Návod k instalaci a obsluze
pro kompaktní tlakové
solární systémy
Tubosol SP 15/150, 20/200
Obsah
Bezpečnostní pokyny ....................................................................................................... 3
Popis funkce systému ...................................................................................................... 5
Využití systému .................................................................................................................. 5
Umístění solárního systému .......................................................................................... 6
Popis montáže .................................................................................................................... 7
Schéma instalace ............................................................................................................. 13
Zprovoznění topné patrony ........................................................................................ 15
Technické specifikace .................................................................................................... 17
Údržba ................................................................................................................................. 17
Děkujeme za zakoupení solárního kolektoru TUBOSOL SP. Tento manuál
popisuje funkci, sestavení a instalaci trubicového solárního kolektoru pro
ohřev vody.
Instalace a uvedení do provozu musí být provedeny kvalifikovanou
osobou, která je seznámena s tímto manuálem a obecně platnými
bezpečnostními a technickými předpisy.
Bezpečnostní pokyny:
-
-
-
-
-
Před uvedením do provozu se ujistěte, že solární kolektor nebyl
vystaven slunci a vakuové trubice jsou chladné – napuštěním studené
vody do zahřátého kolektoru může dojít k poškození!
Vakuové trubice jsou vyrobené ze skla, je tedy třeba dbát zvýšené
opatrnosti při manipulaci a samotné instalaci – hrozí nebezpečí úrazu!
Při montáži na střechu se ujistěte, že nosnost a stav střechy umožňuje
bezpečnou instalaci (hmotnost kolektoru je uvedena v kapitole
„Technické specifikace“).
Montáž solárního systému musí být v souladu s platnými normami a
předpisy pro bezpečnost a ochranu při práci, zejména pro práci na
střeše.
Zejména v letních měsících může teplota vody dosahovat až 90 stupňů
celsia. Aby se zamezilo opaření, doporučujeme použít termostatický
směšovací ventil, kterým je možné regulovat teplotu ohřáté vody. Toto
opatření je nutné, pokud budou ohřátou vodu využívat i děti.
Nikdy neprovádějte instalaci a montáž kolektoru pod vlivem alkoholu
či jiných návykových látek. Užíváte-li nějaké léky, vždy si přečtěte
příbalový leták – některé léky omezují motoriku, zpomalují reakční
časy, neumožňují řídit motorová vozidla, pohybovat se ve výškách či
pracovat s elektrickými přístroji. V případě používání žebříku při
instalaci dbejte na to, aby byl řádně ustaven na stabilním podkladu a
nemohl proklouznout, převrátit se či jinak ohrozit Vaše zdraví. Ideální
sklon žebříku je 68° - 75°. Vždy si zajistěte bezpečnostní jištění, které
nebude závislé na další osobě (připoutání ke krovu, komínu apod.).
Popis funkce systému:
Systém TUBOSOL SP je kompaktní tlakový solární ohřívač vody. Skládá se
z kovové konstrukce, nerezového solárního zásobníku a skleněných
vakuových trubic.
Voda je ohřívána prostřednictvím heat-pipe trubic, které jsou zasunuty
do solární nádrže. V samotných vakuových trubicích voda není. Solární
ohřívač je možné zapojit přímo do vodovodního řádu, aniž by došlo
k narušení stávajícího systému pro ohřev vody. Systém pracuje bez
čerpadel či řídících jednotek, je tedy velmi jednoduchý a s minimálními
náklady na provoz a údržbu. Solární zásobník je izolován tvrdou
polyuretanovou pěnou, díky čemuž vydrží voda teplá i několik dní.
Ohřívač disponuje elektrickou topnou patronou, která zabezpečuje ohřev
vody ve dnech, kdy je sluneční svit nedostatečný.
K solárnímu systému je možné dokoupit regulaci, která umožňuje
zobrazení aktuální teploty v nádrži, řízení (časované, manuální) ohřevu el.
topnou patronou a další.
Využití systému:
Solární systém TUBOSOL NP se uplatní k ohřevu vody zejména na chatách,
chalupách a jiných rekreačních objektech. Je nezávislý na elektrické energii
a není náchylný k poškození vlivem dlouhodobějšího sníženého odběru
ohřáté vody. Možné je také umístění na běžný rodinný dům.
Umístění solárního systému:
Pro správnou funkci systému je velmi důležité jeho umístění. Solární
kolektor je možné instalovat jak na plochou, tak i na šikmou střechu.
Obecně platí, že by systém měl být natočen na jih a instalován pod úhlem
45° (konstrukce dodávaná k systému má sklon 45°).
