spol. s r. o.
UNi
ME TpA
váleèkové Mìrky, mìøicí
drátky, přesné kuličky
váleèkové Mìrky
Použití: slouží k pøesnému mìøení otvorù válcového tvaru, k promìøování
rozteèí, k mìøení vnìjších i vnitøních tvarù souèástek v pøesné výrobì.
Provedení: dle PN 25 3340:
- váleèkové mìrky od ∅ 0,2 do 0,99mm jsou provedeny jako neprùchozí,
od ∅ 1mm výše prùchozí, tj. prùmìr stopky je menší než prùmìr mìøicí èásti
- váleèkové mìrky malých prùmìrù jsou vyrobeny z nástrojové oceli, vìtší
prùmìry z kvalitní cementaèní oceli a tepelnì zpracovány na HRC 58-62
- válcové mìøicí plochy od ∅ 0,2 do ∅ 1,99 jsou opracovány na drsnost
povrchu Ra 0,2max., od ∅ 2 do ∅ 20mm na Ra 0,1 max.
- tolerance + 1,5 µm
Obj. èíslo.
Velikost
kazety
253340002
2
253340003
3
∅D
od
1
2
3
4
5
6
7
8
9
∅D
Rozmìry mìrek (mm)
do
∅d
L
1,99
2,99
3,99
4,99
5,99
6,99
7,99
8,99
9,99
Na poptávku i jednotlivě.
Příklady použití
7/1
D-0,5-1
D-0,5-1
D-0,5-1
D-0,5-1
D-0,5-1
D-0,5-1
D-0,5-1
D-0,5-1
D-0,5-1
28
31
35
38
42
45
49
52
56
l
24
27
30
33
36
39
42
45
48
Poèet ks
v kazetì
500
400
spol. s r. o.
UNi
ME TpA
Výtah z normy
DIN 2269 : 1998-11
1) Maximální rozdíly prùmìrù
po funkèní délce nesmí pøekroèit
dovolenou toleranci kruhovitosti.
Mezní rozmìry jmenovitých prùmìrù a tolerance
kruhovitosti
Mezní rozmìry
Tolerance kruhovitosti
Prùmìr d 1)
[mm]
[µm] [µm]
pro kalibraci a toleranèní tøídy
K
0
1
2
K
0
1
od 0,1 do 20
± 0,5 ± 0,5 ± 1
± 2
0,15 0,35 0,5
2
1
Tolerance pøímosti obálky
Prùmìr d
Tolerance pøímosti obálky pro kalibraci a toleranèní tøídy
[mm]
pro dílèí délku 10mm pro celkovou délku
K
0
1
2
K
0
1
2
od 0,1 do 1,5
- nad 1,5 do 3 1 µm 5 µm
nad 3 do 6 0,5 µm 3 µm
nad 6 do 10 0,3 µm1,5 µm
nad 10 do 20 0,3 µm 1 µm
3) Poznámka
Ve vzdálenosti 1 mm od okrajù je dovoleno podkroèení minimální mezní chyby
prùmìru o 2 µm.
Váleèkové mìrky sady
Provedení:
Váleèkové mìrky s tolerancí + 2 µm se
dodávají od ∅ 3 - ∅ 20 mm.
Do ∅ 4 mm bez popisu, nad 4 mm
s popisem na èele.
Plastové držáky s popisem do
prùmìru 4,0 mm, obj. è. 360.00
Al držáky s popisem do prùmìru
10 mm, obj. è. 360.05
Al držáky s popisem nad prùmìr
10 mm, obj. è. 360.06
120...
Na poptávku sady od ∅ 1,0 do
20,0 mm v toleranci + 2 µm.
