Certifikační školení URSA
URSA v Evropě
•
•
•
•
•
Jeden ze tří největších výrobců minerální tepelné izolace na bázi skelné vlny.
Výroba velmi kvalitní tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu.
Od roku 2003 je URSA součástí evropské skupiny URALITA působící v oblasti výroby a distribuce stavebních
materiálů.
URALITA disponuje výrobními závody a obchod.zastoupeními ve značné části Evropy
V roce 2007 URALITA oslavila 100 let od svého založení.
URSA - portfolio produktů izolací
Tradiční minerální izolace na bázi skelné vlny
Minerální izolace nové generace
Tepelné izolace z extrudované polystyrénové pěny
Certifikační školení URSA
OBSAH
-
PROČ IZOLOVAT?
-
ČÍM IZOLOVAT?
MATERIÁLY PRO ZATEPLENÍ
URSA GLASSWOOL
PUREONE BY URSA
URSA XPS
-
JAK IZOLOVAT?
ŠIKMÉ STŘECHY
DŘEVOSTAVBY
PŘÍČKY
Materiály pro zateplení konstrukcí
- PROČ IZOLOVAT?
Proč izolovat?
Environmentální důvody pro zlepšování parametrů konstrukcí.
Spotřeba energie v budovách v EU
40 %
V budovách
obrovský potenciál
pro snížení plýtvání
energií.
Jednoduše dosažitelné úspory
Ostatní
spotřeba el.
14%
Ohřev vody
16%
ŘEŠENÍ:
Tepelné ztráty konstrukcí se dají velmi
efektivně ovlivnit
izolováním obálky budovy.
Průměrná
spotřeba
energie na
vytápění
domácnosti
ČR
60%
Vaření
10%
!!!
Porovnání spotřeby tepla na vytápění
Starší budovy
Pasivní dům
Střecha 25%
Spáry oken a dveří 15%
Obvodové zdi 35%
Okna 10%
Tepelná
izolace
Vzduchotěsnost
Podlaha 15%
Potřeba tepla na vytápění: > 250 kWh/m2 rok
Potřeba tepla na vytápění: < 15 kWh/m2 rok
V pasivním domě je spotřeba tepla nižší až o 95% oproti neizolovanému domu
Zdroj: www.solihull.gov.uk
Porovnání spotřeby a ceny tepla na vytápění
Potřeba a cena tepla na vytápění
- Investice na začátku zajistí snížení každoročních výdajů za vytápění
515
280
260
140
50
Starší
budovy
95
Obvyklá Nízkoenergetický
novostavba
dům
15
30
Pasivní
dům
5
10
Nulový
dům
Potřeba tepla na vytápění [kWh/(m2·rok)]
Cena tepelné energie na pokrytí tepelné ztráty [Kč/(m2·rok)]
Obr. 2. Porovnání potřeby tepla na vytápění – hodní mez - jednotlivé
kategorie domů1) a nákladů na pokrytí tepelné ztráty, cena energie r.2011
1) TYWONIAK, J.: Nízkoenergetické domy. Principy a příklady.
IZOLOVAT SE VYPLATÍ!
Kvalitně zaizolovaná stavba
= komfort a zdravé vnitřní prostředí za méně peněz
IZOLOVAT SE VYPLATÍ!
Optimální tloušťka izolace se bude, jak porostou
ceny energie, zvyšovat.
Investice do zateplení je investicí dlouhodobého
charakteru. Pokud nechce investor plýtvat svými
prostředky, měly by dimenze a provedení zateplení
vyhovovat po celou dobu životnosti stavby.
Cena izolace jako takové tvoří malou část z ceny
celého zateplovacího systému. Zvětšování tloušťek
izolantu se ve finální ceně za opatření projeví pouze
minimálně. Ovšem právě změnou tloušťky tepelné
izolace lze dosáhnout významných úspor, které
šetří peníze v průběhu celého životního cyklu
budovy. Takže pokud investujeme na začátku
jednorázově o něco málo více na izolování budovy,
ušetříme na následných, periodicky se opakujících,
výdajích na energii. A tyto náklady se každoročně
tak, jak rostou ceny energií, zvyšují. Navíc dobře
provedená stavba, která je dostatečně zaizolována,
zajistí svým uživatelům nejen úspory, ale i kvalitní
vnitřní prostředí.
Zdroj: AVMI - Asociace výrobců minerálních izolací
Materiály pro zateplení konstrukcí
-
ČÍM IZOLOVAT
-
MATERIÁLY PRO ZATEPLENÍ
URSA GLASSWOOL
PUREONE BY URSA
URSA XPS
?
Co to jsou tepelné izolace?
?
Co to jsou tepelné izolace?
Jsou to materiály s velmi nízkou hodnotou součinitele tepelné
vodivosti
… ČÍM NIŽŠÍ „LAMBDA“ λd , TÍM LÉPE IZOLUJÍCÍ MATERIÁL
Slouží ke zmenšení nežádoucího úniku tepla (nebo chladu), ke
zmenšení ztrát tepelné energie
… A TÍM PÁDEM ÚSPOŘE ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ
Volba typu použité tepelné izolace je závislá na:
- teplotách, kterým je vystavena
- mechanickém namáhání
- požadované životnosti
- způsobu aplikace ….
