T.c.
MUT KAYMAK.A.MLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdiirlüğü
sıyü
a}/12/2014
: 794,14446/499/59650,15
Konu: inteüet oıtamtülda Çocuklalın Cinsel
İstisınarının Önlenmesi Konlısunda A]nacak Tedbir]er
Mt:IDİIRLi]ĞİrNE
iü Mi]]i Eğitim
Müdüİlüğiinün l8/11/201,1 tarihli !e 54l1158 sayılı
"İnteme! ortamında Çocukların Ciırsel istismaı,ınm Öıılenmesi Konusunda A]nacak
Tedbirler" ile ilgiJi yaztsı ekte göndcriln,ıiştir,
Ayrıca konu ile ilgili içişleri Bakanlığı iller İdaresi Geı]el Müdürlüğiinün
]
1/11/2014 tarihli ve 2014/33
say ı Cenelgesi doğrultusunda l]areket edilmesi hususunda;
BiIgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Adem strZER
Müdür a.
Şube Müdürü
EKLERi
1-Yazı
2-Genelg
DAĞ]TIM:
Bütiin okul ve Kuruın Müd,
Hiıkiımct Konağü (at|2 33600 MUT]MERSN
Elektonjk Ağ : httPr/mut.meb.gov.r.
: nut3 [email protected]ü
E_posta
Bilei için ]En§ VURCUN Şef
Tel
laks
:(0]24) 771]0 30
:
|a324)77a |107
Bu.,rakgüv.ılielekl.onikinzl]leifi4]a.mrştrillp//evnksoreumebgo!İadresindm3572_dddd_]50b_aac0-1'adfl.dullelğ}nedilebi]n
1,,
\
\t^
T.c.
üBRSİN vAl,İl-iĞi
ir ıflü Eğitim Müdüıüğü
18lıl12014
Sa},ı : 89908396/499/541 1 158
Konüi İntemet Ortamnda Çocukların Cinsel
ıstismarrnıa Önleımesi konusuıda
Alınacak Tedbifleı
/
K-A\. L{KAMLIĞNA
Grçe Mitli Eğitiın Müdüılnğü)
İıgil Meısin Valiliği
İ1
Yaa
İşleri Genel Müdürlüğüniin 13l11l20l4 tarihli ve 13566 sayıh
,vezLs1
içişleri Bakanlığı İlter İdaresi GenelMüdülugiiDib "intemel onam]İda Çocüıklann cinsel
İstismanorn Öılenme§i Konu§mda Almacak TedbirLer" konuiu genelgesi ve Valiliğimizin iigi
yazısl elJe gönderi]rliştiİ.
Konu ile ilgili İçişleİi Bakaohğl İllel İdaİesi Genel Miidi]İlilğj'nifu 11/11/2014 taıihli ve
2014/33 sayü Genelgesi doğrultusıııda hareket edilrnesi hususunda;
Bilgileıinizi
ve
gereğiıi rica ederim.
Murat BAĞIŞ
Şube
MüCüd
EKLER
Eki-1: Genelge (3 sayfa)
Eki-2: Yaa (1 adgt)
DAĞITIM:
Kalmakamlığna
(İlçe Milli Eğitin Müdiiİlüğ'i)
-13 ilçe
-Tüm Hizmet Birimleriıre
Cii,nli#nltl"*l,
AsIO/e Aynıdr.
.ıl...ü..
l l...ü 2a.q'
3, |ra":lrn'
Adres: Duıııluproaı Maha]]esi Gazi Mustafa Kemal Buivan 33130 Yenişehir / MERSIN
Teknolojileİi Şubesi web Adİesi: httPi\\99I§E49!€9]LE
Bilgi içiD: Yenilik !c Eği|im
E-pa§ta:[email protected]
B o
elraİ güv.i]i cte]rbaiİ ]Im
i]e
T.L(324) 329 14 81
e4
Dahü:315
rak§: (321) 327 35 18-19
iD2dfu]ştr, httlr]elraİjoreü,6.b.gol,t adldjlden ed34 c7f3- 3.93,8b61-7253
kodu
i]e te}it
ednebitİ.
T.c.
