1
Sadržaj
Opis ........................................................................ 1
Primena .................................................................. 2
Tehnički podaci ...................................................... 4
Povezivanje i podešavanje ..................................... 5
Opis
MM20 je konvertor interfejsa namenjen za napajanje i transparentno
očitavanje M-Bus slave uređaja. Poseduje RS-232, RS-485 i Ethernet
interfejs, pri čemu najmanji prioritet ima RS-232 a najviši Ethernet
interfejs. Dizajniran je tako da izdržava kratak spoj na M-Bus liniji. LED
indikacije prikazuju stanje M-Bus linije, aktivnost slave uređaja i Ethernet
porta. Napon napajanja je u opsegu 10-28Vdc. Predviđen je za montažu
na standardnu 35mm DIN šinu.
Podešavanje parametara Ethernet komunikacije ... 8
Wizard program ......................................... 8
Korisnički web interfejs .............................12
M-Bus master MM20 konvertor
DECODE data communications, Bul Z. Đinđića 12e, 11070 N. Beograd, Srbija
Tel/Fax. +381 11 3110027, 3115636; web: http://www.decode.rs
2
3
Primena
DECODE MM20 se na strani M-bus linije ponaša kao standardni M-Bus
master uređaj koji podržava do 20 M-Bus slave uređaja. Može se koristiti
za lokalno ili daljinsko očitavanje kalorimetara, vodomera, strujomera i
drugih uređaja koji komuniciraju po M-Bus protokolu. Potpuno je
prilagođen primeni u industrijskoj komunikaciji, automatizaciji procesa i
telemetriji. Moguće je umrežavanje više MM20 uređaja radi povećanja
kapaciteta sistema.
Povezivanje konvertora preko Ethernet porta u LAN mrežu
Povezivanje konvertora preko RS232
Povezivanje konvertora preko RS485
DECODE data communications, Bul Z. Đinđića 12e, 11070 N. Beograd, Srbija
Tel/Fax. +381 11 3110027, 3115636; web: http://www.decode.rs
DECODE data communications, Bul Z. Đinđića 12e, 11070 N. Beograd, Srbija
Tel/Fax. +381 11 3110027, 3115636; web: http://www.decode.rs
4
5
Tehnički podaci
M-Bus interfejs
M-Bus master, podrška do 20 M-Bus slave uređaja,
transparentan protokol, brzina 300-9600Baud;
Priključak: razdvojiva šraf klema u rasteru 5mm, 2.5mm2
Serijski interfejs
RS-232 DCE, RS-485; Priključak: DB9 ženski konektor
Ethernet interfejs
LED indikatori
Prenaponska zaštita
IEEE 802.3, 10/100 Base-T, UDP i TCP/IP;
Priključak: RJ45
ON, Short, Slave, Ethernet
Napajanje
tranzorb na RS-485 liniji i M-Bus liniji
mirna struja: 0-30mA,
kratak spoj: 50-70mA sa restart funkcijom,
napon linije: 30.5V ± 5%,
unutrašnja otpornost <100Ohm
max [email protected], min [email protected],
kabl JYSTY nx2x0.8
10 – 28VDC, 6Wmax
Priključak napajanja
Razdvojiva šraf klema u rasteru 5mm, 2.5mm2
M-Bus port
Dužina M-Bus linije
Radna temperatura
0 do 55°C
Dimenzije
95x35x87mm
Montaža
DIN šina 35mm
Povezivanje i podešavanje konvertora
MM20 konvertor se napaja iz izvora jednosmernog napona od 10 do 28V.
Potrošnja uređaja je manja od 6W. Svi priključci i LED indikacije su na
prednjoj strani uređaja. LED indikacije imaju sledeće značenje:
PWR
ETH
SLV
SHRT
– uređaj je priključen na izvor napajanja
– Ethernet port je aktivan, DTR signal je podignut
– slave uređaj odgovara
– M-Bus linija je u kratkom spoju
Raspored priključaka MM20 konvertora
DECODE data communications, Bul Z. Đinđića 12e, 11070 N. Beograd, Srbija
Tel/Fax. +381 11 3110027, 3115636; web: http://www.decode.rs
DECODE data communications, Bul Z. Đinđića 12e, 11070 N. Beograd, Srbija
Tel/Fax. +381 11 3110027, 3115636; web: http://www.decode.rs
6
Polaritet M-Bus priključka nije bitan. Moguće je priključiti do 20 M-Bus
slave uređaja. Konvertor poseduje zaštitu od kratkog spoja M-Bus linije
sa funkcijom automatskog uključenja napajanja linije. U sledećoj tabeli su
date preporučene dužine M-Bus linije u zavisnosti od brzine prenosa
podataka: (tip kabla: JYSTY nx2x0.8)
Brzina prenosa podataka
Maksimalna dužina M-Bus linije
9600Baud
> 1000m
2400Baud
> 4000m
7
Signali za RS-485 interfejs su dostupni na istom konektoru postavljanjem
kratkospojnika J1, J2 i J3 na ploči konvertora. Na sledećoj slici je
prikazan raspored kratkospojnika na ploči MM20 konvertora, a u tabeli
njihovo značenje.
