OTOKAR FISCHER
(1883 – 1938)
V ROZHRANÍCH IN GRENZGEBIETEN
Sympozium u příležitosti 130. výročí narození a 75. výročí úmrtí
Symposium zum 130. Geburts- und 75. Todestag
20. – 22. 5. 2013
Rakouské kulturní fórum v Praze / Österreichisches Kulturforum Prag
Pořádají / Veranstalter:
Ústav germánských studií
Institut für Deutsche und
Niederländische Philologie
Sympozium připravované Ústavem germánských studií FFUK, Institutem pro studium literatury a
Institutem německé a nizozemské filologie (Freie Universität Berlin) má po letech překvapivého
vakua zhodnotit a současně nově osvětlit působení a odkaz Otokara Fischera, mnohostranného
intelektuála, v němž se – slovy E. Goldstückera – „navzájem stimuloval básník a vědec, spontánní
tvůrce a reflektující kritik“.
Program setkání určeného odborné i laické veřejnosti bude rozčleněn dle několika vybraných
aktuálně rozvíjených perspektiv tázání do čtyř oblastí:
1. IDENTITY
První okruh se vztahuje k nejednoznačnostem Fischerovy národní totožnosti, k napětí mezi
rodným židovstvím a zvolenou českou cestou, a také k možnostem, jež umělci a intelektuálovi
Fischerovi průběžně skýtaly horizonty německého písemnictví a kulturního života.
2. METODA
Problematičnost metody, resp. možností a hranic odborného vypovídání o literatuře, lze dnes
chápat jako zásadní východisko literárněvědné práce. Část sympozia bude soustředěna k
metodologickým aspektům Fischerovy bohemistické, germanistické i obecně filologické činnosti,
k jejich inspiracím a zázemím. Srovnávací pohled vybízí k promyšlení afinit i sporů ve vztazích
Fischerova a jiných způsobů uvažování o literatuře, stejně jako ke zvážení Fischerova
pedagogického a literárněkritického působení.
3. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
Fischerův význam nesporně ve velké míře tkví v roli zprostředkovatele. Byl nejen vykladačem
básníků českých, francouzských a německých, ale především proslul jako výsostný překladatel
děl německé literatury (zmínit je třeba jeho účast v projektu českých Spisů J. W. Goetha). Jeho
esejistické texty se navíc dotýkají významných otázek literárního resp. kulturního překladu a
zprostředkování mezi kulturami v rámci specifické interkulturní konstelace českých zemí po roce
1900.
4. POLITICKÉ ANGAŽMÁ
Otokar Fischer v průběhu svého života nejednou vystoupil jako homo politicus, také díky
funkcím, jež zastával (dramatik, dramaturg, vysokoškolský hodnostář apod.), stával se nutně
nejen komentátorem dění v dobovém veřejném prostoru, ale také jeho aktérem. I tato takřka
opomíjená složka Fischerova působení by se měla stát předmětem dílčích sond.
Koncept konference nesleduje cíl izolovaného představení význačné osobnosti (nejen) českých
kulturních dějin, nýbrž půjde o diskusní oživení širších kontextů Fischerova působení. Konference tak
přispěje nejen k diskusi o Otokaru Fischerovi, nýbrž i k obecné debatě o té části intelektuální scény
(nejen) Prahy první poloviny 20. století, která byla znatelně rozkročena mezi česky a německy
mluvící/píšící kulturou a přispívala k udržení resp. obnově kulturní výměny mezi oběma národně
definovanými okruhy.
Jednacími jazyky konference budou čeština a němčina (zajištěno bude simultánní tlumočení v obou
směrech).
Návrhy příspěvků (max. 900 znaků) se stručným životopisem nebo odkazem na dostupné CV budou
přijímány do 31. prosince 2012 na emailové adrese konference: [email protected]
Další informace budou od 15. listopadu 2012 k dispozici na webových stránkách konference:
fischer-symposium.webnode.cz
Během ledna 2013 proběhne výběr příspěvků; definitivní program bude zveřejněn na začátku února
2013.
Organizační tým plánuje vydání reprezentativního sborníku příspěvků v rámci některé ze zavedených
oborových edičních řad (např. Intellektuelles Prag im 19. und 20. Jahrhundert nakladatelství Böhlau).
Za organizační výbor Vás zdraví
Štěpán Zbytovský, Ph.D. (Ústav germánských studií FF UK, Praha)
Alice Stašková, Ph.D. (Institut für Deutsche und Niederländische Philologie FU, Berlin)
Michal Topor, Ph.D. (Institut pro studium literatury, Praha)
Download

OTOKAR FISCHER - Institut pro studium literatury