecké činnosti dramaturgické, scenáristické, fotografické,
výtvarné nebo audiovizuální či seznam dosud organizovaných kreativních projektů, dále
seznam přečtené literatury a také seznam zhlédnutých filmových a dokumentárních děl).
PZ: k písemné zkoušce postupují pouze uchazeči, kteří uspěli u talentové zkoušky.
Písemná zkouška prověřuje obecné znalosti z oblasti kultury a audiovize (na úrovni
absolventa příbuzného uměleckého, humanitního nebo přírodovědného oboru bakalářského
studia) a schopnost pracovat s uměleckým textem.
MATEMATICKÝ ÚSTAV V OPAVĚ (MÚ)
Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, tel.: 553 684 661, 553 684 680, fax: 553 684 680
[email protected], www.math.slu.cz
Obecné informace o přijímacím řízení
Ke studiu v matematických oborech je možno se přihlásit formou:
- vyplnění tiskopisu SEVT "Přihláška ke studiu na vysoké škole",
- elektronické přihlášky na internetových stránkách Slezské univerzity v Opavě, v sekci
Informace pro uchazeče.
Přihláška ke studiu podaná formou tiskopisu SEVT musí být podepsaná a odeslaná na adresu
Matematického ústavu v Opavě. V přihlášce ke studiu není požadováno lékařské potvrzení
(budova je bezbariérová) a vyplnění prospěchu uchazeče v průběhu studia na střední škole.
Doklad o zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením
uchazeč nezasílá, je však povinen si ho uschovat, protože v případě problémů s identifikací
platby nebo při připsání platby na účet Matematického ústavu po stanoveném termínu, může
být vyzván k jeho dodatečnému předložení. Pokud nebude k přihlášce ke studiu přiložen opis
(kopie) maturitního vysvědčení úředně ověřený vidimací, odevzdá ho uchazeč při zápisu do
studia.
Pokud se uchazeč hlásí formou elektronické přihlášky, tištěnou verzi přihlášky ke studiu, ani
její zkrácenou verzi nezasílá. Za přijatou přihlášku se považuje pouze úplně vyplněná
přihláška s uhrazeným poplatkem za úkony spojené s přijímacím řízením (elektronická
přihláška se stává platnou až v okamžiku připsání platby na účet Matematického ústavu).
Pokyny k provedení platby jsou součástí webové aplikace elektronické přihlášky. Doklad o
zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením uchazeč nezasílá,
je však povinen si ho uschovat, protože v případě problémů s identifikací platby nebo při
připsání platby na účet Matematického ústavu po stanoveném termínu, může být vyzván k
jeho dodatečnému předložení. Uchazeč je povinen si ve webové aplikaci elektronické
přihlášky zkontrolovat, zda jeho platba dorazila na účet Matematického ústavu. Pokud
uchazeč ve webové aplikaci elektronické přihlášky nenajde potvrzení o přijetí platby do 10
dnů ode dne provedení platby, kontaktuje studijní oddělení Matematického ústavu v Opavě
([email protected]). Opis (kopii) maturitního vysvědčení úředně ověřený vidimací odevzdá
uchazeč při zápisu do studia.
Pokud je platba připsána na účet Matematického ústavu po stanoveném termínu úhrady
administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením, bude uchazeč vyzván k
dodatečnému předložení dokladu, který potvrdí datum úhrady poplatku. Teprve na základě
předloženého dokladu bude přihláška ke studiu zařazena do přijímacího řízení.
Požadované přílohy k přihlášce:
Bakalářský studijní program B1101 Matematika:
- opis (kopii) maturitního vysvědčení úředně ověřený vidimací (vidimací se ověřuje, že opis
nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou) odevzdá uchazeč o studium při zápisu
do studia.
Navazující magisterský studijní program N1101 Matematika:
- výpis studijních povinností absolvovaných v rámci předchozího studia (úředně ověřený opis
(kopie) dodatku k diplomu, popř. opis prospěchových karet nebo výpis zkoušek potvrzený
studijním oddělením) – neplatí pro absolventy Matematického ústavu v Opavě.
- Uchazeči o studium, kteří se hlásí formou tiskopisu SEVT, přiloží výše uvedené doklady k
přihlášce ke studiu nebo je odevzdají dodatečně, nejpozději do 10. 6. 2015. Uchazeči o
studium, kteří si zvolili formu elektronické přihlášky, doručí tyto doklady nejpozději do 10. 6.
2015.
- opis (kopie) bakalářského diplomu úředně ověřený vidimací (vidimací se ověřuje, že opis
nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou) – neplatí pro absolventy
Matematického ústavu v Opavě. Přijatí uchazeči odevzdají tento doklad při zápisu do studia.
