www.osu.cz
PEDAGOGICKÁ
fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
Pedagogická fakulta
Ostravské univerzity v Ostravě
Mlýnská 5
701 03 Ostrava
http://pdf.osu.cz
Studijní oddělení:
Mlýnská 5, 701 03 Ostrava
tel.: 597 092 525
[email protected]
Centrum dalšího vzdělávání
Pedagogické fakulty OU:
Ludmila Němcová
Čs. legií 9, 701 03 Ostrava
tel.: 597 092 698
e-mail: [email protected]
Akademický rok 2010/2011
PŘEHLED NABÍZENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ
CO NABÍZÍME?
Bakalářské, magisterské, navazující magisterské a doktorské studium:
Bakalářské obory
Učitelství pro mateřské školy
Informační technologie ve vzdělávání
Rekreologie
Sociální pedagogika - prevence a resocializace
Speciální pedagogika
Andragogika
Vychovatelství
Bohemistika v praxi
Učitelství odborných předmětů
Obory se zaměřením na vzdělávání
Magisterský obor
Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Navazující magisterské obory
Učitelství pro základní školy
Učitelství pro střední školy
Sociální pedagogika
Sociální pedagogika - prevence a resocializace
Speciální pedagogika
Informační technologie ve vzdělávání
Učitelství odborných předmětů
Doktorské obory
Hudební teorie a pedagogika
PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Přihlášku lze podat pouze elektronicky prostřednictvím webových stránek univerzity www.osu.cz. E-přihláška ke studiu je k dispozici z hlavní stránky univerzity. Za
vložené údaje odpovídá uchazeč. Formální správnost a úplnost údajů není dále
kontrolována. Doporučujeme pozorně číst návod k vyplnění.
Hlásí-li se uchazeč na více oborů (kombinací), musí si pro každý z nich podat samostatnou přihlášku, poplatek se platí za každou podanou přihlášku. Společná platba, za více podaných přihlášek není možná, je považována za chybnou.
Platbu za přihlášku proveďte přesně podle instrukcí v e-přihlášce, nezapomeňte
uvést všechny spojovací symboly (číslo účtu, variabilní a specifický symbol). Pokud
jakýkoliv údaj nebude uveden, nebo bude uveden nesprávně, přihláška bude
vyřazena jako neplatná. Poplatek nelze platit na univerzitě v hotovosti. Pokud si
uchazeč podává více přihlášek, ke každé se vztahuje jiný specifický symbol.
V případě neúčasti nebo neúspěchu u přijímací zkoušky se uchazeči uhrazený
poplatek nevrací.
Každý uchazeč je povinen si na internetu v modulu e-přihlášky zkontrolovat skutečnost, že poplatek za podanou přihlášku byl připsán na účet univerzity. Chybně
uhrazený poplatek je nutné uhradit znovu – správně (v termínu do 28. 2. 2010).
Pokud bude vyhověno žádosti o vrácení chybně uhrazeného poplatku, účtuje
Ostravská univerzita manipulační poplatek ve výši 100 Kč. Uchazeč musí o vrácení
chybně uhrazeného poplatku zažádat nejpozději do 30. 4. 2010.
Termín pro podání přihlášek:
28. 2. 2010
Termín pro zaplacení přihlášek:
28. 2. 2010
Číslo účtu:
931761/0710 (ČNB)
Variabilní symbol:
451011
Specifický symbol:
uchazečům vygenerován při podání e-přihlášky
Název účtu adresáta:
Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, Ostrava 1
Poplatek spojený s přijímacím řízením:
350 Kč pro obory s testem OSP
550 Kč pro obory s praktickou nebo jinou zkouškou
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
Den otevřených dveří:
Více informací o studijních oblastech a oborech na http://pdf.osu.cz
Další informace naleznete na http://pdf.osu.cz.
