Kontroleri
Kontroleri
Junior DC
Karakteristike
• Radi na baterije
• Modeli sa 1, 2 i 4 zone
• Dva nezavisna programa
• 3 pokretanja po programu
• Vreme zalivanja zona : od 1 do 599 min sa
poveæanjima od 1 minuta
• Naèini zalivanja : Izbor dana u nedelji ili
preskakanje dana u intervalu od 1-14 dana
• Budžet vode od 10-200%
• Indikator slabe baterije
• Funkcija za iskljuèenje posle kiše
• Brisanje programa i brisanje celokupne
memorije
• Vodootporno kuæište omoguæava instaliranje u
šahtovima za el. mag. ventile
• Port za kišni senzor
• Ruèno pokretanje zone ili programa
• 3 konektora za provodnike u pakovanju
Specifikacija
• Koristi jednu bateriju od 9V
• Izlaz za solenoide je 12V
• Upravlja ventilima koji imaju solenoide od 912V
Kod
JRDC-1-R
JRDC-2-R
JRDC-4-R
DCL
Junior DC 1 zona bez solenoida
Junior DC 2 zona bez solenoida
Junior DC 2 zona bez solenoida
Solenoid za Junior DC
Maksimalna razdaljina izmedju kontrolera
i solenoida
2
Presek provodnika (mm )
0.5
1.0
1.5
m
100
200
300
Kontroleri
Tap Timer
Baterijski elektrièni tajmer sa jednom zonom
Karakteristike
• Kontroler sa jednom zonom
• Lako programiranje
• 3/4” i 1” UN navoj u jednim modelu
• 8 nezavisna programa
• Jedno pokretanje za svaki program
• 9 ciklusa zalivanja
• Vreme zalivanja svake zone od 1 minuta do 23
sata i 59 minuta
• Automatska i manualna funkcija
• Pokazivaè slaba baterije
• Direktno prikljuèenje na slavinu
• Taster za brisanje programa
• Poklopac za pokrivanje displeja
• Prikljuèak sadrži filter koji može da se èisti
Karakteristike
• Napajanje :
Jedna alkalna baterija od 9 volti
• Preporuèena radna temperatura :
od 5°C do 38°C
• Tipièan protok pri 2 bara :
15 l/min
• Preporuèeni radni pritisak :
1.4 do 6.9 bar
• Maksimalni radni pritisak :
10 bara
Kod
IT-ETT - Novi programator baterijiski
Kontroleri
Junior Max
Karakteristike
• Modeli sa 2, 4,6 i 8 zona
• “Self-Guided” programiranje za brzo pregledanje
naèina navodnjavanja
• Flip vrata (unutrašnji model) štite veliki LCD
displej
• 3 progrma
• 3 startovanja za A i B program, a ako se za C
program podesi 3 startovanja, ponašaæe se kao
kružni program koji se može koristiti za nicanje
semena ili skidanje temperature
• Programi su od 1 do 240 minuta
• Vrsta zalivanja :
- 365 dnevni kalendar
- 7 dnevni kalendar u intervalu od 14 dana
- zalivanje parnim ili neparnim danima sa
preskakanjem 31. u mesecu
• Moguænost podešavanja po procentima (od 0%
do 200% sa koracima od 10%)
• Manualno startovaje zona ili programa
• Ugradjen port senzora za kišu
• Zamenljivi el. osiguraè
• Programirajuæi glavni ventil za svaki program
• Natpisi na Engleskom,Francuskom, Nemaèkom,
Italijanskom i Španskom jeziku
• Iskljuèivanje zbog kiše može da se programira
do 7 dana
• Zadržavanje programa pomoæu baterije
• Osnovni program ako se prekine napajanje
• Spoljašnji model ima vodootpornu kutiju sa
kljuèem
Elektriène karakteristike
Ulazni napon :
• 220 VAC, 50/60 Hz
• 60W (0.50 amp) maksimum
Izlazni napon :
• 24VAC
- 6 VA (0.25 amp) maksimum po zoni
- 6 VA (0.25 amp) startovanje pumpe/glavni ventil
- 12 VA (0.50 amp) totalno optereæenje
Mehanièke karakteristike
Unutrašnji model:
• Dimenzije : 113 x 138 x 42mm (VxDxŠ)
Spoljašnji model:
• Dimenzije : 194 x 168 x 89mm (VxDxŠ)
Kod
JRMAX-2-220
JRMAX-4-220
JRMAX-6-220
JRMAX-8-220
2 zona spoljni transformator
4 zona spoljni transformator
6 zona spoljni transformator
8 zona spoljni transformator
JRMAX-2-220-EXT 2 zona ugradjen transformator
JRMAX-4-220-EXT 4 zona ugradjen transformator
JRMAX-6-220-EXT 6 zona ugradjen transformator
JRMAX-8-220-EXT 8 zona ugradjen transformator
Kontroleri
Kontroleri
Kwik Dial
Karakteristike
• 4, 6 9 i 12 zona (spoljašnji i unutrašnji model)
• 3 nezavisna programa omoguæavaju razlièite
dane zalivanja, vremena startovanja i razlièite
zadatke po zoni.
• Automatsko,
poluautomatsko i
manualno
pokretanje zona
• Fleksibilna vremena zalivanja:
- zalivanje bilo kojim danom u nedelji
- automatsko preskakanje 31. u mesecu
- moguænost preskakanja odredjenih dana
• ”Program Stacking” spreèava vanredne operacije
programa (spreèava preklapanje programa)
• Programirajuæi “Rain Off” do 7 dana
• Lako programiranje
• Veliki LCD displej prikazuje statut programa
• Moguænost prikljuèenja senzora
• Natpisi na : Engleskom,Nemaèkom,Francuskom,
Italijanskom i Španskom
• Memorija zadržava programe minimalno 24 sata
od nestanka napajanja
• Opcija prepoznavanja kratkog spoja na ventilima
ili u provodnicima i nastavak navodnjavanja
ispravnim zonama
• Test program za sve zone
• Zaštita od visokog napona i otpornost na
grmljavinu i nestabilan izvor napajanja
• Podešavanje u procentima, od 0% do 200% sa
koracima od 10%
• Vodootporno
kuæište
sa
ugradjenim
transformatorom
(spoljašnji model) i
moguænost zakljuèavanja
• Izdržljivo plastièno kuæište (unutrašnji model)
• Moguænost daljinskog upravljanja
Specifikacija
•Zalivanje po zoni : 1-240 minuta sa poveæanjima od
1 minuta
•Broj startovanja : 3 po programu, 9 dnevno
•Transformator -ulaz : 230/240VAC, 50Hz
•Transformator-izlaz : 24VAC, 0.830Amp
•Maksimalno optereæenje zone : 24VAC 0.4Amp
•Maksimalno totalno optereæenje : 24VAC, 0.8Amp
(Ukljuèujuæi i glavni ventil)
Dimenzije
Spoljni
Visina
: 230mm
Širina
: 172mm
Debljina : 100mm
Unutrašnji
Visina
: 223mm
Širina
: 156mm
Debljina : 76mm
Kod
KD4-INT-E
KD6-INT-E
KD9-INT-E
KD12-INT-E
4 zona (spoljni transformator)
6 zona (spoljni transformator)
9 zona (spoljni transformator)
12 zona (spoljni transformator)
KD4-EXT-E
KD6-EXT-E
KD9-EXT-E
KD12-EXT-E
4 zona (ugradjen transformator)
6 zona (ugradjen transformator)
9 zona (ugradjen transformator)
12 zona (ugradjen transformator)
Kontroleri
Kontroleri
New Rain Dial
Karakteristike
• 6, 9 i 12 zona za unutrašnji i spoljašnji model
• 3 nezavisna programa
• Moguænost daljinskog programiranja
• 3 startovanja po programu, ukupno 9 dnevno
• Vreme zalivanja zona : od 1 min do 5,9 sati
• Naèini zalivanja : Sedmodnevno zalivanje,
preskakanje dana i opciono od 1 do 15 dana
• Poluautomatsko i manualno upravljanje
• Veliki LCD displej
• Automatsko prepoznavanje kratkog spoja
• Vodootporna kutija sa zakljuèavanjem
(spoljašnji model)
• Memorija se zadržava uz pomoæ alkalne baterije
od 9 volti
• Sigurnsni program
• Terminal za otvaranje glavnog ventila ili za
pokretanje pumpe
• Može da se programira kada se kontroler
napaja sa baterijom
Karakteristike New Rain Diala
• Programiranje zalivanja parnim ili neparnim
danima
• Moguænost iskljuèivanja dana u opciji zalivanja
parnim ili neparnim danima ili u opciji za
preskakanje dana
• Budžet vode se može posebno podesiti za
svaki program
• Pauza izmedju startovanja zona za punjenje
bunara vodom
• Ukljuèena ili iskljuèena pumpa ili glavni ventil
tokom pauze za punjenje bunara sa vodom
• Kontrola glavnog ventila ili releja za startovanje
pumpe posebno za svaku zonu
• Istovremeno zalivanje samo jednog programa ili
sva tri programa
• Odlaganje zalivanja posle kiše do devet dana
• Dodatna vremena za iskljuèivanje zalivanja izmedju 11:59p.m. / 12:00a.m. , 11:59 a.m. /
12:00p.m. , 5:59a.m. / 6:00a.m. i 5:59p.m. /
6:00p.m.
