® Greif-akustika, s.r.o.
interní standard:
česká nezávislá společnost snižující hluk
Kubíkova 12, 182 00 Praha 8
Tel.: 286 587 763 až 4, Fax: 286 580 668
E-mail: [email protected], www.greif.cz
ITS211-01
revize:
1.0
INTERNÍ STANDARD
MOBILNÍ AKUSTICKÁ ZÁSTĚNA
GREIF TYP GZM
závaznost dokumentu:
zpracoval:
ověřil PMK:
Ing. Ladislav Mička
Ing. Ladislav Mička
ZÁVAZNÉ
schválil:
Ing. Karel Greif
Ing. Libor Vágner
[jednatel]
[jednatel]
datum vydání:
číslo vydání:
0
13.09.2012
počet stran:
12
platnost (od - do):
přílohy:
6
13.09.2012
záznamy:
0
Žádná část této zprávy nesmí být publikována a šířena jakýmkoli způsobem a v jakékoli podobě bez výslovného odsouhlasení
správce dokumentace. © Greif-akustika, s.r.o., 2012. Logo GA, „Greif“ a „Greif-akustika“ jsou registrované ochranné známky.
Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Praze, oddíl C, vložka 7965.
® Greif-akustika, s.r.o.
česká nezávislá společnost
snižující hluk
MOBILNÍ AKUSTICKÁ ZÁSTĚNA
GREIF TYP GZM
interní standard
ITS211-01
0. Obsah:
0. Obsah: .................................................................................................................................................. 2
1. Mobilní akustická zástěna GREIF typ GZM: ........................................................................................ 3
1.1 Použití: ............................................................................................................................................. 3
1.2 Popis: ............................................................................................................................................... 3
1.3 Funkce: ............................................................................................................................................ 3
1.4 Provozní podmínky: ......................................................................................................................... 4
1.5 Možné aplikace: ............................................................................................................................... 4
1.5.1 Stavebnictví: ............................................................................................................................... 4
1.5.2 Průmysl: ..................................................................................................................................... 4
1.6 Útlum hluku: ..................................................................................................................................... 4
2. Montáž: ................................................................................................................................................. 5
2.1 Instalace: .......................................................................................................................................... 5
2.2 Manipulace: ...................................................................................................................................... 6
2.3 Bezpečnostní předpisy: ................................................................................................................... 6
3. Údržba: ................................................................................................................................................. 6
3.1 Běžná údržba: .................................................................................................................................. 6
3.2 Preventivní a podrobné prohlídky: ................................................................................................... 6
5. Je zakázáno ! ....................................................................................................................................... 7
6. Seznam příloh: ..................................................................................................................................... 7
6.1 Součástí dokumentace: ................................................................................................................... 7
Příloha 1 – Schéma akustické zástěny GREIF GZM: ......................................................................... 8
Příloha 2 – Instalace akustické zástěny GREIF GZM: ........................................................................ 9
Příloha 3 – Součinitel zvukové pohltivosti akustického panelu GZM: ...............................................10
Příloha 4 – Změna součinitele zvukové pohltivosti panelu GZM vlivem vlhkosti: .............................10
Příloha 5 – Vzduchová neprůzvučnost zástěrového panelu GZM: ...................................................11
Příloha 6 – Rozdělovník: ...................................................................................................................12
Zpracoval:
Ing. Ladislav Mička
Revize: 1.0
List č. 2
Listů : 12
® Greif-akustika, s.r.o.
česká nezávislá společnost
snižující hluk
MOBILNÍ AKUSTICKÁ ZÁSTĚNA
GREIF TYP GZM
interní standard
ITS211-01
1. Mobilní akustická zástěna GREIF typ GZM:
1.1 Použití:
Akustická mobilní zástěna typ GREIF GZM je určena pro použití ve vnitřním i venkovním prostoru, pro
lokální odstínění nejrůznějších typů zdrojů hluku.
Obr. 1 a 2 – ukázka instalace akustické zástěny GREIF GZM, instalovány 3 panely.
1.2 Popis:
Akustická mobilní zástěna typu GREIF GZM je složena ze 4 částí (viz. příloha 1):
a)
b)
c)
d)
Akustického panelu – pos. 1
Konzole – pos. 2
Spojovacího materiálu M8 –pos. 3
Přitěžovacího břemena 1.120 kg – pos. 4 (není součástí dodávky Greif-akustika, s.r.o.).
Vhodný je např. silniční panel 3000 x 1000 x 150 mm.
Akustický panel (1) zajišťuje vzduchovou neprůzvučnost zástěny a jeho zvukabsorpční vložka (černá
deska) pohlcuje zvuk dopadající od zdroje. Konzole (2) slouží jako podpěra akustického panelu a jako
nosný prvek pro uložení přitěžujícího břemena (4).