8. a 9. 1. 2010
BAKALÁŘSKÁ STUDIA
(tříleté studium)
Jednooborová
STUDIJNÍ PROGRAM
Tělesná výchova a sport
Vychovatelství
Speciální pedagogika
Specializace v pedagogice
Specializace v pedagogice
Specializace v pedagogice
Specializace v pedagogice
Specializace v pedagogice
Specializace v pedagogice
Filologie
Filologie
Pedagogika
STUDIJNÍ OBOR
Rekreologie
Vychovatelství
Speciální pedagogika
Učitelství odborných předmětů – spec. obchod a služby
Učitelství odborných předmětů – spec. strojírenství
Informační technologie ve vzdělávání
Sociální pedagogika – prevence a resocializace
Učitelství pro mateřské školy
Výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ se zaměř. na vzdělávání
Bohemistika v praxi se zaměřením na jazykovou
a literární komunikaci s dětmi
Bohemistika v praxi se zaměřením na multikulturní
vztahy v regionu
Andragogika
FORMA
PS, KS
PS
PS, KS
KS
KS
PS, KS
KS
PS, KS
PS
STUDIJNÍ OBOR
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání
Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání
Technická výchova se zaměřením na vzdělávání
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
Matematika se zaměřením na vzdělávání
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání
Pedagogika
Psychologie (pouze v kombinaci s pedagogikou)
FORMA
PS
PS, KS
PS
PS, KS
PS
PS
PS, KS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
KS
Dvouoborová
STUDIJNÍ PROGRAM
Tělesná výchova a sport
Specializace v pedagogice
Specializace v pedagogice
Specializace v pedagogice
Specializace v pedagogice
Specializace v pedagogice
Specializace v pedagogice
Specializace v pedagogice
Specializace v pedagogice
Specializace v pedagogice
Specializace v pedagogice
Uvedené studijní obory je možné zkombinovat s obory z nabídky Přírodovědecké fakulty Ostravské
univerzity – biologie, fyzika, geografie, chemie a informatika. Tyto kombinace oborů jsou nabízeny pod Přírodovědeckou fakultou OU.
U dvouoborových studií si uchazeč vybere ke studiu kombinaci dvou oborů. Kombinace s oborem
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání jsou zařazeny pod studijní program Tělesná výchova
a sport, ostatní kombinace jsou zařazeny pod studijní program Specializace v pedagogice. Nabízené
kombinace oborů nalezne uchazeč v e-přihlášce. U některých kombinací není fakulta schopna zabezpečit bezkolizní rozvrh hodin, tyto kombinace jsou v e-přihlášce označeny jako negarantované.
Absolventi těchto bakalářských oborů mohou kromě pokračování v navazujícím magisterském
oboru Učitelství pro 2. stupeň základní školy nebo Učitelství pro střední školu rovněž pokračovat
v jiném navazujícím magisterském oboru, nebo odejít do praxe s titulem bakalář a kvalifikací pro
výkon asistentských a dalších podpůrných výchovně-vzdělávacích činností zaměřených na příslušnou věkovou skupinu.
3
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÁ STUDIA
(dvouleté studium)
Jednooborová
STUDIJNÍ PROGRAM
Pedagogika
Učitelství pro střední školy
Učitelství pro střední školy
Učitelství pro střední školy
Specializace v pedagogice
Specializace v pedagogice
Speciální pedagogika
STUDIJNÍ OBOR
Sociální pedagogika
Učitelství odborných předmětů – spec. obchod a služby
Učitelství odborných předmětů – spec. strojírenství
Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ
Sociální pedagogika – prevence a resocializace
Informační technologie ve vzdělávání
Speciální pedagogika
FORMA
PS
KS
KS
PS
KS
PS, KS
PS, KS
STUDIJNÍ OBOR
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ
Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ
Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ
Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ
Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ
Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ
Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ
Učitelství anglického jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ
Učitelství německého jazyka a literat. pro 2. stupeň ZŠ
Učitelství ruského jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ
Učitelství polského jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ
Učitelství historie pro 2. stupeň ZŠ
Učitelství pedagogiky
Učitelství hudební výchovy pro SŠ
Učitelství sbormistrovství pro SŠ a ZUŠ
FORMA
PS
PS
PS, KS
PS
PS
PS, KS
PS
PS, KS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
Dvouoborová
STUDIJNÍ PROGRAM
Učitelství pro základní školy
Učitelství pro základní školy
Učitelství pro základní školy
Učitelství pro základní školy
Učitelství pro základní školy
Učitelství pro základní školy
Učitelství pro základní školy
Učitelství pro základní školy
Učitelství pro základní školy
Učitelství pro základní školy
Učitelství pro základní školy
Učitelství pro základní školy
Učitelství pro základní školy
Učitelství pro střední školy
Učitelství pro střední školy
Učitelství pro střední školy
Uvedené studijní obory je možné zkombinovat s obory z nabídky Přírodovědecké fakulty Ostravské
univerzity – biologie, fyzika, geografie, chemie, informatika a matematika. Tyto kombinace
oborů jsou nabízeny pod Přírodovědeckou fakultou OU.
