Návod k montáži, obsluze a údržbě
motorových pohonů SPN2-K
a ručních pohonů DK
pohony pro vnitřní spínací přístroje
montované na čelo kobky
provedení s kuželovým převodem
1
Vnitřní motorové pohony SPN2
Jsou určeny pro ovládání vnitřních odpojovačů a odpínačů VN

vysoký výstupní moment 400 Nm

jednoduchá montáž

ideální pro dodatečnou montáž na stávající přístroje

kompaktní konstrukce – malé požadavky na prostor

montáž na čelo kobky

integrované ruční nouzové ovládání pomocí páky se šestihranem
Základní konstrukční části pohonu
1
motor SPN2
2
stavitelné vačky krajních poloh
3
spínače krajních poloh
4
svorkovnice pohonu
Technické údaje pohonů SPN2
Napětí
V
výkon
jmenovitý proud
rozsah jističe
nastavení jističe
W
A
A
A
24
50
4,5
4-6,3
4,5
Stejnosměrné
60
110
50
50
2,1
1,2
1,6-2,5
1-1,6
2,1
1,2
220
50
0,7
0,63-1
0,7
Střídavé
230
50
0,85
0,63-1
0,85
Vnitřní ruční pohony DK
Používá se zejména u přístrojů montovaných na
zadní stěnu kobky. Pohon DK je uchycen na čele
kobky.
Pákový pohon DK umožňuje svislé vychýlení vůči
hřídeli přístroje do 45°. Pro eliminaci vodorovného
vychýlení použijte prodloužení hřídele přístroje.
Díky své konstrukci pohon DK nevyžaduje téměř
žádné nastavování.
Pohon se uchycuje čelně pomocí dvou šroubů M10
s maticemi (součást dodávky).
Sestava pohonu se skládá z pohonu DK
(s kloubem), kuželového převodu (kolíkuje se na
hřídel přístroje) a propojovací tyče. Propojovací tyče
se dodávají v různých délkách.
Seznam potřebného nářadí








sada stranových a GOLA a imbusových klíčů,
momentový klíč,
křížový šroubovák (střední),
kladivo,
vrtačka,
rozbrušovačka,
svářecí souprava (v případě volby svařování),
ovládací páka pohonu – součást dodávky pohonu
2
Montáž motorového pohonu SPN2-K resp. ručního pohonu DK –
pohony montované na čelo kobky
1.
práce u spínacího přístroje

kloub pákového pohonu SPN2-K resp. DK umožňuje maximální svislé vychýlení pohonu vůči hřídeli
přístroje 45° – viz obrázek. Odpadá nutnost vyztužení čela kobky.

kuželový převod navlékneme na hřídel a zkolíkujeme pomocí dodaného kolíku (na hřídeli přístroje
je předvrtaná díra). Dbáme na správnou orientaci kuželového převodu – určuje směr otáčení
pohonu VYP-ZAP!
Platí pro:
odpojovače, uzem. dole
odpínače EK, EA, SEA
uzemňovač EK a EA dole
Platí pro:
uzemňovač SEA
uzemňovače nahoře
2.A montáž ovládací části pohonu SPN2-K

na konstrukci kobky navaříme držák s motorovým pohonem SPN2-K
(pozn.: držák lze volitelně i našroubovat – do konstrukce kobky navrtáme
díry, vyřežeme závity a uchytíme šrouby). Střed výstupní části pohonu
musí být v ose s pastorkem kuželového převodu. V případě potřeby
využijeme prodloužení hřídele přístroje.

na výstupní osu pohonu SPN2-K nasuneme kloubový člen
2.B montáž ovládací části pohonu DK

do čela kobky vyvrtáme díry dle nákresu. Střed ovládací části pohonu musí
být v ose s pastorkem kuželového převodu. V případě potřeby využijeme
prodloužení hřídele přístroje. Ovládací část pohonu uchytíme pomocí dvou šroubů M10 s maticemi
– součást dodávky. Zlehka dotáhneme.
3.
propojení sestavy pohonu

odměříme potřebnou délku propojovací tyče. Měříme od osy díry pro čep na pastorku kuželového
převodu k ose díry pro čep na výstupu (kloubovém členu) pohonu SPN2-K nebo DK – viz obrázek.
Pastorek a kloub směřují proti sobě.

celková délka spojovací tyče je pak rovna součtu délky odměřené (x) a 40 mm. Tedy l = x + 40. Tyč
zakrátíme ze strany čela kobky (část s izolační návlečkou je u kuželového převodu).

odděláme kloubový člen z pohonu SPN2-K (resp. ovládací
část pohonu DK). Do pastorku ozubeného převodu
vložíme spojovací tyč a zajistíme šroubem. Na spojovací
tyč nasuneme kloubový člen (resp. znovu ovládací část
pohonu DK) a na tyči označíme střed díry pro druhý šroub
(označujeme z obou stran výstupu ovládací části pohonu).

Na tyči vyvrtáme díru pro čep.