Popis montáže:
Solární systém se skládá ze 3 základních částí:
1. Nosná konstrukce kolektoru
2. Vakuové trubice
3. Solární nádrž
Popis dílů konstrukce:
1. Zadní podpěrné nohy
2. Výztuhy konstrukce
3. Zadní křížové výztuhy
4. Hlavní nosné konzoly
5. Reflexní zrcadla pod trubice
6. Držák trubic
7. Držáky solární nádrže
8. Sada šroubů a matic
9. Protiprachové těsnící kroužky
10. Patky nosné konstrukce
11. Tlakový ventil (montáž na přívod studené vody)
12. Odvzdušňovací ventil
13. Tlakově-teplotní pojišťovací ventil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Montáž začněte smontováním držáků solární nádrže (7)
s hlavními nosnými konzolemi (4).
Přimontujte zadní podpěrné nohy (1).
Přimontujte zadní křížové výztuhy (3) a uprostřed kříže je
sešroubujte.
Přimontujte výztuhy konstrukce (2).
Přimontujte patky nosné konstrukce (10).
Přimontujte odrazová zrcadla (5).
Přimontujte solární nádrž.
Přimontujte držák vakuových trubic (6).
Nainstalujte odvzdušňovací (12) a tlakově-teplotní ventil (13)
(viz. schéma zapojení solárního systému, str. 14)
Odšroubujte černé plastové držáky trubic.
Měděnou heat-pipe trubici (viz obr. č. 8) lehce povytáhněte ze
skleněné trubice, nasaďte na ni bílou těsnící podložku, na
skleněnou vakuovou trubici nasaďte bílý protiprachový kroužek
(trubici předtím potřete saponátovou vodou), heat-pipe trubici
opatrně zasuňte do nádrže a dotáhněte ji (viz. obr. č. 9). Ujistěte
se, že je trubice také zasunuta do spodního plastového držáku.
Takto první nainstalujte dvě krajní trubice, poté zkontrolujte
mezeru mezi vakuovými trubicemi a rámem. Ta by měla být po
celé délce trubice přibližně stejná a trubice by měla být
rovnoběžná s rámem. Mezeru upravíte tak, že pootočíte solární
nádrží. Poté nádrž utáhněte a nainstalujte zbývající vakuové
trubice. Do nádrže přiveďte vodu pod tlakem a počkejte 1
hodinu. Poté zkontrolujte dotažení heat-pipe trubic a těsnost
systému.
Skleněné trubice zasuňte do solární nádrže, zašroubujte spodní
plastové držáky trubic a posuňte bílé protiprachové kroužky
k solární nádrži.
14. Dotáhněte veškeré šrouby konstrukce a zkontrolujte
stabilitu systému.
Schéma instalace:
Nejběžnější je instalace jako předehřev TUV – napojení před stávající
systém pro ohřev vody. Výstup ohřáté vody z kolektoru je napojen na
přívod studené vody stávajícího ohřívače. V případě nepříznivého počasí
může být ohřev vody řešen buď stávajícím ohřívačem vody, nebo el.
topnou patronou v solárním kolektoru.
Schéma zapojení solárního systému
Zprovoznění topné patrony:
Solární ohřívač je vybaven elektrickou topnou patronou, která zajišťuje
ohřev vody v případě nepříznivého počasí. Topná patrona je již v ohřívači
nainstalována, stačí pouze připojit přívodní kabel (viz. obrázek). Topná
patrona má integrovaný termostat, který spíná, pokud teplota vody
v nádrži klesne pod 60°C. Jakmile teplota vody dosáhne 80°C, ohřev vody
se vypne.
Minimální hodnota jističe: 10A
Výkon topné patrony: 1500W
Přívodní kabely el. topné patrony
Pravidelně kontrolujte těsnost a funkci patrony.
Technické specifikace:
Počet vakuových trubic: 15/20
Objem solární nádrže: 150/200l
Materiál rámu: pozinkovaná ocel
Materiál opláštění nádrže: pozinkovaná ocel
Materiál vnitřní nádrže: nerezová ocel třídy SUS304 – tloušťka 1,2 mm
Izolace: polyuretan/55 mm tloušťka
Provozní tlak: 4 bary
Topná patrona: 1500W
Hmotnost: 110/132 kg (bez vody)
Rozměry (VxHxŠ): 1690x1600x1290mmm/1690x1600x1705 mm
Údržba:
Systém vyžaduje pouze minimální údržbu, která zajistí bezproblémový
provoz a dlouhou životnost.
V rámci údržby je třeba pravidelně kontrolovat těsnost systému, funkčnost
topné patrony a bezpečnostních ventilů, čistotu vakuových trubic a stav
nosné konstrukce.
Také je třeba kontrolovat stav vakuových trubic. Pokud je konec trubice
stříbrný, znamená to, že je trubice v pořádku. Pokud má konec trubice
bílou barvu, potom z trubice uniklo vakuum a je potřeba ji vyměnit.
V tomto případě se obraťte na svého prodejce, který Vám dodá náhradní
vakuovou trubici.
Download

Návod k instalaci a obsluze pro kompaktní tlakové solární