• Test program za svaku zonu
• Manualno napredovanje sa jedne zone na
drugu
• Brisanje informacija u programima
• Prepoznavanje kratkog spoja na ventilima
• Resetovanje kontrolera
Specifikacija
• Ulazni napon : 220Vac, 50/60 Hz
• Maksimalno optereæenje zone : 24Vac , 0,5
Amp
• Ukupno maksimalno optereæenje : 24Vac,
1 Amp (ukljuèujuæi i glavni ventil / relej za
startovanje pumpe)
Kod
RD600-IN-LT
RD900-IN-LT
RD1200-IN-L
RD600EX-E
RD900EX-E
RD12000EX-E
RD-6MOD
RD-9MOD
RD-12MOD
6 zona spoljni transformator
9 zona spoljni transformator
12 zona spoljni transformator
6 zona ugradjen transformator
9 zona ugradjen transformator
12 zona ugradjen transformator
Modul za Rain Dial 6 zona
Modul za Rain Dial 9 zona
Modul za Rain Dial 12 zona
Kontroleri
Kontroleri
Kwik Start
Daljinski upravljaè
Karakteristike
• Radiotalasni daljinski upravljaè
• Moguænost prikljuèenja na Rain Dial Plus ili
Kwik Dial
• Automatsko i manualno upravljanje Rain Dial
Plus-a ostaje funkcionalan prilikom
daljinskog upravljanja
• Domet daljinskog upravljaèa - pravolinijski :
49-91m
• Radna temperatura : -10°C do 65°C
• Temperatura skladištenja : -30°C do 65°C
Specifikacija
• Izvor napajanja : 9V alkalna baterija
• Napon resivera : 5 VDC pri 10mA (napajanje
pomoæu kontrolera)
Kod
KSR-KIT
Daljinski upravljaè za Rain Dial
Plus
KSR-KIT-K
Daljinski upravljaè za Kwik Dial
Kontroleri
Kontroleri
Mc Plus
Karakteristike
• Spoljašnji modeli sa 4, 6, 8, 12, 18, 24, 30, 36,
42 i 48 zona
• 4 nezavisna programa koja mogu da
funkcionišu istovremeno
• 3 vremena startovanja za 1, 2 i 3 program. Dva
startovanja za 4. program
• 4. program može da funkcioniše kao kružni
program sa razlikom izmedju krugova od 1 min
do 24h
• Vreme zalivanja zona može da se podesi od 1
minuta do 24 èasa, sa poveæanjima od 1 minuta
• Zalivanje zona u kružnom programu može da
se podesi od 1 minuta do 24h ili od 1 sekunde
do 24minuta
• Budžet vode od 1% do 255% sa poveæanjima
od 1%
• Vreme izmedju dve zone može da se podesi od
1 sekunde do 4 minuta
• Program za testiranje ventila. Otvara sve ventile
za vreme od 1 do 9 minuta, bez uticaja na
programirana vremena zalivanja
• Stalna memorija
• Dva senzora mogu da se prikljuèe : za
pokretanje i zaustavljanje
• Kalendar za zalivanje od 16 dana
• Automatsko, poluautomatsko i manualno
zalivanje
• Odlaganje zalivanja usled kiše od 1 do 7 dana
• Displej prikazuje aktivnu zonu
• Aktiviranje glavnog ventila ili releja za
startovanje pumpe
• Vodootporna, metalna kutija na zakljuèavanje
• Ugradjen transformator
• Alkalna baterija od 9V napaja sat kontrolera do
30 dana usled nestanka napajanja
• Automatski osiguraè prepoznaje kratak spoj na
ventilu i automatski preskaèe neispravnu zonu
• Nekoliko Mc Plus kontrolera mogu da se povežu
i da funkcionišu zajedno
Elektriène karakteristike
• Ulazni napon : 220Vac 50Hz
• Maksimalno optereæenje jedne zone : 24Vac pri
1.24Amp
• Maksimalno optereæenje kontrolera (ukljuèujuæi i
glavni ventil ili relej za startovanje pumpe) :
24Vac pri 1,8 Amp
Kod
MC-4-PLUS-B-E
4 ZONE (UGRADJEN TRANSFORMATOR)
MC-6-PLUS-B-E
6 ZONE (UGRADJEN TRANSFORMATOR)
MC-8-PLUS-B-E
8 ZONE (UGRADJEN TRANSFORMATOR)
MC-12-PLUS-B-E
12 ZONE (UGRADJEN TRANSFORMATOR)
MC-24-PLUS-B-E
24 ZONE (UGRADJEN TRANSFORMATOR)
MC-30-PLUS-B-E
30 ZONE (UGRADJEN TRANSFORMATOR)
MC-36-PLUS-B-E
36 ZONE (UGRADJEN TRANSFORMATOR)
MC-42-PLUS-B-E
42 ZONE (UGRADJEN TRANSFORMATOR)
MC-48-PLUS-B-E
48 ZONE (UGRADJEN TRANSFORMATOR)
Kontrolerii
Kontroleri
Total Control
Karakteristike
• 6,9,12,15 i 24 zone
• 4 nezavisna programa koji se mogu pokrenuti
u isto vreme
• 4 pokretanja po programu, ukupno 16
pokretanja dnevno
• Trajna memorija memoriše programe do 8
godina
• Programi se zadržavaju pomoæu baterije usled
nestanka napajanja
• Vreme zalivanja moguæe je podesiti od 1 do
600 minuta
• Zalivanje po 365 dana, 7 dana i 1-30 dana u
intervalima
• Automatsko, poluautomatsko ili manualno
zalivanje
• Iskljuèenje posle kiše do 7 dana
• Programirajuæi glavni ventil ili relej za
startovanje pumpe
• Automat zaustavlja-pokreæe, ukoliko se
pokreæe više od 4 zona odjednom
• Veliki displej sa teènim kristalom
• Centralni selektor
• Ugradjen transformator
• Jednostavno brisanje programa
• Broj zona se može jednostavno poveæati
promenom modula u istoj kutiji
• Moguænost poveæavanja po procentima od 0%
do 200% sa koracima od 10%
TOTAL KONTROL 12 ZONA
Kod
TC-6EX-B-50-E 6 zona (ugradjen transformator)
TC-9EX-B-50-E 9 zona (ugradjen transformator)
TC-12EX-B-50-E 12 zona (ugradjen transformator)
TC-15EX-B-50-E 15 zona (ugradjen transformator)
TC-18EX-B-50-E 18 zona (ugradjen transformator)
TC-24EX-B-50-E 24 zona (ugradjen transformator)
TC-6MOD-B modul Total Kontrola, 6 zona
TC-9MOD-B modul Total Kontrola, 9 zona
Tehnièke karakteristike
TC-12MOD-B modul Total Kontrola, 12 zona
• Ulaz : 220 VAC, 50Hz
TC-15MOD-B modul Total Kontrola, 15 zona
• Maksimalni izlaz po zoni : 24VAC, 0.5Amp
TC-18MOD-B modul Total Kontrola, 18 zona
• Maksimalni totalni izlaz (ukljuèujuæi glavni
ventil) : 24VAC, 1.25Amp
TC-24MOD-B modul Total Kontrola, 24 zona
Kontroleri
Kontroleri
Satelit
Primena
Fleksibilnost i kompletnost ovog uredjaja vam
omoguæuje upotrebu
Satelit kontrolera: od
navodnjavanja plastenika (gde su potrebna èesta
i kratka
navodnjavanja
pored upravljanja
senzorima) do navodnjavanja na otvorenom (sa
dugim navodnjavanjima i potrebom da se provere
razlièiti senzori bez elektriènog napajanja).
Karakteristike
• 16 ili 8 zona plus 8 zona za ispiranje do 96
zona sa modulima za proširenje od 8 zona.
• Trajna memorija
• 30 nezavisna programa sa moguænošæu da
izaberete za svaki program sledeæe
- da li da aktivirate ili ne
- da li æe program biti u minutima i sekundama
ili satima i minutima
- vreme odlaganja izmedju dve zone
- pokretanje parnim ili neparnim danima ili
pomoæu senzora
- kružni program
- da li jedan glavni ventil i jedan relej za
startovanje pumpe radi za vreme odlaganja
izmedju startovanja dve zone
- da li je podešeno u elektriènom
elektromehanièkom modu
- da li senzor treba da bude aktivan ili ne
• 10 startovanja po programu
• Moguænost stvarnja numerièkog kružnog
programa (do 99 ponavljanja za isti program)
ili vremenskog (izmedju dva programa)
• 14 dnevni kalendar
• Radi sa 24V naiz. str. i jednosmernom strujom
od 12V i 24V ili solenoidima od 12 i 24V
(grupisani po 8)
• Kontroliše jedan glavni ventil/relej za
startovanje pumpe po programu
• Budžet vode od 5% do 250%
• Manualno pokretanje programa ili zone
• Odlaganje navodnjavanja posle kiše do 13
dana
• Moguænost prikljuèenja sedam senzora
(luksmetar, senzor za vetar, kišni senzor,
senzor za vlagu, senzor za protok i
termometar) i podešavanje odlaganja
startovanja
• Radi sa jednosmernom i sa naizmeniènom
strujom
• Parametri ispiranja filtera:
- vreme ispiranja u minutima i sekundama
- odlaganje izmedju zona u min. i sekundama
- interval izmedju dva kompletna ispiranja u
min. ili satima (moguæe je upravljati ovim
parametrom pomoæu diferencijonalnog
manometra)
- može da broji i saèuva ispiranja u poslednja
24 sata
• Lako programiranje
• Veliki displej
• IP65 kutija
• Port RS232/422 za PC modem
• Port IE485 za prikljuèke
Specifikacija
•Ulaz : 230V 50/60Hz
• Izvor napajanja : Primarno 230V sekundarno
10/20/24V - 2A
• Nivo zaštitne kutije : IP65
• Maksimalni izlaz kontrolera : (jednosmerna struja) 2A
• Maksimalni broj otvorenih el. mag. ventila u isto
vreme : 8
• Prva grupa od 8 ventila je za ispiranje filtera, može
da se podesi na 24VAC, 24VDC i 12VDC
• Prvi relej izlaz 8A : relej za startovanje pumpe
• Prvi relej izlaz 8A : za alarm
• Prvi grupni izlaz senzor, kišni senzor, fliksmetar,
svetlost, vetar
• Prvi IE485 port : povezivanje senzora za vlažnost, kišu,
temperaturu, svetlost i vetar
• Prvi RS232/422 port (modem personalnog ra- Drugi
port : za dva komunikaciona modula
Ventili
Euro ventili
Euro - R
Euro - M
• Ventil sa ravnim protokom
• 3/4”, 1”, 5/4” SP navoj
Moguænost kontrole protoka na svim modelima
• Telo ventila je od veštaèkog materijala i sadrži
30% staklenih vlakna
• Zamenljivi solenoid
• Sporo zatvaranje ventila
• Membrana ventila se pravi od gumiranog
materijala koji je otporan na razne temperature
• Radni pritisak : 0,5 - 12 bar
• Solenoid : 24VAC, 50Hz
- Struja otvaranja : 0,34Amp
- Struja držanja : 0,20Amp
• Ravan protok
• Sa unutrašnjim i spoljašnjim navojem: 3/4” i 1”
• Opciona kontrola protoka
• Telo ventila je od veštaèkog materijala i sadrži
30% staklenih vlakna
• Zamenljivi solenoid
• Jednostavno otvaranje radi lakšeg održavanja
• Sporo zatvaranje ventila
• Membrana je izradjena od duplog sloja
gumiranog materijala i otporna je na toplotu
• Radni pritisak : 0,7 - 12 bar
• Solenoid : 24VAC, 50Hz
- Struja otvaranja : 0,34Amp
- Struja držanja : 0,20Amp
Kod
Tabela pada pritiska (bar)
IT-VHE020133-1 3/4” SP navoj, bez kontrole protoka
m /h