U dvouoborových studií si uchazeč vybere ke studiu kombinaci dvou oborů. Nabízené kombinace
oborů nalezne uchazeč v e-přihlášce. U některých kombinací není fakulta schopna zabezpečit bezkolizní rozvrh hodin, tyto kombinace jsou v e-přihlášce označeny jako negarantované.
4
MAGISTERSKÉ STUDIUM
(pětileté studium)
Jednooborové
STUDIJNÍ PROGRAM
STUDIJNÍ OBOR
Učitelství pro základní školy Učitelství pro 1. stupeň základní školy
FORMA
PS, KS
DOKTORSKÁ STUDIA
(tříleté studium)
Jednooborová
STUDIJNÍ PROGRAM
Specializace v pedagogice
Specializace v pedagogice
STUDIJNÍ OBOR
Hudební teorie a pedagogika
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
FORMA
PS, KS
PS, KS
Vysvětlivky: PS – prezenční studium (denní), KS – kombinované studium (dříve dálkové)
V akademickém roce 2010/11 budou obory a jejich kombinace otevřeny jen pro skupinu nejméně
dvaceti přijatých uchazečů na obor (neplatí pro doktorské studium). V opačném případě budou
uchazečům vráceny poplatky za přijímací řízení.
5
POŽADAVKY NA UCHAZEČE
Na všechny obory studované na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě se podává
pouze elektronická přihláška ke studiu, žádné přílohy se na fakultu neposílají.
Dokládání výsledků předchozího studia a požadovaných potvrzení
Ověřené kopie maturitního vysvědčení, bakalářského nebo magisterského diplomu a dalších požadovaných potvrzení, odevzdají přijatí uchazeči až u zápisu ke studiu.
BAKALÁŘSKÉ OBORY
Rekreologie – praktická zkouška z TV
Fakulta požaduje
− lékařské potvrzení, že uchazeč může absolvovat tělesnou výchovu bez omezení
Vychovatelství – test obecných studijních předpokladů (OSP)
Fakulta požaduje
− odborné logopedické a foniatrické doporučení
Speciální pedagogika – test obecných studijních předpokladů (OSP)
Fakulta požaduje
− odborné foniatrické a logopedické doporučení
Učitelství odborných předmětů – test obecných studijních předpokladů (OSP)
Fakulta požaduje
− odborné logopedické doporučení
Informační technologie ve vzdělávání – test obecných studijních předpokladů (OSP)
Sociální pedagogika – prevence a resocializace – test obecných studijních předpokladů (OSP)
Andragogika – test obecných studijních předpokladů (OSP)
Učitelství pro MŠ – test obecných studijních předpokladů (OSP)
Fakulta požaduje
− odborné logopedické a foniatrické doporučení
− lékařské potvrzení, že uchazeč může absolvovat tělesnou výchovu bez omezení
Výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ se zaměřením na vzdělávání – praktická zkouška z VV
Fakulta požaduje
− odborné logopedické doporučení
Bohemistika v praxi – test obecných studijních předpokladů (OSP)
Andragogika – test obecných studijních předpokladů (OSP)
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání – praktická zkouška z TV
Fakulta požaduje
− odborné logopedické doporučení
− lékařské potvrzení, že uchazeč může absolvovat tělesnou výchovu bez omezení
6
Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání – test obecných studijních předpokladů (OSP)
Fakulta požaduje
− odborné logopedické doporučení
Technická výchova se zaměř. na vzdělávání – test obecných studijních předpokladů (OSP)
Fakulta požaduje
− odborné logopedické doporučení
− lékařské potvrzení o zdravotním stavu, umožňujícím práci na obráběcích strojích
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání – test obecných studijních předpokladů (OSP)
Fakulta požaduje
− odborné logopedické doporučení
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání – test obecných studijních předpokladů (OSP)
Fakulta požaduje
− odborné logopedické a foniatrické doporučení
Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání – praktická zkouška z VV
Fakulta požaduje
− odborné logopedické doporučení
Matematika se zaměřením na vzdělávání – test obecných studijních předpokladů (OSP)
Fakulta požaduje
− odborné logopedické doporučení
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání – test obecných studijních předpokladů (OSP)
Fakulta požaduje
− odborné logopedické doporučení
Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání – praktická zkouška (posouzení schopností
k dirigování, zpěv, hra partitury)
Fakulta požaduje
− odborné logopedické a foniatrické doporučení
Pedagogika – test obecných studijních předpokladů (OSP)
Fakulta požaduje
− odborné logopedické a foniatrické doporučení
Psychologie – písemná zkouška zajišťovaná Filozofickou fakultou OU
Uchazeč musí prokázat obecné studijní předpoklady k vysokoškolskému studiu, kulturně-společenský přehled (literatura, umění, politika) a vědomosti z psychologie, biologie člověka
a společenských věd (sociologie, filozofie, logiky, pedagogiky) v rozsahu středoškolských
(gymnaziálních) učebních osnov.
