VYHLÁŠKA DĚKANA FAV 3D/2014
Podmínky studia v 1. ročníku FAV
V souladu s článkem 17, odst. 2 Studijního a zkušebního řádu ZČU v Plzni a po souhlasu
„Akademického senátu FAV“ dne 4. 6. 2014 vyhlašuji následující podmínky pro studium
studentů prvních ročníků FAV v zimním semestru akademického roku 2014/2015:
1. Studenti prezenční i kombinované formy studia v prvním ročníku všech bakalářských
studijních programů FAV musí nejdéle do konce zkouškového období za zimní semestr
tj. do 20. 2. 2015 získat alespoň 6 kreditů za absolvování svého studijního plánu
v prvním semestru studia.
2. Studenti prezenční i kombinované formy studia v prvním ročníku všech navazujících
magisterských studijních programů FAV musí nejdéle do konce zkouškového období za
zimní semestr tj. do 20. 2. 2015 získat alespoň 6 kreditů za absolvování svého studijního
plánu v prvním semestru studia.
3. Touto vyhláškou není dotčena podmínka získání alespoň 40 kreditů do konce
akademického roku 2014/2015 tj. do 31. 8. 2015 (dle článku 65 odst. 1 písmeno b)
Studijního a zkušebního řádu ZČU v Plzni) za předměty absolvované v prvním roce
studia na FAV. Toto platí pro všechny studijní programy a jejich formy na FAV.
4. Touto vyhláškou není dotčeno ustanovení poslední věty „Článku 17, jeho odst. 2.
citovaného „Studijního a zkušebního řádu ZČU v Plzni“.
5. Dnem 1. 9. 2014 pozbývá účinnosti vyhláška 5D/2013.
Doc. Ing. František Vávra, CSc.
t. č. děkan FAV
V Plzni dne 4. 6. 2014
Download

VYHLÁŠKA DĚKANA FAV 3D/2014 Podmínky studia v 1. ročníku FAV