3
1.2
2.4
3.6
4.8
6.0
7.2
8.4
9.6
IT-VHE020103-1 3/4” SP navoj, sa kontrolom protoka
l/min
20
40
60
80
100
120
140
160
IT-VHE025133-1
1” SP navoj, bez kontrole protoka
IT-VHE025103-1
1” SP navoj, sa kontrolom protoka
3/4”
0.44 0.39 0.25 0.35 0.57 0.85 1.20 1.40
1”
0.37 0.43 0.34 0.30 0.40 0.54 0.72 0.95
IT-VHE032133-1 5/4” SP navoj, bez kontrole protoka
Kod
IT-VHE032103-1 5/4” SP navoj, sa kontrolom protoka
Tabela pada pritiska (bar)
m3/h
1.2
2.4
3.6
4.8
6.0
7.2
8.4
9.6
l/min
20
40
60
80
100
120
140
160
3/4”
0.25 0.19 0.17 0.29 0.44 0.63 0.86 1.12
1”
0.28 0.33 0.30 0.27 0.36 0.50 0.68 0.89
1 1/4” 0.28 0.32 0.27 0.23 0.35 0.50 0.67 0.88
IT-V241RMTQ
3/4” UN bez kontrole protoka
IT-V241RMTQF
3/4” UN sa kontrolom protoka
IT-V241RMT
1”
UN bez kontrole protoka
IT-V241RMTF
1”
UN sa kontrolom protoka
IT-V244RMTQ
3/4” SP bez kontrole protoka
IT-V244RMTQF
3/4” SP sa kontrolom protoka
IT_V244RMT
1”
SP bez kontrole protoka
Ventili
S Serija
Karakteristike
• Ravan protok
• Unutrašnji navoj : 6/4” i 2”
• Kontrola protoka
• Prihvata OmniReg regulator pritiska
• Membrana je od duplog sloja gumiranog
materijala
• Radni pritisak : 0,7 - 10 bar
• Solenoid : 24VAC 50Hz
- Struja otvaranja : 0,34 Amp
- Struja držanja : 0,20 Amp
Specijalne karakteristike
• Brzo i sporo zatvaranje
• Unutrašnji filter se lako menja
Kod
IT-VIS040
S-Serija 6/4” UN navoj
IT-VIS050
S-Serija 2” UN navoj
Ventili
2400
2500
Karakteristike
Karakteristike
• Ovalna konfiguracija
• UN i SP navoj 1”
• Opcionalna kontrola protoka
• Izdržljivo, antikorozivno i UV stabilno telo
• Poklopac je od polipropelina ojaèan staklenim
vlaknima (30%)
• Solenoid se prièvršæuje na telo
• Jednostavno održavanje
• Sporo zatvaranje ventila protiv vodenih udara
• Membrana je od duplog sloja gumiranog
materijala koja obezbedjuje zatvaranje bez
curenja
• Radni pritisak : 0,7 - 10 bar
• Solenoid : 24VAC 50Hz
- Struja otvaranja : 0,34 Amp
- Struja držanja : 0,20 Amp
• Ovalna konfiguracija
• UN navoj od 1”
• Opcionalna kontrola protoka
• Izdržljivo, antikorozivno i UV stabilna
konstrukcija
• Solenoid se prièvršæuje na telo
• Sporo zatvaranje ventila protiv vodenih udara
• Membrana je od duplog sloja gumiranog
materijala koja obezbedjuje zatvaranje bez
curenja
• Radni pritisak : 0,7 - 10 bar
• Solenoid : 24VAC 50Hz
- Struja otvaranja : 0,34 Amp
- Struja držanja : 0,20 Amp
Tabela pada pritiska (bar)
m3/h
2.4
3.6
4.8
6.0
7.2
8.4
l/min
40
60
80
100
120
140
1”
0.16
0.14
0.23
0.37
0.52
0.71
2500MT
Tabela pada pritiska (bar)
m /h
3
2.4
3.6
4.8
6.0
7.2
l/min
40
60
80
100
120
1”
0.28
0.21
0.23
0.34
0.45
Kod
2400MT
2400 Serija 1” UN navoj bez kontrole protoka
2400MTF
2400 Serija 1” UN navoj sa kontrolom protoka
2400MT-M
2400 Serija 1” SP navoj bez kontrole protoka
2400MTF-M
2400 Serija 1” SP navoj sa kontrolom protoka
Kod
2500MT
2500 Serija UN navoj bez kontrole protoka
2500MTF
2500 Serija UN navoj sa kontrolom protoka
Ventili
100 Century Plus
Karakteristike
• Pravolinijski ili protok pod uglom od 90°
• Prihvata Irritrol OmniReg regulator pritiska
• UN navoj od : 1”, 6/4”, 2”, 3”
• Kontrola protoka
• Kontrola protoka je bakarna kod modela 2” i 3”
• Telo ventila je od veštaèkog materijala i sadrži
30% staklenih vlakana
• Solenoid je prièvršæen na telo
• Sporo zatvaranje protiv vodenih udara
• Membrana je od duplog sloja gumiranog
materijala ojaèano Nylonom
• Gumeni prsten koji se nalazi na zatvaraèu,
hermetièki zatvara ulaz koji se ne koristi
• Otvor za èišæenje
• Radni pritisak : 0,7 do 13,8 bar
• Solenoid : 24VAC, 50Hz
- Struja otvaranja : 0,34 Amp
- Struja držanja : 0,20 Amp
100P1-BSP
Kod
100P1-BSP
Model 1” UN navoj sa kontrolom protoka
100P1,5 - BSP Model 6/4” UN navoj sa kontrolom protoka
100P2-BSP
Model 2” UN navoj sa kontrolom protoka
100P3-BSP
Mode 3”UN navoj sa kontrolom protoka
Pad pritiska (bar)
m3/h
1.2
2.4
3.6
4.8
6.0
7.2
l/min
20
40
60
80
100
120 140 160
8.4
9.6
10.8 12.0 15.0 18.0 21.0 24.0 27.0 30.0 33.0 36.0 39.0 42.0 45.0 48.0 51.0 54.0 57.0 60.0 63.0 66.0
180 200
250 300
350
400 450
500 550 600
650 700 750 800
850 900 950 1000 1050 1110
1” Ravan
0.32 0.28 0.24 0.22 0.25 0.32 0.43 0.55 0.69 0.83
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1” Ugaoni
0.32 0.28 0.24 0.21 0.19 0.22 0.30 0.39 0.49 0.61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6/4” Ravan
-
-
-
-
-
0.12 0.14 0.18 0.22 0.28 0.43 0.62 0.85 1.11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6/4” Ugaoni
-
-
-
-
-
0.09 0.10 0.12 0.17 0.22 0.34 0.48 0.65 0.84
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2” Ravan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.14 0.20 0.25 0.35 0.40 0.48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2” Ugaoni
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.08 0.12 0.15 0.19 0.24 0.29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3” Ravan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.18 0.20 0.23 0.28 0.32 0.36 0.41 0.47 0.52 0.58 0.65
3” Ugaoni
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.14 0.16 0.19 0.22 0.26 0.30 0.34 0.38 0.43 0.49 0.54
104
Kod
ITVHH02500
104 Serija 1” sa hidrauliènom kontrolom
ITVHH04000
104 Serija 6/4” sa hidrauliènom kontrolom
ITVHH05000
104 Serija 2” sa hidrauliènom kontrolom
IZVHH08000
104 Serija 3” sa hidrauliènom kontrolom
Karakteristike
Ventil sa hidrauliènom kontrolom
• Normalno otvoren. Spoljašnji pritisak
održava zatvoreno stanje
• Može da se poveže sa elektriènim ventilom
da bi se izbeglo korišæenje velikih ventila i da
bi se uštedelo na provodnicima
• Prihvata cev za kontrolisanje sa 4mm
unutrašnjim presekom
• UN navoj : 1” , 6/4”, 2”, 3”
Ventili
700 Ultraflow
Karakteristike
• Ravan protok
• Prihvata Irritrol OmniReg regulator pritiska
UN navoj od : 3/4”, 1”, 6/4”, 2”
• Minimalan pad pritiska zbog unikatnog protoka
• Èelièni unutrašnji filter
• Telo ventila je od veštaèkog materijala i sadrži
30% staklenih vlakana
• Solenoid je prièvršæen na telo
• Sporo zatvaranje protiv vodenih udara
• Membrana je od duplog sloja gumiranog
materijala ojaèano Nylonom
• Radni pritisak : 0,7 do 10 bar
• Solenoid : 24VAC, 50Hz
- Struja otvaranja : 0,34 Amp
- Struja držanja : 0,20 Amp
Pad pritiska (bar)
m3/h
1.2
2.4
3.6
4.8
6.0
7.2
l/min
20
40
60
80
100
120 140 160
3/4”
1”
0.06 0.09 0.15 0.25 0.37 0.51
8.4
-
9.6
10.8 12.0 15.0 18.0 21.0 24.0 27.0 30.0 33.0 36.0 39.0 42.0
180 200
-
-
0.12 0.13 0.16 0.17 0.19 0.24 0.32 0.43 0.54
6/4”
-
-
2”
-
-
250 300
350
400 450
500 550 600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.02 0.03 0.04 0.05 0.07 0.08 0.10 0.11 0.18 0.26 0.36 0.47 0.59 0.73
-
-
650 700
0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.07 0.10 0.14 0.16 0.23 0.27 0.32 0.38 0.44 0.51 0.60
Kod
700B-75-50H
700 Ultraflow 3/4" bez kontrole protoka
700-1,0-BSP
700 Ultraflow 1" sa kontrolom protoka
700-1,5-BSP
700 Ultraflow 6/4" sa kontrolom protoka
700-2,0-BSP
700 Ultraflow 2" sa kontrolom protoka
Ventili
OmniReg
Karakteristike
- Regulator pritiska
- Odgovara Irritrol ventilima : Century Plus, Serija
700 (Ultra Flow),Euro F PR 1”,Euro F 6/4” 200-B
i S-serija
- Centralni selektor pokazuje izlazni pritisak i u psi
i u barima
- Laka instalacija u otvor za solenoid koristeæi dva
šrafa.Solenoid se postavlja u otvor sa strane koji
se nalazi u OmniReg-u.
- Vertikalan položaj zahteva mali prostor i èini
podešavanja izuzetno lakim.
- Željeni pritisak može da se podesi kada je
sistem u radu ili kada je iskljuèen.
- Taènost : 0,2 bar
- Eliminiše potrebu spajanja dva ventila
- Potreban je protok samo od 3,8 l/min da bi
sistem funkcionisao
- Konstantno smanjuje pritisak
OMR-100
Tehnièki podaci
- Telo je od veštaèkog materijala ojaèano
staklenim vlaknima, metalne komponente su od
èelika i bakra
- Izlazni pritisak može da se reguliše od 0,35 do
2,1 bara (model OMR-30) i od 0,35 do 6,9 bara
(model OMR-100)
- Ulazni pritisak max : 13,8 bar
- Ulazni pritisak mora da bude veæi od željenog
izlaznog pritiska za najmanje 0,7 bara
- Da bi se smanjio efekat vodenih udara, brzina
protoka ne sme da nadmaši 2,3 m/sec
- Protok od 3,8 do 1136 l/min
- Dostupna oprema za precizno regulisanje
manjeg pritiska
Kod
OMR-30
OmniReg regulator pritiska (do 2,1 bar)
OMR-100
OmniReg regulator pritiska (do 6,9 bar)
OMR-DS
Osetljiva oprema za male pritiske
OMR-100
Rasprskivaèi - Statièni
I-PRO
Primena
Irritrolove prskalice I-pro serije su opremljene
dihtungom koji su namazani posebnim
lubrikantom. Zahvaljujuæi ovom rešenju,
eliminisani su gotovo svi problemi pri izdizanju
prskalice. Dodajte još unikatan dizajn prskalice koji
spreèava prodiranje prljavštine u telo i dobiæete
prskalicu sa izuzetnim performansama. Èvrsto i
pouzdano telo dizajnirano za još lakše i brže
instaliranje. Dostupan je sa èetri visine izdizanja i
sa ulazom sa strane, regulatorom pritiska i
nepovratnim ventilom. I-PRO odgovara skoro svim
uslovima navodnjavanja.
