Česká společnost antropologická
ve spolupráci s
Katedrou antropologie a zdravovědy
Pedagogické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci
Pořádá mezinárodní doktorandskou konferenci
Antropologie
na začátku 3. tisíciletí
a její perspektivy
1. oznámení
Olomouc 2013
1
Mezinárodní doktorandskou konferenci
„Antropologie na začátku 3. tisíciletí a její perspektivy“
pořádá Česká antropologická společnost ve spolupráci
s Katedrou antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci
pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP v Olomouci
prof. PaedDr. Libuše Ludíkové, CSc.
Všeobecné úvodní informace
Datum konání: 14. listopadu 2013
Místo konání: Katedra antropologie a zdravovědy, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého
v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc
Cíl konference
Hlavním cílem konference je umožnit mladým antropologům prezentovat poznatky, přístupy
a trendy v oblasti antropologie.
Vycházíme z poznání, že antropologie představuje v současné době komplex disciplín, který
se zabývá původem člověka, jeho fyzickým a biosociálním vývojem a sleduje prognózy a trendy
vývoje lidstva do budoucna. Složitost a problematika lidského bytí a existence člověka v celé jeho
variabilitě vede k postupnému rozdělení antropologie na speciální odvětví, která mají vymezenou
oblast svého bádání. Na druhé straně je nutná integrace jednotlivých antropologických disciplín,
která vyústí v integraci a transferu poznatků z jednolitých specializovaných antropologických oborů
při studiu člověka a celé společnosti.
Konference je určena pro mladé studenty doktorandského studia antropologie z České
a Slovenské republiky.
Tématické oblasti doktorandské konference:
• Biologická antropologie
• Kinantropologie
• Kulturní a sociální antropologie
• Historická antropologie a paleoantropologie
• Filosofická a integrální antropologie
• Aplikovaná antropologie
Vědecký výbor:
Doc. RNDr. P. Bláha, CSc., Viceprezident koncilu Evropské antropologické asociace, předseda
České antropologické společnosti, Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Česká republika
Doc. RNDr. E. Drozdová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity v Brně, Česká
republika
Doc. PaedDr. M. Kopecký, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Česká
republika
Doc. PhDr. P. Kutáč, Ph.D., Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Česká republika
RNDr. B. Matejovičová, Ph.D., Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, Slovenská republika
Prof. RNDr. J. Riegerová, CSc., Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci, Česká republika
Doc. RNDr. M. Přidalová, Ph.D., předsedkyně Olomoucké pobočky České antropologické
společnosti, Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci, Česká republika
Doc. RNDr. P. Sedlak, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Česká republika
Doc. RNDr. M. Vondráková, CSc., Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, Slovenská republika
2
Organizační výbor:
Předseda:
Doc. PaedDr. M. Kopecký, Ph.D., Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci
Členové:
Doc. RNDr. M. Přidalová, Ph.D., Katedra přírodních věd v kinantropologii, FTK UP v Olomouci
MUDr. J. Charamza, Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci
MUDr. K. Kikalová, Ph.D., Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci
Přednesené příspěvky z mezinárodní doktorandské konference bude možné po recenzním řízení
publikovat časopise Česká antropologie (www.anthropology.cz).
Konferenční poplatek: bez konferenčního poplatku
Uzávěrka přihlášek na konferenci: 30. 9. 2013
Sekretariát konference:
MUDr. K. Kikalová, Ph.D, Katedra antropologie a zdravovědy
Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc
tel.: 585 635 506, e-mail: [email protected]
Program a časový harmonogram konference
Čtvrtek 14. 11. 2013
8,30 – 9,55 hod. prezentace účastníků
10,00 – 10,30 hod. zahájení konference
10,30 – 11,30 hod. přednášky
11,30 – 13,00 hod. oběd
13,00 – 15,30 hod. přednášky
15,30 – 16,00 hod. přestávka
16,00 – 18,30 hod. přednášky
19,00 – ukončení konference
Oficiálními jednacími jazyky konference jsou: čeština a slovenština.
Délka referátů: referáty v délce 10 min. a 5 min. na diskusi.
Ubytování a stravování:
Stravování a ubytování účastníků konference bude zajištěno v účelovém zařízení SKM
v Olomouci.
UP
Budova menzy a ubytování v účelovém zařízení SKM UP v Olomouci
je na tř. 17. listopadu 54, (200 m od budovy Pedagogické fakulty)
3
Místo konání: Pedagogická fakulta PdF UP v Olomouci, Žižkovo nám. 5, Olomouc 771 40
Z hlavního vlakového nádraží tramvají č. 4 směr centrum Masarykovou třídou, vystoupit na
2. zastávce na Žižkově náměstí.
PdF
stravování
menza
ubytování
Olomouc
Hlavní
nádraží
Parkování účastníků konference je zajištěno na parkovišti Pedagogické fakulty UP v Olomouci.
4
Přihláška na mezinárodní konferenci
14. 11. 2013
„Antropologie na začátku 3. tisíciletí a její perspektivy "
Údaje o účastníku konference
Příjmení, jméno, tituly:
Pracoviště (název, adresa):
Telefon, E-mail adresa:
přednáška
Účast na konferenci
jen účast
Příspěvek na konferenci
Autor, autoři:
Název příspěvku:
Specifické nároky na didaktickou techniku a pomůcky (k dispozici bude dataprojektor s
počítačem).
Diaprojektor
Jiné ...............
Zpětný projektor
Doplňující údaje
Ubytování: ze 13. na 14. 11. 2013
ano
ne
ze 14. na 15. 11. 2013
ano
ne
snídaně
ano
ne
oběd
ano
ne
večeře
ano
ne
Stravování: 14. 11. 2013
Svůj výběr označte v elektronické podobě X (např. Ano X), v tištěné zakroužkováním.
Přihlášku zasílejte v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [email protected]
nebo vytištěnou na adresu MUDr. K. Kikalová, Ph.D. Katedra antropologie a zdravovědy,
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc.
Uzávěrka přihlášek na konferenci do 30. 9. 2013
5
Download

Antropologie na začátku 3. tisíciletí a její perspektivy