MERS1N vİLiLİCi
IL Yezı lŞİtr! MiidürIüğü
:
xonu i
say,
1]l11i 20 t4
260tr263?410.06.yJ-135oü
interieı orıanında Çoeukianı cinsel işıismarın:n
önlenmesi koausunda Alınacak Tedhiı]et
MERsıN* lL MILLİ EĞİTİM MÜlJÜirlÜĞLnJE
/ı
1çişlaıi Bataııİığ İ]]et idaİe§i ce.üsl Müdiirlt]ğüoün "İFt€met orüarElİJd.a Çotüklajln
Cin§cl irti§maİnm ÖE]§İmesi Ko§üsunda Alünğak Tedhjr]er" konulıı l]/1|/20]4 toıihli ve
20l4/33 §arlı Gerc}ge§i ilişikte gdndeliL"ni§iir.
Bl[gi ıe gerağini ri* ederİm.
A}han
BAYIIAN
Valin.
vali yardımcısı
EK]
Ceoetgc (2 s;,rfa)
DAĞI-I'[M I
Ka}lllakalD ltklffa
Mersio [i Jandarma Komutnİhğlna
i4eısi* l] EltnŞet Miüdürlüğiltt
ıt-.*İ,
İİ
ı,,İııİİtıİı*
ııiiaİıluguae
.ıı,gdr!ürtı§lü_E_h&rfilt
ıi"rrl" ou" "".si=y"ı ıoliıİkal; lı Müd:iTlügüne
Sugİ,g, M ıldiij lüğii-re
Uoll saği,gr
V"oin ll Halh
Melsjn
Mf,aix Biıgi işlçn. şubc Müd
,.'::';'
; ;J:,,.;
_"
{f ;l*;Z
Vrarltg''..
-ı]üğüT!ç
if,-} ,
f.. n.\,_
i:.,-
j|
:,
,j
..
', ,]t_l.::
, ]"
",.. "-",
:;,,
:
+Bgbtlgeelektrofiikim7ahdlr.l]n7allstrlEiiftin*s|$lgü.nekiçiıhltlüs,,aİ'!v!v.e-ici'leri.5:t,ı;.ftıEvrıdognıamı
aLsŞ"'g;teıel {xezAJ!-yfutssİn_dNğI.of -*tıPv!-İE!sxo2/
A!.* ent
Mıhol]E§i Ht§eyi, okEn
i.ljhı|ri.YII.Mn2
;.ief...
e p,,iı.l.
irz,!
1238 ,.-.
Melai
J4 F}L.. (r?4il:,E
lgı,,.ı"".,ıe Şı:".'s,i..,n,.ıı
İ]uİva,: No|662
]}]60 YE[iic]ıir M3cift A}fm$l biigi jçiı
El l2
Elel,lJcrik Ağ:
) kğdürn{}.aİmE,
'rülDJ,
'
st,a-:!:" g,r
İ,
$;t*l ı:
t-*"1
LMi -",*ı
İ
,|,a
iÇiŞLrRi BAKANLüĞü
j]ler iüuiesi
sİyt
C.nel Mİ]d .]0ğİ
I}]ia ITi M
9]89]467_ ] 72-5,t22
Kon,, : ]nıe]:!--r oıtaİntnda Ç.ü:*lalün {,:inlal i§lisnrsrırrn
Ön]cnmeçi K.,nlsundğ Aitftcak
l- l
l 1/11,2014
:
Tdbiller
cENEl,GE
2014/33
lleiişınin önemLi lrir nrİ.l olan ir]!€rnğtin g]de.ğk ya]Jg]ntaşrlğl güntın)üzde. çrı.uk!a.rn
ılt.ffet artlmlnds c]n!eli§iisqrari bü},iik bil ıf,rbicff olaİak ka§lmlza çıkmakadlt. Kür.3.1h;r
§Cl!n oİan stiz konus)t rüçla üiic§dele)i sağlPya!ık tedbi.ierir ul 3isr9rasl j§L|irliği
alifi.na!ü sncnı tEşürnaktadlr. Uli}5la.aİa§İ :şti.liğil.,in E(mE§ıylE inlcınçt üzerinc9x
ço.üJk i!!i3İtlf,.lJtİ kar§ı yüİi]lüiçİ rnıcad+l. daha cğ etkin haİe 3llecekliI. 3t] am6çl.. i:Il,cmlz]n
de içinde }e. aIdlğü 54 devıetit kaljllfiıyla oLU!t!rula:l "Çccu[lsilı Inlsmğı olun],ndo ain_sc
çtrç€,r!s'nde
jstisiİartna Karşl {ijrctri il:ifak'' kap§xfilnda bi.likİe ,nücadelt eırnt İara.j 4|ifiaİak,
,-1
aİ:
hece b§lirlenm jşti., Bu lrğdefler:
yafdlm !ğ kcrt],llanln sağlani;ıail
i - L,!ağdultaaın tesi]iİ cdil,l)csi ve !tünl*r için §şt§k€n
lrünusünda ça5a13.]n an!!fı]i§a$l.
