Z
C
E.
C
EJ
D
O
R
-P
TV
C
C
Montážní a programovací návod pro GSM SMS alarm GSM500 /S120
Strana: 1
R
O
Připojení GSM antény (Bílá anténa cca 10cm
Připojení antény pro bezdrátové prvky 433MHz (černá krátká anténa cca 5cm)
GSM modul
Slot pro vložení GSM SIM karty (vypněte PIN kód !)
Radiový modul 433MHz
Mikrofon
Bzučák - interní signalizace
Reléové výstupy (PGM) Relé 1 a Relé 2
Kontak samoochrany ústředny
Konektor pro připojení záložního akumulátoru
Svorkovnice pro připojení napájecího adaptéru (DC 12V/2A)
Svorkovnice pro připojení sirény DC 12V/500mA
Reproduktor
Hlavní spínač napájení pro ústřednu
C
TV
-P
GSM Antena
Wireless Antenna
GSM Module
SIM Card slot
RF module
Microphone
Buzzer
Relay Outputs
Tamper Switch
Back Battery Connector
AC Power Imput Connector
Siren Connector
Speaker
Power
D
EJ
C
E.
C
Z
ÚSTŘEDNA - rozmístění prvků v ústředně
C
Připojovací svorkovnice pro drátové detektory:
Nákres svorkovnice je pouze ilustrační, GSM500 obsahuje celkem 20 vstupů (IN1-IN20)
Montážní a programovací návod pro GSM SMS alarm GSM500 /S120
Strana: 2
C
C
TV
-P
R
O
D
EJ
C
E.
C
Z
Přiklady zapojení drátových zón
Montážní a programovací návod pro GSM SMS alarm GSM500 /S120
Strana: 3
INSTALACE SIRÉNY
Sirénu můžete připojit dvěma způsoby.
Připojením do výstupu SIR , bude siréna signalizovat každé zapnutí i vypnutí krátkým zvukovým (světelným)
signálem. Při poplachu je doba aktivace siréna na tomto výstupu 120s.
V případě deaktivace alarmu v době poplachu (houkání sirény), bude siréna ukončena.
C
E.
C
Z
Aktivaci sirény lze prodloužit až na 4 min, připojením sirény na na RELÉ 1 , viz obrázek.
V případě deaktivace alarmu v době poplachu (houkání sirény), bude siréna ukončena.
Tento způsob zapojení, nesignalizuje Zap/Vyp.
EJ
Přidání bezdrátových komponentů
Do GSM alarmu GSM500 lze "naučit" až 16 bezdrátových detektorů pomocí "učícího režimu" v nastavení
ústředny.
O
D
Každý bezdrátový prvek má již výroby přednastavenu svoji adresu pro komunikaci s ústřednou. Pokud není
v bezdrátovém prvku adresa přednastavena, je nuto joi nastavit pomocí jumperů.
Nastavení se provádí Jumpery A0-A7 a D0-D3 (viz obrázek)
Pokud chcete detektor nastavit do nové zóny, nastavte mu takové číslo, které ještě není nastaveno v žádném
jiném prvku (detektoru). Následně přiřaďte detektor pomocí "učícího" režimu do ústředny.
C
C
TV
-P
R
Pokud chcete detektor nastavit do již existující zóny, nastavte jej stejně jako již přiřazený detektor.
Montážní a programovací návod pro GSM SMS alarm GSM500 /S120
Strana: 4
INSTALACE
Před instalací doporučujeme nakódovat a "naučit" veškeré bezdrátové prbky do ústředny.
Taktéž doporučujeme odzkoušet funkčnost celého systému se sirénou.
Ústřednu GSM500 instalujte do suchého a bezprašného prostředí. Neumišťujte ji v blízkosti přístrojů, které
vyzařují elektromagnetické pole, jako jsou televizory, lednice a elektrické motory.
