Vážení přátelé,
přinášíme Vám přehled činnosti našeho centra za druhý samostatný
rok jeho existence.
Chtěly bychom tímto poděkovat všem svým spolupracovníkům,
příznivcům a sponzorům, bez kterých by nebylo možné zajistit provoz
centra.
Zvláští poděkování bychom chtěly vyjádřit Jihočeskému kraji –
krajskému úřadu a Zdravotně-sociální fakultě JU v CB, kteří našemu
zařízení poskytli záštitu a právě díky nim Krizové centrum mohlo
vzniknout.
Děkujeme,
Mgr. Martina Ramešová
PhDr. Libuše Vlášková
Předseda sdružení
Vedoucí centra
1
Základní informace o občanském sdružení
Krizové centrum pro děti a rodinu vzniklo v květnu 2003 jako projekt
spolupráce Jihočeského kraje a Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity.
Ve své první fázi byl tento projekt zaštítěn a realizován Zdravotně sociální
fakultou JU. Na podzim r. 2003 bylo na MV ČR zaregistrováno stejnojmenné
občanské sdružení, které od 1.1.2004 zajišťuje provoz Krizového centra. Od
ledna 2004 je tedy Krizové centrum nestátní, nezávislá organizace, občanské
sdružení, nezisková společnost.
Již od svého založení se Krizové centrum primárně orientuje na
psychosociální péči zaměřenou na pomoc dětem trpícím syndromem CAN
(tedy dětem týraným, zneužívaným a zanedbávaným). Dále se Krizové centrum
věnuje komplexní péči o děti, které se ocitly v závažné, krizové situaci v rodině
(jakou je např. ztráta či rozpad rodiny, vážné onemocnění nebo úmrtí v rodině,
sociálně patologické jevy v rodině – alkoholismus, toxikománie,
nezaměstnanost rodičů apod.). Poskytuje také akutní intervenci po prožití
jednorázového traumatu (přepadení, únos, znásilnění), či v případě, kdy je dítě
nuceno delší dobu setrvávat v traumatizující situaci mimo domov (šikana ve
škole i mimo školu).
Prioritním úkolem Krizového centra je tedy detekce, diagnostika, následná
péče a samozřejmě také prevence syndromu CAN a dalších psychických,
behaviorálních poruch i sociálně patologických jevů vyskytujících se zejména u
dětí a dospívajících. Velmi významným mezníkem bylo v tomto směru udělení
pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí Krajským úřadem Jč. kraje
podle zákona č. 359/99 Sb. O sociálně právní ochraně dětí .
Splnění tohoto úkolu si žádá komplexní, interdisciplinární přístup, těsnou
spolupráci odborníků – sociálních pracovníků, psychologů, terapeutů, lékařů
(zejména pediatrů, psychiatrů, sexuologů). Tito odborníci se dle svých
profesionálních kompetencí podílí na poskytování komplexní odborné péče
nejen o dítě, ale i o celou rodinu jako systém, celek.
Aby námi poskytovaná péče bylo co možná nejvíce komplexní, a abychom
mohli jako subjekt naplnit sociálně právní ochranu dětí, úzce spolupracujeme
s dalšími institucemi (orgány SPOD – městské, obecní úřady, policie, soudy
apod.).
2
V současné době je Krizové centrum ambulantní pracoviště. Své služby
poskytuje klientům v pracovních dnech dle určené pracovní doby:
pondělí-čtvrtek
8.00 - 18.00 hod
pátek
8.00 - 14.00 hod
V nepřetržitém provozu je krizová telefonní linka (387 410 864).
Na odborné zaměstnance Krizového centra se mohou klienti obrátit také
pomocí e-mailu ([email protected]).
Aktuální informace o činnosti krizového centra jsou k dispozici na našich
webových stránkách (www.ditevkrizi.cz).
Služby poskytované klientům Krizového centra

krizová intervence (tváří v tvář, e-mailem, telefonicky, non- stop)

diagnostika

terapie

poradenství – sociálně-právní, psychologické

preventivní aktivity – pro ZŠ, SŠ

zprostředkování soudně nařízeného styku rodiče s dítětem

školící pracoviště (odborné stáže)

přednášková činnost

osvěta, medializace

vědecká výzkumná činnost
3
Odborní zaměstnanci Krizového centra

Sociální pracovník - absolvovaný výcvik Krizové intervence, vědecký
pracovník ZSFJCU (v současné době zařazen v programu Phd. studia,
odborné zaměření na problematiku sy. CAN), zařazen do výcviku
v oblasti systemické, rodinné psychoterapie