2- inleanet orlam]nda şoauklano ci,:§3İ jslismarl alaylaiirltn §oruştuaui]İa§l i]e 5uçldıin
heliİleınits; !.e ),arglianması koıırsınrla çalışınalaİn erttfIİmrs],
a
]- Ço.ük]nrln inl§İıe(i_eki fErli!(tleri ilA ilgilj tehlikt]dre re.inseI aalaçlı ol3rık
kzİdlü:iİılatlna }anclik e)lenlere karŞl kınru bilincinin aftııı]nası.
4 ]nlğrlril ortnİ,r]ndr ço.uk Po|noE.atisine ctişile itirİiğiR ft[ımıİn olduğunc6 azşlhlrrasI
vr istjsrıEra uiilaycn 4o.ukİal11 yenjd.t ftağcrr .dilrİ3leİin iı önlenme§jd]f_
illifğk i]lkeleri }Ubi,caki hedefrc §rndçlafl girç*kİeltiri$e laahh dOnJe Luİunm;tşlaidlr.
Bu §erçelede- ÇocıklElrn !İlerDcl orlaI,J!!tda cinScl isti§ma.ınln önteEme§int yöüelik
çaiIşIr1atara hlZ v€İi]eIek, sıjç 1e strç]u}]a miicadğlode c|kiııliğjn arilli!Lma§l. !ygulamaıld
iaşanL4 ronrnlarlİ çözüftlöncbiIn€si baklmınJan eşağüdakj tüdbirlerin ]vedilikle !e etkin !,ir
§ekilde Ur.'8{:aj:m$§l sığİaİa€akt!r.
l) iDr€rnel kalg]if}€ iLgi}i denetimleİ dtJzenli olarak ./e titiziik]e üy8tl]şflaü*k, ayrl.g
5ğ.Engileİin Gkı.!l deTs saalleİi ]ceri5ind9 int.mel kafc!erde zaman geçifİİ9Ierini4 ölttcnf.si:le
}ön.]ik gtİckli çallŞnalar {delams;zlık konusunda v.lilerİfi kl§a mesai }oluyla bi}gilçndirilmisi,
i§ğmet kalğ iş]eımçci]ğİiyle işbirİiği !t.) },cpllaçrkrr..
2i 0t. t İ .2ü07 iarih Yi 26687 s3ytlü Resrnİ Galele'dc yaylmlafla.ek }tlrüİltğe girğn
'gu l,ilsr clcİir§jiit inah,l{. aftızt, !Ec.