Jmenovitý Stoupání Tolerance + 0,5 µm
Tolerance + 1 µm Poèet (ks)
∅ (mm)
(mm) Délka (mm) Obj.èíslo Délka (mm) Obj.èíslo v sadì
0,1 – 0,3
0,01
30
120.01
0,3 – 0,5
0,01
30
120.02
0,01
30
120.03
0,5 – 1,0
0,1 – 1,0
0,05
30
120.04
1,0 – 2,0
0,05
30
120.05
2,0 – 3,0
0,05
30
120.06
3,0 – 4,0
0,05
35
120.07
4,0 – 5,0
0,05
35
120.08
5,0 – 6,0
0,05
40
120.09
6,0 – 7,0
0,05
40
120.10
7,0 – 8,0
0,05
40
120.11
8,0 – 9,0
0,05
40
120.12
9,0 – 10,0
0,05
40
120.13
1,0 – 2,0
2,0 – 3,0
3,0 – 4,0
4,0 – 5,0
5,0 – 6,0
6,0 – 7,0
7,0 – 8,0
8,0 – 9,0
9,0 – 10,0
1,0 – 2,0
2,0 – 3,0
3,0 – 4,0
4,0 – 5,0
5,0 – 6,0
6,0 – 7,0
7,0 – 8,0
8,0 – 9,0
9,0 – 10,0
1,0 – 10,0
40
40
40
40
40
40
35/70
35/70
40/70
40/70
40/70
40/70
40/70
40
40
35/70
35/70
40/70
40/70
40/70
40/70
40/70
40
40
35/70
35/70
40/70
40/70
40/70
40/70
40/70
40/70
120.011
120.021
120.031
120.041
120.051
120.061
120.071
120.081
120.091
120101
120.111
120.121
120.131
120.231
120.241
120.251
120.261
120.271
120.281
120.291
120.301
120.311
120.321
120.331
120.341
120.351
120.361
120.371
120.381
120.391
120.401
120.421
21
21
51
19
21
21
21
21
21
21
21
21
21
101
101
101
101
101
101
101
101
101
11
11
11
11
11
11
11
11
11
91
Dodáváno v krabici.
7/2
spol. s r. o.
UNi
ME TpA
Váleèkové mìrky jednotlivì - stoupání 0,01 mm
Provedení:
Váleèkové mìrky s tolerancí + 2 µm se
dodávají od ∅ 3 - ∅ 20 mm.
Do ∅ 4 mm bez popisu, nad 4 mm
s popisem na èele.
Plastové držáky s popisem do
prùmìru 4,0 mm, obj. è. 360.00
Al držáky s popisem do prùmìru
10 mm, obj. è. 360.05
Al držáky s popisem nad prùmìr
10 mm, obj. è. 360.06
Průměr (mm)
0,10-0,20
0,21-0,30
0,31-0,50
0,51-1,00
1,01-3,00
3,01-5,00
5,01-6,00
6,01-10,00
10,01-12,00
12,01-14,00
14,01-16,00
16,01-18,00
18,01-20,00
Tolerance ± 0,5µm
Obj. č.
Délka
(mm)
121.01
30
121.02
30
121.03
30
121.04
30
121.05
30
121.06
35
121.06
40
121.07
40
Tolerance ± 1,0µm
Obj. č.
Délka
(mm)
121.08
40
121.09
40
121.10
40
121.11
40
121.12
40
121.13 35/70
121.14 40/70
121.15
40/70
Tolerance ± 2,0µm
Obj. č.
Délka
(mm)
121.16
121.17
121.18
121.19
121.20
121.21
121.22
121.23
121.24
121.25
70
70
35/70
40/70
40/70
40/70
50
50
50
50
Na poptávku:
- speciální délky
- jednotlivé měrky i složení sad se stoupáním 0,001 mm
Mìøicí drátky pro mìøení
støedního prùmìru závitu 3- drátkovou metodou
Provedení:
A) v kleci
krátké drátky v držácích k upevnìní na mikrometrech, pasametrech, mìøicích
dotecích délkomìrù, atd.
Prùmìry upínacích otvorù v držácích 6 mm; 6,35; 6,5; 8; pøípadnì na
poptávku. Prùmìr otvoru je vždy nutné uvést v objednávce.
B) s otvory pro závěsy
Do prùmìru 1,35 mm s otvorem v plastovém držáku, nad 1,35 mm s otvorem
pøímo v drátku
drátky na závěsech (niti)
C)jednotlivě
jednotlivé drátky ve tvaru válcových tyèínek
drátky v kleci pro měření
středního průměru závitu
Pøesnost:
- jmenovitého rozmìru + 0,5 µm
- kruhovitosti + 0,35 µm
7/3
spol. s r. o.