?
Jaké tepelné izolace se používají ve
stavebnictví?
?
Jaké tepelné izolace se používají ve
stavebnictví?
Zdroj: AVMI - Asociace výrobců minerálních izolací
?
Podle čeho (jakého parametru) lze
jednoduše rozeznat kvalitu tepelné
izolace?
Podle čeho poznám kvalitu tepelné izolace?
informace musí být napsané na OZNAČENÍ
MATERIÁLU –
„ETIKETA“ NA BALENÍ
Měřitelné parametry deklarovány dle
PLATNÝCH NOREM
Deklarované parametry
„CE“
znamená, že vlastnosti materiálu
vyhovují evropským normám
Podmínkou pro označení CE je vystavení
Prohlášení o vlastnostech
(Declaration of Performance).
To obsahuje charakteristické vlastnosti výrobku
dle výrobkové normy.
?
Kde najít Prohlášení o vlastnostech obsahující
veškeré podstatné technické informace?
?
Kde najít Prohlášení o vlastnostech obsahující
veškeré podstatné technické informace?
Na webových stránkách výrobce izolace:
http://ursa.cz/cs-cz/news/Stranky/prohlaseni-o-vlastnostech.aspx
Tepelné izolace a základní normy...
Skelná vlna (ale také tzv. kamenná vlna)
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově
vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - ČSN EN 13 162 ed.2
Pěnový polystyrén
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově
vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - ČSN EN 13 163 ed.2
Extrudovaný polystyrén
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově
vyráběné výrobky z extrudované polystyrenové pěny
- (XPS) - ČSN EN 13 164 ed.2
A další …
Deklarované parametry
Součinitel tepelné vodivosti λD [W/mK]
- čím NIŽŠÍ číslo, tím LÉPE IZOLUJÍCÍ materiál
- není závislý na tloušťce (tj. „nezávisleji“
určuje, jak je izolace dobrá)
Tepelný odpor RD [m2 K/W]
- čím VYŠŠÍ číslo, tím VÍCE BUDE ŠETŘIT energii
- je závislý na tloušťce (tj. čím větší
tloušťka izolace, tím lepší hodnota)
?
Která tepelná izolace je difúzně
nejotevřenější
=
klade nejmenší odpor prostupující vodní
páře?
Deklarované parametry
Třída MU1 znamená, že faktor difúzního odporu
materiálu je roven 1
µ=1
Materiál klade vodní páře stejný
odpor jako vzduch
Deklarované parametry
Třída reakce na oheň (ČSN EN 13 501)
A1
Tj. materiál je
nehořlavý
Deklarované parametry
ČSN EN 13 501-1 Klasifikace materiálů podle výsledků zkoušek reakce na oheň
Nekašírované desky a rohože
ze skelné nebo kamenné vlny:
A1 (nehořlavé)
A1
A2
B
C
D
E
F
EPS, XPS
Deklarované parametry
Podélný specifický odpor při proudění vzduchu
(kPa.s/m2) – akustika
AF5 ≥ 5 kPa.s/m2
Izolace jsou deklarovány jako
ideální pohlcovač zvuku
Deklarované parametry
Tloušťka
– třída tolerance tloušťky - T1 až T7
pro použití v šikmé střeše většinou
T2: - 5% nebo - 5mm, + 15% nebo + 15mm
nebo T3: - 3% nebo - 3mm, + 10% nebo + 10mm
Deklarované parametry
Požadavky pro specifické použití:
Rozměrová stabilita
DS(T+) stabilita při kolísání teplot
napětí a pevnost v tlaku u lehkých vln je
důležitá pružnost
Dlouhodobá nasákavost
WL(P) nepřekročí 3 kg/m2
Dynamická tuhost
např. pro kročejovou izolaci
Stlačitelnost
např. pro kročejovou izolaci
A spousta dalších parametrů, jejichž vysvětlení najdete …
„ce_brochure …“
Informační leták
ke stažení na
www.ursa.cz
?
Kde najít všeobecné informace o izolaci,
např. vhodné použití, nabízené rozměry … ?
?
Kde najít všeobecné informace o izolaci,
např. vhodné použití, nabízené rozměry … ?
Stáhněte si technické listy:
www.ursa.cz
URSA - portfolio produktů izolací
Tradiční minerální izolace na bázi skelné vlny
Minerální izolace nové generace
Tepelné izolace z extrudované polystyrénové pěny
Skelná vlna - složení
+
=
=
Skelná vlna
Vstupní materiály: křemičitý písek, recyklované sklo
Sklo o přiměřeně nízké tloušťce je mnohem pružnější materiál než například ocel!
Skelná vlna: výhody
Skelná vata je nejúčinnější a nejpraktičtější materiál pro tepelnou a zvukovou izolaci,
a to jak z ekonomického, tak z ekologického hlediska.
