Ceny jsou platné pouze pøi objednání a platbì do 31.3.2012
Ochranný tubus OSL
Prodloužená akce na bužírku a drátky v papíru
Sleva 5 % na velkoplošné sekaèky VOTEX
Bazar strojù + použité traktory
Veškeré uvedené ceny jsou v Kè bez DPH
OSLAVAN, a.s.,
Bítešská 13,
675 71 Nám욝 nad Oslavou
tel: 568 623 403, fax: 568 623 646
e-mail: [email protected]
www.oslavan.cz
Ochranný tubus OSL -
mnohonásobnì použitelný, pìtistìnný
Tubus OSL je výrobek s mnoholetou tradicí na èeském trhu. Slouží jako ochrana sazenic
proti okusu zvìøí, chrání pøed postøiky a UV záøením. Proti konkurenèním výrobkùm pøináší
navíc tøi vysoce dùležité prvky: pátou stìnu, trojitý systém zámkù a stabilizaèní hrany.
AKÈNÍ CENA
platná do 31.3.2012,
nebo do vyprodání
zásob
- Stabilizaèní hrany pro vìtší stabilitu v nerovném terénu.
- Tubus lze snadno kdykoliv rozložit a následnì znovu složit; je
tedy vícekrát použitelný. Barva: zelená.
- Velký vnitøní prostor pro rùst. Délka jedné strany ca. 8cm,
úhlopøíèka cca 12cm.
- Vynikající propustnost svìtla pro zdravý a silný rùst sazenic
- Nedochází k prorùstání boèních výhonkù, významnì se tak
snižují náklady spojené se støíháním a vyvazováním.
- Snižuje možnost prorùstání plevele uvnitø tubusu
- Chrání proti okusu zvìøí a proti zasažení sazenice
chemickými postøedky.
- Stìna z dvojvrstvého materiálu pro dokonalejší vyrovnávání
teploty
- UV-Stabilita: 3 – 5 rokù, materiál (PP) nezatìžuje životní
prostøedí
Akèní cena
6,90 Kè / ks
Tubus OSL
Stabilizaèní hrany v terénu
Tubus bez
stabilizaèních
hran
Pùda v okolí pøíkmenného pásu nebývá nikdy dokonale rovná. Tubus OSL opatøen
stabilizaèními hranami, díky kterým se s nerovnostmi terénu lépe vypoøádá.
Trojitý systém zámkù
Díky zámkùm lze tubus jednoduše a rychle uzavøít èi znovu rozbalit. Trojice zámkù úèinnì
brání rozbalení a odletu tubusu pøi silnìjším vìtru.
Proè dávat pøednost tubusùm s pìti stìnami?
Pátá stìna je u ochranných tubusù velice významný a èasto podceòovaný prvek. V
kombinaci s trojitým systémem zámkù totiž dokonale uzavírá netìsnosti a škvíry po celé
délce tubusu a zlepšuje také jeho pevnost a stabilitu. Sazenice je tak chránìna pøed
herbicidy a uvnitø tubusu se drží pozitivní mikroklima.
Pozor na krátké pøehyby!
Pátá stìna bývá velice èasto nahrazována nedostateèným pøehybem o šíøce 1 - 2 cm.
Pokud je navíc tubus vybaven pouze dvìma zámky, vzniká i pøi slabé vìtrnosti dlouhá
štìrbina, která narušuje dùležité mikroklima, a zvyšuje se riziko vniknutí postøikù dovnitø
tubusu.
Jak je to s cenou?
Výrobci ètyøstìnných tubusù velice èasto argumentují nízkou cenou svého výrobku, která
však reálnì neodpovídá množství použitého materiálu a kvalitì poskytované ochrany. Na
základì velice zjednodušené kalkulace zkuste sami zvážit, jakou cenu jste ochotni pøi
nákupu tubusù akceptovat.
5?
Pátá stìna dokonale
pøekrývá netìsnosti
Pøehyb poskytuje
nedostateènou
ochranu
Ochranný tubus OSL, 5 stìn - délka 60cm
5 stìn = 100% ceny
Ochranný tubus XY, 4 stìny - délka 60cm
4 stìny = 80% ceny
Veškeré uvedené ceny jsou v Kè bez DPH
Poskytnìte Vašim sazenicím skuteènou ochranu.
AKCE PRODLOUŽENA
do 31.3.2012,
nebo do vyprodání zásob
VYVAZOVACÍ MATERIÁLY
BUŽÍRKA + DRÁTKY V PAPÍRU
Vázací bužírka Profesional
- bužírka pro profesionální použití
- i pøi nízkých teplotách si uchovává elasticitu
- v prùmìrech 2,5mm, 3,5mm a 4,5mm
- hmotnost špulky 1kg, karton 12 kg
Standardní cena
75,- Kè/kg
AKÈNÍ CENA do 50kg
do 100kg
nad 100kg
58,- Kè/kg
56,- Kè/kg
55,- Kè/kg
Vyvazovací drátky v papíru - svazek 1000 ks drátkù
- urèené pro vyvazování tažòù.