Specifikacija
- Ulaz : 1/2” unutrašnji navoj
- Preènik glave : 5.6cm
- Radni pritisak : 1,5 - 3,5bar (max. 5bar)
- CV 1,7 - 3,5bar
- PR 2 - 4,8bar
- Preènik tela : 4cm
- Visina tela :
- I-PRO300 : 12,5cm
- I-PRO400 : 14,6cm
- I-PRO600 : 23,5cm
- I-PRO1200 : 40,5cm
- Ulaz sa strane :
- 11cm (od vrha prskalice)
Dodatni lubrikant spreèava zaglavljivanje prskalice
Unikatan dizajn dihtunga spreèava ulaz prljavština
Spoj glave i tela koji spreèava curenje
Nepropustljivi spoj izmedju tela i izdignutog dela
se aktivira pritiskom i sprèava curenje
Rasprskivaèi - Statièni
Dizne za I-PRO
I-PRO Dizne
Irritrolove nove I-PRO dizne koje stvaraju
odgovarajuæu kolièinu padavine su stvorene da bi
pojednostavili proces dizajniranja dok vam
pružaju preciznost koji oèekujete. I-PRO dizne
obezbedjuju jednaku distribuciju vode sa setom
unapred podešenih dizni koji omoguæavaju
precizno podešavanje radijusa, protoka i kolièinu
padavine. Prekomerno navodnjavanje je
dramatièno smanjeno. I-PRO dizne u odnosu na
konkurenciju imaju manji protok i obezbedjuju
manju kolièinu padavine što èini navodnjavanje
još efikasnijim. Kodirani bojom za lako
prepoznavanje radijusa dizne. Dostupni su sa 5
razlièitim dometom i 6 vrsta unapred podešenim
uglom. I-PRO dizne imaju unutrašnji navoj i mogu
da se koriste sa bilo kojom prskalicom iz Irritrolove
ponude, a i sa drugim prskalicama koji imaju
spoljni navoj. Irritrolove nove dizne su prave dizne
sa kojima možete da odradite svaki posao.
5’
10’
8’
15’
12’
Osnovne karakteristike i prednosti
- Odgovarajuæa kolièina padavine
Obezbedjuje jednaku kolièinu vode sa svim
uglovima
- Mali protok
Moguæe je instalirati više prskalica u jednu
zonu
- Kodirani bojom
Za lako prepoznavanje ugla
- Dizne su sa unutrašnjim navojem
Odgovaraju svim prskalicama koji imaju
spoljašnji navoj
- Prskalice su dizajnirane da ne klize pri
podešavanju
Rezervni deo I-PRO prskalice
(samo za model od 10 cm)
Specifikacija
- Protok vode : 0,19 do 17,33 l/min
- Preporuèeni opseg pritiska : 1,5 do 3,5 bar
- Maksimalni radni pritisak : 5 bar
Zašto platiti za telo prskalice
ako æete ga ionako baciti?
I-PRO nudi rezervni deo
prskalice od 10 cm koji je
sve osim tela. Idealan je za
održavanje i odgovara Rain Birdovom
modelu 1804. Sa ovakvim rešenjem I-PRO
Serija æe vam sigurno uštedeti vreme i
novac.
Rasprskivaèi - Statièni
Ugao
I- Pro tabela
Ugao
Kod
Pritisak
(bar)
Kod
Pritisak
(bar)
IPN-5-T
IPN-5-H
IPN-5-F
Protok
(l/min)
Radius
(m)
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
0.21
0.38
0.50
0.55
0.63
0.29
0.49
0.66
0.71
0.82
0.40
0.76
0.92
1.00
1.08
1.09
1.55
1.84
2.00
2.16
1.2
1.5
1.8
1.7
1.8
1.2
1.5
1.8
1.7
1.8
1.2
1.5
1.8
1.7
1.8
1.2
1.5
1.8
1.7
1.8
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
0.70
0.98
1.07
1.16
1.19
0.99
1.29
1.54
1.68
1.72
1.46
1.97
2.28
2.48
2.56
2.91
3.94
4.57
4.97
5.12
2.1
2.4
2.7
2.6
2.7
2.1
2.4
2.7
2.6
2.7
2.1
2.4
2.7
2.6
2.7
2.1
2.4
2.7
2.6
2.7
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
1.14
1.51
1.89
2.06
2.27
1.62
2.01
2.51
2.73
2.89
2.35
3.07
3.67
3.99
4.28
4.62
6.21
6.71
7.30
7.71
2.7
3.0
3.4
3.5
3.7
2.7
3.0
3.4
3.5
3.7
2.7
3.0
3.4
3.5
3.7
2.7
3.0
3.4
3.5
3.7
8”
IPN-8-Q
IPN-8-T
IPN-8-H
IPN-8-F
IPN-12Q
IPN-10-T
IPN-10-H
IPN-10-F
IPN-12T
IPN-12H
IPN-12TT
IPN-12TQ
IPN-12F
10”
IPN-10-Q
Radius
(m)
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
1.73
2.16
2.59
2.82
2.72
2.25
2.84
3.43
3.73
3.82
3.79
4.35
5.19
5.65
6.19
4.53
5.87
6.60
7.17
7.28
4.41
6.51
6.93
7.54
7.56
6.58
8.63
9.26
10.07
10.60
3.4
3.7
4.0
4.0
4.0
3.4
3.7
4.0
4.0
4.0
3.4
3.7
4.0
4.0
4.0
3.4
3.7
4.0
4.0
4.0
3.4
3.7
4.0
4.0
4.0
3.4
3.7
4.0
4.0
4.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
2.76
3.44
4.21
4.58
4.98
3.89
4.50
5.32
5.79
5.94
5.72
6.89
8.43
9.17
8.94
7.38
9.12
11.00
12.00
11.80
8.44
10.40
12.10
13.11
13.70
11.20
14.10
16.50
17.92
18.00
4.3
4.6
4.9
4.9
4.9
4.3
4.6
4.9
4.9
4.9
4.3
4.6
4.9
4.9
4.9
4.3
4.6
4.9
4.9
4.9
4.3
4.6
4.9
4.9
4.9
4.3
4.6
4.9
4.9
4.9
12”
5”
IPN-5-Q
Protok
(l/min)
15”
IPN-15Q
IPN-15T
IPN-15H
IPN-15TT
IPN-15Q
IPN-15F
Rasprskivaèi - Statièni
HS i SL Dizne
Standardne dizne
Karakteristike
- Izborom dizne sa odgovarajuæom kolièinom
padavine postiže se još ravnomernije zalivanje
- Canopy dizne pružaju jednako i najefikasnije
zalivanje i najmanje “rasipanje” vode
- Velike jednake kapi spreèavaju efekat magle,
obezbedjujuæi odlièno pokrivanje u vetrovitim
uslovima
- Boèni otvori su odlièan naèin zaštite dizni od
neèistoæa i loma iznad zemlje
- Jednakim izdatkom vode obezbedjuje se
idealno pokrivanje travnjaka i zasejanih površina
- Dizne su kodirane bojom tako da omoguæavaju
brzo prepoznavanje radiusa
- Šraf za podešavanje radiusa dozvoljava
smanjenje radiusa do 25%
- Mrežasti filter ispod dizne (prièvršæen diznom)
Tehnièke karakteristike
- Preporuèen radni pritisak : 1,5 - 3,0 bar
- Kolièina padavine : 35 - 55 mm/h
- Pokrivanje : 1,8 - 4,5 m.
Kod
NSNXX
Dizna za HS i SL
Specijalne dizne (SS, CS, ES)
Karakteristike
- SS - strani, CS - Centralni, ES - krajnji
- Odgovara svim HS velièinama
- Najbolje za uske i dugaèke travnjake
- Kolièina padavine jednaka je sa HS standarnim
diznama
- Optimalni radni pritisak : 2 bar
- Filter se dobija sa diznom
- Šraf za podešavanje dozvoljava redukciju mlaza
za 25%
Kod
Dizna 9”
Dizna 15”
bar
ŠxD (m)
l/min
bar
SS
1.4
2.0
2.7
0.9x4.9
1.2x5.5
1.5x6.1
3.2
3.4
3.7
1.4
2.0
2.7
ŠxD (m) l/min
0.9x8.5 4.2
1.2x9.1 4.6
1.5x9.8 5.1
CS
1.4
2.0
2.7
0.9x4.9
1.2x5.5
1.5x6.1
3.2
3.4
3.7
1.4
2.0
2.7
0.9x8.5
1.2x9.1
1.5x9.8
4.2
4.6
5.1
ES
1.4
2.0
2.7
0.9x2.4
1.2x2.7
1.5x3.0
1.6
1.7
1.8
1.4
2.0
2.7
0.9x4.3
1.2x4.6
1.5x5.2
2.0
2.3
2.6
W - Širina,
L - Dužina
Kod
NSNXXSS
NSNXXCS
NSNXXES
Strani - za dizne serije 9 i 15
Centralni - za dizne serije 9 i 15
Krajnji - za dizne serije 9 i 15
Rasprskivaèi - Statièni
Pro-Van Dizne
Podešavajuæe dizne za HS i SL
Ove dizne pružaju moguænost podešavanja ugla za sve
potrebe. Takodje smanjuje gubitke vode. Pored toga
odgovaraju svim HS i SL prskalicama nudeæi odliènu
kombinaciju dizne i tela.
Karakteristike
- Podešavanje ugla zalivanja od 0 do 360 stepeni
- Podešavanje ugla zalivanja se vrši okretanjem
gornjeg dela dizne ruèno
- Dizna se isporuèje sastavljen u položaju od 0
stepeni da bi korisnik mogao da upotrebi pokazivaèe
na vrhu dizne (strelica na vrhu dizne æe
pokazivati naèin zalivanja)
- Kodirani bojom za laku identifikaciju
- Filter se dobija sa diznom
- Šraf za podešavanje radiusa od nerdjajuæeg
èelika omoguæuje promenu radiusa od 25%
PRO-VAN
8
PRO-VAN
10
PRO-VAN PRO-VAN
15
12
PRO-VAN
17
Kod
PRO-VANXX Podešavajuæe dizne od 0 do 360 stepeni
Tabela karakteristika podešavajuæih dizni za HS i SL rasprskivaèe
Ugao
Pritisak
(bar)
Model 8
Radius 2.4m
Radijus
Protok
(m)
(l/min)
Model 10
Radius 3m
Protok
Radijus
(l/min)
(m)
Model 12
Radius 3.7m
Protok
Radijus
(l/min)
(m)
Model 15
Radius 4.6m
Radijus
Protok
(m)
(l/min)
Model 17
Radius 5.1m
Radijus
Protok
(m)
(l/min)
1
1.5
2
6.8
8.0
9.6
2.1
2.4
2.4
7.2
9.6
10.8
2.7
3.0
3.0
9.2
10.8
12.0
3.0
3.4
3.7
10.0
12.0
14.0
4.1
4.3
4.6
12.0
14.0
16.0
4.3
4.8
5.1
180°
1
1.5
2
3.4
4.0
4.8
2.1
2.4
2.4
3.6
4.8
5.4
2.7
3.0
3.0
4.6
5.4
6.0
3.0
3.4
3.7
5.0
6.0
7.0
4.1
4.3
4.6
6.0
7.0
8.0
4.3
4.8
5.1
90°
1
1.5
2
1.7
2.0
2.4
2.1
2.4
2.4
1.8
2.4
2.7
2.7
3.0
3.0
2.3
2.7
3.0
3.0
3.4
3.7
2.5
3.0
3.5
4.1
4.3
4.6
3.0
3.5
4.0
4.3
4.8
5.1
360°
Podaci predstavljaju merenja u uslovima bez vetra
Radijus može da se smanji sa šrafom za smanjenje radijusa za 25%
Rasprskivaèi - Statièni
Rotirajuæe dizne
Nova Irritrol Rotirajuæa Dizna vam omoguæava da
zalivate zelene površine sa smanjenom potrošnjom
vode zahvaljujuæi inovativnom unutrašnjem
rešenjem rotiranja.