UNi
ME TpA
Pøehled mìøicích drátkù pro praktické použití - dle ZEISS - pro rùzné typy závitù:
Jmenovitý prùmìr
(mm)
Metr. závit
DIN 13
0,170
0,195
0,220
0,250
0,290
0,335
0,390
0,455
0,530
0,620
0,725
0,895
1,100
1,350
1,650
2,050
2,550
3,200
4,000
5,050
0,25 0,3
0,35
0,4
0,45 0,5
0,6
0,7 0,75 0,8
0,9
1,0
1,25
1,5
1,75
2,0
2,5
3,0 3,5
4,0 4,5
5,0 5,5
6,0
(8,0)
6,350
-
Whitw.závit
DIN 11
trubkový závit
DIN259
BSW, BSF, BSP
60
48 40
32 28
26 24
22 20 19
18 16
14
12 11
10 9
8 7
6
5 4 1/2
4 3 1/2
3 1/4 3 2 7/8 2
3/4
2 5/8 2 1/2
Stoupání
Závit UNC,
UNF, UNEF
Trapéz. závit
DIN 103
DIN 378
DIN 379
Britský závit
BA
80
72
64
56
48
44 40
36
32 28
24 20
18
16 14 13
12 11
10 9
8 7
6
5 4 1/2
4 3 1/2
-
2
3
4
5
6
7 8
9 10
0,28
0,31 0,35
0,35 0,39
0,43
0,48 0,53
0,53 0,59
0,66
0,73 0,81
0,90
1,00
-
-
12
-
Tabulka mìøicích drátkù pro mìøení
støedního prùmìru závitu 3- drátkovou metodou
Jmenovitý ∅ (mm)
Obj.èíslo
0,17
0,195
0,22
0,25
0,29
0,335
0,39
0,455
0,53
0,62
0,725
0,895
1,10
1,35
1,65
2,05
2,55
3,2
4,0
5,05
6,35
21 x 3 ks
V klecích
(3 ks stejný ∅)
Obj.èíslo
S otvory pro závìs
(3 ks stejný ∅)
Obj.èíslo
600.01
600.02
600.03
600.04
600.05
600.06
600.07
600.08
600.09
600.10
600.11
600.12
600.13
600.14
600.15
600.16
600.17
600.18
600.19
600.20
600.21
600.40
610.01
610.02
610.03
610.04
610.05
610.06
610.07
610.08
610.09
610.10
610.11
610.12
610.13
610.14
610.15
610.16
610.17
610.18
610.19
610.20
610.21
610.50
(sada v krabici)
7/4
spol. s r. o.
UNi
ME TpA
Měřicí drátky s nejvhodnějším průměrem pro dané typy
a stoupání závitů
Metrický závit
Jmenovitý ∅
Stoupání
drátku (mm)
závitu
0,144
0,173
0,202
0,231
0,260
0,289
0,346
0,404
0,433
0,462
0,577
0,722
0,866
1,010
1,155
1,443
1,732
2,021
2,309
2,598
2,887
3,175
3,464
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,6
0,7
0,75
0,8
1,0
1,25
1,5
1,75
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
23x3ks
(sada v krabici)
Obj. číslo
s otvory pro závěs
v kleci
(3ks stejný ∅)
(3ks stejný ∅)
500.01
510.01
500.02
510.02
500.03
510.03
500.04
510.04
500.05
510.05
500.06
510.06
500.07
510.07
500.08
510.08
500.09
510.09
500.10
510.10
500.11
510.11
500.12
510.12
500.13
510.13
500.14
510.14
500.15
510.15
500.16
510.16
500.17
510.17
500.18
510.18
500.19
510.19
500.20
510.20
500.21
510.21
500.22
510.22
500.23
510.23
500.40
510.40
Whitworthův závit
- provedení: v kleci (3ks stejný ∅)
- provedení s otvory pro závěs na poptávku
Jmenovitý ∅ drátku
(mm)
0,179
0,239
0,298
0,358
0,448
0,477
0,511
0,597
0,716
0,754
0,796
0,895
1,023
1,193
1,302
7/5
Stoupání závitu
Obj. číslo
80
60
48
40
32
30
28
24
20
19
18
16
14
12
11
900.01
900.02
900.03
900.04
900.05
900.06
900.07
900.08
900.09
900.10
900.11
900.12
900.13
900.14
900.15
Jmenovitý ∅ drátku
(mm)
1,432
1,591
1,790
2,046
2,387
2,864
3,182
3,580
4,091
4,406
4,773
4,981
5,207
5,455
5,728
Stoupání závitu
Obj. číslo
10
9
8
7
6
5
4 1/2
4
3 1/2
3 1/4
3
2 7/8
2 3/4
2 5/8
2 1/2
900.16
900.17
900.18
900.19
900.20
900.21
900.22
900.23
900.24
900.25
900.26
900.27
900.28
900.29
900.30
spol. s r. o.