Informace o studijních programech a oborech
Bakalářské studium
B1101 Matematika (Bc., PS, 3)
Aplikovaná matematika (Bc., PS, 3)
Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací (Bc., PS, 3)
Matematické metody v ekonomice (Bc., PS, 3)
Obecná matematika (Bc., PS, 3)
Navazující magisterské studium
N1101 Matematika (Mgr., PS, 2)
Aplikovaná matematika (Mgr., PS, 2)
Geometrie a globální analýza (Mgr., PS, 2)
Matematická analýza (Mgr., PS, 2)
Den otevřených dveří: 15. 1. 2015
Termín podání přihlášky: 2. 3. 2015
Termín přijímací zkoušky: 4. 6. 2014 (navazující magisterské studium)
Poplatek: 560 Kč (pro přihlášku podanou na klasickém tiskopise), 470 Kč (pro přihlášku
podanou elektronicky)
Název banky: ČSOB Ostrava
Číslo účtu: 8010-1809708833/0300
Variabilní symbol: 0375000115
Specifický symbol: rodné číslo uchazeče (bez lomítka)
Konstantní symbol: 558 (bankovní převod), 179 (poštovní poukázka)
Platbu lze uskutečnit také v hotovosti v pokladně Filozoficko-přírodovědecké fakulty v
Opavě, Hradecká 17, Opava.
Přijímací zkoušky
Bakalářské studium
Písemná přijímací zkouška z matematiky, minimální bodová hranice pro přijetí na základě
přijímací zkoušky je 40 bodů ze 100 možných.
Přijímací zkouška na všechny obory bakalářského studijního programu B1101 Matematika
bude prominuta uchazečům, kteří
- na Slezské univerzitě v Opavě nestudovali ani nestudují v žádném ze studijních programů
Matematika, nebo
- jsou absolventi některého ze studijních programů Matematika na Slezské univerzitě v
Opavě.
Navazující mgr. studium
Ústní přijímací zkouška z matematiky, minimální bodová hranice pro přijetí na základě
přijímací zkoušky je 10 bodů z 20 možných.
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ (OPF)
Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, tel.: 596 398 111, fax: 596 312 069
[email protected], www.opf.slu.cz
Obecné informace o přijímacím řízení
Podmínky přijetí do bakalářského studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně
podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok 2015/2016:
- Podání elektronické přihlášky (http://www.slu.cz/opf/cz/uchazeci/elektronicka-prihlaska)
v termínu do 28. 2. 2015
- Úhrada administrativního poplatku (příloha č. 1) nejpozději do 28. 2. 2015. V případě, že
úhrada administrativního poplatku nebude provedena ve stanoveném termínu, přihláška
nebude zařazena do přijímacího řízení.
- Doložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení o dosažení úplného středního nebo
úplného středního odborného vzdělání (nejpozději ke dni zápisu do studia).
- Úspěšné absolvování přijímacího řízení. Součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška,
která se uskuteční v týdnu od 8. – 12. 6. 2015.
Podmínky přijetí do navazujícího magisterského studia Slezské univerzity v Opavě,
Obchodně podnikatelské fakulty v¨Karviné pro akademický rok 2015/2016:
- Podání elektronické přihlášky (http://www.slu.cz/opf/cz/uchazeci/elektronicka-prihlaska)
v termínu do 7. 5. 2015
- Úhrada administrativního poplatku (příloha č. 1) nejpozději do 30. 4. 2015. V případě, že
úhrada administrativního poplatku nebude provedena ve stanoveném termínu, přihláška
nebude zařazena do přijímacího řízení.
- Doložení úředně ověřené kopie diplomu o absolvování bakalářského, navazujícího
magisterského nebo magisterského vzdělání ekonomického nebo příbuzného oboru,
nejpozději ke dni zápisu do studia.
- Úspěšné absolvování přijímacího řízení. Součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška,
která se uskuteční v týdnu od 15. – 19. 6. 2015.
Informace o studijních programech a oborech
Bakalářské studium
B6202 Hospodářská politika a správa (Bc., PS, KS, 3)
Bankovnictví (Bc., PS, 3)
Evropská integrace (Bc., PS, KS, 3)
Sociální management (Bc., PS, 3)
Veřejná ekonomika a správa (Bc., PS, KS, 3)
B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3)
Ekonomika podnikání v obchodě a službách (specializace Cestovní ruch, Finance podniku)
(Bc., PS, KS, 3)
Marketing a management (specializace Logistika) (Bc., PS, KS, 3)
Účetnictví a daně (Bc., PS, KS, 3)
B6209 Systémové inženýrství a informatika (Bc., PS, KS, 3)
Manažerská informatika (Bc., PS, KS, 3)
B6503 Gastronomie, hotelnictví a turismus ((Bc., PS, 3)
Hotelnictví (Bc., PS, 3) Pozn.: Hotelnictví (obor je možno studovat na Obchodně
podnikatelské fakultě v Karviné a na Střední škole hotelnictví a služeb a Vyšší odborné škole
v Opavě).