Karakteristike
- Sistem sa zubèanicima
- Promena pritiska ne utièe na brzinu rotacije
- Kolièina padavine od 14 mm/h
- Ujednaèeno zalivanje
- Lako podešavanje ugla zalivanja
- Filter je prikaèen za diznu radi lakšeg i bržeg
instaliranja
- Radius može da se smanji za 25%
- Ujednaèeno zalivanje i prilikom smanjenog
radiusa
- Visina mlaza od 20° je odlièan za vetrovite
uslove
- Razlièita boja dizne sa punokružnim zalivanjem i
dizne sa podešavajuæem uglom zalivanje
IPN -R360
IPN -RADJ
Tehnièki podaci
- Opseg radnog pritiska : 1,7 - 5.2 bar
- Radius : 4.3 m - 8.0 m
- Potrošnja vode : 0.68 - 15.82 l/min
Kod
IPN-R360
IPN-RADJ
Punokružno zalivanje 360°
Podešavajuæe zalivanje od
45° do 270°
Rasprskivaèi - Statièni
Karakteristike Irritrol rotirajuæih dizni
Pritisak ( bar)
1.7
2.4
3.1
3.8
4.5
5.2
Ugao
Potrošnja
( l/min )
Radius
(m)
45°
90°
120°
180°
240°
270°
360°
45°
90°
120°
180°
240°
270°
360°
45°
90°
120°
180°
240°
270°
360°
45°
90°
120°
180°
240°
270°
360°
45°
90°
120°
180°
240°
270°
360°
45°
90°
120°
180°
240°
270°
360°
0.68
1.70
1.93
2.88
4.24
4.09
6.85
0.95
2.04
2.88
3.94
5.49
5.19
8.90
1.55
2.54
3.48
4.96
6.36
6.93
11.96
1.74
2.84
3.79
5.53
7.15
8.06
13.55
1.21
3.14
4.20
6.25
7.87
8.93
14.61
1.32
3.37
4.47
6.70
8.52
9.88
15.82
4.3
4.9
4.9
4.6
4.6
4.3
4.6
4.9
5.8
6.1
5.8
5.8
5.5
5.8
5.8
6.7
7
6.7
6.4
6.4
6.7
6.1
7
7.3
7
6.7
6.7
7
6.1
7.6
7.6
7.6
7
7.3
7.3
6.7
7.9
7.6
7.9
7.3
7.6
7.6
Kolièina padavine
( mm/h )
17.65
16.99
14.47
16.33
18.03
17.20
19.42
18.99
14.55
13.93
14.05
14.69
13.73
15.87
22.12
13.58
12.78
13.26
13.97
13.54
15.99
22.45
13.91
12.80
13.54
14.34
14.36
16.59
15.61
13.05
13.09
12.98
14.46
13.41
16.45
14.11
12.96
13.93
12.88
14.39
13.68
16.43
20.38
19.62
16.71
18.86
20.82
20.43
22.43
21.93
16.81
16.09
16.23
16.96
15.85
18.33
25.54
15.68
14.76
15.51
16.14
15.63
18.46
25.92
16.06
14.78
15.64
16.55
16.59
19.16
18.02
15.07
15.11
14.99
16.69
15.48
18.99
16.30
14.96
16.09
14.88
16.62
15.80
18.98
Rasprskivaèi - Rotirajuæi
MP Rotori
Poseduje unikatnu karakteristiku prskanja sa više
mlaza istovremeno. Zahvaljujuæi ovoj osobini, MP
Rotator je revulucionaran proizvod, razlièit od svih
drugih proizvoda u oblasti zalivanja zelenih
površina. MP Rotator je veoma pouzdan jer se
sastoji samo od jednog pokretnog dela. Odgovara
svim konvencionalnim pop-up telima i adapterima
za žbunaste biljke, pretvarajuæi ih u rasprskivaèe
visokih performansi i ujednaèenog zalivanja bez
obzira na podešavanje ugla ili radiusa prskanja. MP
Rotator je idealan za nove sisteme zbog svoje
fleksibilnosti (radius od 2,5m do 9,1m). Takodje je
perfektan za obnovu starih sistema jer može da se
reši problem niskog pritiska i nejednakog zalivanja.
Da bi uštedeli vodu, rešili probleme i jednostavno
bolje zalivali zelene površine promenite stare dizne
za MP Rotatore.
Podešavanje radiusa
Prsten za podešavanje ugla
Indikator leve ivice mlaza
Ulazni filter
Prednosti u odnosu na rotor prskalice:
• Kolièina padavine je bolja u blizini prskalice
• Jednako zalivanje sa smanjenim radijusom
• Kolièina padavine je uvek ujednaèena
MP Rotator
Karakteristike :
• Mali protok prskalice spreèava stvaranje blata
• Više mlaza za jednako zalivanje
• Mala kolièina padavine spreèava slivanje vode
sa terena
• Domet zalivanja od 2,5m do 9,1m povezuje
statiène i rotariajuæe rasprskivaèe
• Jedina prskalica kod koje se ne menja jenakost
zalivanja prilikom promene radijusa
• Radni pritisak od1,7 do 3,7 bara
• Kolièina padavine od 9,1 do 13mm
• Jednako zalivanje u vetrovitim uslovima
• Mali protok prskalice omoguæava postavljanje
cevi manjih preènika ili postavljanje više prskalica
u jednoj zoni
• Dug vek trajanja zahvaljujuæi jedinom pokretnom
delu u prskalici
Rasprskivaèi - Rotirajuæi
MP1000
MP1000
90° do 210° 210° do 270°
MP1000-90-210
360°
MP1000-360
Visina mlaza pri 2 bara : 0.4m
Nije dostupno
4.6m
2.5m
Redukcija dometa
Maslinasto
zelena
Bordo
MP2000
MP2000
90° do 210° 210° do 270°
360°
MP2000-90-210 MP2000-210-270
MP2000-360
Visina mlaza pri 2 bara : 1m
6.4m
4m
Crna
Redukcija dometa
Zelena
Crvena
MP3000
MP3000
Visina mlaza pri 2 bara : 2m
6.7m
9.1m
Redukcija dometa
90° do 210° 210° do 270°
360°
MP3000-90-210 MP3000-210-270
MP3000-360
Plava
Žuta
Siva
MP UGAONI
MP UGAONI
Visina mlaza pri 2 bara : 0.25m
2.5m
MPC
45° do 105°
MP1000
4.5m
Redukcija dometa
MP Ugaoni Rotator je dizajniran za pravilno zalivanje uskih uglova
koji ne mogu da se zalivaju obiènim prskalicama. Ugao zalivanja
može da se podešava od 45° do 105° pri èemu se jednako
zalivanje zadržava. MP Ugaoni Rotator može da se kombinuje sa
ostalim MP Rotatorima u istoj zoni.
3.7m
Tirkizno
plava
MPC
MP1000
Rasprskivaèi - Rotirajuæi
Karakteristika MP Rotator dizni
MP2000
3.7
3.8
4.0
4.1
4.3
4.3
4.4
4.6
12
11
10
10
10
10
10
10
14
13
12
12
11
11
11
11
2.40
2.55
2.69
2.81
2.94
3.05
3.17
3.25
Šraf za podešavanje radijusa
Padavina
11
10
10
10
10
9
9
9
9
11
11
11
11
10
10
9
9
9
11
11
11
10
10
10
9
9
10
11
11
11
10
10
10
9
9
9
11
11
11
10
10
10
9
9
9
12
11
12
12
11
11
10
10
11
12
13
13
12
12
11
11
10
11
12
13
13
12
12
11
11
10
11
12
13
13
12
12
11
11
10
11
12
13
13
12
12
11
11
10
10
Boja
144
153
161
169
177
183
190
195
Crvena - 360°
Maslinasto zelena 360°
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
3.25
3.50
3.75
Protok
l/h
l/min
71
1.18
74
1.23
80
1.33
86
1.43
91
1.52
94
1.57
97
1.62
101 1.68
106 1.77
133 2.22
141 2.35
150 2.50
160 2.67
168 2.80
174 2.90
182 3.03
189 3.15
193 3.22
155 2.58
165 2.75
175 2.92
185 3.08
198 3.25
205 3.42
214 3.57
222 3.70
228 3.80
199 3.32
212 3.53
225 3.75
238 3.97
249 4.15
261 4.35
272 4.53
282 4.70
293 4.88
265 4.42
283 4.72
300 5.00
317 5.28
333 5.55
348 5.80
362 6.03
375 6.25
384 6.04
Plava - od 90° do 210°
12
12
12
11
11
11
11
11
12
12
12
11
11
11
11
11
12
12
12
11
11
11
11
11
Radijus
(m)
5.2
5.5
5.6
5.8
6.1
6.4
6.6
6.7
6.7
4.9
5.2
5.3
5.5
5.8
6.1
6.2
6.4
6.4
4.9
5.2
5.3
5.5
5.8
6.1
6.2
6.4
6.4
4.9
5.2
5.3
5.5
5.8
6.1
6.2
6.4
6.4
4.9
5.2
5.3
5.5
5.8
6.1
6.2
6.4
6.4
Radius : 6.7 - 9.1m
Podešavajuæi ugao i pun krug zalivanja
Boje : Plava, Žuta ili Siva
Žuta - od 210° do 270°
11
10
10
10
10
10
10
9
11
10
10
10
10
10
10
9
11
10
10
10
10
10
10
9
Padavina
Boja
Protok
l/h
l/min
36
0.61
38
0.63
41
0.68
42
0.70
44
0.73
45
0.75
47
0.78
49
0.81
72
1.20
76
1.27
81
1.35
84
1.40
88
1.46
91
1.51
94
1.56
97
1.62
85
1.41
89
1.48
95
1.58
98
1.63
102 1.71
106 1.76
109 1.82
113
1.89
Zelena - od 210° do 270°
Radijus
(m)
3.7
3.8
4.0
4.1
4.3
4.3
4.4
4.6
3.7
3.8
4.0
4.1
4.3
4.3
4.4
4.6
3.7
3.8
4.0
4.1
4.3
4.3
4.4
4.6
Crna - od 90° do 210°
Boja
Bordo - od 90° do 210°
Pritisak
(bar)
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
3.25
3.50
3.75
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
3.25
3.50
3.75
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
3.25
3.50
3.75
MP3000
Radius : 4 - 6.4m
Podešavajuæi ugao i pun krug zalivanja
Boje : Crna, Zelena ili Crvena
Radius : 2.5 - 4.6m
Podešavajuæi ugao i pun krug zalivanja
Boje : Bordo i Maslinasto Zelena
Siva - 360°
MP1000
Radijus
(m)
7.6
8.2
8.4
8.5
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
7.6
8.2
8.4
8.5
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
7.6
8.2
8.4
8.5
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
7.6
8.2
8.4
8.5
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
7.6
8.2
8.4
8.5
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
Protok
Padavina
l/h
l/min
2.63 11
158
13
2.77 10
166
11
2.92 10
175
12
3.08 10
185
12
3.25
195
11
9
3.38 10
203
11
3.53 10
212
12
3.67 11
200
12
3.80 11
228
13
5.48 11
329
13
5.88 10
353
12
6.22 11
373
12
6.55 11
393
12
6.88 10
413
11
7.18 10
431
12
7.48 11
449
12
7.77 11
466
13
8.02 12
481
13
6.40 11
384
13
6.85 10
411
12
7.27 11
436
12
7.65 11
459
12
8.02 10
481
11
8.37 10
502
12
8.72 11
523
12
9.03 11
542
13
9.37 12
562
13
8.35 12
501
13
8.83 10
530
12
9.33 11
560
12
9.82 11
589
12
10.32 10
619
11
10.77 10
646
12
11.22 11
673
12
11.68 11
701
13
12.12 12
727
13
10.98 11
659
13
11.72 10
703
12
12.42 11
745
12
13.10 11
786
12
13.75 10
825
11
14.37 10
862
12
14.95 11
897
12
15.52 11
931
13
16.07 12
964
13
Podešavanje ugla zalivanja
Rasprskivaèi - Rotirajuæi
430 R
Ako vam je potrebno više od obiène prskalice, a nije
vam potrebna velika prskalica - nudimo vam 430R.