EiErEk
n n
xrl,.j 3|''r4k içi. hrı]1§:İqrw2-jüi§l.]i
ı13acğe-ğQrlrjz-;,rcr!z.5ı1.5n-aTni!İB41
La]8}rıni,z
]llmlfu\F E. a acli]ldi Alftıuğ H ht+li.§ftrol
radş 1] ü.F! l1]rr ilk: ,_l,2l{lj ,1, JJ
rJR,
ii.tfu\Dogolrr5e Adr*
E
"inü§.net Iop!ıJ Küı!§nlnİ sağJay]cllerl Hakküdda Yöİıglm$lik" hiiliiml§line göİç, iırternğ1
kalt!crdcki hjlği§a.!Mlt.ds çocıklşı,n .;n:gcl i$tilfllarl, miistelıc€nlitq l'uhrüş, şiddet, k üar vğ
beflzeri kölü allşkanlıktarı ttşvik eden ıe İt yaşüOden kı]çıik|erin psİkol0jikv€ fizyoloj;k
gelişimint öluft§uz etki edeİ ot ntafın oyi,iarılfta§lnln önünc gcçiımesiııs }öfielik oIarsk
n€rivodik dFnerifi ler tapıIııak. gereken ıedhi.le. allnocekt!r
1i'l cIekomünikasl.ın l!cıiş.m Barkdnlü§,Dü," l tIB) hazlrlan!p k,eü$i7 nIzT9k hi."İele
§unulan fi{!veflli inlaİnet pakçtİelinin kullan!İü!fl1 teştik etmek aF!acltla efiş ve bİoşüİlcI
jnrefnet onamIndğ
ha7llltrt]aüak. ha!kln yoğun olarak kirl landl ği , ealeIe as!laaak ve çocuk]aJ}n
kafş1l6şe bitecekl. ri rthlike ler ! e bü ll İardgll nast ] kofü ıı abi l€ Çek!çri konu$ nd4 b'l inçlA n diİn1 e
taal iyeıI*ri yapı lacakır.
yetkitilerinin
4} ökül glılen!;ği korüu§u. İnülki idart €mirleli bş§k*nl|ğInda ilEili ku,ulü
karılİftıyla geİr;ş bk Çerçevedc dcğcrlcnditileİek; Ğ2-ellikle okuJ giri§ Te çlklşlaflnda. oku|
vcbahçcside yabanr! ş6hݧtğrün iiğ,tnc;ieİ!e iletişims g€ğfğlei ğngellenecektif,
içeıisiıdc
'
5) interneİ ve scsla' med}ü kuilanl$|nın çoçuklar üzerindekj ailm§t]z elkileri ve
,Je eğji!rn
oarınd:idıgı rilklcr hsk!lndal Eğrincilğf (eğitim ve'itc'ck {ocuklal,n }a! ğrğl!ğl
!E.öğrü,nci
belirleDerekth),
öğTgtmenifr
koc larln; içtfıği i!gi{i !l7mEnİrrlİ üygun 8önllşuyje
veİiİeıine ynneIiĞeırinErler. kodfçran§lar Ye her ti]flü iletişim ar6.t (ğ-po5t4 k$e mesaj, bl§şür
,h.ı kı.ıllgıiılarax fa:Lındallk an rıcl fual'ycı!:rı ön,clik rğriIFfrtIir,
6) Emnı}cı Vejandermı pelson.lİne vğriltn hizrntl içj rgitimlede "Çocuklarln cinsğI
erkiie,i vĞ
;sıi"*"rı, ıİ,t"m"t siir*nliği, soşe] med}a kullEntm!nln çocukla,- üzcrindcki o]um§u"
tasldtğl
--' ri!kIe.'- konular!na )eI,1c.ilcccktir.
ifade alıı6
}) Cinscl isı].mara uğramış çotuklarifl kimlikltrin;n oılaya çıkftoması için
göglcrilğ,€
k
tir,
Mağdu
çocuk}g,In
§lra§ün;a ye 50ıüştüfinınıitilnr eşamatarı n de azaın'ı 6zön
pğrsoneİi taraflndan yakin+n
ilgiti
BaksnllEl'nıE
Püılitikatar
vğ
soryal
*
ıilt
,*ı,t"ltcr*,*..t".
te,İiİ idilerek. ;l yüd izl€rinin silinrne§i arnacİylfr hcr türlü Bzman d€steği
i"ıip
"ei*"i..;
!:nIanEcaküıl.
--''"-[İİlı,.l
elişimin
i.t;.*ufruçufiu i§lcren kişi]erin }akal,nabitmtsi \e ildli 5itcle,e
iceriıinde
ynkın
l,e
lalru]uşlarla
ça}ışma
..,"#;;;;;;; ö;ııiiı" rlıi ,. neı; dig., ılrrunl
'rlu-]unulacakrıı.