HLAVNÍ VÝHODY SKELNÉ VLNY
Nabízí nejvýhodnější
poměr cena/tepelný
odpor
Ideální zvukově
pohltivý materiál
Nejvýhodnější
řešení z hlediska
ochrany životního
prostředí
(s ohledem
na emise CO2)
Nejnižší náklady na
logistiku, manipulaci
a montáž
(1) (2)*
Snadná a přesná
instalace šetří čas a
energii
(1) (2)*
*
Studie provedená centrem Forschungszentrum v Karlsruhe: “Posouzení dvou konkurenčních materiálů jako potenciálních možností pro izolaci sedlové střechy”
(1) Na základě výzkumu
(2) U vhodných stavebních řešení
Jaká je funkce minerální izolace v konstrukci?
… ZATEPLENÍ …
… skelná vlna URSA zvyšuje tepelný odpor konstrukce, čímž šetří za vytápění a chlazení
URSA = NADSTANDARDNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI
-Vynikající tepelně technické parametry - deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti
λD≥0,032 W/m.K
Jaká je funkce minerální izolace v konstrukci?
… AKUSTIKA …
… skelná vlna URSA zlepšuje neprůzvučnost konstrukce
URSA = OPTIMÁLNÍ ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI
-Skelná vlna je jeden z nejpružnějších materiálů ve stavebnictví vůbec, z čehož plyne její mimořádná schopnost
pohlcovat hluk
-Optimální odpor proti proudění
vzduchu:
AFr5 ≥ 5 kPa.s/m2
Jaká je funkce minerální izolace v konstrukci?
… POŽÁRNÍ ODOLNOST …
… skelná vlna URSA zvyšuje dobu prohoření stavební konstrukce
URSA = NEJVYŠŠÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST
-Nejlepší třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1
Nehořlavý
A1
Izolace URSA
ŠETŘÍ LOGISTICKÉ A MANIPULAČNÍ NÁKLADY
-Vysoce stlačitelný materiál
- vyžaduje méně místa na skladování
- nižší náklady na transport
Izolace URSA
URYCHLUJE A ZEFEKTIVŇUJE PRÁCI
-Přirozená pružnost a stlačitelnost materiálu usnadňuje
- přenášení
- řezání
- instalaci materiálu
V porovnání s ostatními materiály,
skelná vlna zajišťuje:
Snížení času
instalace
Aplikace
Šikmé střechy: URSA SF, DF, PUREONE
Kročejová izolace podlah: URSA TSP, TEP
Podhledy a stropy: URSA DF
Fasády: URSA FKP, KDP, FDP
Dřevostavby: URSA SF, DF, PUREONE
Příčky: URSA TWP, TWF, PUREONE
Třída reakce na oheň: A1 podle ČSN EN 13 501-1
Třída pohltivosti hluku: A podle ČSN EN ISO 11654
Zateplení s PureOne = nadstandardní kvalita vnitřního prostředí
PureOne by URSA
Minerální izolace nové generace. Čistá, bílá, nedráždivá, uživatelsky nadstandardně příjemná.
Vhodná do prostředí se zvýšenými hygienickými nároky (např. tam, kde uživatel je alergik …).
PureOne
Čistá minerální vlna
= písek
– jedna z nejhojněji vyskytujících se surovin na Zemi (až
35% zemské kůry)
+ recyklované sklo
- role = 10 recyklovaných skleněných lahví
- paleta = 150 lahví...
- Křemičitý písek je jedna ze surovin, kterou příroda
obnovuje mnohem rychleji než ji člověk dokáže
spotřebovat...
PureOne
POJIVO = Pryskyřice na vodní bázi
- akrylátová pryskyřice na vodní bázi
Vyrábí se za použití vody
Ve fázi použití se ředí pouze vodou.
Další zajímavé oblasti použití:
Potrubí pro farmaceutický a potravinářský průmysl.
Tmely pro fixaci kostních implantátů
Zubní protézy
Čočky a kontaktní čočky
Vysoce kvalitní lepicí hmoty pro stavebnictví
Vlastnosti izolace
Kompaktní
Lehká
Nedráždivá
Tlumící hluk
A zároveň pružná,
snadno se
přizpůsobující
i nepravidelným
dutinám
ve stavební
konstrukci…
A zároveň vysoce
účinná,
usnadňující
manipulaci
snižující náklady na
dopravu, skladování,
manipulaci a
montáž...
Pro příjemnou
montáž,
a snadnější
zabudování
do stavební
konstrukce...
Ideálně pružná a
zvukově pohltivá
izolace spolehlivě
tlumící hluk…
Ohnivzdorná
Bez
Bílá vlna je zcela
formaldehydů nehořlavá.
Pro další zvýšení
kvality
prostředí v
zateplovaných
budovách...
Třída reakce na oheň
A1.
Pachově
neutrální
Izolace je
pachově
zcela neutrální,
tak jako čistý
křemen...
Oblasti použití
PURE 39 RN SILVER
Zateplení šikmých střech,
stropů, podhledů...