UNi
ME TpA
Trapézový závit
- provedení: v kleci (3ks stejný ∅)
- provedení s otvory pro závěs na
poptávku
Jmenovitý ∅
drátku (mm)
1,155
1,650
2,100
2,800
3,252
3,761
4,179
4,659
5,177
6,212
7,522
8,358
Stoupání závitu
Obj. číslo
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
700.01
700.02
700.03
700.04
700.05
700.06
700.07
700.08
700.09
700.10
700.11
700.12
UNC, UNF a UNEF závit
- provedení: v kleci (3ks stejný ∅)
- provedení s otvory pro závěs na
poptávku
Jmenovitý ∅
drátku (mm)
0,229
0,262
0,306
0,367
0,458
0,524
0,611
0,733
0,815
0,917
1,048
1,128
1,222
1,333
1,467
1,630
1,833
2,095
2,444
2,933
3,259
3,666
Stoupání závitu
Obj. číslo
64
56
48
40
32
28
24
20
18
16
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4 1/2
4
800.01
800.02
800.03
800.04
800.05
800.06
800.07
800.08
800.09
800.10
800.11
800.12
800.13
800.14
800.15
800.16
800.17
800.18
800.19
800.20
800.21
800.22
Na poptávku i jiné průměry měřicích drátků!
Měřicí drátky pro měření ozubení
drátky v kleci pro měření ozubení
Provedení: v kleci – krátké drátky v držácích pro upevnění na mikrometrech,
pasametrech, měřicích dotecích délkoměrů apod.
Průměry upínacích otvorů v držácích: 6mm, 6,35mm, 6,5mm, 8mm. Jiné průměry
případně na poptávku. Průměr otvrou je nutné vždy uvést v objednávce.
Dovolená chyba:
- od jmenovitého průměru:± 0,5μm
- od kruhovitosti: ± 0,35μm
Pro vnější ozubení
Jmenovitý ∅
Obj. číslo
drátku (mm)
710.01
0,36 - 2,50
710.02
2,51 – 6,50
710.03
6,51 – 10,00
Pro vnitřní ozubení
Jmenovitý ∅
Obj. číslo
drátku (mm)
715.10
1,00 - 3,00
715.11
3,01 – 6,00
Drátky pro ozubení standardně dodávány v dřevěné krabičce, obj. číslo 450.0
7/6
spol. s r. o.
UNi
ME TpA
Přesné kuličky
Provedení:
- tvrdokov (94%WC + 6%Co)
- tvrdost: HV 1550 ±50
- tolerance průměru: ±1µm
Průměr
mm
inch
0,794
1/32
1,00
1,191
3/64
1,50
1,588
1/16
2,00
2,381
3/32
2,50
2,778
7/64
3,00
3,175
1/8
3,50
3,969
5/32
4,00
4,50
4,763
3/16
5,00
5,50
5,556
7/32
6,00
6,35
1/4
6,50
Obj. číslo
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
00008
00011
00012
00015
00016
00018
00019
00020
00021
00022
00023
00024
00025
00026
00027
00028
00029
00030
00031
00032
00033
00034
Průměr
mm
inch
7,00
7,144
9/32
7,50
7,938
5/16
8,00
8,50
8,731
11/32
9,00
9,50
9,525
3/8
10,00
10,50
11,00
11,50
12,00
12,70
1/2
13,00
13,494 17/32
14,00
14,288
9/16
14,50
15,081 19/32
Na poptávku:
- jiné průměry
- provedení keramika nebo rubín
7/7
Obj. číslo
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
00035
00036
00037
00038
00039
00040
00041
00042
00043
00044
00045
00047
00048
00050
00052
00054
00055
00056
00058
00059
00060
00062
Průměr
mm
inch
15,875
5/8
16,00
16,669 21/32
17,00
17,463 11/16
18,00
19,00
19,05
3/4
19,844 25/32
20,00
20,638 13/16
21,00
21,431 27/32
22,00
22,225
7/8
23,00
23,813 15/16
24,00
24,606 31/32
25,00
25,40
1
26,00
Obj. číslo
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
00064
00065
00066
00067
00068
00069
00071
00072
00073
00074
00075
00076
00077
00078
00079
00080
00081
00082
00083
00084
00085
00086
Download

Stáhnout - UNIMETRA spol. s ro