Díly akustické zástěny jsou konstruovány pro provoz ve vnitřním i venkovním prostoru. Kovové díly
jsou povlakovány zinkem, resp. směsí hliníku a zinku. Absorpční materiál je odolný povětrnostním
podmínkám a je omyvatelný tlakovou vodou. Spojovací materiál je rovněž pozinkovaný.
Výška akustického panelu (1) je 2.800 mm, celková výška zástěny včetně konzole je 2.900 mm. Šířka
akustické zástěny (1 modul) je 2.066 mm, maximální šířka akustického panelu (1) je 2.106 mm.
Délka konzole (2) je 2.000 mm, výška 1.800 mm (viz. příloha 1).
1.3 Funkce:
Akustická zástěně GREIF GZM nesnižuje samotný hluk vycházející ze zdroje, ale pouze zajišťuje
akustické stínění v určitém směru. Velikost stínění je dána především „efektivní výškou zástěny“, která
je omezena stavební výškou zástěny 2.900 mm a počtem instalovaných panelů.
Zpracoval:
Ing. Ladislav Mička
Revize: 1.0
List č. 3
Listů : 12
® Greif-akustika, s.r.o.
česká nezávislá společnost
snižující hluk
MOBILNÍ AKUSTICKÁ ZÁSTĚNA
GREIF TYP GZM
interní standard
ITS211-01
1.4 Provozní podmínky:
Tab. 1.4.1 – provozní podmínky akustické zástěny:
Popis:
Umístění akustické zástěny GREIF GZM
Nadmořská výška
Zatížení větrem
Teplota
Vlhkost
Maximální délka instalované zástěny
Přitěžující břemeno
Instalace břemena
Parametr:
Venkovní / vnitřní prostor
městská zástavba do max. 700 m n.m
max. 0,55 kN/m2
-40°C až 50°C
0 až 100%
neomezeno
min. 1120 kg (panel 3000 x 1000 x 150 mm)
Vždy co nejblíže k akustickému panelu (1),
vždy přes 2 konzole (2) – viz. příloha 2
1.5 Možné aplikace:
1.5.1 Stavebnictví:
e)
Oplocení staveniště.
f)
Lokální zástěna kolem hlučných zařízení jako jsou kompresory, bagry apod.
g)
Odstínění hlučných činností jako např. práce se sbíjecími kladivy, klempířské práce apod.
1.5.2 Průmysl:
a)
Oddělení pracovišť.
b)
Stínění stacionárních zdrojů.
c)
Stínění hluku z provozu automobilů (překládání zboží apod.).
1.6 Útlum hluku:
Útlum hluku stíněním akustickou zástěnou GREIF typ GZM je odvislý od typu a velikosti zdroje hluku,
jeho umístěním nad zemí, počtu instalovaných panelů, vzdálenosti chráněných prostor apod.
Při běžných aplikacích, kdy je zdrojem např. hluk ze stavebních stojů a vzdálenost chráněných prostor
je cca 20 m je dosahovaný efekt ve výšce do 2 m nad zemí cca 10 dB.
Bližší informace Vám dle konkrétního zadání vypočtou naši technici.
Kontaktovat nás můžete na www.greif.cz.
Zpracoval:
Ing. Ladislav Mička
Revize: 1.0
List č. 4
Listů : 12
® Greif-akustika, s.r.o.
česká nezávislá společnost
snižující hluk
MOBILNÍ AKUSTICKÁ ZÁSTĚNA
GREIF TYP GZM
interní standard
ITS211-01
2. Montáž:
2.1 Instalace:
Obr. 3 a 4 – instalace mobilní akustické zástěny GREIF GZM:
Instalace mobilní akustické zástěny GREIF GZM se provádí na předem vyrovnaný a zhutnělý terén.
Usadí se konzole (2) a na ní se usadí akustický panel (1). Krajní konzole je spojená pouze s jedním
panelem.
Přiloží se druhý akustický panel (1) a šroubem se spojí s prvním a konzolí (2) dohromady. Středová
konzole (2) tedy spojuje vždy dva panely. Ke spojení se používá spojovací materiál (3).
Orientace zástěny je vždy pohltivou stranou (černá deska) ke zdroji hluku.
Konzole (2) je možné instalovat na libovolnou stranu panelu (1), nebo u střídavě. Vždy ale musí být
vytvořen pár pro usazení přitěžujícího břemena (4).
Přitěžující břemeno (4) musí být usazeno co nejblíže panelu (1).
V případě instalace zástěny pod úhlem je možné šroubový spoj nahradit ocelovým drátem pr. 5 mm,
umístěným ve 4 otvorech panelu (1).