PURE 35 RN FIT
izolace určená pro rámové
konstrukce;
šikmé střechy, obvodové
pláště dřevostaveb
PURE 40 PN
Akustické izolace lehkých
stavebních konstrukcí,
například příček a
sádrokartonových
konstrukcí, druhá vrstva
izolace pod krokvemi
Desky z extrudovaného polystyrenu
Charakteristika desek URSA XPS:
- Tuhá polystyrenová pěna
- Uzavřená buněčná struktura
Výhody izolace URSA XPS
- Velmi dobré a trvalé tepelně izolační vlastnosti
- Vysoká pevnost v tlaku
- Minimální nasákavost
- Odolnost proti zmrazování a rozmrazování
- Rezistence vůči hnilobě
- Jednoduchá manipulace a instalace
- Nízká hmotnost
Varianty URSA XPS
Úprava povrchu desek
Hladký povrch
- standardní povrch desky
Strukturovaný povrch - tzv. vaflová struktura
- k lepšímu přilnutí malt a betonů
- URSA XPS N – III - PZ - I
Varianty URSA XPS
Úprava Hran desek
Rovná hrana
- URSA XPS N - III - I
Polodrážka
- URSA XPS N - V - L
Aplikace
Izolace podlah : URSA XPS N-III-I, N-III-L
Izolace průmyslových podlah : URSA XPS N-V-L, N-VII-L
Vnější izolace suterénních stěn :
URSA XPS N-III-I, N-III-L, N-V-L,N-VII-L
Obrácené ploché střechy : URSA XPS N-V-L, N-VII-L
Sokly : URSA XPS N-III-PZ-I
Vnitřní zateplení vnějších stěn : URSA XPS N-III-PZ-I
Speciální a dopravní stavby : URSA XPS N-VII-L
Izolace ve stavební konstrukci
-
JAK IZOLOVAT
-
ŠIKMÉ STŘECHY
DŘEVOSTAVBY
PŘÍČKY
Šikmá střecha
?
Jaká je správná skladba šikmé střechy?
Šikmá střecha
?
Jaká je správná skladba šikmé střechy?
Ale jaké jsou na tu střechu požadavky?
Jaké jsou okrajové podmínky střechy (sklon, lokalita … )?
Jedná se o novostavbu nebo rekonstrukci?
…
Zásady pro návrh šikmé střechy
FUNKČNÍ VRSTVY ŠIKMÉ STŘECHY
Střešní krytina
Provětrávaná mezera
Tepelná izolace
- konstrukce
konstrukce ss dostatečným
dostatečnýmtepelným
tepelnýmodporem
odporemssvyřešenými
vyřešenýmitepelnými
tepelnýmimosty
mosty
Parozábrana, parobrzda
- zabraňuje transportu VZDUŠNÉ vlhkosti = DIFÚZNĚ UZAVŘENÁ vrstva
Tepelný odpor
Difuzní odpor
Pojistná hydroizolace
- ochrana před vnějšími vlivy, přiměřená schopnost odvést vlhkost z konstrukce
- zabraňuje transportu KAPALNÉ vlhkosti = DIFUZNĚ OTEVŘENÁ vrstva
Šikmá střecha
?
Jaké jsou požadavky na tepelně – izolační
vlastnosti šikmé střechy?
Šikmá střecha
?
Jaké jsou požadavky na tepelně – izolační
vlastnosti šikmé střechy?
ČSN 73 0540 – 2: Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky
Součinitel prostupu tepla U [W/(m2·K)]
Požadované
hodnoty
Doporučené
hodnoty
Doporučené
hodnoty pro
pasivní domy
Popis hodnoty
úrovně
zateplení :
- té musí být
dosaženo vždy
- hodnota která se
již dá uvažovat
jako minimální
ekonomicky
rozumná míra
zateplení
- hodnota, kterou
lze považovat za
dobrou investici a
záruku toho, že
Váš dům bude
moderní i za
deset let!
Střecha šikmá
do 45°
0,24
0,16
0,15 až 0,10
Střecha šikmá
nad 45°
Obvodová stěna
0,3
0,25 (těžká kce)
0,20 (lehká kce)
0,18 až 0,12
Konstrukce
Šikmá střecha
?
Jak splnit požadované „U“, tj. součinitel prostupu
tepla šikmé střechy?
Šikmá střecha
?
Jak splnit požadované „U“, tj. součinitel prostupu
tepla šikmé střechy?