Sestavíme celou sestavu pohonu – tyč spojíme pomocí
dodaných šroubů s kuželovým převodem a ovládací částí
pohonu. Kloubový člen pohonu SPN2-K zakolíkujeme,
ovládací část pohonu DK na čelu kobky dotáhneme.
4.
odzkoušení funkce

pomocí ruční ovládací páky provedeme kontrolu funkce pohonu se spínacím přístrojem

na ovládací část pohonu nasuneme ukazatel stavu
5.
pohony SPN2-K: nastavení vaček zapojení, zkouška motoricky

nastavíme vačky koncových spínačů motorového pohonu (viz následující odstavec)

zapojíme motorový pohon SPN2-K pomocí dodaného schématu zapojení

odzkoušíme funkci elektricky pomocí tlačítek na ovládací skříni

po konečném elektrickém zapojení našroubujeme kryt pohonu
3
Nastavení koncových poloh motorového pohonu SPN2
Oba koncové spínače motorového pohonu
jsou přišroubovány společně na podložce,
kterou se dá pohybovat směrem k vačkám.
Druhá vačka směrem od převodovky
k pohonu a koncový spínač SQ2 jsou určeny
pro hlášení pro koncovou polohu ZAP. Ruční
pákou zapneme přístroj a páku podržíme v
krajní poloze zapnuto. Pak vačku nastavíme
tak, aby při otáčení proti pohybu páky
koncový spínač vypnula.
Vačkou ještě pootočíme stejným směrem asi
o 3 mm na obvodu, tak aby vypnutí
motorového pohonu nastalo dříve, než
přístroj dojede na doraz. V této poloze vačku
zajistíme stavěcím šroubem M6.
Stejným způsobem nastavíme první vačku a
koncový spínač SQ1, pro polohu VYP.
Pokud by na spojovací tyči pohonu vznikalo pnutí do koncových poloh přístroje, vačkou zkrátíme chod pohonu.
Schematické nákresy
1
2
3
4
pohon SPN2
spínací přístroj
kloubový převod
prodloužení hřídele
pohonu
5 kuželový převod
Svorkovnice pohonu
Svorka
1
2
3
4
5
6
PE
Popis
motor
koncový spínač polohy VYP (SQ1)
koncový spínač polohy ZAP (SQ2)
uzemnění
4
Doporučené schéma připojení pohonu SPN2
Schéma zapojení je platné pro stejnosměrné pohony.
Při použití střídavého napájecího napětí je nutno před pohon předřadit usměrňovač (D1, součást dodávky).
5
Jištění vnitřních motorových pohonů SPN2
K jištění motoru pohonů musí být použity jističe
s charakteristikou M.
SM1-B
Lovato
SM1E
OEZ Letohrad
MIS
SEZ Krompachy
Každý jistič se musí doplnit pomocným kontaktem,
který zajistí odepnutí ovládacích obvodů v případě
jeho funkce.
Pro napětí 230 V AC, 24 a 48 V DC se doporučují
trojfázové motorové spouštěče na střídavý proud.
Typ
GZ1 M
GV2-M
PKZM0
140M-C2E
Výrobce
Schneider Electric
Telemecanique
Moeller
Allen-Bradley
Při zapojení jističe do obvodu je třeba dodržet
doporučení výrobce, zejména je třeba dodržovat
předepsanou polaritu.
Kontrola pomocných spínačů
Pomocné spínače jsou nastaveny ve výrobním závodě dle ČSN a nesmí být bez vědomí dodavatele
přestavovány. Svorky kontaktů pomocných spínačů se označují čísly podle pořadí a druhu kontaktů:
11
Pořadí kontaktu
(číslo komory)
23
Druh kontaktu
(kontakt rozpínací)
Pořadí kontaktu
(číslo komory)
12
Druh kontaktu
(kontakt spínací)
24
Číslování začíná vždy od hřídele (viz následující příklad popisu kontaktů). První je kontakt rozpínací a pak
následuje kontakt zapínací. Takto se kontakty střídají, dokud není vyčerpán požadovaný počet jednoho druhu
kontaktů, zbytek kontaktů jednoho druhu se řadí na konec. Spínací přístroje se osazují pomocnými spínači, které
mají vždy sudý počet kontaktů.
Příklady popisu a uspořádání kontaktů:
Pomocný spínač o osmi kontaktech,
3 spínací + 5 rozpínacích
VN kontakt
přístroje
1. kontakt
rozpínací
4. kontakt
spínací
Pomocný spínač o osmi kontaktech,
4 spínací + 4 rozpínací
Obsluha
Obsluha nevyžaduje zvláštní odborné znalosti a rozlišuje se podle typu přístroje a použitého pohonu.
Pohony SPN2-K i DK se ručně ovládají pomocí páky se šestihranem. Pohony SPN2-K se ovládají elektricky
místně z ovládací skříně, případně z dispečerského pracoviště.
Údržba
Motorové pohony SPN2-K jsou bezúdržbové. Pohyblivé mechanické díly jsou namazány stabilními mazivy, která
zaručují jejich spolehlivý provoz pro celou dobu životnosti. Při pravidelných revizích se doporučuje provést několik
zkušebních sepnutí. Ruční pohony DK jsou bezúdržbové.
Pro údržbu spínacích přístrojů, na kterých jsou pohony namontovány, platí předpisy dané výrobcem přístrojů.
Výrobce si vyhrazuje právo na změny.
DRIBO 07/2012
6
Download

Návod k montáži, obsluze a údržbě motorových pohonů