Uputstvo za rukovanje i upotrebu
duplex automatskog
upravljačkog ventila RX-73A
Glavne karakteristike
Pouzdan rad
Materijali visokog kvaliteta obezbeđuju otpornost na koroziju i zaptivanje svih
unutrašnjih delova.
Ručno pokretanje regeneracije
Regeneracija se može pokrenuti bilo kada jednostavnim pritiskom na taster.
Zaključavanje tastera
Ukoliko se tasteri ne pritisnu u trajanju od 1 minut, oni se automatski zaključavaju. Ovim
se sprečava slučajna promena vrednosti parametara i poremećaj rada uređaja. Pritiskom
tastera  i  u trajanju od 5 sekundi, tasteri se ponovo otključavaju.
Dinamički pokazivač u boji
Pomoću njega se lako vidi koji uređaj je u radu ili u regeneraciji.
Nestanak struje
Ukoliko nestanak struje traje duže od tri dana, nakon povratka električne energije
. Ovako se signalizira da je potrebno podesiti trenutno vreme. Ostale
treptaće simbol
parametre nije potrebno podešavati.
Davanje izlaznog signala
Kontroler može da daje električni signal za vreme trajanja regeneracije.
Izgled i kratak opis duplex automatskog
upravljačkog ventila
Priključci duplex automatskog upravljačkog ventila
Prednji pogled na upravljački ventil
kontroler
upravljačkog ventila
displej
kontrolera
upravljački
ventil
glava kolone 2
cevi za
povezivanje
priključak kolone 1
priključak
kolone 2
Zadnji pogled na upravljački ventil
priključak
adaptera
cevi za
povezivanje
priključak
posude za so
izlaz
merač protoka
ulaz
injektor
kanalizacioni
priključak
Tehničke karakteristike
Napajanje
Tip upravljačkog
duplex automatski, sa
ventila
istostrujnom regeneracijom
Napajanje adaptera
100-240V/50-60Hz
Radni parametri
Pritisak
0,18 - 0,6 MPa
Temperatura
5 - 45°C
Upravljački ventil
Model
Ulaz /
izlaz
Kanalizacioni
priključak
Priključci
Priključak
regeneransa
F73
1”
½”
3/8”
Priključak
kolone
2-1/2”8NPSM
Centralna
cev
Max.
protok
m³/h
Regeneracija
1.05”
3,5
istostrujna
Standardne veličine injektora i regulatora protivstrujnog ispiranja
Prečnik
kolone
mm
Injektor
Boja
injektora
150
175
200
225
250
300
325
350
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
braon
roza
žuta
plava
bela
crna
ljubičasta
crvena
Ukupan
protok kroz
injektor
l/min
1,30
1,81
2,18
3,05
3,66
4,74
5,15
5,95
Sporo
ispiranje
Dopunjavanje
solanke
l/min
0,91
1,32
1,73
2,14
2,81
3,32
3,55
4,0
l/min
3,0
3,7
3,8
3,3
4,3
4,2
4,1
4,0
Oznaka
regulatora
protivstrujnog
ispiranja
1#
1#
2#
2#
3#
3#
4#
4#
Protivstrujno i
brzo ispiranje
l/min
4,7
4,7
8,0
8,0
14,4
14,4
22,8
22,8
Napomena:
1.) podaci su dati na osnovu pritiska napojne vode 0,3 MPa.
2.) Date vrednosti su približne i date su kao orijentacione vrednosti.
Kratak opis rada duplex automatskog omekšivača vode
Na mestima gde je u nekom procesu omekšana voda potrebna 24 časa dnevno, bez zastoja,
koriste se dupleks automatski omekšivači. To su u stvari dva uređaja paralelno povezana, od
kojih je jedan u radu dok se drugi za to vreme regeneriše. Kada se radni uređaj zasiti
automatika prebacuje u radnu fazu već regenerisan uređaj. Ovakvim rasporedom postiže se
da je jedan uređaj uvek spreman za rad. Kod dupleks varijanti svaki uređaj ima svoju posudu
za so i uređaji su međusobno povezani tako da su za montažu potrebni samo ulazni i izlazni
priključci. Sve faze regeneracije se mogu vremenski podešavati i prilagođavati određenom
protoku i kapacitetu ređaja.
Opis kontrolera upravljačkog ventila
Digitalni displej
Dan
Kapacitet
Minut
Dinamički
pokazivač
Indikacioni
simboli
Meni/potvrdi
Tasteri za
upravljanje
kontrolerom
Ručno pokretanje
regeneracije
Dole
Gore
Displej
•
Pri normalnom radu uređaja, na displeju kontrolera se kontinualno smenjuju sledeći
podaci: kolona u radu, preostali radni kapacitet, trenutni protok, faza regeneracije
kolone koja nije u radu, trenutno vreme.
•
Dinamički pokazivač svetli i signalizira kada je uređaj u normalnom radnom režimu.
Kada je jedna od kolona u regeneraciji, dinamički pokazivač ne svetli.
•
Pri ulasku u meni za podešavanje parametara rada na displeju će da svetli sledeći
simbol:
Kada se uđe u odgovarajući podmeni, kada se može podešavati vrednost
određenog parametra simbol će da počne da trepće.