300Baud
> 12000m
Pad napona na M-bus liniji zavisi od mirne struje priključenih slave
uređaja i otpornosti kabla. Upotrebom kabla JYSTY nx2x0.8 moguće je
ostvariti sledeće udaljenosti:
Maksimalna dužina sa 5 slave uređaja
Maksimalna dužina sa 10 slave uređaja
Maksimalna dužina sa 20 slave uređaja
6900m
5100m
3200m
Na priključku za napajanje postoji kontakt za uzemljenje koji služi za
balans M-Bus linije i odvodjenje vršnih napona. Potrebno je povezati ovaj
kontakt na uzemljenje izvora jednosmernog napona. Pogrešno
priključenje polariteta izvora za napajanje neće dovesti do pregorevanja
uređaja.
Povezivanje serijskog RS-232 interfejsa se vrši preko 9-pinskog ženskog
DB9F konektora. U sledećoj tabeli dat je raspored signala na konektoru:
Pin DB9F
konektora
1
2
3
4
5
6
7
8
9
RS-232
signali
RD
TD
GND
DSR
RTS
CTS
-
izlaz
ulaz
izlaz
ulaz
izlaz
-
RS-485
signali
-Tx/Rx
GND
+Tx/Rx
DECODE data communications, Bul Z. Đinđića 12e, 11070 N. Beograd, Srbija
Tel/Fax. +381 11 3110027, 3115636; web: http://www.decode.rs
Kratkopojnik
Položaj
Serijski priključak RS-485
J1
1-2
+Tx/Rx
J2
J3
1-2
1-2
terminacija 120Ω
-Tx/Rx
Serijski interfejs RS-485 se može koristiti ukoliko je udaljenost nadzornog
centra prevelika za RS-232 interfejs. Master softver vrši prebacivanje
smera komunikacije, tj predaje i prijema podataka.
MM20 konvertor je u stanju prijema podataka. Ukoliko primi podatke od
priključenih M-Bus slave uređaja, MM20 postaje predajnik na RS-485
liniji, a vraća se u stanje prijema podataka nakon 37ms od poslednjeg
poslatog podatka. Serijski interfejs RS-485 konvertora MM20 se ne može
adresirati. Ukoliko je potrebno terminisati RS-485 liniju na strani MM20
konvertora, potrebno je postaviti kratkospojnik J2 u položaj 1-2.
DECODE data communications, Bul Z. Đinđića 12e, 11070 N. Beograd, Srbija
Tel/Fax. +381 11 3110027, 3115636; web: http://www.decode.rs
8
Podešavanje parametara Ethernet komunikacije
NAPOMENA: Pri korišćenju Ethernet interfejsa potrebno je uključiti DTR
signal da bi Ethernet port na MM20 konvertoru postao
aktivan. Ovim se omogućava prioritetno daljinsko
očitavanje M-Bus slave uređaja.
9
U prozoru koji je prikazan na sledećoj slici biće prikazana IP adresa
uređaja ukoliko je u opsegu IP adresa lokalne mreže, a ukoliko nije biće
ispisan komentar misconfigured. Obeležiti pronađeni uređaj i kliknuti na
Next.
MM20 konvertor priključiti na lokalnu mrežu standardnim mrežnim kablom
ili direktno na PC koristeći ukršten mrežni kabl. Priključiti izvor napajanja
konvertora.
Podešavanje parametara komunikacije može se vršiti na dva načina:
- korišćenjem wizard programa kojim se lako odabira način rada i
podešavaju samo osnovni parametri,
- korišćenjem korisničkog web interfejsa koji nudi puno više
mogućnosti za podešavanje.
Wizard program
Na priloženom CD-u se nalazi wizard program pod imenom Digi device
setup wizard.exe. Prilikom pokretanja ovog programa pojaviće se prozor:
U narednom prozoru se podešavaju mrežni parametri. Može se odabrati
automatska dodela ili se ručno podesiti vrednosti, pri čemu bi trebalo
upisati IP adresu iz opsega IP adresa lokalne mreže.
Kliknuti Next da bi program pronašao MM20 konvertor.
