STEINEL HS5140 -CZ - Montážní návod
Vážený zákazníku,
děkujeme za důvěru, kterou jste nám projevil zakoupením tohoto nového senzorového halogenového zářiče
značky STEINEL. Rozhodl jste se pro vysoce kvalitní produkt, který byl vyroben, testován a zabalen s největší
možnou pečlivosti.
CZ
Bezpečnostní pokyny
_ Před zahájením jakýchkoli prací na přístroji je nutno přerušit přívod napětí!
_ Připojované elektrické vedeni nesmi byt během montáže pod napětím. Proto je nejprve třeba vypnout proud
a poté pomoci zkoušečky napětí zkontrolovat, zda je vedení bez napětí.
_ Při instalaci těchto přístrojů se jedná o práci na síťovém napětí. Musí proto byt provedena odborně podle
obvyklých předpisů pro instalaci elektrických zařízeni a podmínek jejich připojeni dle ČSN(D -VDE 0100, A OVE/ONORM E 8001-1, -SEV 1000)
_ K montáži přístroje vybírejte povrchy, které obecně nepatři mezi snadno vznítitelné.
_ Halogenový reflektor nesmi byt namířen proti stěně, na které je namontován.
_ Zářič musí být namontován ve vodorovné poloze (± 15°).
_ Vhodné pro venkovní a vnitřní prostory (do teploty prostředí 25° C).
Před instalaci se, prosím, seznamte s tímto montážním návodem. Pouze odborně provedena instalace a
zprovozněni totiž zaručí dlouhý, spolehlivý a bezporuchový provoz.
Přejeme vám, abyste byl s novým senzorovým halogenovým zářičem STEINEL naprosto spokojen.
Reflektor musí být namontován tak, aby byl pro všechny možné polohy natočení zajištěn minimální
odstup 1 metr od osvícené plochy.
_ Halogenové reflektory jsou vhodné jen k montáži na stěnu, nejsou určeny k montáži na strop. Vzdálenost od
stropu musí činit minimálně 0,5 m.
_ Dojde-li k rozbití skleněné tabule, tak před opětovným uvedením do provozu,
bezpodmínečně nasaďte novou tabuli. Je potřebné temperované, speciální sklo o tl.5 mm
_ Osoba, která je po delší dobu vystavena působení halogenového zářiče při provozu s 10% přepětím, musí
počítat se záněty kůže a oči.
_ Těleso reflektoru se během provozu zahřívá a je velmi horké. Připadne vyrovnání reflektoru tedy lze provést
až po jeho vychladnuti.
Princip činnosti
Pohyb zapíná světlo, výstražný systém a řadu dalších zařízeni. Pro vaše pohodli, pro vaši bezpečnost. Je jedno,
zda budou použity pro soukromé účely k osvětlení domu a pozemku, nebo pro komerční účely k osvětlení
např. firemního pozemku, tento senzorový halogenový zařič lze rychle a pohotově namontovat všude.
Halogenový senzorový zářič HS 5140 je vybaven jedním pyroelektrickým senzorem, který zaznamenává
neviditelné tepelné záření vydávané pohybujícími se těly (osob, zvířat atp.). Takto zaznamenané tepelné záření
je pak elektronicky převáděno na signál, který zapíná zářič. Tepelné záření neprochází překážkami, jakými jsou
například zdi nebo skleněné tabule. Pomoci pyroelektrického senzoru je dosahováno úhlu záchytu 140°
s ochranou proti podlezení.
Oblast záchytu: cca 165 m2 Dosah: max. 12 m.
Důležité: Nejbezpečnějšího zachyceni pohybu
dosáhnete tehdy, pokud přistroj namontujete
napřič ke směru chůze a senzoru přitom nebrání
ve výhledu žádné překážky (jako např. stromy, zdi
atp.).
Instalace:
1
Místo montáže by mělo byt vzdáleno nejméně 50 cm, poněvadž tepelné
záření může mít za následek spuštěni systému. Aby bylo možno dosáhnout
uvedeného dosahu 12 m, měla by montážní výška činit asi 2 m. K vyloučeni
chybných zapnuti namontujte přístroj na pevný podklad.
K připojeni k elektrické síti použijte kabel se 3 vodiči:
L = fázový vodič (většinou černý nebo hnědý) N = nulový vodič (většinou
modrý), PE = ochranný vodič (zelenožlutý)
Důležité: Záměna vodičů později způsobí zkrat v přístroji nebo ve vaši pojistkové skříni. V tomto případě je
nutno jednotlivé kabely identifikovat a poté znovu zapojit. V přívodním síťovém vedení může být samozřejmě
zařazen běžný síťový vypínač.
Funkce
Všechny funkce lze nastavit otočnými regulátory na senzoru:
Časové nastaveni (Doba, po kterou má halogenový senzorový zařič svítit, 8 s až 35 min.).
Otočný regulátor nastaven vpravo = nejkratší doba (asi 8 s)
Otočný regulátor nastaven vlevo = nejdelší doba (asi 35 min)
Při každém pohybu zaznamenaném v oblasti záchytu se nastavena doba aktivuje znovu od počátku.
Soumrakové nastaveni (prahová reakční hodnota senzoru 2 – 2000 lx)
Otočný regulátor nastaven vpravo = provoz za denního světla (asi 2000 lx).
Otočný regulátor nastaven vlevo = soumrakový provoz (asi 2 lx).
_
Mějte, prosím, na paměti: Na základě velkého dosahu senzoru mohou objekty zahřáté slunečním zářením při
základním nastaveni oblasti záchytu vyvolat nežádoucí zapnuti senzorových halogenových zářičů (např.
automobily). Proto doporučujeme nastavovat oblast záchytu při soumraku.