Navazující magisterské studium
N6202 Hospodářská politika a správa (Ing., PS, 2)
Bankovnictví (Ing., PS, 2)
Evropská integrace (Ing., PS, 2)
Veřejná ekonomika a správa (Ing., PS, 2)
N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2)
Ekonomika podnikání v obchodě a službách (Ing., PS, KS, 2)
Marketing a management (Ing., PS, KS, 2)
N6209 Systémové inženýrství a informatika (Ing., PS, 2)
Manažerská informatika (Ing., PS, 2)
Informace pro zaplacení poplatku za přijímací řízení
Výše poplatku: 470 Kč (elektronická přihláška)
Název adresáta: Slezská univerzitě v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné,
Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, IČ: 47813059
Bankovní spojení: ČSOB a.s. se sídlem v Praze, pobočka Ostrava
Účet: 101285316/0300
Konstantní symbol pro platbu převodem: 558
Konstantní symbol pro poštovní poukázku: 179
Variabilní symbol pro 1. kolo: 0275000115
Specifický symbol: rodné číslo uchazeče (bez lomítka)
Převodová pošta: 702 00 Ostrava 2
Termíny:
Den otevřených dveří (bakalářské studium): 14. 1. 2015
Den otevřených dveří (navazující magisterské studium): 14. 1. 2015
Termín podání přihlášky (bakalářské studium): 28. 2. 2015
Přijímací zkoušky
Bakalářské studium
Přijímací zkouška má písemnou formu, je jednotná pro všechny studijní programy. Obsahem
přijímací zkoušky do prvního ročníku bakalářského studia je písemný test studijních
předpokladů v rozsahu středoškolské úrovně znalostí:
- z ekonomie,
- ze společenského přehledu a
- z matematiky.
Tematické okruhy k jednotlivým částem přijímací zkoušky, doporučenou studijní literaturu,
další pokyny a informace k vykonání přijímací zkoušky budou zveřejněny na internetových
stránkách fakulty (www.prijimackyopf.cz, http://www.slu.cz/opf/cz/uchazeci/podminkyprijimaciho-rizeni).
Uchazeči o studium oboru Hotelnictví předloží lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti
k výkonu povolání.
Děkan fakulty v rámci přijímacího řízení promine přijímací zkoušku uchazečům, kteří doloží
úředně ověřenou kopií nebo originál Certifikátu společnosti SCIO.cz o absolvování
Národních srovnávacích zkoušek od prosince 2014, dosáhnou-li průměru 40 percentil (rovná
se složení přijímací zkoušky na plný počet bodů), a to z testu „Obecných studijních
předpokladů (Všeobecných študijných predpokladou – Slovenské varianty OSP) – v rámci
Národních srovnávacích zkoušek“. Originál nebo úředně ověřenou kopii „Certifikátu NSZ
2015“ doručí uchazeč na podatelnu SU OPF nejpozději do 30. 4. 2015. Termín zápisu
uchazečů, kteří splnili uvedenou podmínku absolvování Národních srovnávacích zkoušek, se
uskuteční v týdnu od 8. – 12. 6. 2015.
Navazující mgr. studium
Přijímací zkouška má písemnou formu, je jednotná pro všechny studijní programy. Obsahem
přijímací zkoušky do prvního ročníku navazujícího magisterského studia je písemný test
studijních předpokladů v rozsahu bakalářského studia ekonomického směru, tj. znalostí:
- mikroekonomie,
- makroekonomie,
- matematiky a statistiky.
Tematické okruhy k jednotlivým částem přijímací zkoušky, doporučenou studijní literaturu,
další pokyny a informace k vykonání přijímací zkoušky budou zveřejněny na internetových
stránkách fakulty (www.prijimackyopf.cz, http://www.slu.cz/opf/cz/uchazeci/podminkyprijimaciho-rizeni).
Děkan fakulty v rámci přijímacího řízení promine přijímací zkoušku uchazečům, kteří
úspěšně absolvovali akreditovaný program celoživotního vzdělávání Ekonomika a
management na Slezské univerzitě v Opavě, Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné, v
souladu s jejími vnitřními předpisy (rovná se složení přijímací zkoušky na plný počet bodů).
Download

dokument ke stažení