U NIVERZITA K ARLOVA V P RAZE
F AKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU
TEMATICKÉ OKRUHY
KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM
V OJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA
I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY
Filosofie sportu
1.
2.
3.
Pojmová reflexe kinantropologie
Pohyb, tělo a tělesnost ve filosofické reflexi
Hra a prožitek jako otevření hlubší dimenze lidského bytí
Historie sportu
4.
5.
6.
Tělesná kultura v antickém Řecku a její odraz v renesanci a humanismu
Tělesná výchova a sport v Evropě v 19. a 20. století
Tělesná výchova a sport v českých zemích a Československu v 19. a 20. století
Psychologie sportu
7.
8.
9.
10.
11.
Vliv pohybových cvičení na psychiku
Motivace pohybových aktivit a vytváření postojů ke sportu
Psychická odolnost ve sportu
Sociální skupina ve sportu
Agresivita a sport
Pedagogika sportu
12.
13.
14.
15.
Sport a výchova
Sport a vývoj osobnosti
Olympismus, fair-play ve sportu
Profese a osobnost trenéra
Sociologie sportu
16.
17.
18.
Sport v moderní společnosti
Sport, volný čas a sociální stratifikace
Sport dětí a mládeže, dospělé populace a seniorů
Metodologie kinantropologického výzkumu
19.
20.
Výzkum v kinantropologii
Metodologie a strategie výzkumu v kinantropologii
II. BIOMEDICÍNSKÉ PŘEDMĚTY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Pohybové ústrojí z hlediska biomechaniky
Kinematika a dynamika lidského těla
Osový systém a držení těla
Pohyby ve vybraných kloubech
Motorické schopnosti a dovednosti
Ontogeneze motoriky
Somatické předpoklady motoriky
Pohybový talent
Pohybový výkon, výkonnost a zdatnost
Fyziologické funkce a energetické zabezpečení pohybové činnosti
Homeostatické regulační mechanismy při zátěži
Adaptace fyziologických funkcí na zátěž
Únava, přepětí a přetrénování
Výživa a pitný režim při pohybovém zatížení
Doping, antidopingová prevence
Regenerační procedury ve sportu
Hygiena tělesné výchovy a sportu
Pohybové režimy a kondiční programy
Zdravotní aspekty pohybové aktivity
První pomoc a úrazy ve sportu a tělesné výchově
III. PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE
Pedagogika obecná
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Výchova jako společenský jev, historické kořeny
Hlavní pedagogické směry a tendence – historie a současnost
Pedagogika jako věda o výchově
Pedagogika J. A. Komenského
Základy učení a vyučování
Mravní výchova
Specifika výchovy v různých věkových a sociálních skupinách
Výchova v rodině
Pedagogická diagnostika
Osobnost a interakční činnost učitele
Psychologie: obecná, vývojová, sociální
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Vývoj psychologických poznatků a současný stav psychologie jako vědy
Psychika – role v učení a adaptaci
Vývoj psychiky
Psychodiagnostika
Psychické procesy
Struktura a dynamika osobnosti
Interakce a socializace
Sociální skupina
Postoje a změny postojů
Psychické zátěže a jejich důsledky
IV. DIDAKTIKA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU
1.
Sportovní trénink jako systém a proces – teoretická interpretace
2.
Sportovní výkon a jeho struktura
3.
Zatížení a zatěžování
4.
Dlouhodobá koncepce sportovního tréninku, raná specializace a trénink odpovídající vývoji člověka
5.
Stimulace pohybových schopností – kondiční příprava
6.
Technická příprava
7.
Taktická příprava
8.
Psychologická příprava sportovce a týmu
9.
Cykly sportovního tréninku
10. Tréninková a vyučovací jednotka
11. Soutěže a soutěžení
12. Řízení sportovního tréninku
13. Sportovní trénink žen
14. Trénink dětí
15. Sport a trénink zdravotně postižených
16. Kontext a reflektivní srovnání současných systémů školní tělesné výchovy, implementační strategie
17. Programy školní tělesné výchovy, standardy, hodnoty a normativy
18. Tělesná výchova v učebních programech základních, středních a vysokých škol
19. Žák, objekt i subjekt ve výchovně-vzdělávacím procesu
20. Učení, motorické učení a vyučování
V. VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Termíny vojenské tělovýchovy
Vojenská tělovýchova v dějinách světa
Vojenská tělovýchova v období od vzniku samostatného Československa do roku 1939
Vojenská tělovýchova v období od konce druhé světové války do roku 1989
Tělesná příprava v zahraničních armádách
Systém vojenské tělovýchovy
Testování tělesné výkonnosti v armádě
Osobnost náčelníka tělovýchovy
Výběrová tělovýchova
Sport v resortu obrany od vzniku samostatného Československa do roku 1989
Státní a resortní sportovní reprezentace současnosti (1989 – dosud)
Mezinárodní rada vojenského sportu CISM
Speciální tělesná příprava v AČR
Boj zblízka
Vojenské plavání
Vojenské lezení
Základy přežití
STP v tématech nevyžadujících vedení instruktorem s oprávněním
Právní zajištění služební tělovýchovy
Právní zajištění speciální tělesné přípravy
Download

SPORTOVNÍ SPECIALIZACE