'sıMiiıl.ıidarenftirİcri.iarklddatikolirştırrnüçalişffala.İkapsarntırdakğAü!la'lgili
u"ı.un l',t'
,l'ç".,
cah srnaibra
d
ı*l
fı
il Ye ilçe hjrinrIeİifii !üoordinc cderek, btr krİru,nlgrça yAPılacak
es(ek vtıecekle ldiı.
'-'iolr"ii"ı.uı.'r]cr]ncebüg,iaİdaişlğnebile€ğksirç]a,aililkindlğirönliyici
kol]uk
feİ'lne §EtrI!k
,iiii".r.],
"*lil,el
vcrİleftktir
iurlı" yürülillcn ]f ve i§leffjeİ. BakEnlİğmüz denetim elrftanİarInca }apt}a§nk
a"*,i.İİ.rt". J.İİrİ"nİirm"1" ı,bi LırtülAmk ku,LlıfisEl pe,lb,insn5il€id€liğerlendiıffieleriodğ
hazltla]raca! öldn
Vıl boyıııcu il genetindc yapılan ça!ışmalsıla
İİ*Ç"r"
A!tır|,3
Bsksnl!gımtz
ınuteakio yı]ln ocak ay! inn,ln4 kade' vaIiLikltr larafindan
rıoor!ar."İr""""1.1,r,
B;liPi ve Dlş IlişkilPl Daiİesi Baİkdnt,ğlnd "önderil<cehil,
*'-",i,iuıı.i,ij",r"
orlrıtıi taratından koiunçn 1iti7likle rakip tdile.ek. yğtkili birinlefce
th a
yuİütiilfn
isıeinierin yıkerıo, b"lIlıilen e§aslara uygün o1arak
mcl,dar, veı'lmemcsiııi ıınem!u orı ve ıica rd,rim,
.
Bı hels cic.h Jr;! itr,n,dİ. 1r/6jı
ı,;;;;'i.,;;;;-_;,,,-io.157
§itti
§dü4nin enn, ,6,,n, k rir hrTs "rNJ,"i,El(,
-9ı,i !5D_ 1!:, ı \g3 ! !,dlju
vsı,,
[email protected]\*ü!B*r j *E Ar! iüJrİlF ]9n idiü' E şE|üı
ldin l111),t:: {] Lhlq ]!J5 :n İ]
..t\di, irT.ı ihaEj.d"e 4, l!I*i! r't !e'i!Jf!Er-e
,
!ğ herhangi biİ aksEkkğa
ö\ l, !1
lalüDlAnls5
a5l5i"
5riğ
§Ebahattid ÖZTİ:]RK
Eakan a.
],1;;:;,.
ueĞıııv :
Ger.ğ;l
Jandarmn Cellel Komülanhğİna
Eİndiycr (;tflel Miıdurlüğüne
Bii4i;
Eaş},.all!lİr
,{d!!et s8İErrllğlnr
AırupJ Biü İigi vt D:ş llişkile, Dair§sı Boşkanllğ!na 4ile te \o"sil Polj,ikalai 86}alllğ,rıa
Mjili Fgil;m Bsİan ]g!na
E l l- Valiligine
sağJ]kkk& tğ,nE
Ulflft.inq De.izcilik ve Habeıt şmeEakaı]!ğ.a
(Telekömtıriknsyon iIğdşinı BEşl(ltniğü
'Bu |{]!F e]aİiİBn,k iDalil(. İnral, §ftıin]nüd,fl göm([ icin t$:i^l*]!,c";ci§[ri,ğe.a.€!*tDoPN]ı-'ı
aje(İ ( D3 l)a.e -soEf],{z-!1J;ı 5:1-5 , ? J5 n-dliRi r rE§ l !..r(ru!'e1nrl,
!ff h!JA,tloil!i!a!}l* 1!dl,iltB*n ]@r,şFtnt.
tnr4,. (]r 4Ş: alrn İ(ıi l]l:)1)i ğ li
f;]İfu:
!fu&riüü[email protected]"grln&tnft1
a5 w*} i,|s5
!6,ğ
icİsik
Download

EKLERi - mut ilçe millî eğitim müdürlüğü