7
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ OBORY
Sociální pedagogika – test odborných znalostí v rozsahu výuky bakalářského studia Vychovatelství
Učitelství odborných předmětů – test odborných znalostí v rozsahu státní bakalářské zkoušky
oboru Učitelství odborných předmětů realizovaného PdF OU
Fakulta požaduje
− odborné logopedické doporučení u absolventů Bc. studia jiných než pedagog. oborů
Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ – test odborných znalostí v rozsahu státní bakalářské
zkoušky oboru Výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ se zaměř. na vzdělávání realizovaného na PdF OU
Fakulta požaduje
− odborné logopedické doporučení u absolventů Bc. studia jiných než pedagog. oborů
Sociální pedagogika – prevence a resocializace – test odborných znalostí v rozsahu státní bakalářské zkoušky oboru Sociální pedagogika – prevence a resocializace realizovaného na PdF OU
Informační technologie ve vzdělávání – test odborných znalostí v rozsahu státní bakalářské zkoušky
oboru Informační technologie ve vzdělávání realizovaného PdF OU
Speciální pedagogika – test odborných znalostí v rozsahu výuky bakalářského studijního oboru Speciální pedagogika a test studijních předpokladů
Fakulta požaduje
− odborné logopedické a foniatrické doporučení
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – test odborných znalostí v rozsahu výuky příslušného bakalářského
studijního oboru. Součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška z pedagogiky a psychologie –
vychází z obsahu bakalářského studia oborů zaměřených na vzdělávání na PdF OU. Přijímací
zkouška může být prominuta uchazečům, kteří vykonali Státní závěrečnou zkoušku z pedagogiky
a psychologie.
Fakulta požaduje
− odborné logopedické doporučení u absolventů Bc. studia jiných než pedagog. oborů
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ – teoretická zkouška – písemný test prověřující základní znalosti z oblasti kinantropologického základu a biomedicínských oborů, které tvoří východisko pro studium učitelství TV. Soubor otázek bude zveřejněn na internetových stránkách katedry
(http://pdf.osu.cz/ktv)
Fakulta požaduje
− odborné logopedické doporučení u absolventů Bc. studia jiných než pedagog. oborů
Učitelství pro SŠ – test odborných znalostí v rozsahu výuky příslušného bakalářského studijního
oboru. Součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška z pedagogiky a psychologie – vychází
z obsahu bakalářského studia oborů zaměřených na vzdělávání na PdF OU. Přijímací zkouška může
být prominuta uchazečům, kteří vykonali Státní závěrečnou zkoušku z pedagogiky a psychologie.
Fakulta požaduje
− odborné logopedické doporučení u absolventů Bc. studia jiných než pedagog. oborů
8
MAGISTERSKÝ OBOR
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – test obecných studijních předpokladů (OSP)
Fakulta požaduje
− odborné logopedické a foniatrické doporučení,
− lékařské potvrzení, že uchazeč může absolvovat tělesnou výchovu bez omezení,
− doklad o jazykových předpokladech (stačí splnění jedné z následujících možností):
- středoškolská výroční vysvědčení obsahující hodnocení z anglického, či německého
jazyka,
- doklad o vykonání národní srovnávací zkoušky z anglického, či německého jazyka
(úroveň pro střední školy),
- doklad o vykonání státní jazykové zkoušky, z anglického, či německého jazyka
(základní úroveň),
- doklad o vykonání mezinárodní zkoušky v anglickém, či německém jazyce (úroveň B1
podle Evropského jazykového portfolia),
- doklad o úspěšném absolvování maturitní zkoušky z anglického, či německého jazyka.