•
Kada su tasteri zaključani na displeju će da svetli sledeći simbol:
•
Kada simbol sata:
trepće, došlo je do dužeg nestanka električnog napajanja i
potrebno je podesiti vreme.
Opis simbola na displeju
Displej
Vrednost
12:20
--U1--
12.08m3
Opis
Simbol
Detalji
Trenutno vreme: 12:20
„:” trepće
povremeno se prikazuje
na ekranu
Kolona 1 je trenutno u radu
Radni kapacitet do regeneracije
3.46
Trenutni protok kroz kolonu u radu je
3.46 m3/h
5-08M
Faza brzog ispiranja. Još 8 minuta do
kraja faze.
2-10M
Faza protivstrujnog ispiranja.
Još 10 minuta do kraja faze.
Kolona 2 je u regeneraciji
3-50M
Faza uvlačenja regeneransa i sporo
ispiranje. Još 50 minuta do kraja faze.
4-05M
Faza dopunjavanja solanke. Još 5
minuta do kraja faze.
H-30
Ukoliko vreme između dve regeneracije
bude 30 dana, biće pokrenuta
regeneracija, bez obzira na radni
kapacitet.
U toku rada, na displeju se smenjuju sledeće informacije:
Oznaka -U1- znači
da je kolona 1
trenutno u radu, a
kolona 2 spremna
za rad ili u regeneraciji.
Preostali radni kapacitet kolone 1 je
10.18 m3.
Trenutni protok kroz
kolonu 1 je 3,46
m3/h.
Kolona 2 je u fazi
brzog
ispiranja,
preostalo vreme faze
je 10 minuta.
Kada se upali simbol
na displeju
sata
se prikazuje trenutno
vreme.
Opis tastera upravljačkog kontrolera
Taster
. Prolaskom kroz meni je moguće
•
Pritiskom na taster ulazi se u meni i pali se simbol:
pregledati vrednosti svih parametara.
•
počinje da trepće i tada je moguće podešavanje vrednosti
Ponovnim pritiskom na taster simbol
izabranog parametra.
Trećim pritiskom na taster se potvrđuje podešena vrednost i zvučni signal potvrđuje da je
zapamćena nova vrednost parametra.
•
Taster
•
Ukoliko se kontroler ne nalazi u meniju, pritiskom na taster se prelazi na sledeću fazu. Ukoliko je
uređaj u radnoj fazi, započeće se regeneracija, a ukoliko je u nekoj fazi regeneracije, ta faza će se
završiti i preći će se na sledeću.
•
Ukoliko je kontroler u meniju, pritiskom na taster se vraća za jedan stepen više.
•
Ukoliko se pristupilo podešavanju vrednosti parametra, pritiskom na taster moguće je vratiti se u
meni bez promene vrednosti parametra.
Tasteri  i 
•
•
•
Kada se kontroler nalazi u meniju, tasterima se prolazi kroz meni i bira parametar čija se vrednost
želi podesiti. Izborom određenog parametra prikazuje se njegova vrednost.
Kada se pristupi podešavanju parametra, pritiskom na tastere se može podesiti njegova vrednost.
Držanjem pritisnuta oba tastera 5 sekundi zaključavaju se ili otključavaju tasteri na kontroleru.
Podešavanje parametara
Primer: Ukoliko se na uređaju trenutno vreme želi promeniti sa 9:45 na 11:28 i trajanje protivtrujnog
ispiranja sa 10 na 15 minuta, postupiti prema sledećim koracima:
1.)
. Za otključavanje
Ukoliko su tasteri zaključani na displeju svetli simbol:
pritisnuti tastere  i  u trajanju od 5 sekundi kako bi se taster otključali.
, tasteri su otključani i može se nastaviti dalje.
Ukoliko na displeju ne svetli:
2.)
kako bi ušli u meni. Na displeju se pojavljuje trenutno
Pritisnuti taster
i
vreme i svetle simboli:
.
kako bi pristupili podešavanju. Vrednost časova
3.)
Pritisnuti taster
4.)
počinju da trepću.
trenutnog vremena i simbol
Pritisnuti taster  dok se vrednost 9 ne podesi na 11.
5.)
ponovo. Vrednost minuta i simbol
Pritisnuti taster
taster  dok se vrednost 45 ne podesi na 28.
6.)
. Čuće se zvučni signal kao potvrda prihvatanja nove
Pritisnuti taster
vrednosti. Treptanje prestaje i kontroler ide jedan nivo više u meniju.
Držati pritisnut taster  ili , dok se na displeju ne pojavi simbol
7.)
protivstrujnog ispiranja
8.)
9.)
.
kako bi se mogla podesiti vrednost parametra. Vrednost
Pritisnuti taster
10 i simbol
podesi na 15.
trepću. Pritisnuti
počinju da trepću. Pritisnuti taster  dok se vrednost 10 ne
. Čuće se zvučni signal kao potvrda prihvatanja nove
Pritisnuti taster
vrednosti. Treptanje prestaje i kontroler ide jedan nivo više u meniju.
kako bi se vratili u glavni meni gde se prikazuje trenutna
10.) Pritisnuti taster
faza rada uređaja. Ako se tasteri ne koriste 1 minut, tasteri se automatski
zaključavaju i simbol
svetli.
Download

Omekšivači vode RX-73A