Před připojením napájení a zapnutí ústředny zkontrolujte veškerá drátová propojení. Vložte SIM kartu do slotu.
Na SIM kartě musí být deaktivovám PIN kód !
Z
Před připojením napájení a zapniutí ústředny, musí být nainstalovány obě antény.
Zapnutím ústředny bez instalovaných antém, může dojít ke zničení vysílacích obvodů GSM a 433MHz!
E.
C
Po připojení napájení a zapnutí vypínače v ústředně, uzavřete kryt ústředny.
Po zapojení se rychle rozbliká LED kontrolka "SIGNAL" (cca 1s impulzy). Rychlé blikání signalizuje registraci
SIM karty do sítě operátora.
Jakmile se SIM karta zaregistruje, bliká kontrolka v pomalých intervalech (cca 3s) a na displeji se zobrazí síla
GSM signálu.
Instalace Magnetického kontaktu
-P
R
O
D
EJ
C
Magnetický kontakt je určen pro instalaci na dveře a okna. Signalizuje oddálení magnetu od vysílací části.
Magnetický kontakt instalujte tak, aby byla zajištěna jeho funkce i při minimálním otevření dveří / okna
cca. 5cm. Nikdy neinstalujte mag.kontakt na dveře a okna na stranu závěsů (pantů).
TV
Instalace detektoru rozbití skla (audiodetektor)
C
C
Audiodetektor je nutno instalovat do blízkosti chráněného skla (okny). Doporcujeme detektor umístit
max 3m od skla.
Detektor se instaluje "zešikmenou" částí detektoru směrem ke sklu. Nelepších výsledků dosáhnete umístěním
detektoru vedle chráněné plochy, připadně na strop.
Montážní a programovací návod pro GSM SMS alarm GSM500 /S120
Strana: 5
Instalace pohybového detektoru (PIR)
Pohybový detektor umístěte pokud možno do rohu místnosti tak, aby nebyl namířen na okna. Istalujte ho do
2,2m. Jelikož detektor reaguje na pohyb teploty v místnosti (teplo lidského těla), neumisťujte detektor tak, aby
mířil na zdroje tepla (vycházející slunce, topidla, krby, netěsná okna).
Chybnou funkci detektoru (falešné poplachy), může také způsobit pohybující se záclona.
Dosah PIR detektoru je max 9m. Naklopením detektoru v úhlu max 40° zkrátíte jeho dosah na 5m, ale zajistíte
tzv. pohled "pod sebe" (ochrana proti podlezení detektoru).
-P
R
O
D
EJ
C
E.
C
Z
Střežený prostor "klasického" PIR detektoru
TV
Detektor s ochranou pro domácí zvířata doporučujeme instalovat ve výšce 1,4 - 1,8m
C
C
Střežený prostor PIR detektoru s ochranou pro domácí zvířata
Montážní a programovací návod pro GSM SMS alarm GSM500 /S120
Strana: 6
Instalace požárního (kouřového) detektoru
C
E.
C
Z
Kouřový detektor instalujte na strop místnosti. Nikdy ho neinstalujte do rohů a nad zdroje tepla a případného
kouře (sporáky, kotle….). Nejlepśích výsledků se dosáhne ve středu místnosti
Pokud není možno detektor instalovat uprostřed místnosti, měl by být instalován min. 1m od zdi (rohu).
Kouřový detektor je schopen spolehlivě detekovat kouř na prostoru cca 25-30m2
Kouřový detektor disponuje testovacím tlačítkem. Po stisku vydá detektor zvukový signál a zašle signál do
ústředny.
Při správné funkci kouřový detektor signalizuje svoji funkci pomalým probliknutím signalizační kontrolky.
