NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ
H40
min. 18 mm
40kg
TLOUŠKA
Kování pro posuvné vložené dveøe
s horním zavìšením
Nábytkové kování H40 pøedstavuje jednoduché
øešení pro posuvné prùchozí dveøe a pojízdné
stìny.
Své využití najde také u posuvných skøíòových
dveøí s horním zavìšením.
Systém se vyznaèuje tichým chodem a
jednoduchou montáží.
Pro fixování dveøí v krajní poloze je možno k sadì
dokoupit brzdu a pro uchycení lišty ke stìnì
stìnovou pøíchytku.
Doporuèená nosnost jednoho køídla je max. 40 kg.
Systém využívá ocelovou nebo hliníkovou vodící
lištu, které jsou dodávány v délkách 2m, 3m a 5m
SADA H40 OSAHUJE:
n
2x horní vozík H40
n
1x doraz H40/80
n
1x plastové vodítko H40/80
n
spojovací materiál
PØÍSLUŠENSTVÍ VOLENÉ INDIVIDUÁLNÌ
H
KOMPONENTY SADY
Stìnová pøíchytka H40/80
Plastové vodítko H40/80
30
25
Doraz H40/80
Plastové vodítko H40/80
32,5
32
Horní vozík H40
Samolepící protiprachový kartáèek
(H - 3mm, 4mm, 5mm, 8mm, 10mm, 12mm)
Horní ocelová lišta H40/80 Horní hliníková lišta H40/80
(2m, 3m, 5m)
(2m, 3m, 5m)
www.horsthermann.cz
Brzda H40/80
Doraz H40/80
NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ
H40
MONTÁŽNÍ SCHÉMA
25
32
15
36-49
M8
Ha = H - min. 65
8,5
H
108
MAX. 1/8 ŠÍØKY KØÍDLA
MONTÁŽ VODÍTEK
4
15
6
Pro hliníkovou lištu je hodnota Ha = H - min. 70
15
8,5
Zavìšené dveøe se pøesunou do krajní polohy a do vyfrézované drážky se z jedné poloviny
zasune plastové vodítko a pøipevní dvìma vruty.
V dalším kroku se dveøe pøesunou do druhé krajní polohy a vodítko se pøipevní dalšími dvìma
vruty.
MONTÁŽ VOZÍKÙ
1
2
1. Vozíky vèetnì brzd a dorazù zasuneme do lišty. Lištu pøipevníme k pøedem pøipravenému a vyrovnanému stropu prostoru nebo skøínì.
2. Úchyty vozíkù pøipevníme v požadované poloze seshora ke dveøím a celé dveøe nasuneme na vozík, který volnì visí v lištì.
3. Výškovì seøídíme a zajistíme maticemi.
www.horsthermann.cz
3
Download

Kování pro posuvné vložené dveře s horním zavěšením