ODBORNÁ KONFERENCE
RYCHLOST S TICHOSTÍ
ATRIBUT MODERNÍCH KOLEJOVÝCH DRAH
PLZEŇ
2. DUBNA 2015
RYCHLOST S TICHOSTÍ
atribut moderních kolejových drah
Termín konference:
2. dubna 2015, čtvrtek
Místo konference:
Měšťanská beseda
Kopeckého sady 13
301 00 Plzeň
Pořadatel:
PROKOP RAIL, a.s.
Barákova 28
326 00 PLZEŇ
Zaměření a cíl konference:
Konference je zaměřena na oblast nových poznatků z environmentální
odpovědnosti při navrhování, stavbě, údržbě a provozování dopravní
infrastruktury ve třech tematických okruzích:
1.
2.
3.
Tramvajové dráhy.
Konvenční a příměstská železnice v zastavěném území.
Vysokorychlostní železnice.
Cílem konference je výměna nových poznatků a praktických
zkušeností v celé šíři problematiky snižování hlukové zátěže vznikající
z kolejové dopravy, zejména se zaměřením na stavbu drah v intravilánech
měst a obcí.
Témata konference:
• Nové poznatky, technologie a stavební postupy výstavby
tichých kolejových drah.
• Normy a předpisy v oblasti hluku z kolejové dopravy.
• Výsledky výzkumných a vývojových projektů v oblasti hlukové
zátěže z kolejové dopravy.
• Vliv moderních konstrukcí kolejových vozidel při návrhu
a stavbě drah.
• Problematika správy a údržby protihlukových opatření staveb
drah.
Základní informace:
Konference bude jednodenní, část jednací 8:30 - 17:15 hodin, část
společenská 18:00 - 22:00 hodin. Jednacími jazyky konference budou
čeština, slovenština, angličtina. Viz. www.brens.cz.
Elektronické přihlášky do 23.03.2015 - [email protected]
Anotace přednášek a plánovaný program konference:
8:30–9:30
Prezence účastníků
9:30-10:00
Zahájení konference a úvodní referáty
1.
2.
3.
Legislativní stav hlukových limitů – současnost a vize.
Zavádění nových technologií v oblasti snižování hlukové zátěže
na infrastruktuře SŽDC.
Podpora rozvoje tiché a ekologické městské dopravy v Plzni.
10:00-11:15
Blok –tramvajové dráhy
4.
Pevná jízdní dráha RHEDA CITY – snížení vibrací a hluku, zelená
trať.
5. Akusticky optimalizovaná provozovaná tramvajová trať s otevřeným
kolejovým ložem – aplikace pryžových bokovnic, hluková měření,
provozní zkušenosti.
6. Zatravnění tramvajových tratí – provozní zkušenosti, vliv na městské
životní prostředí, urbanismus, architekturu a na provozní náklady.
7. Kolejové absorbéry ze syntetických recyklátů – vývoj a perspektivy
aplikací.
8. Antivibrační rohože a desky z recyklátů – provozní zkušenosti
a další nové směry.
10:50 – 11:00
Diskuze k bloku tramvajové dráhy.
11:00 – 11:15
Přestávka
11:15 – 13:00
Blok - konvenční a příměstská železnice
v zastavěném území – 1.část
9.
Vliv opatření na infrastruktuře železniční dopravy na snížení vzniku
a šíření hluku od jedoucích vlaků – závěry výzkumného úkolu,
aplikace v provozu.
10. Vliv opatření na moderních kolejových vozidlech na emise hluku –
závěry výzkumného úkolu, aplikace v provozu.
11. Příprava a projektování protihlukových stěn – urbanisticky přijatelná
technická řešení pro intravilány a extravilány měst a obcí.
12. Protihlukové stěny a nové bezpečnostní prvky – řešení mimořádných
událostí.
13. Nové konstrukce nástupišť s hlukově pohltivými hranami –
technická řešení pro zastávky i železniční stanice.
14. Zkušební úsek nástupiště s hlukově pohltivou hranou v zastávce
Šťáhlavy – zkušenosti z realizace a provozu, dosažené výsledky.
15. Akusticky optimalizované nástupištní přístřešky – vývoj a realizace.
12:45 – 13:00
Diskuze k první části bloku.
13:00 – 13:45
Oběd
14:00 – 15:30
Blok - konvenční a příměstská železnice
v zastavěném území – 2.část
16. Nízké protihlukové clony BRENS BARRIER – vývoj a realizace
zkušebních úseků.
17. Nízké protihlukové clony – technické předpoklady pro další aplikace
v železniční síti.
18. Posouzení a model účinnosti nízkých protihlukových clon BRENS
BARRIER v Praze Hlubočepech
19. Posouzení účinnosti nízké protihlukové clony BRENS BARRIER
v obci Tetčice.
20. Kolejnicové absorbéry hluku – zkušenosti z provozu a jejich další
uplatnění.
21. Vyhodnocení efektivity protihlukových opatření na infrastruktuře
dopravní cesty – zjištění a závěry výzkumného projektu
NOVIBRAIL.
15:15 – 15:30
Diskuze k druhé části bloku.
15:30 – 15:45
Přestávka
15:45 – 17:00
Blok - konvenční a příměstská železnice
v zastavěném území a vysokorychlostní železnice
22. Pevná jízdní dráha PORR – aspekty jejího použití pro konvenční
a vysokorychlostní železniční provoz z hlediska emisí hluku
a vibrací.
23. Kolejové absorbéry hluku BRENS ABSORBER – výzkum a vývoj
konstrukce, materiálové báze.
24. Kolejové absorbéry hluku BRENS ABSORBER – výroba a realizace
zkušebního úseku na PJD RHEDA 2000.
25. Efektivita kolejových absorbérů hluku BRENS ABSORBER –
hluková měření realizovaného zkušebního úseku.
26. Směry v eliminaci zdrojů hluku a vibrací u konstrukcí kolejových
drah vysokorychlostních železnic – současné směry vývoje
a zkušenosti z provozu.
27. Ochrana životního prostředí z hlediska hlukových emisí
u připravované vysokorychlostní železnice v ČR v porovnání
s projekty v rámci EU.
17:00 – 17:15 Diskuze k poslednímu bloku
17:15
Závěr konference
18:00-22:00
Společenský večer (raut / hudba / slovo / píseň)
Změna programu vyhrazena
Download

RYCHLOST S TICHOSTÍ