Délka
10 cm
12 cm
15 cm
Nad 50 svazkù
20,00 Kè
22,00 Kè
24,00 Kè
Standardní cena
24,00 Kè
26,00 Kè
28,00 Kè
Nad 100 svazkù
15,00 Kè
17,00 Kè
20,00 Kè
Vyvazovací drátek v papíru
- urèený pro vyvazování tažòù.
Délka 250 m
89,- Kè
Délka 500 m
149,- Kè
AKÈNÍ CENA
79,- Kè
AKÈNÍ CENA
135,- Kè
V naší nabídce vyvazovacích materiálù a pomùcek naleznete také následující:
Prstový nùž na bužírku
Okrajová vyvazovací páska
Kapsièka na bužírku
Spotøební materiály - pásky,
cívky, sponky atd.
Kleštì BELI na drátek
Kleštì MAX na pásku
Veškeré uvedené ceny jsou v Kè bez DPH
VELKOPLOŠNÉ SEKAÈKY VOTEX
SLEVA 5%
DO 31.3.2012
Typová øada SOLO
Použití
Seèení trav a rostlinného materiálu - louky, pastviny, letištì,
høištì, ovocné sady, vinohrady, bobulové kultury, komunální
použití. Pracovní zábìr 120,150 a 180 cm
Technický popis
Jen pro zadní zavìšení na traktor, v základním provedení na
výškovì stavitelných pojezdových lyžinách , klasický 3 bodový
závìs kategorie I,II, pøevodovka 540°/min , optimální výška
seèeného porostu cca 40 cm, pøi zvyšující se výšce porostu
klesá kvalita seèení, pracovní orgán – jeden nùž, pracovní
rychlost až 10 - 15 km/hod, nízká celková výška, vhodný do
bobulových kultur, ochranné kryty proti vylétající hmotì ze stroje,
výška strništì 5 cm.
Typová øada Super Bingo
Použití
seèení trav a rostlinného materiálu - louky, pastviny, letištì,
høištì, ovocné sady, vinohrady, bobulové kultury, komunální
použití. Pracovní zábìr 170 – 475 cm.
Technický popis
základní provedení na pojezdových lyžinách, klasický 3 bodový
závìs kategorie II+III, sériovì plynulé mech. boèní vysunutí na
vodící lištì, sériovì pro zadní zavìšení, pøední zavìšení za
pøíplatek, kloubový høídel WALTERSCHEID, pøevodovka 540
nebo 1000°/min, možnost pøevodovky s rùzným smyslem otáèení
a rùzným drážkováním, nastavitelná výška strništì, optimální
výška porostu cca 40 cm, se zvyšující se výškou porostu klesá
kvalita seèení, v základním provedení pevné travní nože, nízká
celková výška – vhodný do bobulových kultur.
Typová øada Kombi 2000
Použití
seèení trav a rostlinného materiálu - louky, pastviny, letištì,
høištì, ovocné sady, vinohrady, bobulové kultury, komunální
použití. Pracovní zábìr 170 – 380 cm.
Technický popis
základní provedení na pojezdových lyžinách, klasický 3 bodový
závìs kategorie II+III, sériovì pro zadní zavìšení, pøední
zavìšení za pøíplatek, kloubový høídel WALTERSCHEID,
pøevodovka 540 nebo 1000 ot / min, nastavitelná výška strništì,
pøi zvyšující se výšce porostu klesá kvalita seèení, v základním
provedení pevné travní nože, nízká celková výška - vhodný do
bobulových kultur, pro sady a vinice s rùznými spony výsadeb
apod. Provedení V – s variodiskem – hydraulicky ovládané
výkyvné sekce s èidlem.
Provedení S – s hydraulicky nastavitelným pracovním
zábìrem.
Veškeré uvedené ceny jsou v Kè bez DPH
Bazar strojù
použité pøedvádìcí stroje
Možnost prohlídky u nás v
areálu
Kultivátor BRAUN MZ6BV, zábìr 1250mm - 1750mm nový stroj!
Stroj umožòuje velkou variabilitu použití z dùvodù široké škály výmìnných
pracovních orgánù, kterými je kultivátor možno doplnit napø. dle
vegetaèního období, druhu pùdy, zaplevelení apod. Svým provedením a
materiálem je pøedurèen do nejtìžších podmínek ...
Jednotlivé sestavy lze kombinovat, zamìòovat nebo postupnì kdykoliv
dokupovat.