Psycholog - absolvovaný výcvik Krizové intervence, zaměstnanec
ZSFJCU (odborná specializace na komunikaci, psychodiagnostiku,
psychoterapii), zařazen do specializační přípravy ve zdravotnictví obor
Klinická psychologie, zařazen do výcviku v KBT psychoterapii

Speciální pedagog – zaměřen na školní obtíže dětí, řešení problémů
spojených s různými typy postižení

Psychiatr, terapeut - absolvovaný výcvik Krizové intervence,
v současné době zařazen do atestační přípravy v oboru Pedopsychiatrie,
zařazen do psychoterapeutického výcviku v integrované psychoterapii.

Právník – poradenství v oblasti rodinného, občanského a trestního
práva

Externí supervizoři – odborníci v oblasti psychologické, sociální,
právní a zdravotnické

Dobrovolníci – pracovníci pro komunikaci, sponzoring
4
Obrázek č. 1 Vybavení herny pro děti
Statistika klientů Krizového centra pro děti a rodinu
v Jč. kraji
Za období 01.01.2005 – 31.12.2005
Místo bydliště
České Budějovice
Jihočeský kraj *
Jiný kraj
Počet
245
109
16
Celkem:
370
* údaj se týká klientů s bydlištěm mimo Č. Budějovice
V roce 2005 služby centra vyhledalo celkem 270 klientů, z toho
238 žen a 132 mužů. Prvokontaktů bylo 311, ostaní část tvořili
kůlienti, kteří služby vyhledali opakovaně i v předchozích letech.
5
Graf. č.1 Typologie řešených problémů
Nejčastěji klienti řešili problémy spojené se stykem dětí s rodičem
po rozvodu a v souvislosti s probíhajícím jednáním o úpravě styku
na návrh rodiče. Další velkou skupinu tvořila problematika poruch
chování.
6
Graf č. 2 Věkové složení klientů
Jak ukazuje grafické zpracování pomoc potřebují zejména děti ve
věku 11 -15 let, dále pak rodiče ve věkové kategorii 31 – 35 let.
Tento údaj stejně tak vypovídá o tom, že právě tyto skupiny lidí
najdou odvahu řešit své problémy prostřednictvím odborníků.
7
Využití diagnosticko – terapeutické místnosti
Krizové centrum pro děti a rodinu se již tři roky zabývá
problematikou týraných, zneužívaných, zanedbávaných dětí (tzv.
syndrom CAN), dětí šikanovaných, dále dětí s různými
psychickými či
výchovnými problémy, řeší rozvodovou
problematiku a porozvodové spory rodičů o děti. Intervence
Krizového centra je zaměřena nejen individuálně (na poskytování
pomoci konkrétnímu klientovi), ale řeší také problematiku
vztahovou, rodinnou, kdy pracuje s dětmi, rodiči i dalšími
důležitými vztahovými osobami.
V současné době je v provozu ambulantní část Krizového
centra, kde je klientům poskytována komplexní péče odbornými
zaměstnanci centra. Těžiště námi poskytované péče spočívá
v krizové intervenci (prostřednictvím elektronické pošty, non-stop
telefonické linky a tváří v tvář), odborné diagnostice (sociální,
lékařské, psychiatrické, psychologické) a následné terapeutické
péči.
Velmi důležitým momentem, který poskytl nové možnosti
odborné péče o naše klienty a výrazně zkvalitnil péči již
poskytovanou, bylo vybudování diagnosticko-terapeutické
místnosti v areálu ambulance Krizového centra.
Diagnosticko-terapeutická místnost byla budována od února
2004, plně funkční je od května 2004.
Jde o prostornou místnost, vybavenou novým kobercem,
nábytkem, hračkami a specifickými terapeutickými pomůckami.
Součástí místnosti je polopropustné (jednocestné) zrcadlo, které
sousedí s vedlejší menší místností. Zde je zabudována
videokamera, která monitoruje a zaznamenává děj v diagnosticko-