Veæ poznato podešavanje ugla i moguænost brze
provere levog i desnog zaustavljanja. 430R vam
štedi vreme instaliranja.
Karakteristike
- Poznato podešavanje ugla sa ili bez protoka
- Punokružno ili sektorsko zalivanje
- Dihtung koji èisti prskalicu
- Širok izbor dizni
- Moguænost brze provere ugla
- Fiksno desno zaustavljanje
- Idealno za sisteme sa malim protokom
- Šraf za podešavanje od nerdjajuæeg èelika
Tabela
Dizna
0.75
1.0
1.5
2.0
3.0
Protok
(l/min)
Pritisak
(bar)
Radius
(m)
2.0
5.1
2.8
2.7
5.1
3.0
3.4
5.4
3.4
2.0
6.0
3.4
2.7
6.3
4.5
3.4
6.3
4.9
2.0
6.9
5.3
2.7
7.2
6.4
3.4
7.2
7.2
Kod
2.0
7.5
6.8
430R
2.7
8.1
8.0
3.4
8.1
9.1
2.0
8.4
10.2
2.7
9.0
11.4
3.4
9.0
12.5
430R Rotor
Tehnièki podaci
- Ulaz : 1/2 un navoj
- Podešavanje ugla navodnjavanja : 40 do 360°
- Protok : 2,8 - 12,5 l/min
- Preporuèeni radni pritisak : 2 - 3,5 bar
- Maksimalni pritisak : 4,2 bar
- Visina tela : 15 cm
- Radijus : 5,1 do 9,0 metara
- Ugao mlaza standardne dizne : 25 stepeni
- 5 zamenljivih dizni
- Visina izdignutog dela : 10 cm
1/2” rotor
Rasprskivaèi - Rotirajuæi
450 R
Novi 450R Rotor iz Irritrolove ponude je konstruisan
imajuæi na umu instalatere. Zahvaljujuæi
prepoznatljivim podešavanjem ugla i brze provere
podešavanja nije potrebna obuka za instaliranje.
Sve ovo i veoma efikasne dizne za prskanje èine
ovaj rotor izborom broj jedan profesionalnih
instalatera.
Karakteristike
- Ulaz : 3/4 UN navoj
- Podešavajuæi ugao : 40-360 stepeni
- Protok : 1,9 do 32,6 l/min
- Radni pritisak : 2 do 4,8 bara
- Visina tela : 18,7 cm
- Radijus : 6,7 do 15,5 m
- Ugao standardne dizne :
25 stepeni
- Mali ugao : 11 stepeni
- 8 standardnih i 4 dizne
sa malim uglom
- Visina : 10 cm
Karakteristika dizni
Dizna
0.5
0.75
1
2
3
4
6
8
1LA
3LA
4LA
6LA
LA - mali ugao
Kod
450R
450R rotor
Pritisak
(bar)
2.1
2.9
3.4
4.1
2.1
2.9
3.4
4.1
2.1
2.9
3.4
4.1
2.1
2.9
3.4
4.1
2.1
2.9
3.4
4.1
2.1
2.9
3.4
4.1
2.1
2.9
3.4
4.1
2.1
2.9
3.4
4.1
2.1
2.9
3.4
4.1
2.1
2.9
3.4
4.1
2.1
2.9
3.4
4.1
2.1
2.9
3.4
4.1
Radijus
(m)
9.5
9.9
9.9
9.1
9.9
9.1
9.1
9.4
9.1
9.4
9.4
9.9
9.9
10.1
10.4
10.4
11.0
11.6
12.2
12.2
11.0
12.2
12.9
12.9
11.6
13.1
14.0
14.3
13.7
14.9
14.9
15.5
6.7
7.3
7.9
9.5
9.9
9.9
10.7
11.3
9.4
10.4
11.3
11.6
11.6
12.2
12.9
13.4
Protok
(l/min)
1.9
2.3
2.7
3.0
2.6
3.0
3.4
3.9
3.4
3.9
4.5
4.9
4.5
6.1
5.3
6.9
7.6
9.1
10.2
11.0
9.9
11.4
12.9
14.0
15.9
19.5
20.9
22.7
22.7
25.7
29.9
31.1
4.5
6.4
6.9
7.6
11.4
11.7
13.2
14.4
13.9
14.9
16.7
17.9
24.6
24.6
30.3
32.0
Rasprskivaèi - Rotirajuæi
550 R
Nova Irritrol 550R rotirajuæa prskalica vam donosi
jednostavnost i pouzdan rad u jednom modelu.Novi
unapredjeni rotirajuæi mehanizam, domet do 15m i
visina prskalice od 12.5cm. Instalacija je
jednostavna sa prepoznatljivim podešavanjem ugla
od 40 do 360 stepeni. Moguænost brze provere ugla
sa levim i desnim stopom, još više smanjuje vreme
podešavanja prskalice. Sa 550R rotirajuæom
prskalicom stiže i 8 standarnih i 4 dizne sa malim
uglom što èini ovaj rotor idealnim za svakodnevno
instaliranje.
Karakteristika dizni
550 R Standardne dizne 25°
Pritisak
(bar)
1.7
2.4
3.1
3.8
4.5
Dizna
Radius
(m)
Protok
(l/min)
(mm/h)
(mm/h)
1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
10.6
10.6
11.0
11.3
11.9
11.9
11.0
10.4
11.0
11.0
11.6
12.2
12.5
13.1
13.1
10.7
11.3
11.3
12.2
12.8
13.1
13.4
14.3
10.7
11.3
11.3
12.2
12.8
13.7
14.3
14.7
11.0
11.3
11.3
12.2
13.1
13.7
14.6
15.2
4.3
5.5
6.7
8.3
11.2
14.2
16.0
21.7
5.2
6.8
8.3
9.8
13.4
17.0
19.6
26.8
6.0
8.0
9.6
11.5
15.5
19.3
23.0
30.5
6.6
8.7
10.6
13.3
16.8
21.7
25.1
33.9
7.1
9.7
11.5
14.4
18.3
23.0
27.4
36.7
2.58
2.94
3.58
4.12
5.26
6.02
6.78
10.76
2.88
3.37
4.12
4.37
5.00
6.53
6.58
9.37
3.14
3.76
4.51
4.64
5.68
6.75
7.69
8.95
3.46
4.09
4.98
5.36
6.15
6.94
7.36
9.54
3.52
4.56
5.40
5.80
6.40
7.35
7.71
9.53
2.98
3.39
4.13
4.75
6.08
6.95
7.83
12.42
3.33
3.89
4.75
5.05
6.24
7.54
7.91
10.82
3.63
4.34
5.21
5.35
6.55
7.79
8.87
10.33
3.99
4.72
5.75
6.19
7.10
8.01
8.50
11.02
4.07
5.26
6.24
6.70
7.39
8.49
8.91
11.00
550 R Dizne sa malim uglom 12°
Pritisak
(bar)
1.7
550R
2.4
Karakteristike
• Prepoznatljivo podešavanje ugla, bez obzira da li
prskalica radi ili ne
• Punokružno zalivanje ili delimièno od 40 do 360
stepeni
• 3/4 ulaz
• Sva podešavanja se mogu izvršiti standardnim
šrafcigerom
• Širok izbor dizni
• Levi i desni stop (fiksirani levi)
• Nepovratni ventil drži do 2m visinske razlike
• 5 godina garancije
3.1
3.8
4.5
Dizna
Radius
(m)
Protok
(l/min)
(mm/h)
(mm/h)
1.0
1.5
2.0
3.0
1.0
1.5
2.0
3.0
1.0
1.5
2.0
3.0
1.0
1.5
2.0
3.0
1.0
1.5
2.0
3.0
7.6
8.2
8.8
8.8
8.5
9.1
9.4
10.0
8.8
9.4
9.7
10.3
8.8
9.4
10.0
11.0
8.8
9.4
10.0
11.0
2.8
4.1
5.3
8.3
3.5
5.1
6.5
9.8
3.9
5.7
7.8
11.5
4.3
6.6
8.5
12.9
4.7
7.2
9.3
14.0
2.91
3.66
4.11
6.43
2.91
3.70
4.41
5.88
3.02
3.87
4.97
6.50
3.33
4.48
5.10
6.40
3.64
4.89
5.58
6.94
3.36
4.22
4.74
7.43
3.36
4.27
5.10
6.79
3.49
4.47
5.74
7.51
3.85
5.17
5.89
7.39
4.20
5.65
6.44
8.02
Tehnièki podaci
Model : 550R
Visina : 12,5cm
Vrsta : za travnjake
Rasprskivaèi - Rotirajuæi
CR 500
Karakteristike
- Ugao zalivanja se podešava sa gornje strane
prskalice
- 13 zamenljivih dizni : 2,5 instalirana i osam
standardnih plus èetri sa malim uglom u setu
duvaljki
- Automatsko vraæanje na predhodno podešen
ugao ako je prskalica ometana u radu
- Sektorsko i punokružno zalivanje samo sa
jednom prskalicom
- Kontinuiranom rotacijom obezbedjuje se
jednako zalivanje kada je podešeno na 360
stepeni
- Isporuèuje se sa nepovratnim ventilom
- Otvor za izvlaèenje prskalice radi lakše zamene
dizne
- Podešavanje ugla od 40° do 360°
- Vrh prskalice je obložen gumom
- Šraf za podešavanje radijusa je od nerdjajuæeg
èelika i omoguæava smanjenje radijusa za 25%
- Izuzetno jak povratni mehanizam
- Pritiskom aktivirajuæi dihtung
- Velika otpornost prskalice
Tehnièki podaci
- Radni pritisak : 2-4 bar
- Radius : 8,5 - 15,3 m
- Optimalni radni pritisak : 3,5 bar
- Ugao mlaza : 25° (15° za mali ugao)
- Kolièina padavine : 7,5 - 12,5 mm/h pri pritisku
od 4 bara
Dimenzije
- Presek glave : 7,5 cm
- Visina : 19,5 cm
- Pop Up : 12,5 cm
- Ulaz : 3/4 unutrašnji navoj
- Nepovratni ventil obezbedjuje rad prskalice do
2,4 m visinske razlike terena
SET DIZNI
CR500 ROTOR
Rasprskivaèi - Rotirajuæi