Spoj akustické zástěny umožňuje instalaci pod mírným obloukem. Rádius zahnutí cca 20 m.
Zpracoval:
Ing. Ladislav Mička
Revize: 1.0
List č. 5
Listů : 12
® Greif-akustika, s.r.o.
česká nezávislá společnost
snižující hluk
MOBILNÍ AKUSTICKÁ ZÁSTĚNA
GREIF TYP GZM
interní standard
ITS211-01
2.2 Manipulace:
Jednotlivé díly akustické zástěny jsou dodávány volně. Manipulace s díly akustické zástěny se provádí
ručně, pomocí manipulační čety. Manipulace s přitěžujícím břemenem se provádí jeřábem – viz.
tabulka 2.2.2.
Tab. 2.2.2 – manipulace s jednotlivými díly akustické zástěny:
Díl akustické zástěny GREIF GZM
Manipulační četa:
Akustický panel – pos. 1
4 pracovníci
Konzole – pos. 2
2 pracovníci
Spojovací materiál – pos. 3
1 pracovník
Přitěžující břemeno – pos. 4
jeřáb + vazač
Hmotnost dílu
89 kg
34 kg
0,5 kg
1.120 kg
V případě potřeby je možné sestavit volně 1 akustický panel (1) se 2 konzolemi (2). Tuto sestavu je
pak možné bez přitěžujícího břemena posouvat pomocí jeřábu s využitím manipulačních ok na
konzoly (2). Podmínkou je zajištění břemena provazem proti pootočení v případě větru.
Při silném větru je tato manipulace zakázána.
2.3 Bezpečnostní předpisy:
Při montáži akustické zástěny a manipulaci s břemeny je nutné se řídit závaznými ustanoveními
platných norem a podmínkami bezpečnosti práce obsažené v Zákoníku práce, vyhláškou Českého
úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při
stavebních pracích.
Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností, seznámené s těmito předpisy a
tímto montážním návodem před zahájením montážních prací.
Pracovníci jsou povinni používat osobní ochranné pomůcky při práci (rukavice, přilba atd.).
3. Údržba:
3.1 Běžná údržba:
Akustický panel (1), konzole (2) a spojovací materiál (3) nevyžadují údržbu.
Pouze v případě poškození ochranného povlaku (pozink, alu-zink) doporučujeme poškozený natřít
pečlivě barvou a zamezit tak případnému reznutí dílu a snížení jeho pevnosti. Před nátěrem je nutné
povrch materiálu upravit dle požadavku nátěru (mechanicky očistit, odmastit atd.).
V případě zašpinění je možné veškeré díly omývat tlakovou vodou a běžnými čistícími saponáty.
V případě lokálního poškození akustického materiálu (černá deska) se účinek zástěny nesnižuje. Při
větším poškození doporučujeme díl vyměnit (www.greif.cz).
3.2 Preventivní a podrobné prohlídky:
Preventivní prohlídka dílů akustické zástěny GZM bude prováděna 1x za 5 let, nebo v případě silných
náporových větrů.
Podrobná prohlídka dílů akustické zástěny GZM bude prováděna 1x za 10 let.
Zpracoval:
Ing. Ladislav Mička
Revize: 1.0
List č. 6
Listů : 12
® Greif-akustika, s.r.o.
česká nezávislá společnost
snižující hluk
MOBILNÍ AKUSTICKÁ ZÁSTĚNA
GREIF TYP GZM
interní standard
ITS211-01
V případě, že preventivní prohlídka objeví závadu, která by mohla vést k narušení funkčnosti
akustické zástěny bude neprodleně provedena podrobná prohlídka a to i v případě, že dosud
nevypršel stanovený časový interval pro provádění podrobné prohlídky akustické zástěny.
Rozsah preventivních a podrobných prohlídek vymezuje norma ČSN 73 2601 „Provádění ocelových
konstrukcí“.
5. Je zakázáno !
a)
b)
c)
d)
e)
Manipulovat jeřábem s více jak jedním panelem (1) a 2-mi konzolemi (2) ve
smontovaném stavu.
Manipulace s panelem při silném větru.
Instalace akustické zástěny bez přitěžujícího břemena (bez jiného jištění).
Manipulace s otevřeným ohněm a s teplými předměty o teplotě více jak 70°C v těsné
blízkosti akustické zástěny (např. sváření, rozbrušování materiálu apod.)
Používání mobilní akustické zástěny v nadmořských výškách vyšších než 700 m n.m a
mimo městskou zástavbu, nebo mimo území ČR bez předchozího souhlasného
stanoviska výrobce.