Dostatečným zateplením – varianty:
Zateplení mezi krokvemi
- izolace pouze mezi krokvemi
- izolace mezi a pod krokvemi
- parozábrana pod tepelnou izolací
- parozábrana mezi tepelnými
izolacemi
Zateplení nad krokvemi
Jejich kombinace
- mezi krokvemi, nad krokvemi a příp. pod
krokvemi
Zateplení mezi krokvemi - izolace pouze mezi krokvemi
Izolace pouze mezi krokvemi
- značné tepelné mosty krokví
- při standardních dimenzích nevyhovuje
dnešním požadavkům norem na prostup
tepla
SF 32
PURE 39 RN SILVER
DF 32
PURE 35 RN SF
SF 35
DF 39
Zateplení mezi krokvemi - izolace mezi a pod krokvemi
Izolace mezi a pod krokvemi
Parozábrana POD TEPELNOU IZOLACÍ
+ větší tloušťky tepelných izolací
+ minimalizace tepelných mostů
SF 32
- zmenšení prostoru podkroví
- pokud je SDK přímo pod parozábranou,
hrozí perforování kotvícími prvky
DF 32
SF 32
SF 35
DF 32
DF 39
SF 35
PURE 35 RN SF
DF 39
PURE 39 RN
TWF
PURE 35 RN SF
PURE 39 RN
PURE 40 PN
Zateplení mezi krokvemi - izolace mezi a pod krokvemi
Izolace mezi a pod krokvemi
Parozábrana MEZI TEPELNÝMI IZOLACEMI
+ větší tloušťky tepelných izolací
+ minimalizace tepelných mostů
+ ochrana parozábrany
SF 32
- zmenšení prostoru podkroví
DF 32
SF 35
DF 39
PURE 35 RN SF
PURE 39 RN
DF 32
DF 39
TWF
PURE 39 RN
PURE 40 PN
Zateplení mezi krokvemi – izolace mezi a pod krokvemi
Zateplení mezi a pod krokvemi
- izolace mezi a pod krokvemi
1:5
Orientační poměr tlouštěk izolace
Pod parozábranou : Nad parozábranou
Parozábrana MEZI TEPELNÝMI IZOLACEMI
1
5
Šikmá střecha
Zateplení mezi a pod krokvemi
- parozábrana pod tepelnou izolací
- parozábrana mezi tepelnými izolacemi
Změny legislativy ČR
Vyhláška 78/2013 (pův.148/2007) - o energetické náročnosti budov
REKONSTRUKCE
Změna požadavků na součinitel prostupu tepla v případě renovací:
Od 1.4.2013 ZPŘÍSNĚNÍ POŽADAVKŮ
NA ZATEPLENÍ BUDOV!
ČSN 73 0540 – 2: Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky – SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA
Konstrukce
Požadované hodnoty
Doporučené hodnoty
Doporučené hodnoty pro
pasivní domy
Střecha šikmá do 45°
0,24
0,16
0,15 až 0,10
Střecha šikmá nad 45°
Obvodová stěna
0,3
0,25 (těžká kce)
0,20 (lehká kce)
0,18 až 0,12
Zateplení mezi krokvemi – izolace mezi a pod krokvemi
Izolace mezi a pod krokvemi
Od 1.4.2013 ZPŘÍSNĚNÍ POŽADAVKŮ
NA ZATEPLENÍ BUDOV!
Systém zateplení s nadkrokevními XPS námětky
Zateplení mezi, nad a příp. pod krokvemi
Krokvový námětek s XPS
Varianta rekonstrukce
Krokvový námětek
-
dřevěná přítlačná lať
- prvek z XPS
- střešní vruty
(průměr 6mm, po cca 30 cm)
60 mm (40 mm)
140 mm (160 mm)
100 mm
(napětí v tlaku 0,125 N/mm2, stlačení < 2%, po 50 letech)
tj. cca. 1,3 t na 1 bm !!
Šikmá střecha - systém nadkrokevních námětků z XPS
1) Původní konstrukce neobsahuje vrstvu,
která vytváří funkční parozábranu.
Vytvoření vzduchotěsné parozábrany.
Zvýšení tloušťky tepelné izolace.
Šikmá střecha - systém nadkrokevních námětků z XPS
1) Původní konstrukce neobsahuje vrstvu,
která vytváří funkční parozábranu.
Vytvoření vzduchotěsné parozábrany.
Zvýšení tloušťky tepelné izolace.
2) Původní konstrukce obsahuje vrstvu, která
vytváří funkční parozábranu.
Zvýšení tloušťky tepelné izolace.
Rekonstrukce bez funkční parozábrany
1) Původní konstrukce neobsahuje vrstvu,
která vytváří funkční parozábranu.
Vytvoření vzduchotěsné parozábrany.
Zvýšení tloušťky tepelné izolace.
2) Původní konstrukce obsahuje vrstvu, která
vytváří funkční parozábranu.
Zvýšení tloušťky tepelné izolace.
Pracovní postup
1) Původní střecha
Pracovní postup
1) Původní střecha
2) Demontáž střešního
pláště (ponechán původní podhled)
Pracovní postup
3) instalace parobrzdy, důležité
je pečlivé dotěsnění fólií
k bokům krokví...
V případě, kdy hrozí protržení fólie
hroty vrutů či hřebů, je vhodné
položit na bednění tenkou podkladní
vrstvu tepelné izolace...
Pracovní postup
3) instalace parobrzdy, důležité
je pečlivé dotěsnění fólií
k bokům krokví...
V případě, kdy hrozí protržení fólie
hroty vrutů či hřebů, je vhodné
položit na bednění tenkou podkladní
vrstvu tepelné izolace...
Přítlačná lať
4) příprava XPS námětků mimo střešní plášť,
částečně zašroubované vruty umožňují
následnou manipulaci s celým prvkem...
URSA XPS N-III
Tesařské vruty
Pracovní postup
5) první vrstva tepelné izolace
na bázi skelné vlny
URSA DF / URSA SF
/ PureOne
Pracovní postup
5) první vrstva tepelné izolace
na bázi skelné vlny
URSA DF / URSA SF
/ PureOne
6) montáž námětků;
námětky se položí na krokve
a vruty se dotahují postupně
od úrovně okapové hrany...