CR 500
Karakteristike
Standardne dizne 25°
Radius
Broj
Pritisak
(m)
dizne
(bar)
2
0.50
0.75
1
2
2.5
3
4
6
8
8.5
8.8
9.8
11.3
11.6
11.6
13.1
13.7
12.1
1.9
2.6
4.9
9.5
9.5
1.36
16.7
22.3
30.3
2.8
0.50
0.75
1
2
2.5
3
4
6
8
8.8
9.1
10.1
12.2
11.9
11.9
13.4
14.0
13.7
2.3
3.0
5.7
9.5
10.6
15.9
19.3
22.7
32.2
3.5
0.50
0.75
1
2
2.5
3
4
6
8
8.8
9.4
10.4
12.8
12.2
14.2
14.6
14.9
14.9
2.6
3.4
6.1
11.4
12.1
17.4
21.2
23.8
35.9
4.0
0.50
0.75
1
2
2.5
3
4
6
8
9.1
9.8
10.7
13.1
12.5
12.8
14.9
14.9
15.2
3.0
3.8
6.8
12.5
13.2
18.9
22.3
25.3
37.8
Podešavanja
Lako podešavajuæi rotor
Vidljive komande za lako
podešavanje ugla zalivanja,
otvor za izvlaèenje, šraf za
podešavanje radijusa i
prièvršæivanje dizne
Menjanje dizne
Svaka od devet zamenljivih
dizni za CR 500 mogu se
zameniti za sekundu
Izvlaèenje prskalice
Kljuè za višestruku namenu
i izvlaèenje prskalice èini da
brzo i lako podešavate i
održavate prskalicu
i
æ
aju
av
eš top
d
Po sni s
de
Levi
stop
Podešavanje ugla zalivanja
Ugao zalivanj se brzo može
podesiti sa gornje strane
prskalice
Dizne sa malim uglom 15°
Broj
Radius
Pritisak
dizne
(m)
(bar)
CR 500 - visina 12,5cm
CR 500 HI POP - visina 30 cm
Standardno pakovanje dizni
Pakovanje dizni sa malim uglom
Kljuè za podešavanje ugla navodnjavanja
Šraf za podešavanje radijusa
Protok
(l/min)
2.0
1
3
4
6
6.7
8.8
9.5
11.6
5.7
11.3
12.9
24.6
2.8
1
3
4
6
7.3
9.8
10.4
12.2
6.4
11.7
14.7
27.6
3.5
1
3
4
6
7.9
10.8
11.3
12.8
6.8
13.2
16.6
30.2
4.0
1
3
4
6
8.5
11.3
11.6
13.4
7.6
14.7
17.8
32.5
Kod
CR 500
CR500HP
102-2028
102-2014
102-2024
102-2010
Protok
(l/min)
Podaci predstavljaju merenja u uslovima bez vetra
Rasprskivaèi - Rotirajuæi
Titan
Karakteristike
- Vodjica mlaza kontroliše i spreèava prskanje po
zgradama i trotoarima
- Radius : 7,3 - 13,8 m
- 5 zamenjivih i bojom kodiranih dizni sa
protocima od 5,7 do 28,7 l/min. Nije potreban
alat da se promeni dizna
- Punokružno zalivanje ili sektorski od 20° - 340°
- Izdignuti deo od 7,6 cm nesmetano radi u
visokoj travi
- Èvrsto i tvrdo telo ojaèano rebrastim dizajnom
- Pritiskom aktivirajuæi dihtung obezbedjuje
pouzdano izdizanje prskalice
- Šraf za smanjenje radijusa razbija vodu u još
manje èestice za još ravnomernije
navodnjavanje
- Specijalan dizajn prskalice spreèava urastanje
trave u prskalicu
- Zamenjuje konkurentne prskalice, ukljuèujuæi
Rain Bird AG-5, Orbit i Lego prskalice
- 11 l/min dizna fabrièki instalirana (crna)
Dimenzije
- Presek poklopca : 127mm
- Visina : 236mm
- Preporuèen radni pritisak : 2 -3,5 bar
- Ulaz 3/4 UN navoj sa donje strane i boèni ulaz
od 1/2 UN
TITAN - Pop Up rasprskivaè
Karakteristika dizni
Pritisak
(bar)
2.0
Kod
2.5
TITAN
Pop Up prskalica
TITAN-DA
Spoljni deo prskalice
3.0
3.5
Radijus
(m)
Protok
(l/min)
9.70
10.0
10.6
11.6
11.9
10.3
10.8
11.4
12.2
12.6
10.8
11.6
12.1
12.6
13.3
11.0
12.3
12.5
12.8
13.8
5.7
7.6
11.0
14.4
21.9
6.4
8.0
12.6
15.3
23.6
7.5
8.7
14.2
17.1
25.9
8.8
9.5
15.3
19.6
28.7
Dizna
Ugao
zalivanja
90°
120°
180°
270°
360°
90°
120°
180°
270°
360°
90°
120°
180°
270°
360°
90°
120°
180°
270°
360°
Rasprskivaèi - Rotirajuæi
Platinum sport 1”
Karakteristike
- Visina prskalice od 12,7 cm omoguæava
neometan rad prskalice u visokoj travi
- Nepovretni kontrolni ventil spreèava
nepravilan rad prskalice
- Gumena obloga dodatno štiti prskalicu i èini
igrališta sigunim
- Indikator ugla èini podešavanja jednostavnim
- Moguænost podešavanja ugla od 45 do 360
stepeni
- Automatski povratni ventil protiv vandalizma
- Mehanizam koju pokreæe voda obezbedjuje
rad prskalice
- Sva podešavanja se mogu izvršiti na vrhu
rotora - sa ili bez protoka vode - za brzo i lako
instaliranje
- Sedam razlièitih velièina dizni
- Mali presek prskalice (5,6cm)
Protok
(l/min)
14.0
14.3
14.3
14.3
14.3
14.3
1.36
1.60
1.60
1.82
1.82
2.04
22.6
26.6
26.6
30
30
34
9
3.4
4.1
4.8
5.5
6.2
6.9
14.6
15.2
15.2
15.8
15.8
16.5
1.60
1.82
2.04
2.04
2.04
2.27
26.6
30
34
34
34
37.8
12
3.4
4.1
4.8
5.5
6.2
6.9
17.1
17.4
18.0
18.3
19.0
19.2
2.73
3.00
3.00
3.20
3.20
3.40
45.5
50
50
53.3
53.3
56.6
16
3.4
4.1
4.8
5.5
6.2
6.9
18.3
19.0
19.5
20.1
20.7
21.3
3.20
3.40
3.40
3.63
3.63
3.86
53.3
56.6
56.6
60.5
60.5
64.3
20
3.4
4.1
4.8
5.5
6.2
6.9
19.0
19.5
20.1
20.7
21.3
21.9
3.86
4.10
4.54
4.77
5.22
5.45
64.3
68.3
75.6
79.5
87
90.8
24
3.4
4.1
4.8
5.5
6.2
6.9
18.3
20.1
20.4
20.1
22.3
22.6
4.32
4.77
5.22
5.45
5.91
5.91
72
79.5
87
90.8
98.5
98.5
27
3.4
4.1
4.8
5.5
6.2
6.9
20.1
21.3
20.7
21.9
22.9
23.8
5.22
5.45
5.91
6.13
6.59
6.81
87
90.8
98.5
102.16
109.8
113.5
Pritisak
(bar)
7
3.4
4.1
4.8
5.5
6.2
6.9
Tehnièki podaci
- Radijus : 13,7 - 23,8m
- Protok vode : 22,7 - 113,6l/min
- Opseg preporuèenog radnog
pritiska : 2,8 - 6,9 bar
- Optimalni radni pritisak : 4,8 bar
- Velièina ulaza : 1” UN navoj
- Ugao mlaza : 25°
- Podešavanje ugla : 45° - 360°
(jednosmerno kada je podešeno
360°)
Dimenzije
- Visina tela : 22,4 cm
- Presek gumenog dela : 5,6cm
- Presek tela : 6,9 cm
Radijus
(m)
Protok
3
(m /h)
Dizna
Kod
PT SPORT-BSP
Platinum sport 1”
Rasprskivaèi - Rotirajuæi
SGS 105
Primena : golf tereni, fudbalski tereni,
hipodromi, parkovi
Karakteristike
• Sistem sa centralnim protokom smanjuje gubitak
pritiska i protoka i poboljšava performanse
prskalice
• Podešavajuæe desno i levo zaustavljanje
• Podešavanje sektora je moguæe i kada prskalica
ne funkcioniše
• Podešen ugao zalivanja je vidljiv na gornjem delu
prskalice
• Može da se podesi brzina rotacije (od 60 do 130
sek / 360° )
• U prskalici se nalaze kuglièni ležajevi visokih
performansi
• Zaštita od vandalizma
• Svi delovi ukljuèujuæi i solenoid mogu da se
servisiraju sa gornje strane prskalice bez potrebe
za kopanjem
• Manualna kontrola i regulacija pritiska može da se
izvrši sa gornje strane prskalice kod modela sa
ugradjenim ventilom ( ON-OFF-AUTO)
• Tehnika ispiranja za sigurno iskakanje i spuštanje
prskalice
• Gornji deo kuæista i vrh prskalice je pokriven
veštaèkom travom. Veštaèkom travom je
pokriven samo model koji zaliva 360°
SGS105-FGV - SGS105 360° sa veštaèkom travom i ventilom
SGS105-PGV - SGS105 30-330° sa veštaèkom travom i ventilom
Dizna
7 mm
Dizna
8 mm
Dizna
9 mm
• Velièina dizni
• Radni pritisak
• Radius
• Protok
• Visina mlaza
• Ulaz
• Visina rasp.