EJ
UPOZORNĚNÍ:
LED indikace vybité baterie u bezdrátových detektorů
Vybitou baterii indikuje žlutě svítící LED dioda (není vidět za denního světla), může docházet k falešným poplachům
C
C
TV
-P
R
O
D
Ovládací a signalizační prvky ústředny GSM500
Montážní a programovací návod pro GSM SMS alarm GSM500 /S120
Strana: 7
PROGRAMOVÁNÍ ÚSTŘEDNY GSM500
Do programovacího režimu vstoupíte stiskem tlačítka
TOVÁRNÍ HESLO JE: 1234
na displeji se zobrazí :
šipkou
vyberte volbu 2. Setup a stiskněte
Z
Budete vyzvání k zadání kódu (hesla). Zadejte Kód (heslo) a stiskněte
EJ
C
E.
C
Zobrazí se hlavní nabídka programovacího rezimu.
D
V menu se pohybujete pomocí šipek
O
Potvrzení volby, případně uložení (OK) provedete tlačítkem
slouží ke kroku zpět, vymazání textu (např. tel.čísel) a k odchodu z menu
Tlačítko
slouží při editaci bezdrátových prvků k vymazání prvku z nastavení
R
Tlačítko
C
TV
-P
Položka menu 2.1 - Add/del RF Parts - Editace bezdrátových komponent
C
Definice (specifikace) zón
ZÓNA
Normal
Stay
24-Hour Zone
Watchdog
SOS Help!
DEFINICE
Spustí poplach, pokud je systém v zaplém stavu a detektor zaregistruje činnost
Částečná zóna (noční ostraha), zóna bude zapnuta při STAY zapnutí
Zóna stále střežena. Spustí poplach i při vyplém systému (požár, samoochrana drát.detektorů)
Pokud zóna v nastaveném čase nezaregistruje činnost, spustí poplach
Při aktivaci spustí tichý poplach. Zóna je stále střežena (tísňové hlásiče…)
Montážní a programovací návod pro GSM SMS alarm GSM500 /S120
Strana: 8
Po vstupu do menu nastavení radiových zón, bude atribut zóny zobrazen na LCD displeji. Pokud byl do této zóny již
přiřazen nějaký detektor, zobrazí se "V". Pokud zóna nebyla doposud přiřazena žádnému detektoru (nezobrazuje se V)
můžete do této zóny přiřadit nový detektor.
Stiskem tlačítek
změnit / nastavit.
můžete prohlížet nastavení jednotlivých zón. Stiskem
můžete vybranou zónu
Stiskněte
pro zadání atributu zóny. Atribut zóny potvrďte stiskem
na LCD se zobrazí text
"Turn on the device" (zapněte zařízení), nebo "Plese trigger the new wireless detector" (Prosím spusťte nový
bezdrátový detektor). Nyní aktivujte detektor (vysílání). Na LCD se zobrazí komunikační kód detektoru, stiskněte
Zobrazí se výzva k opětovné aktivaci detektoru. Aktivuje znovu detektor, opět se zobrazí komunikační kód detektou,
Nastavení uložte stiskem
E.
V Podmenu Edit RF Parts (úprava detektorů), můžete změnit / nastavit nový atribut detektoru
C
Z
V podmenu "Edit Remote Ctrl" můžete nastavit radiové ovladače - klíčenky
Pokud nastavujete radiové ovladače (klíčenky), zobrazí se u již přiřazených poziv "VVV" Pokud i přes to, že na pozici
je již přiřazena klíčenka přiřadit klíčenku novou, stiskněte
a pokračujte stejně jako u detektorů
Vymazání radiových zařízení
Pokud chcete vymazat veškerá radiová zařízení, přejděte na podmenu Remove All a potvrďte vymazání stiskem
EJ
C
Pokud chcete vymazat pouze jeden radiový prvek, vyberte přislušný detektor, nebo klíčenku v menu a stiskněte
Vymazání potvrďte stiskem
C
C
TV
-P
R
O
D
GSM500 umožňuje připojit až 16 bezdrátových "učících" detektorů. Každý detektor je možno "naučit"
zóny dle následující tabulky. Názvy zón lze změnit pomocí SMS.