Nadkrokevní
námětky
URSA XPS N-III
Pracovní postup
7) montáž druhé vrstvy tepelné izolace
na bázi skelné vlny
URSA DF / URSA SF
/ PureOne
URSA DF / URSA SF
/ PureOne
Pracovní postup
7) montáž druhé vrstvy tepelné izolace
na bázi skelné vlny
URSA DF / URSA SF
/ PureOne
URSA DF / URSA SF
/ PureOne
8) pojistné hydroizolace...
Pracovní postup
9) kontralatě a latě...
Pracovní postup
9) kontralatě a latě...
10) střešní krytina...
Řešení s materiály URSA XPS a URSA GLASSWOOL
Předtím: původní střecha
Potom: nová střecha ve standardu pasivního domu
Izolace
URSA DF / URSA SF
/ PureOne
Přítlačná lať
(šířka dle krokve x 60mm)
Hranol; XPS N-III (šířka dle krokve)
Tesařské vruty
Parobrzda, PP fólie; sd ≈ 2 m
Těsnící tmel nebo páska
Zvýšení tloušťky tepelné izolace v prostoru nad krokvemi
1) Původní konstrukce neobsahuje vrstvu,
která vytváří funkční parozábranu.
Vytvoření vzduchotěsné parozábrany.
Zvýšení tloušťky tepelné izolace.
2) Původní konstrukce obsahuje vrstvu, která
vytváří funkční parozábranu.
Zvýšení tloušťky tepelné izolace.
Zvýšení tloušťky tepelné izolace v prostoru nad krokvemi
Řešení s použitím materiálů URSA – varianta pro stávající funkční parozábranu
Střešní plášť je vynesen pomocí
námětků ze dřeva a hranolů
z materiálu URSA XPS N-III-L
Mezi námětky je vložena
tepelná izolace URSA GLASWOOL
Zvýšení tloušťky tepelné izolace v prostoru nad krokvemi
Varianta novostavby
Varianty izolace
URSA DF
URSA SF
PureOne
Přítlačná lať
(šířka dle krokve x 60mm)
Hranol; XPS N-III (šířka dle krokve)
Tesařské vruty
Parozábrana
Podhled
Zvýšení tloušťky tepelné izolace v prostoru nad krokvemi
Orientační tabulka hodnot výsledného
součinitele prostupu tepla po rekonstrukci
střešního pláště pro různé výšky krokvového
námětku a pro různou kvalitu použité tepelné
izolace.
Varianty použití vyzkoušené v praxi
Šikmá střecha
- Rekonstrukce zateplené šikmé střechy
U ≈ 0,11 W/m2K
- Nové konstrukce pro nízkoenergetické
a pasivní domy
U ≈ 0,11 W/m2K
Varianty použití vyzkoušené v praxi
Šikmá střecha
- Nová konstrukce, zateplení nad krokvemi
U ≈ 0,20 W/m2K
Fasády dřevostaveb
- Větrané fasády dřevostaveb
v nízkoenergetickém
nebo pasivním standardu
U ≤ 0,15 W/m2K
Unikátní systém izolace střech
Shromáždili jsme pro Vás různé
příklady řešení pro novostavbu i
rekonstrukci,
díky
kterým
lze
dosáhnout
součinitele prostupu tepla až
0,11 W/m2K !
tj. hodnot vhodných pro domy
s téměř nulovou spotřebou
energie …
Informační leták
ke stažení na
www.ursa.cz
Šikmá střecha
?
Jak má být dimenzována provětrávaná mezera?
Šikmá střecha
?
Jak má být dimenzována provětrávaná mezera?
Jednoplášťová střecha
- u dřevěných nosných
konstrukcí špatným řešením!
Dvouplášťová střecha
- provětrávaná mezera nad
pojistnou hydroizolací
Tříplášťová střecha
- provětrávaná mezera pod
i nad pojistnou hydroizolací
(v případě nekontaktní
pojistné hydroizolace)
Nejčastější případ – střecha dvouplášťová
Dvouplášťová střecha
- provětrávaná mezera nad pojistnou hydroizolací
provětrávaná mezera:
- výška nejméně 4 cm, plocha nejméně 200 cm2,
- (přiváděcí otvory u okapu 1/500 (odp. plocha střechy),
- nejméně 200 cm2 na 1 bm okapové hrany,
- odváděcí otvory nejméně 1/1000 (odp. plocha střechy))
!
pozor na bednění s vysokým difúzním odporem
- dif. odpor bednění je třeba přičíst k dif.odporu
poj. hydroizolace. (OSB; μ≈150)
- Je vhodné respektovat zásadu cca. desetkrát
vyšší dif. odpor vnitřního opláštění než vnější opláštění.
- Pozor!! deklarovaný dif. odpor parozábrany je doporučeno degradovat o řád.
