ŽIVOTOPIS
Jméno a příjmení: Lucie Slabá
Datum narození:
15. Dubna 1986
Místo narození:
Děčín
Telefon:
773772489
E-mail:
[email protected]
Vzdělání:
2012 – doposud psychoterapeutický výcvik v KBT, Institut kognitivně
behaviorální terapie (IKBT), Hradec Králové, MUDr. Jan Zbytovský
2005 – 2010 FF MU, magisterská jednooborová Psychologie, prezenčně
2001 – 2005 Gymnázium Děčín
Zaměstnání:
leden 2012 – doposud školní psycholog projektu RAMPS – VIP III, úvazek
0,5 na ZŠ Kamenická, Děčín, od září 2014 úvazek 0,75
červen 2011 – srpen 2014 psycholog/psychoterapeut Kontaktní centrum
pro drogově závislé DRUG-OUT Klub, Ústí nad Labem, úvazek 0,5
září 2012- červen 2013 spolupráce na projektu NÚV DIS - standardizace
nových diagnostických metod, DPP
září 2010 – červen 2011 školní psycholog na SŠ Lodní dopravy a
technických řemesel Děčín
Absolvované kurzy a další vzdělávání:
2008
Vedení rozhovoru, aktivní naslouchání (16 hod.), “D” občanské sdružení
2008
Zvládání obtížných klientů (16 hod.), “D” občanské sdružení
2009
Kresba postavy, Z.Altman
2010
Vzděl.akce – Komunikace s problémovým žákem a s rodiči při řešení rizikového chování,
komunikace s problémovou třídou, aktuální trendy dětí a mládeže a jejich odraz ve škole
(7 hod.), Pedagog.-psych.poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání
pedag.pracovníků, Teplice
2010
Kurz pro začínající pracovníky PPP a pro začínající školní psychology/školní speciální
pedagogy (42 hod.), IPPP Praha
2011
Krajská konference primární prevence rizik.chování – Prevence a škola – Jak se to
rýmuje?, WHITE LIGHT I.-RELIÉF
2011
Exkurze na detoxifikační a psychiatrické oddělení, Masarykova nemocnice
2011
1. týdenní blok výcvikového akreditovaného kurzu v KBT (40 hodin), Institut kognitivně
behaviorální terapie
2011
Kurz první pomoci, Český červený kříž, Ústí nad Labem
2012
2. a 3. týdenní blok výcvikového akreditovaného kurzu v KBT (40 hodin), Institut
kognitivně behaviorální terapie
2012
Úvodní vzděl.seminář pro začínající školní psychology: Koncepce poradenských služeb
ve škole (8 hodin), Praha, PhDr. Zapletalová a PhDr. Braun, ESF RAMPS- VIP III
2012
Poskytování poradenských služeb a vzdělávání žáků se speciálními vzděl.potřebami ve
školských právních předpisech (6 hodin), Praha, PhDr.Slavíková, ESF RAMPS- VIP III
2012
Poruchy chování specifické/nespecifické (7 hodin), Brno, PhDr.Kubíčková a PhDr.
Skácelová, ESF RAMPS- VIP III
2012
Práce se třídou (8 hodin) + workshop (8 hodin), Praha, PhDr. Braun, ESF RAMPS- VIP
III
2012
Vedení dokumentace školního psychologa (7 hodin), Praha, PhDr. Zapletalová, ESF
RAMPS- VIP III
2012
Stres a škola (16 hodin), Praha, PhDr.Čermáková, ESF RAMPS- VIP III
2013
4. a 5. týdenní blok výcvikového akreditovaného kurzu v KBT (40 hodin), Institut
kognitivně behaviorální terapie
2013
Podpůrná opatření při vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra v ZŠ - tvorba a
realizace IVP, ESF RAMPS- VIP III
2013
Zvládání agresivního chování, modelové situace řešení šikany. ESF RAMPS- VIP III
2013
Pedagogická práce se stereotypním problémovým chováním žáků.
Systematická
intervence na základě funkční diagnostiky chování. ESF RAMPS- VIP III
2013
Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním. ESF RAMPS- VIP III
2013
Krizové intervence ve škole. ESF RAMPS- VIP III
2014
Podpora sociálně znevýhodněných žáků a žáků z ciziny ve škole
2014
6. týdenní blok výcvikového akreditovaného kurzu v KBT (40 hodin), Institut kognitivně
behaviorální terapie
Download

ŽIVOTOPIS Jméno a příjmení: Lucie Slabá Datum