povrchové úpravy 3/2012
Fasádní systémy
historick˘ch objektÛ
Hlavním kritériem při výběru povrchové úpravy objektu bude struktura, barevné řešení a užitné vlastnosti. Otázkou tedy zůstává, jaký technický postup při zhotovení fasády
zvolit, aby byl výsledek díla dokonalý nejen po stránce vzhledu, ale
také kvality a trvanlivosti.
Jedním z prvních způsobů ošetření fasád byl nátěr vápnem. Dnešní
Tento segment prezentuje např. vápenná barva EKOLIME. Dodává se
na rozdíl od ostatních interiérových
a fasádních barev pouze v bílém odstínu.
Tento typ barev je postupně nahrazován barvami silikátovými,
které mají některé vlastnosti barev
vápenných a další k nim přibývají.
Jsou například jednodušší na zpracování a podstatně odolnější. Také
jsou výborným prostředkem k ochraně fasády před klimatickými vlivy
a skýtají i skvělou příležitost pro
zvýšení estetického a vizuálního
působení objektů. Barvy jsou vhodné pro aplikaci na všechny typy
běžných podkladů, od břízolitu,
přes omítky až po zdivo, na novostavby, pro rekonstrukci starších
objektů i na historické, církevní
generace vápenných fasádních barev,
které se při rekonstrukcích památkově chráněných objektů používají,
jsou vápenné hydráty se styren-akrylátovým kopolymerem. Aplikují se
především štětkou a k jejich přednostem patří vysoký dezinfekční účinek.
a sanované objekty. Pojivem silikátových barev je draselné vodní
sklo. Matný silikátový nátěr zaručuje vysokou kvalitu a jeho maximální paropropustnost při dobré
odolnosti proti nasákavosti srážkové vody. Jsou velmi vhodné na štu-
✒ Ing. David Mikulá‰ek
Podstatnou částí každé stavby je
její fasáda. Pozorovatel ji vnímá jako první. Její vzhled hrál téměř
vždy v dějinách stavitelství velmi
významnou roli (obr. 1 až 4). Nejen
co do členění, struktury, ale také co
do barevnosti. Úprava fasády byla
a vždy bude velmi podstatná. Proto
se také možnostem, které dnešní
stavební trh nabízí, věnuje značná
Obr. 1
pozornost. V současnosti existuje na
trhu široká paleta fasádních systémů, které jsou určeny k povrchové
úpravě a ochraně historických fasád. Realizační tým často stojí před
rozhodnutím, které možnosti dát
přednost, co bude nejoptimálnější.
20
Obr. 2
Obr. 3
Obr. 4
kové fasády, protože se chemicky
vážou k podkladu. K vytvrzování
dochází působením vzdušného oxidu uhličitého a výsledkem je gel
kyseliny křemičité. Tato kyselina
reaguje i s křemičitými plnivy –
písky, obsaženými v omítce a nátěr se proto chemicky ukotví k podkladu, což je předpokladem dlouhodobé trvanlivosti tohoto řešení.
Pro své specifické vlastnosti se výborně hodí pro památkově chráněné objekty nebo vápenné omítky.
Pro aplikace vyžadující vysokou
prodyšnost nátěrového filmu je určena např. silikátová barva FASAX
SILIKÁT. Tato barva s výbornou
kombinací vysoké hydrofobní schopnosti a vysoké paropropustnosti je
ideální pro nátěry historických objektů, nebo objektů se špatně provedenou nebo vůbec žádnou hydroizolací
a pro nátěry sanačních omítek. Ačkoliv se jedná o vodou ředitelné nátěrové hmoty, lze je ředit pouze k tomu
určeným, výrobcem dodaným ředi-
dlem. Tím je v tomto případě výrobek s názvem PENSIL, který slouží
také jako penetrační prostředek pod
tuto silikátovou barvu. Pouze v této
kombinaci má uvedená barva vlastnosti, především již zmiňovanou paropropustnost, která je pro tento výrobek charakteristická. Ředění vodou
je nepřípustné.
Další možností renovace historických objektů jsou tenkovrstvé pastózní omítkoviny. Tyto omítky jsou
materiály, které je možné aplikovat
v exteriéru i v interiéru. Jsou složené z draselného vodního skla, organických přísad a plniva na bázi křemičitých písků. Mají vysokou odolnost proti účinkům povětrnostních
vlivů. Jsou vodoodpudivé a dají se
snadno umývat. Jejich největší devízou je ovšem vynikající paropropustnost. Proto budou nejvhodnější
na historické, památkové a sanované objekty, kde problémy se vzlínající vlhkostí budou největší. Pro porovnání mají silikátové omítky
zhruba třikrát vyšší paropropustnost
oproti omítkám disperzním. Při nepříznivých klimatických podmínkách (nízké teploty nebo vysoká
vlhkost) se prodlužuje čas jejich
tuhnutí. Rozdělíme-li tyto omítkoviny podle vzhledu, jedná se
o EKOPUTZ SILIKÁT - omítka
drásaná, KC PUTZ SILIKÁT omítka hlazená a omítka s jemně
drásanou strukturou - STRUKTUR
PUTZ SILIKÁT (jsou vyráběny
v zrnitostech 1; 1,5; 2 a 3 mm).
Společným jmenovatelem pro
aplikaci silikátových výrobků jsou
značné nároky na dodržování správného technologického postupu. Lze
je možné nanášet pouze na suché
a vyzrálé minerální podklady, které
neobsahují nezkarbonatizované vápno, sádru a rozpustné soli. Teplota
vzduchu i podkladu při nanášení musí být minimálně 5 °C. Pokud se aplikují při nízkých teplotách na nerovnoměrně vyschlé podklady, může
dojít k nestejnoměrné barevnosti vlivem nerovnoměrně probíhající reakci. Vzhledem k tónování na bázi oxidů je jejich barevná škála omezená.
Jedná se především o odstíny tlumené, zemité, které jsou organického
původu a které také svojí povahou
nejlépe respektují charakter a vzhled
historických objektů.
Pro tyto aplikace jsou také přípustné materiály na bázi silikonu. Vyznačují se ve srovnání s akrylátovými
výrobky také zvýšenou paropropustností. Navíc disponují takzvaným samočistícím efektem díky vysoké vodoodpudivosti čímž jsou schopny
odolávat zvýšenému klimatickému
namáhání i znečištění ovzduší, při
současném zachování paropropustnosti. Do této kategorie spadají fasádní barvy i omítkoviny. Pro nejnáročnější aplikace je určena hladká např.
silikonová barva FASIKON, která je
silně hydrofobní. Silikonové omítkoviny mají stejné členění a názvy jako
omítkoviny silikátové, tedy EKOPUTZ SILIKON - omítka drásaná,
KC PUTZ SILIKON - omítka hlazená a omítka s jemně drásanou strukturou - STRUKTUR PUTZ SILIKON. Jsou vyráběny také v zrnitostech 1; 1,5; 2 a 3 mm (kontakt na
2. str. obálky časopisu).
21
Download

Fasádní systémy historických objektů