Vlastni test
Po montáži zářiče na stěnu připojení k elektrické síti může být halogenový senzorový zařič uveden do provozu.
Elektronicky systém přitom provede vlastní test, trvající asi 1 minutu. Poté je senzor aktivní.
Nastaveni / seřízeni dosahu
Oblast záchytu je možno nastavit tak, aby byla optimálně přizpůsobena konkrétní potřebě. Dosah max. 12 m.
a) naklopením senzorové jednotky
180° svisle.
b) krycím lepícím štítkem, aby bylo možno vymezit např. chodníky nebo sousední pozemky.
Provoz a ošetřovaní
Přístroj není vhodný pro speciální poplašné soustavy proti vloupáni, protože není vybaven příslušným
předepsaným zabezpečením proti sabotáži. Funkci halogenového senzorového zářiče mohou ovlivnit
povětrnostní vlivy. Při silných poryvech větru, sněženi, dešti nebo krupobití může dojit k chybnému zapnuti,
poněvadž náhlé výkyvy teploty nemohou byt odlišeny od účinků skutečných zdrojů tepla. Snímací čočku je
v případě znečištěni možno očistit vlhkým hadříkem (bez použiti čistících prostředků).
2
Rozměry (v x š x h)
185 x 170 x 160 mm
Připojení k síti
230 - 240 V, 50 Hz
Výkon
max. 500 W/R7s. včetně žárovky R7s 400 W ECO
Rozsah natočení reflektoru
vodorovně 80°, svisle 150°
Úhel záchytu
140° s ochranou proti podlezení
zmenšení úhlu pomocí krytek
Rozsah natočení senzoru
180° svisle
Dosah
max. 12 m (tepl. stabilizované), cca 175 m
Soumrakové nastavení
2 - 2000 lx
Časové nastavení
8 Sek. - 35 Min.
Elektrické krytí
IP 54
Třída izolace
I
Promítací plocha zářiče
ca. 371 cm2
Teplotní rozmezi:
- 20 °C až + 50 °C
2
Provozní poruchy:
Halogenový senzorový zařič bez napětí
-Vadná pojistka, lampa není zapnuta,
Zkrat
_ Nova pojistka, zapnout síťový vypínač; zkontrolovat vedeni pomoci zkoušečky napětí
Halogenový senzorový zářič nezapíná
_ Při denním provozu je zvoleno noční soumrakové nastaveni -Znovu nastavit
_ Poškozena žárovka
_ Vyměnit žárovku
_ síťový vypínač v poloze VYPNUTO
_ Zapnout
_ Vadna pojistka
_ Nova pojistka, popř. zkontrolovat připojeni
_ Oblast záchytu není přesně nastavena _ Znovu seřídit
Halogenový senzorový zářič nevypíná
_ Trvaly pohyb v oblasti záchytu _ Zkontrolovat oblast a případně znovu seřídit nebo zakrýt
Halogenový senzorový zařič střídavě zapíná a vypíná
_ V oblasti záchytu se pohybuji zvířata
_ Natočit senzor výše popř. vhodně zakryt; Přestavit oblast popř. zakryt její část
Halogenový senzorový zářič zapíná v nevhodnou dobu
_ Vítr pohybuje stromy a keři v oblasti záchytu _ Přestavit oblast záchytu
_ Zaznamenávaní pohybu aut na ulici _ Přestavit oblast záchytu
_ Náhlá změna teploty způsobena povětrnostními vlivy (Vítr, déšť, sníh) nebo odvětrávaným vzduchem proudícím od ventilátor
otevřených oken
_ Změnit oblast záchytu, změnit Místo montáže
_ Halogenový senzorový zařič se natáčí (pohybuje se), např. při poryvech větru nebo silném dešti
_ Halogenový senzorový zařič namontovat na pevný podklad
Prohlášeni o shodě: Tento výrobek splňuje směrnici nízkého napětí 2006/95/ES, směrnici
elektromagnetické snášenlivosti 2004/108/ES rovněž i směrnici RoHS 2002/95/ES.
Záruka
Tento výrobek firmy STEINEL je vyráběn s maximální pozornosti věnovanou jeho funkčnosti a bezpečnosti,
které byly vyzkoušeny podle platných předpisů, přičemž se výrobek rovněž podrobil namátkové výstupní
kontrole. Firma STEINEL přebírá záruku za bezvadné provedeni a funkčnost. Záruka se poskytuje v délce 36
měsíců a začíná dnem prodeje výrobku spotřebiteli. Odstraněny vám budou výrobní vady a závady zapříčiněné
vadným materiálem, přičemž Záruka spočívá v opravě nebo výměně výrobku dle rozhodnuti servisu. Záruka se
nevztahuje na vady a škody na dílech podléhajících opotřebeni, na škody zapříčiněné nesprávným zacházením
nebo údržbou ani na rozbiti způsobené pádem. Uplatňovaní dalších nároků následných škod na cizích věcech je
vyloučeno. Záruka bude uznaná jen tehdy, bude-li nedemontovaný přistroj dobře zabalen, přiložen krátký popis
závady, pokladní stvrzenka nebo faktura (datum prodeje a razítko prodejny), poslán na adresu příslušného
servisu. Servisní opravny: Naše Servisní opravny provádějí rovněž opravy po uplynuti záruční doby nebo opravy
závad, na které se Záruka nevztahuje. Dobře zabaleny výrobek zašlete, prosím, i v tomto případě nejbližšímu
servisnímu středisku.
3
CZ: ELNAS s.r.o.
Oblekovice 394
CZ-67181 Znojmo
Tel. +420 515 220 126
Fax: +420 515 244 347
e-mail: [email protected]
www.elnas.cz
4
Download

STEINEL HS5140 -CZ - Montážní návod