6. Seznam příloh:
6.1 Součástí dokumentace:
Příloha 1 – Schéma akustické zástěny GREIF GZM
Příloha 2 – Instalace akustické zástěny GREIF GZM
Příloha 3 – Součinitel zvukové pohltivosti akustického panelu GZM
Příloha 4 – Změna součinitele zvukové pohltivosti panelu GZM vlivem vlhkosti
Příloha 5 – Vzduchová neprůzvučnost zástěrového panelu GZM
Příloha 6 – Rozdělovník
Zpracoval:
Ing. Ladislav Mička
Revize: 1.0
List č. 7
Listů : 12
® Greif-akustika, s.r.o.
česká nezávislá společnost
snižující hluk
MOBILNÍ AKUSTICKÁ ZÁSTĚNA
GREIF TYP GZM
interní standard
ITS211-01
Příloha 1 – Schéma akustické zástěny GREIF GZM:
Popis:
1 – akustický panel, 2 – konzole, 3 – spojovací materiál, 4 – přitěžující břemeno
Zpracoval:
Ing. Ladislav Mička
Revize: 1.0
List č. 8
Listů : 12
® Greif-akustika, s.r.o.
česká nezávislá společnost
snižující hluk
MOBILNÍ AKUSTICKÁ ZÁSTĚNA
GREIF TYP GZM
interní standard
ITS211-01
Příloha 2 – Instalace akustické zástěny GREIF GZM:
Schéma umístění přitěžujících břemen:
Popis:
1 – akustický panel, 2 – konzole, 4 – přitěžující břemeno
Schéma instalace panelů – kaskáda:
Zpracoval:
Ing. Ladislav Mička
Revize: 1.0
List č. 9
Listů : 12
® Greif-akustika, s.r.o.
česká nezávislá společnost
snižující hluk
MOBILNÍ AKUSTICKÁ ZÁSTĚNA
GREIF TYP GZM
interní standard
ITS211-01
Příloha 3 – Součinitel zvukové pohltivosti akustického panelu GZM:
Příloha 4 – Změna součinitele zvukové pohltivosti panelu GZM vlivem vlhkosti:
Zpracoval:
Ing. Ladislav Mička
Revize: 1.0
List č. 10
Listů : 12
® Greif-akustika, s.r.o.
MOBILNÍ AKUSTICKÁ ZÁSTĚNA
GREIF TYP GZM
česká nezávislá společnost
snižující hluk
interní standard
ITS211-01
Příloha 5 – Vzduchová neprůzvučnost zástěrového panelu GZM:
Číslo zakázky:
Název akce:
Adresa:
Zadavatel měření:
ITS2011
"Jen opakovaným měřením
Popis konstrukce:
Akustický panel zástěny GZM
Akustický panel zástěny GZM
se hluk nesníží."
Kubíkova 12, 182 00 Praha 8
Greif-akustika, s.r.o.
Vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost Rw (C;Ctr) =
26 (-1;-5) dB
Neprůzvučnost korigovaná filtrem A: RA =
25
dB
pro růžový šum
21
dB
pro dopravní hluk
Tab. 1 - vzduchová neprůzvučnost
R resp. D
R resp. D
f
f
[Hz]
[dB]
[Hz]
[dB]
100
8,3
630
24,3
125
10,3
800
26,4
160
12,4
1000
28,3
200
14,3
1250
30,3
250
16,3
1600
32,4
315
18,3
2000
34,3
400
20,4
2500
36,3
500
22,3
3150
38,3
Graf 1 - průběh vzduchové neprůzvučnosti
Poznámky:
70
Složení stěny:
- Tr plech tl. 0,8 mm
- Vzduchová mezera 0 až 40 mm
- Quash 50 mm
60
vzduchová neprůzvučnost (dB)
50
40
38
36
34
32
30
30
28
26
24
22
20
20
18
16
14
12
10
10
8
3150
2500
2000
1600
1250
800
1000
630
500
400
315
250
200
160
125
100
0
frekvence (Hz)
neprůzvučnost
Zpracoval:
Ing. Ladislav Mička
směrná křivka (R´)
Revize: 1.0
List č. 11
Listů : 12
® Greif-akustika, s.r.o.
česká nezávislá společnost
snižující hluk
MOBILNÍ AKUSTICKÁ ZÁSTĚNA
GREIF TYP GZM
interní standard
ITS211-01
Příloha 6 – Rozdělovník:
číslo
výtisku
popis
uloženo
zodpovídá
0
matrice
PHA
RZ
1-2
kopie
zákazník
zákazník
Zpracoval:
Ing. Ladislav Mička
Revize: 1.0
podpis
datum
List č. 12
Listů : 12
Download

ITS211 Mobilní akustická zástěna GZM.pdf - Greif