DOKTORSKÉ OBORY
Hudební teorie a pedagogika – výběrové řízení
Podrobné informace na internetových stránkách katedry (http://pdf.osu.cz/khv)
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání – výběrové řízení
Podrobné informace na internetových stránkách katedry (http://pdf.osu.cz/kik)
Fakultou požadovaná potvrzení
− logopedické a foniatrické doporučení, pokud je vyžadováno – nesmí být starší tří let
a může být zaslána kopie dokladu,
− lékařské potvrzení, že uchazeč může absolvovat tělesnou výchovu bez omezení, pokud
je vyžadováno – nesmí být starší jednoho roku,
− lékařské potvrzení o zdravotním stavu, umožňujícím práci na obráběcích strojích, pokud je vyžadováno – nesmí být starší jednoho roku,
− výroční vysvědčení, jsou-li vyžadována, nemusí být ověřená.
9
OBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ
Test obecných studijních předpokladů (OSP)
Jedná se o testy, které jsou součástí Národních srovnávacích zkoušek (NSZ), zabezpečovaných
společností www.scio.cz, s. r. o. (dále jen Scio). Uchazeč o obor, který má tento test předepsán, jej
musí ve školním roce 2009/10 alespoň jednou absolvovat. Testy OSP se uskuteční dle zveřejněného harmonogramu společnosti Scio (www.scio.cz/nsz) ve dnech 5. 12. 2009, 6. 2. 2010,
6. 3. 2010, 1. 4. 2010 a 1. 5. 2010. Ve všech případech se testy budou konat na mnoha místech po
celé České republice a na třech místech na Slovensku (veškeré zkoušky probíhají v českém jazyce).
Termín 29. 5. 2010 Pedagogická fakulta OU z organizačních důvodů neakceptuje. Uchazeči bude
započítán a automaticky vkopírován do databáze uchazečů nejlepší výsledek dosažený ve školním
roce 2009/10 ke dni 1. 5. 2010 (včetně). Uchazeč tak svůj výsledek fakultě nepředává, výsledky
předává fakultě výhradně společnost Scio. Každý uchazeč však musí společnosti Scio poskytnout k předání výsledku svůj souhlas (uchazeč tak učiní v rámci přihlášky k NSZ). Pro přijímací
řízení je u každého testu rozhodující přepočtený percentil, jak jej stanoví společnost Scio.
Každý uchazeč se k testu OSP v rámci NSZ přihlašuje (provádí platbu) individuálně přímo
u společnosti Scio, viz podrobné pokyny na adrese www.scio.cz/nsz . Fakulta uchazeči k těmto
testům neposílá žádnou pozvánku.
Detailní informace o NSZ (termíny, místa konání, podmínky průběhu, obsahu zkoušek apod.) viz
www.scio.cz/nsz.
Za řádný průběh zkoušek i za obsah testů odpovídá společnost Scio. Vzhledem k tomu, že se NSZ
konají nejméně ve čtyřech termínech, není možné se při neúčasti na žádném z termínů odvolávat na překážky na straně uchazeče.
Praktické zkoušky, testy odborných znalostí aj. organizované Pedagogickou fakultou nebo
Filozofickou fakultou
Nejpozději 14 dnů před datem přijímací zkoušky obdrží uchazeč pozvánku s detailními pokyny.
Náhradní termín přijímacích zkoušek je 16. 6. 2010 a bude poskytnut jen v případě termínové
kolize s maturitní zkouškou, resp. se státní závěrečnou zkouškou nebo zdravotní nezpůsobilosti
konat praktickou zkoušku. O tento termín musí uchazeč požádat písemně nejpozději do 14. května
2010 (součástí žádosti musí být doklad prokazující danou skutečnost např. potvrzení ze
střední/vysoké školy, že se zkouška koná přesně v den přijímací zkoušky; lékařské potvrzení).
Termíny pro přijímací řízení pro AR 2010/2011
Praktické zkoušky (VV, TV, sbormistrovství):
březen–duben 2010
Řádný termín přijímacích zkoušek na PdF (pro NMgr. obory):
24. 5. – 28. 5. 2010
Řádný termín přijímacích zkoušek na FF (pro NMgr. obory a psychologii): 31. 5. – 4. 6. 2010
Kurzy celoživotního vzdělávání
− realizované v rámci akreditovaných studijních programů – tyto obory nabídne fakulta ke studiu uchazečům, kteří vyhověli v přijímacím řízení, ale z kapacitních důvodů nemohli být ke
studiu přijati (v souladu s §60 zákona č. 111/1998 o vysokých školách v platném znění),
− realizované mimo akreditované studijní programy
mimořádné formy studia – pedagogické, rozšiřující, specializační
zajišťuje Centrum dalšího vzdělávání PdF OU, Čs. legií 9, 701 03 Ostrava 1
http://pdf.osu.cz/cdv, tel. 597 092 698, e-mail: [email protected]
10
PŘEHLED NABÍZENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ
CO NABÍZÍME?