8
terapeutické místnosti. Je zde i možnost přímého sledování děje
ve vedlejší místnosti skrz zrcadlo (kapacita max.10 osob).
Využití diagnosticko terapeutické místnosti je mnohostranné.
Je třeba zdůraznit, že při jejím využívání plně vycházíme ze
základních etických aspektů práce s touto specifickou metodou
pozorování, případně s pořízeným audiovizuálním záznamem.
Primárně je tato místnost určena k diagnostickým účelům. Za
pomoci standardních psychologických diagnostických metod zde
probíhají jak komplexní, tak cílená psychologická vyšetření
klientů Krizového centra. Pro zmapování rodinných vztahů je
nepostradatelnou diagnostickou metodou pozorování interakcí
mezi jednotlivými členy rodiny – a to jak přímo v místnosti, tak za
zrcadlem.
Specifickou diagnostickou funkci plní tato místnost při
vyšetřování podezření na syndrom CAN. Při vyšetřování např.
sexuálně zneužitého dítěte je zde hlavní funkcí zabránění
sekundární viktimizaci oběti. Takové vyšetření se zde odehrává
v prostředí, které není pro dítě stresující, vyšetřování vede
psycholog a celý diagnostický proces je zaznamenán na digitální
videokameru, může být poté využit jako důkazní materiál,
případně v místnosti za zrcadlem mohou být přítomni v daném
případu zaangažovaní odborníci (policie, státní zástupce...).
Dále využíváme místnost k terapeutickým účelům. Probíhá zde
psychoterapie individuální i skupinová. Pracujeme zde také
komplexně s celými rodinami. Využíváme přitom kvalitních
hraček a psychoterapeutických pomůcek, kterými je místnost
vybavena.
V rámci námi poskytované péče probíhají v Krizovém centru
také soudně nařízené styky rodičů s dětmi. V takovém případě
nejprve pracujeme s dětmi – účelem je, aby se adaptovaly na
prostředí, v němž se budou s rodičem setkávat, aby se seznámili
s odborným pracovníkem, který bude přítomen u prvních setkání
9
rodiče s dětmi. Tato přípravná fáze i následný styk rodiče s dětmi
se odehrává v diagnosticko-terapeutické místnosti, která
představuje pro děti neutrální, bezpečné, příjemné prostředí.
Diagnosticko-terapeutickou místnost využíváme také jako
jednu z forem supervize.
Rozmanité jsou také možnosti využití místnosti k účelům
výukovým, výcvikovým.
Finanční příspěvky za rok 2005:
Ukazatel
rok 2005
Výnosy celkem
2 445 983,19 Kč
z toho: dotace
2 168 355,00 Kč
vlastní výnosy
13 650,00 Kč
ostatní výnosy
2 371,24 Kč
Náklady celkem
2 411 861,45 Kč
z toho: nájemné
437 505,00 Kč
mzdové náklady
761 722,50 Kč
pojistné soc. a zdr.
232 469,00 Kč
cestovné
23 344,00 Kč
materiál
ostatní náklady
(např. energie)
218 679,70 Kč
služby
576 671,95 Kč
161 469,30 Kč
10
Dotace za rok 2005 činily 2 168 tis. Kč. Nejvyššími nákladovými
položkami byly platby za nájem, mzdové náklady a platby za
služby. Krizové centrum mělo zaměstnance na hlavní pracovní
poměr, dohody o pracovní činnosti i dohody o provedení práce. Ze
mzdových prostředků bylo dle zákona odváděny platby na
zdravotní a sociální pojištění, zaměstnancům byla ze mzdy
strhávána a odváděna daň z příjmů.
Účelové prostředky z dotací byly vedeny tak, aby bylo
možné je správně vyúčtovat.. Všechny dotace byly včas a řádně
vyúčtovány.
Vlastní výnosy činily 13 650,- Kč, uvedené v daňovém
přiznání. Hlavním zdrojem vlastních příjmů byly odborné
semináře a konzultace.
11
12
Download

Výroční zpráva 2005 - Krizové centrum pro děti a rodinu