• Visina izdizanja
• Presek gornjeg dela
• Presek tela
Kod
Radni
pritisak
Tehnièki podaci
Dizna
10 mm
m³/h
m
m³/h
m
m³/h
m
m³/h
4,0 bar
5,2
21,0
6,6
23,0
8,0
24,0
9,7
5,0 bar
5,9
22,5
7,3
24,5
8,9
25,5
10,8
26,0
6,0 bar
6,4
24,0
8,0
26,0
9,8
27,0
11,9
28,0
7,0 bar
6,9
25,5
8,7
27,0 10,6
28,0
Dizna
11 mm
Dizna
12 mm
: 7,0 - 14,0 mm
: 4 - 7 bar
: 21,0 - 32 m
: 5,2 - 23,2 m³/h
: 25°
: Unutrašnji navoj
od 6/4”
: 470 mm
: 90 mm
: 225 mm
: 87 mm
Dizna
13 mm
Dizna
14 mm
m
m³/h
m
m³/h
25,0
13,1
26,0
15,2
27,0 17,5
27,5
12,9
27,5 14,7
28,0
17,0
29,5
19,6
29,5
14,1
29,0
16,1
30,0
18,6
30,5
21,4 31,0
12,8 29,5 15,2
30,0
17,3
31,0
20,0
31,5
23,2 32,0
m
m³/h
24,5 11,5
Standardne dizne za prskalice sa podešavajuæem uglomm zalivanja
Standarsde dizne za prskalice sa punokružnim zalivanjem
m
m³/h
m
Rasprskivaèi - Rotirajuæi
SPS 175
Primena : golf tereni, fudbalski tereni,
hipodromi, parkovi
Tehnièki podaci
• Velièina dizne
• Radni pritisak
• Domet
• Protok
• Vreme rotacije 180°
6 bar
• Ugao mlaza
• Ulaz
• Visina prskalice
• Visina izdizanja
• Preènik gornjeg dela
• Preènik tela
: 16 - 26 mm
: 4 - 8 bar
: 32 - 53 m
: 22 - 75 m³/h
: 50-120 sekundi pri 3: 25°
: 2 1/2 UN od bakra
: 600 mm
: 70 mm
: 395 mm
: 300 mm
Karakteristike
• Pop-Up prskalica sa najveæim dometom
• Kompletno pokrivanje terena bez postavljanja
prskalica u unutrašnjem delu terena
• Unikatan dizajn za precizno zalivanje
• Brzina rotacije može da se podešava
• Podešavanje ugla zalivanja je moguæe bez alata
èak i kada prskalica nije aktivana
• Druga dizna služi za zalivanje terena oko
prskalice
• Svi delovi prskalice mogu da se servisiraju sa
gornje strane prskalice bez kopanja
Kod
SPS175 - SPS sa veštaèkom travom
Radni
pritisak
Dizna
16 mm
Dizna
18 mm
Dizna
20 mm
Dizna
22 mm
Dizna
24 mm
Dizna
26 mm
m³/h
m
m³/h
m
m³/h
m
m³/h
m
m³/h
m
m³/h
m
4,0
22,8
32,0
27,6
34,0
33,0
35,5
39,0
37,0
54,5
38,0
52,6
39,0
5,0
25,5
34,0
30,9
37,0
36,9
38,5
43,6
40,0
50,9
41,0
58,8
42,0
6,0
27,9
37,0
33,8
39,0
40,4
41,0
47,7
43,0
55,8
45,0
64,5
47,0
7,0
30,1
38,0
36,5
42,0
43,7
43,0
51,6
45,0
60,2
48,0
69,6
50,0
8,0
32,2
41,0
39,0
44,0
46,7
46,0
56,2
48,0
64,4
50,0
74,5
53,0
Rasprskivaèi
- Rotirajuæi
Dodaci
WT-118
Primena : Velike zelene površine, sportski
tereni, parkovi
WT 118 se kreæe i zaliva samostalno. Uglavnom se
koristi za velike zelene površine, sporteke terene i
parkove. WT 118 se pokreæe èim se pusti voda i
povlaèi se duž kanapa koji je predhodno
postavljen. Na kraju odredjene površine
automatski se zaustavlja i prekida zalivanje.
Tehnièki podaci
Karakteristike
Radni pritisak : Min. 3 bara kod prskalice
Brzina
: 10 do 20 m/h
Potrošnja vode : 50 l/min
Širina zalivanja : od 28 do 36 m
Dužina zalivanja : 120 m
Težina
: 27 kg
Dimenzije
: 77 x 47 x 40 cm
Material
: Aluminium, bakar i otporna
plastia
Cev se ne isporuèuje sa prskalicom :
Presek 1”
Minimalna dužina 60m
1. Multifunkcionalnost : Moguæe je zalivati samo
desno ili levo od prskalice ili podesiti bilo koji ugao
zalivanja
2. Potrošnja vode : Sa regulacijom brzine moguæe
je prilagoditi WT 118 svim aplikacijama
3. Ravnomerno zalivanje : precizna distribucija
vode i konstantna brzina obezbedjuju jednako i
ravnomerna zalivanje
4. Održavanje nije potrebno : izolovani zupèanici
imaju izuzetno malo trenje i zbog toga ne
zahtevaju održavanje
5. Jednostavnost : Kompaktan dizajn èini
upravljanje WT 118 veoma jednostavnim
6. Ne ošteæuje travnjak : Zahvaljujuæi sektorskom
zalivanju, prskalica se stalno kraæe na suvom
travnjaku
Dizna
7
3,0 bar
Radius Potrošnja
(m)
(m³/h)
17,8
3,0
4,0 bar
Radius Potrošnja
(m)
(m³/h)
18,8
3,49
Dizna
Rotokap
5,0 bar
Potrošnja
(m³/h)
Radius
(m)
6,0 bar
Potrošnja
(m³/h)
Radius
(m)
20,8
Brzina Potrošnja
(m/h)
(m³/h)
3,5
10
< >
Pritisak
(bar)
4
5
6
7
WT118
4,09
19,8
< >
7
Kod
22
4,6
4,44
7,0 bar
Radius Potrošnja
(m)
(m³/h)
21,8
4,61
Dodaci
Dodaci
Regulator pritiska
Šahtovi
Karakteristike
Primena
Regulator pritiska se koristi u sistemima u kojima se
zahteva mali protok i nizak pritisak i gde je pritisak
napajanja promenljiv. Idealan za kapljajuæe sisteme
navodnjavanja.
Šahtivi obezbedjuju adekvatnu zaštitu i odgovarajuæe
kutije za ventile i druge instrumente koji treba da se
zakopaju i zahtevaju lako i sigurno nadgledanje.
Šahtovi su od crne plastike i imaju zeleni poklopac.
Karakteristike
- Telo je od visokokvalitetnog veštaèkog materijala,
za ekstra sigurnost
- Spoj membrane i ventila je konstruisan
od DuPont ZYTEL-a za duži vek trajanja i
neprekidan rad.
- Silikonski O-prstenovi za smanjenje gubitka
pritiska
- Povratne opruge od nerdjajuæeg èelika
Kod
IT-VPX 0070
mini model
Kod
IT-VPX 11001
large model
Kod
IT-VPX 14191
standard model
Kod
IT-VRR2020151
Fabrièki podešen regulator pritiska
Kod
IT-VPX 12201
jumbo model
Dodaci
Kišni senzor
Karakteristike
Prekida zalivanje za vreme kišnih padavina. Taèka
iskljuèenja može da se podesi od 3 od 25 mm
akumliranih padavina. Lako može da se prièvrsti za
oluk ili za PVC cev od 3/4” (20 mm). Adapter za
produžavanje pruža odgovarajuæu daljinu od oluka.
Jednostavno povezivanje sa svim novim i starijim
sistemima za kontrolu prskalica.
- Prekida struju kroz zajednièki vod ventila
- Obezbedjeni dodaci za montiranje
- Lako prikljuèenje na sve Irritrol kontrolore
- Može da se prikljuèi i na kontrolore koji nisu
Irritrolove ali imaju zajednièki provodnik do ventila
- Može da se poveže sa skoro svim kontrolerima
- Domet od 91,4 metara nudi skoro bezgraniène
moguænosti instaliranja
- Lako i brzo instaliranje ne zahteva specijalan alat
za montiranje. Quick-Clip držaè ukljuèen
- Vizualno stanje senzora i indikatori upozorenja
omoguæavaju siguran rad senzora
- Pokazivaè jaèine signala obezbedjuje ispravnu
instalaciju, komunikaciju i dobar signal
- Smart Bypass za lako premošæavanje sistema –
senzor se automatski ukljuèuje pri sledeæem
aktiviranju
- Klizno - zatvarajuæi poklopac štiti prijemnik od
vetra i kiše
- Baterije traju pet godina
RS - 500 (žièni model)
- U potpunosti podešavajuæa taèka iskljuèenja od
3 do 25 mm akumliranih padavina
- Može da se poveže sa skoro svim kontrolerima
koji rade na naizmeniènu struju
- 7,6m provodnik (beli, UV-stabilan) instalaciju èini
fleksibilnom
RS1000/RFS1000 - bežièni
- Unapredjuje komunikaciju i osigurava
prenošenje signala
- U potpunosti podešavajuæa taèka iskljuèenja od
3 do 25 mm akumliranih padavina
RFS - 1000 (kišni/mrazni)
- Kišni i mrazni sensor integrisan u jednom
uredjaju
- Digitalna i veoma precizna taèka aktiviranja
( 5°C )
Taèke iskljuèenja
1/8”
3mm padavine
1/4”
6mm padavine
1/2”
13mm padavine
3/4”
19mm padavine
1”
25mm padavine
Radne karakteristike
- Tip senzora : hiposkopski diskovi industijskog
standarda
- Osetljivost na padavine : podešavajuæe od 325mm
- Radna temperatura : od -29°C do 49°C
- Kuæište je od UV-stabilnog polimera
- Karakteristike za bežiène modele :
- Domet : do 91,4 m (u idealnim uslovima)
- Baterije : Dve CR2032 3 V
Elektriène karakteristike
Napon prijemnika : 22-28 ac/V dc 100mA
Opteraæenje : Normalno otvoren ili normalno
zatvoren - 3A pri 24 V ac
Dodaci
Dodaci
Lakat za Blue Flex Hose
Karakteristike
- 1/2” i 3/4” SP navoj
- Direktno uvijanje creva u lakat bez teflona i
sliènih izolatora
- Dizajn od 90 stepeni radi lakšeg instaliranja
- Maksimalni radni pritisak : 7 bara
- Koristi se sa “Blue Flex Hose” crevom
Blue Flex Hose
- Polietilen male gustine
- Maksimalni radni pritisak : 5,5 bar pri 35°C
- Dužina kotura : 30 metara
- Unutrašnji presek cevi : 12,5 mm.
- Minimalna debljina zida : 2,4 mm
- Mali upakovani koturovi
- Odgovara fitinzima : Olson E-Z-Ell, Dura,
Toro, Rain Bird i mnogim drugima
- Koturovi su tako motani da se odmotavaju
sa unutrašnje strane
Kod
IT-FEM1515
IT-FEM2015
1/2” lakat sa SP navojem
3/4” lakat sa SP navojem
Ispusni ventil
- Opruga automatski otvara ventil kada pritisak
padne ispod 0,2 bara
- Koristi se za ispuštanje vode iz sistema posle
navodnjavanja
Kod
IT-VAD0150
IT-VPD0150
Kod
Ispusni ventil od bronze 1/2”
Ispusni ventil od plastike 1/2”
EHD1295-010
Blue Flex Hose
Download

Park katalog 2012.pdf