Cena 99 990,- Kè
Odsavaè listí vinné révy Binger - nový stroj!
Systém odsávání je øešen dvìma proti sobì se otáèejícími válci z umìlé
hmoty, z nichž jeden je dìrovaný a umožòuje pøisátí listù vlivem podtlaku,
který vytváøí ožínací nùž. Druhý, plný válec vtáhne pøisátý list mezi válce a
ožínací nùž list uøízne. Dvì horizontálnì umístìné lyžiny zajišují stálý
odstup od réví a sloupkù. Hrozny v pracovní zónì tak nejsou poškozovány.
Pracovní zábìr 50 cm,hmotnost stroje 70 kg Potøeba oleje 14 l/min
,pracovní tlak oleje od 80 barù. Zaøízení se montuje na hydraulický sloupek,
který je víceúèelový a slouží i pro další stroje /ožínací lišty, pøedøezávaè,
apod./
Cena 112 550,- Kè
Odsavaè listí vinné révy ERO
Odsávané listy jsou nasáty ventilátorem dovnitø odsavaèe a vrtulí
rozsekány. Zaøízení se montuje na hydraulický sloupek, který je
víceúèelový a slouží i pro další stroje /ožínací lišty, pøedøezávaè, apod./
Cena 38.000,- Kè
Lehký mulèovaè Champion 1250mm
Provedení za traktor, pøevodovka 540°/min , tøíbodový rám.
Pøední a zadní protiúrazové kryty, pojezdový válec.
Automatické napínání klínových øemenù /2 ks/.
Pro traktory od 30HP , hmotnost 210kg.
Cena: 36 000,- Kè bez DPH
Veškeré uvedené ceny jsou v Kè bez DPH
Bazar strojù
použité pøedvádìcí stroje
Možnost prohlídky u nás v
areálu
Použitý univerzální zatlaèovaè sloupkù(montáž na ZETOR)
Skládá se z držáku na traktor, hydraulického univerzálního
sloupku s ovladaèem, boèního prodlužení a zatlaèovací hlavy.
Použití na Zetor(lze upravit i na jiný typ). Sloupek je použitý.
Cena: 29 000,- Kè bez DPH
Použitá hydraulická vibraèní hlava ERO 90 kg
na zatloukání sloupkù
Slouží k zatloukání sloupkù ve vinohradech, sadech i na ploty.
Používá se s montáží hydraulického univerzálního sloupku v
pøední èásti trakoru. Sloupek, ani upevòovací konzola na traktor
není souèásti dodávky.
Cena: 59 000,- Kè bez DPH
Nádrž k hydrovrtu Müller s nádrží 300 litrù
Souèástí je trubka s hrotem pro hloubení.
Cena: 23 000,- Kè bez DPH
Hermes 160
Travní sekaèka, zadní provedení,šíøka seèení 161 cm, zdvojené
nože 2 x 83 cm. Maximální vysunutí stroje mìøeno od støedu
traktoru 144 cm (mechanické). Pro traktory od 22 HP, hmotnost
300 kg.
Cena: 69.000,00 Kè
Veškeré uvedené ceny jsou v Kè bez DPH
DZ 1-35
Rok výroby 2007, hmotnost 335 kg, boèn?dosah 3,50 metru. Stroj
urèen? pro menš?plochy k drcen?a seèen?trav, n?letù, køovin, vìtví,
plošné drcení silnièních pøíkopù, náspù kolem vodních tokù,
pøehrad, železnic, údržba nepøístupných ploch a svahù - komunální
použití.
Použitý stroj, velmi solidní stav, pravidelný servis(!).
Cena s dopravou 114 000,- Kè bez DPH
BRETANI BAROC LV 1500
rok výroby 1998, s výkonem 800-1200/hod.
- v perfektním stavu
- s kompletní technickou dokumentací
Snadná údržba, nastavení podle typu lahve.
Cena: 10 000,- € bez DPH
NABÍDKA POUŽITÝCH TRAKTORÙ
Vinohradnický traktor New Holland 75
Rok výroby 2002, šíøe 156 cm, natáèecí pøední náprava,
platné doklady, manuální øazení, klimatizace.
Cena: 315.000,00 Kè bez DPH
Uvedené ceny jsou bez DPH
Kalendáø nejbližších akèních nabídek
Duben:
kotvy, fixaèní spony, spojky Gripple, drát Bezinal
Akèní nabídky z kalendáøe uveøejníme na našich stránkách vždy zaèátkem pøíslušného mìsíce.
OSLAVAN, a.s.,
Bítešská 13,
675 71 Nám욝 nad Oslavou
tel: 568 623 403, fax: 568 623 646
e-mail: [email protected]
www.oslavan.cz
Download

Akční nabídka 2-2012