Montážní a programovací návod pro GSM SMS alarm GSM500 /S120
Strana: 9
Položka menu 2.2 - Wired Zones Set - Nastavení drátových zón
TV
-P
R
O
D
EJ
C
E.
C
NODES TYPE jsou NC, NO, EOL. Tovární nastavení je NC - kontakty v klidovém stavu spojeny
Nastavení atributů zón je stejné jako u bezdrátových
V GSM500 lze nastavit celkem 19 zón, zóna 20 je typu 24 NON-STOP
Z
Poznámka
C
C
UPOZORNĚNÍ
Atributy Zón 1-19 lze dle potřeby nastavit. Zóna 20 je pevně definovaná 24 NON-STOP !
Montážní a programovací návod pro GSM SMS alarm GSM500 /S120
Strana: 10
EJ
C
E.
C
Z
POLOŽKA MENU 2.3 - Basic setting - Základní nastavení
O
D
UPOZORNĚNÍ: Pokud zadáváte tel.čísla v mezinárodním formátu, zadejte předvolbu ve tvaru 0042 xxxxxxxxx
C
C
TV
-P
R
POLOŽKA MENU 2.4 - Advanced setting - Pokročilé nastavení
Programování ukončíte tlačítkem
stiskněte tolikrát,dokud se nezobrazí základní displej
Montážní a programovací návod pro GSM SMS alarm GSM500 /S120
Strana: 11
Přejmenování názvu ZÓN - SMS odesílaných při poplachu
GSM500 umožňuje přejmenování názvu zón (SMS zpráv zasílaných při poplachu), pomocí SMS
Pokud chcete změnit popis bezdrátové zóny, zašlete na číslo alarmu SMS ve tvaru:
heslo+#+M+číslo zóny+#nový popis zóny+#
Čísla zón jsou 01-16 (položka menu 2.1)
Příklad: pokud chcete změnit SMS zprávu zasílanou při poplachu bezdrátovou zónou č 2, zašlete SMS ve tvaru
1234#M02#POPLACH VSTUPNI PROSTOR#
SMS odešlete na číslo GSM alarmu
Z
Pokud chcete změnit popis drátové zóny, zašlete na číslo alarmu SMS ve tvaru:
heslo+#+V+číslo zóny+#nový popis zóny+#
C
Čísla zón jsou 01-19 (položka menu 2.2)
Příklad: pokud chcete změnit SMS zprávu zasílanou při poplachu drátovou zónou č 3, zašlete SMS ve tvaru
E.
1234#V03#POPLACH OBYVACI POKOJ#
SMS odešlete na číslo GSM alarmu
C
Pokud ústředna správně přijme SMS a popis zóny se změní, Přijde na telefon, ze kterého byl příkaz odeslán,
potvrzovací sms s textem "OK"
Příčina
O
Problém
D
ŘEŠENÍ NEJČASTĚJŠÍCH PROBLÉMŮ
EJ
UPOZORNĚNÍ: Texty v SMS zprávách zadávejte VELKÝMI PÍSMENY bez háčků a čárek !
Pokud zadáte malá písmena, nebo háčky a čárky nebude odesílání poplachových SMS funkční !!!!!!!!!!
TEXT SMS (popisu) MŮŽE OBSAHOVAT MAX 32 ZNAKŮ (včetně mezer) !