- Pozor!! vždy je třeba počítat s lidským faktorem
Dimenze větrané vzduchové vrstvy
Doporučené dimenze větraných vzduchových mezer ČSN 731901
Sklon vzduchové mezery
1)
Nejmenší tloušťka větrané Nejmenší tloušťka větrané vzduchové vrstvy, Plocha přiváděcích
vzduchové vrstvy, určené
určené pro odvod vodní páry difundující do větracích otvorů k ploše
proodvod vodní páry difundující
střešní konstrukce i k odvedení vody
větrané střechy
do střešní konstrukce, při délce
srážkové zabudované do konstrukce při
vzduchové vrstvy do 10m1) realizaci při déjce vzduchové vrstvy do 10m1)
100 mm
250 mm
1/100
<5°
60 mm
150 mm
1/200
5° - 25°
40 mm
100 mm
1/300
25° - 45°
40 mm
50 mm
1/400
> 45°
Na každý 1 m délky vzduch. vrstvy přes 10 m se zvětšuje nejmenší tl. vzduch. mezery o 10% hodnot připadající k nejmenší
tloušťce a příslušnému sklonu
2)
Šikmá střecha
?
Jaký je rozdíl mezi parozábranou a parobrzdou a
jaká je jejich funkce v konstrukci?
Šikmá střecha
?
Jaký je rozdíl mezi parozábranou a parobrzdou a
jaká je jejich funkce v konstrukci?
Parozábrana i parobrzda tvoří parotěsnou vrstvu směrem z
interiéru.
Parozábrana je vrstva s vysokým difúzním odporem, která
zamezuje prostupu vodních par z interiéru do konstrukce
střechy. Tvoří vzduchotěsnou zábranu, čímž zamezuje ztrátám
tepla vlivem konvekčního proudění.
Parobrzda má menší difúzní odpor než parozábrana. Reguluje
prostup vodních par konstrukcí a tvoří vzduchotěsnou vrstvu.
Volbu typu a parametrů parotěsné zábrany a izolací je vždy
nutné ověřit tepelně technickým posouzením.
Dřevostavby
?
Jaký je vhodný materiál pro dřevostavbu?
Dřevostavby
?
Jaký je vhodný materiál pro dřevostavbu?
Ten, který je dostatečně pružný a zároveň pevný.
- záruka ideálního vyplnění dutiny a zamezení vzniku tepelných mostů
- zajištění, že izolace i po mnoha letech „drží tam, kde má“ a nesesedá
URSA ideální materiály pro dřevostavby!
Výjimečné mechanické i tepelně izolační vlastnosti URSA GLASSWOOL a PureOne by URSA
Pure 35 RN FIT
URSA SF 32
URSA ideální materiály pro dřevostavby!
Shromáždili jsme pro Vás různé příklady
skladeb konstrukcí obvodových
a
střešních konstrukcí, které s izolacemi
URSA mohou dosáhnout hodnotu
součinitele prostupu tepla až
0,10 W/m2K !
tj. hodnot vhodných pro domy
s téměř nulovou spotřebou
energie …
Informační leták
ke stažení na
www.ursa.cz
Ukázka z brožury „MODERNÍ DŘEVOSTAVBA“
Ukázka z brožury „MODERNÍ DŘEVOSTAVBA“
Tepelně technické posuzování konstrukcí
- výpočetní programy URSA
Výpočetní programy URSA
URSA Střecha
Tepelně technické a ekonomické
posuzování konstrukcí zateplených
materiály URSA (výpočet součinitele
prostupu tepla, kondenzace, optimalizace
tloušťky zateplení
URSA Obálka
Tepelně technické posuzování obálky budovy
Akustika lehkých příček
Akustika
?
Je z hlediska neprůzvučnosti lepší jednoduchá
(například betonová) nebo sádrokartonová příčka
s vloženou izolací?
Akustika
Chceme-li zvýšit neprůzvučnost
jednoduché stavební konstrukce
(beton, cihla..) asi o 6 dB musíme...?
Akustika
Chceme-li zvýšit neprůzvučnost
jednoduché stavební konstrukce
(beton, cihla..) asi o 6 dB musíme...
Její hmotnost zdvojnásobit!
Akustika
Chceme-li zvýšit neprůzvučnost
u dvojité stavební konstrukce
(sádrokartonová příčka) asi o 6 dB
musíme … ?
Akustika
Chceme-li zvýšit neprůzvučnost
u dvojité stavební konstrukce
(sádrokartonová příčka) asi o 6 dB
musíme …
Do ní vložit pohltivou izolaci!
Akustika
Chceme-li zvýšit neprůzvučnost
u dvojité stavební konstrukce
(sádrokartonová příčka) asi o 6 dB
musíme …
Do ní vložit pohltivou izolaci!
Neprůzvučnost dvojité konstrukce
záleží, mimo jiné, na:
- Vzdálenosti opláštění
- Vzájemném spojení plášťů
- Čím je mezera vyplněná
- Hmotnosti opláštění
Akustika
Chceme-li zvýšit neprůzvučnost
u dvojité stavební konstrukce
(sádrokartonová příčka) asi o 6 dB
musíme …
Do ní vložit pohltivou izolaci!
Neprůzvučnost dvojité konstrukce
záleží, mimo jiné, na:
- Vzdálenosti opláštění
- Vzájemném spojení plášťů
- Čím je mezera vyplněná
- Hmotnosti opláštění
Jaké je minimální „rozumná“ tloušťka
izolace v dvojité konstrukci?