Bakalářské, magisterské, navazující magisterské a doktorské studium:
Bakalářské obory
Učitelství pro mateřské školy
Informační technologie ve vzdělávání
Rekreologie
Sociální pedagogika - prevence a resocializace
Speciální pedagogika
Andragogika
Vychovatelství
Bohemistika v praxi
Učitelství odborných předmětů
Obory se zaměřením na vzdělávání
Magisterský obor
Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Navazující magisterské obory
Učitelství pro základní školy
Učitelství pro střední školy
Sociální pedagogika
Sociální pedagogika - prevence a resocializace
Speciální pedagogika
Informační technologie ve vzdělávání
Učitelství odborných předmětů
Doktorské obory
Hudební teorie a pedagogika
PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Přihlášku lze podat pouze elektronicky prostřednictvím webových stránek univerzity www.osu.cz. E-přihláška ke studiu je k dispozici z hlavní stránky univerzity. Za
vložené údaje odpovídá uchazeč. Formální správnost a úplnost údajů není dále
kontrolována. Doporučujeme pozorně číst návod k vyplnění.
Hlásí-li se uchazeč na více oborů (kombinací), musí si pro každý z nich podat samostatnou přihlášku, poplatek se platí za každou podanou přihlášku. Společná platba, za více podaných přihlášek není možná, je považována za chybnou.
Platbu za přihlášku proveďte přesně podle instrukcí v e-přihlášce, nezapomeňte
uvést všechny spojovací symboly (číslo účtu, variabilní a specifický symbol). Pokud
jakýkoliv údaj nebude uveden, nebo bude uveden nesprávně, přihláška bude
vyřazena jako neplatná. Poplatek nelze platit na univerzitě v hotovosti. Pokud si
uchazeč podává více přihlášek, ke každé se vztahuje jiný specifický symbol.
V případě neúčasti nebo neúspěchu u přijímací zkoušky se uchazeči uhrazený
poplatek nevrací.
Každý uchazeč je povinen si na internetu v modulu e-přihlášky zkontrolovat skutečnost, že poplatek za podanou přihlášku byl připsán na účet univerzity. Chybně
uhrazený poplatek je nutné uhradit znovu – správně (v termínu do 28. 2. 2010).
Pokud bude vyhověno žádosti o vrácení chybně uhrazeného poplatku, účtuje
Ostravská univerzita manipulační poplatek ve výši 100 Kč. Uchazeč musí o vrácení
chybně uhrazeného poplatku zažádat nejpozději do 30. 4. 2010.
Termín pro podání přihlášek:
28. 2. 2010
Termín pro zaplacení přihlášek:
28. 2. 2010
Číslo účtu:
931761/0710 (ČNB)
Variabilní symbol:
451011
Specifický symbol:
uchazečům vygenerován při podání e-přihlášky
Název účtu adresáta:
Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, Ostrava 1
Poplatek spojený s přijímacím řízením:
350 Kč pro obory s testem OSP
550 Kč pro obory s praktickou nebo jinou zkouškou
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
Den otevřených dveří:
Více informací o studijních oblastech a oborech na http://pdf.osu.cz
Další informace naleznete na http://pdf.osu.cz.
8. a 9. 1. 2010
www.osu.cz
PEDAGOGICKÁ
fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
Pedagogická fakulta
Ostravské univerzity v Ostravě
Mlýnská 5
701 03 Ostrava
http://pdf.osu.cz
Studijní oddělení:
Mlýnská 5, 701 03 Ostrava
tel.: 597 092 525
[email protected]
Centrum dalšího vzdělávání
Pedagogické fakulty OU:
Ludmila Němcová
Čs. legií 9, 701 03 Ostrava
tel.: 597 092 698
e-mail: [email protected]
Akademický rok 2010/2011
Download

Pedagogická fakulta - Ostravská univerzita v Ostravě