Řešení
1) Záložní baterie není připojena, nebo je vybita
2) GSM modul se uvolnil při přepravě
3) GSM signál je slabý
1) Zapojte, nebo vyměňte baterii
2) Kontaktujte servis
3) Připojte silnější anténu, změňte operátora
Automatický restart
opakovaný
1) Záložní baterie je vybitá
1) Zkontrolujte napájení případně
vyměňte baterii
-P
1) Vybitá baterie v detoktoru
2) Čidlo používá protokol PT2262
3) Nevysunutá anténa
4) Elektomagnetické rušení
1) Vyměňte baterii v detektoru
2) Nastavte hodnoutu odporu v na 3.3M
3) Vysuňte anténu u detektoru
4) Odstraňte zdroj rušení
1) Chybné číslo pro zasílání SMS
2) Malá písmena v SMS
1) Zkontrolujte / nastavte správné číslo
2) Použijte v SMS pouze velká písmena
1) Chybné číslo pro zasílání SMS
1) Zkontrolujte / nastavte správné číslo
Falešné poplachy
1) Chybně instalované detektory
2) Použita 24 hod zóna
3) NC/NO/EOL chzbně nastaveno
1) Nainstalujte správně detektory
2) Přesuňte detektor do NORMAL zóny
3) Nastavte správne typ zóny
Při poplachu nehouká
siréna 120s
1) Není vloženo žádné číslo
1) Vložte alespoň jedno tel.číslo pro
zasílání informačních SMS
TV
Bezdrátové detektory mají
slabý signál
R
GSM Modul (signalizace)
ukazuje špatnou registraci
LED SIGNAL bliká rychle
C
Alarm nezasílá SMS
C
Alarm nevytáčí
hlasové volání
Montážní a programovací návod pro GSM SMS alarm GSM500 /S120
Strana: 12
EJ
C
E.
C
Napájení - DC 12V/2A (externí zdroj)
Výstup pro sirénu - DC 12V max 0,5A, délka sepnutí při poplachu - pevná 120s
Zálohované napájení pro drátové detektory -DC 12V, max 1A
PGM výstupy - 2x relé (relé 1 aktiv.při poplachu na dobu 4min, relé 2 ovládané SMS - ZAP/VYP
Pracovní teplota -10°C až + 60°C
Skladovací teplota -20°C až + 60°C
Relativní vlhkost - 10-90% Nekondenzující
Pracovní frekvence GSM - 850/900/1800/1900 MHz
Komunikační protokol GSM - PHASE 2/2+
Frekvence bezdrátových prvků - 433.92 MHz
Bezdrátové zóny - 16 (max 16 "učících" čidel, neomezeně ručně kódovaných)
Drátové zóny - 20, typu NC,NO,EOL (19 programovatelných, zóna 20 - 24 hod NON STOP)
Dálkové ovladače - max 5
Uživatelské kódy - 1 (umožňuje vstup do programování ústředny, zap/vyp alarmu)
Paměť posledních 100 událostí v systému
Dosah bezdrátových prvků - 100m bez překážek
Záložní baterie - 3ks (pack), nabíjecí lithium,12V/1,2Ah
Standardní čas bateriové zálohy 18hod (záleží na síle GSM signálu)
Provedení boxu ústředny - Fe
Samoochranný kontakt krytu ústředny (zóna č.20)
Programování pomocí vestavěné klávesnice
Obousměrná komunikace - ústředna -> klient & klient -> ústředna
LCD informační displej
Rozměry - 225x160x50 mm
Váha - 1 kg
Z
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ALARMU GSM500
D
DŮLEŽITE UPOZORNĚNÍ
C
C
TV
-P
R
O
1 - Při odpojeném síťovém napájení, kdy je systém napájen z baterií, nepřipojujte drátová čidla, mohlo by dojít
k úplnému vybití záložního akumulátoru.
2 - GSM500 neinstalujte v dosahu silného magnetického zdroje a interferencí, včetně PC,TV lednic apod.
3 - GSM500 neinstalujte v blízkosti zdrojů vlhkosti (kohoutky,sprchy…)
4 - Nenechávejte volně přístupný zdroj napájení
5 - GSM500 je určen pouze pro pro vnitřní prostředí. Neumisťujte ústřednu mimo chráněný prostor (budovu)
Montážní a programovací návod pro GSM SMS alarm GSM500 /S120
Strana: 13
Download

Montážní a programovací návod pro GSM SMS alarm