Upozornění
ohledně výkladu pravidel pro tvorbu individuálních studijních plánů a jejich
kontrolu v jednotlivých studijních oborech
Vzhledem k častým dotazům a ne zcela bezchybnému zobrazování studijních povinnosti v UIS,
zejména v aplikaci „Nesplněné studijní povinnosti“, připomínáme studentům některá pravidla
pro sestavování individuálních studijních plánů a kontrolu průběhu studia. Pravidla vychází
z popisu studijních programů, který jsou v souborné podobě zveřejněn v příslušné brožuře na
www stránce PEF <http://www.pef.mendelu.cz/cz/studium/studijni_plany>
Pro úspěšné ukončení studia musí student:
• úspěšně absolvovat společný základ programu a oboru ve stanovené struktuře
povinných a povinně volitelných předmětů;
• úspěšně absolvovat zvolenou specializaci (tj. úspěšně ukončit předměty povinné a
zvolené povinně volitelné, přičemž ve specializaci získat minimálně 20 ECTS);
• celkově získat alespoň 180 ECTS v případě bakalářského studia anebo alespoň
120 ECTS v případě navazujícího magisterského studia;
• vykonat odbornou praxi v případě bakalářského studia nebo řízenou odbornou praxi
v případě navazujícího magisterského studia;
• obhájit bakalářskou, resp. diplomovou práci;
• složit státní závěrečnou zkoušku, v případě magisterského studia programu EM a HPS
složit předem složit dílčí státní zkoušku z Ekonomie, resp. Hospodářské politiky.
Každý absolvovaný předmět lze započíst pouze jednou a v jedné roli, i když se v aplikaci UIS
„Nesplněné studijní povinnosti“ zobrazuje jako splněný na několika místech, což může vést
k chybnému vyhodnocování splnění celých skupin předmětů. Předměty se započítávají
v následujícím sestupném pořadí:
1. povinný předmět oboru (programu)
2. povinný předmět specializace
3. povinně volitelný předmět specializace
4. povinně volitelný předmět oboru (programu)
5. volně volitelný předmět
ECTS kredity získané nad rámec požadovaných minimálních počtů kreditů povinně
volitelných skupin se započítávají jako kredity získané za volně volitelné předměty, tj. lze do
Provozně ekonomická fakulta
Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1 / 613 00 Brno
telefon 545 132 701 / fax 545 132 727
[email protected]
www.pef.mendelu.cz
IČ 62156489 / DIČ CZ62156489
požadovaného minimálního počtu kreditů za celé studium přenášet jednotlivé kredity, i když
aplikace UIS „Nesplnění studijní povinnosti“ tento přenos označuje pouze u celých předmětů.
Student bakalářského typu studia programu EM nebo HPS vždy studuje minimálně dva cizí
jazyky, z nichž jeden musí být angličtina. U prvního cizího jazyka (pouze angličtina nebo
němčina) se předpokládá pokročilá znalost všeobecného jazyka, student rozvíjí pouze
odbornou terminologii v rámci předmětu Obchodní korespondence. Z druhého cizího jazyka
(angličtiny, pokud není prvním jazykem) musí složit zkoušku na středně pokročilé úrovni. Dále
student absolvuje zvolený odborný seminář v anglickém jazyce. Pokud znalosti studenta
nedosahují požadované vstupní úrovně pro zapisovaný předmět, musí je sám zajistit jejich
doplnění před zapsáním předmětu. Studenti programů SII a II absolvují veškeré jazykové
předměty v angličtině.
Student navazujícího magisterského studia absolvuje jeden kompletní předmět v anglickém
jazyce. Pro program EM v prezenční formě je tímto předmětem Evropské hospodářské právo,
pro program EM v kombinované formě předmět Řízení lidských zdrojů, pro program HPS
předmět Teorie měnové integrace, pro program SII a II pak předmět Inovace pro informatiky.
Podle studijního a zkušebního řádu musí student úspěšně ukončit všechny alespoň jednou
zapsané předměty, i když jejich ukončení nepotřebuje pro splnění studijního plánu
(doporučené předměty, volitelné předměty nad rámec požadavků,…).
Bakalářská, resp. diplomová práce může být zpracovávána na jakémkoliv ústavu PEF, její
téma musí vždy úzce souviset se studovaným oborem (souvislost se specializací nepostačuje).
Zadávání bakalářské, resp. diplomové práce probíhá výlučně v semestru, ve kterém má student
zapsán předmět Bakalářská, resp. Diplomní seminář. Tím je zpravidla 4. semestr bakalářského
studia, resp. 2. semestr navazujícího magisterského studia.
Studium se zpravidla přerušuje dobu v násobcích celých semestrů. Student může požádat
děkanku o předčasné ukončení přerušení studia, navržený termín předčasného ukončení
přerušení ale musí spadat do stejného období semestru jako termín jeho zahájení. (tj. je-li např.
přerušení studia započato ve zkouškovém období, nelze studium opětovně zahájit již před
počátkem zkouškového období)
Je-li student na zahraničním pobytu, popř. na zahraniční praxi, nemůže současně studovat
předměty na MENDELU. Do příslušného semestru bude zapsán ale bez předmětů. Po doložení
úspěšného ukončení předmětů na partnerské univerzitě v souladu se schváleným „Learning
Agreement“ budou tyto předměty uznány do příslušného semestru.
2
Download

Upozornění