DECODE data communications, Bul Z. Đinđića 12e, 11070 N. Beograd, Srbija
Tel/Fax. +381 11 3110027, 3115636; web: http://www.decode.rs
DECODE data communications, Bul Z. Đinđića 12e, 11070 N. Beograd, Srbija
Tel/Fax. +381 11 3110027, 3115636; web: http://www.decode.rs
10
Naredni prozor pruža mogućnost odabira načina rada. U ovom primeru
biće izabrana opcija dodavanja virtuelnog serijskog porta na PC.
11
U ovom koraku će biti prijavljena greška ukoliko je na početku ovih
podešavanja program pronašao MM20 konvertor sa nekonfigurisanom IP
adresom tj. IP adresom van opsega IP adresa lokalne mreže. Ovo se
dešava jer se pri promeni IP adrese konvertora i resetu nakon snimanja
novih parametara, konvertor nalazi na novoj IP adresi. Potrebno je
ponoviti postupak podešavanja ispočetka pri čemu treba zadržati
novodobijenu IP adresu.
Kliknuti na Next.
Po završetku može se odabrati opcija Log on to web user interface of
device ukoliko je potrebno izvršiti neka dodatna podešavanja.
Ovim je postupak podešavanja putem wizard programa završen. Kliknuti
na Finish da bi se zatvorio prozor i isključio wizard program.
U Device Manager – u PC računara se može pogledati pod kojim brojem
je dodat virtuelni serijski port (npr. Digi Connect ME – Port 1 (COM3)).
Port se može koristiti na isti način kao i standardni serijski portovi
računara (COM1, COM2).
Ponovo kliknuti na Next i sačekati da se snime podešavanja u MM20
konvertor i instalira virtuelni serijski port na PC.
DECODE data communications, Bul Z. Đinđića 12e, 11070 N. Beograd, Srbija
Tel/Fax. +381 11 3110027, 3115636; web: http://www.decode.rs
DECODE data communications, Bul Z. Đinđića 12e, 11070 N. Beograd, Srbija
Tel/Fax. +381 11 3110027, 3115636; web: http://www.decode.rs
12
13
Korisnički web interfejs
MM20 konvertor se može potpuno podesiti pomoću korisničkog web
interfejsa. Iz bilo kog web browser-a (npr. Internet Explorer) može se
pristupiti uređaju ukoliko je poznata njegova IP adresa. Ukoliko nije
poznata, može se saznati pomoću prethodnog wizard programa, pri čemu
su dovoljna samo prva dva koraka.
Na sledećoj slici je prikazan izgled pristupnog prozora korisničkog web
interfejsa. Parametri za pristup MM20 konvertoru su:
- Default IP address: 192.168.0.110
- Username: root
- Password: dbps
Parametri za pristup NetX konvertoru se mogu promeniti u polju Users.
Kliknuti na postojeći User Name (root). Izmeniti parametre i kliknuti na
Apply. Mogu se i dodati novi parametri za pristup pored postojećih klikom
na New.
Na sledećoj slici je prikazan početni prozor korisničkog web interfejsa. Sa
leve strane se nalazi meni pomoću kojeg se biraju parametri za
podešavanje.
DECODE data communications, Bul Z. Đinđića 12e, 11070 N. Beograd, Srbija
Tel/Fax. +381 11 3110027, 3115636; web: http://www.decode.rs
DECODE data communications, Bul Z. Đinđića 12e, 11070 N. Beograd, Srbija
Tel/Fax. +381 11 3110027, 3115636; web: http://www.decode.rs
14
15
U polju Network mogu se podesiti mrežni parametri.
Trenutno podešen profil može se promeniti klikom na Change Profile.
Moguće je izabrati sledeće profile:
U polju Serial Ports može se pristupiti konfigurisanju serijskog porta.
Real Port – omogućava komunikaciju sa M-Bus uređajima preko mreže
dodavanjem virtuelnog serijskog porta
TCP Sockets – omogućava komunikaciju sa M-Bus uređajima putem
TCP/IP protokola
UDP Sockets – omogućava komunikaciju sa M-Bus uređajima putem
UDP protokola
Po završetku podešavanja parametara MM20 konvertora kliknuti na polje
Reboot, sačekati da se uređaj resetuje i kliknuti na Logout da bi se
napustio korisnički web interfejs.
Kliknuti na Port 1.
DECODE data communications, Bul Z. Đinđića 12e, 11070 N. Beograd, Srbija
Tel/Fax. +381 11 3110027, 3115636; web: http://www.decode.rs
DECODE data communications, Bul Z. Đinđića 12e, 11070 N. Beograd, Srbija
Tel/Fax. +381 11 3110027, 3115636; web: http://www.decode.rs
Download

M-Bus master