Akustika
Chceme-li zvýšit neprůzvučnost
u dvojité stavební konstrukce
(sádrokartonová příčka) asi o 6 dB
musíme …
Do ní vložit pohltivou izolaci!
Neprůzvučnost dvojité konstrukce
záleží, mimo jiné, na:
- Vzdálenosti opláštění
- Vzájemném spojení plášťů
- Čím je mezera vyplněná
- Hmotnosti opláštění
Minimální rozumná tloušťka izolace
je cca 40 mm.
Jaké je minimální „rozumná“ tloušťka
izolace v dvojité konstrukci?
Akustika
Chceme-li zvýšit neprůzvučnost
u dvojité stavební konstrukce
(sádrokartonová příčka) asi o 6 dB
musíme …
Do ní vložit pohltivou izolaci!
Neprůzvučnost dvojité konstrukce
záleží, mimo jiné, na:
- Vzdálenosti opláštění
- Vzájemném spojení plášťů
- Čím je mezera vyplněná
- Hmotnosti opláštění
Minimální rozumná tloušťka izolace
je cca 40 mm.
Je lepší mezeru v konstrukci
vyplnit celou nebo jen částečně?
Akustika
Chceme-li zvýšit neprůzvučnost
u dvojité stavební konstrukce
(sádrokartonová příčka) asi o 6 dB
musíme …
Do ní vložit pohltivou izolaci!
Neprůzvučnost dvojité konstrukce
záleží, mimo jiné, na:
- Vzdálenosti opláštění
- Vzájemném spojení plášťů
- Čím je mezera vyplněná
- Hmotnosti opláštění
Minimální rozumná tloušťka izolace
je cca 40 mm.
Nejlepších výsledků se dosáhne tím,
že se mezera vyplní celá
Je lepší mezeru v konstrukci
vyplnit celou nebo jen částečně?
Akustika
?
Jaké vlastnosti musí mít pohltivá výplň v příčce?
… to záleží na tom, jak akusticky fungují konstrukce …
URSA, skvělá akustická izolace...!
Jaké vlastnosti musí mít pohltivá výplň?
… jak akusticky fungují stavební konstrukce …
U těžkých stavebních konstrukcí je jejich neprůzvučnost
určena především (plošnou) hmotností...
Lehké stavební konstrukce fungují jako soustava
hmota - pružina - hmota.
URSA, skvělá akustická izolace...!
Jaké vlastnosti musí mít pohltivá výplň?
… jak akusticky fungují stavební konstrukce …
Lehké stavební konstrukce fungují jako soustava
hmota - pružina - hmota.
DŮLEŽITÉ AKUSTICKÉ FAKTORY:
hmotnost opláštění
URSA, skvělá akustická izolace...!
Jaké vlastnosti musí mít pohltivá výplň?
… jak akusticky fungují stavební konstrukce …
Lehké stavební konstrukce fungují jako soustava
hmota - pružina - hmota.
DŮLEŽITÉ AKUSTICKÉ FAKTORY:
pružnost a pohltivost výplně
pružnost nosné konstrukce
(CW profily jsou lepší než dřevěné sloupky)
URSA, skvělá akustická izolace...!
DALŠÍ DŮLEŽITÉ AKUSTICKÉ FAKTORY:
akustické vazby na přiléhající stavební konstrukce
akustické vazby = přenos hluku bočními cestami
URSA, skvělá akustická izolace...!
A nyní se již dostáváme k specifikaci vlastností, které musí mít ideální polhtivá výplň …. Aneb jak
akusticky fungují izolace URSA v lehké stavební konstrukci?
„pružina“
Uvnitř konstrukce musí být použita výplň z pružného, poddajného materiálu s otevřenou,
průvzdušnou strukturou.
Plně optimálním materiálem jsou
minerální izolace na bázi skelné vlny s objemovou hmotností cca 15 kg/m3
To jsou izolace:
URSA TWP 1, TWF 1, TWF FONO a PURE 40 PN
Nový prospekt
Shromáždili jsme pro Vás výpis řady
různých příkladů konstrukcí lehkých
příček, které s izolacemi URSA vykazují
vzduchovou neprůzvučnost od
38 dB do 72 dB !
… a požární odolnost až
do 120 minut! (EI 120)
Informační leták
ke stažení na
www.ursa.cz
Kde najít základní informace – www.ursa.cz
Zastoupení po celé České republice
Technická podpora ČR
Ing. arch. Tereza Vojancová
tel.: + 420 602 439 813
email : [email protected]
Martin Ježek
tel.: +420 602 130 706
email : [email protected]
Jiří Slabihoud
tel.: + 420 602 358 093
email : [email protected]
Rostislav Žák
tel.: + 420 602 358 092
email : [email protected]
David Figar
tel.: +420 602 439 827
email : [email protected]
V případě dotazů jsem Vám
k dispozici:
Ing. arch. Tereza Vojancová
[email protected]
602 439 813
www.ursa.cz
Download

Co to jsou tepelné izolace?