Obrazac strukture cene-2 po predmeru i
predračunu
Za izgradnju stambenog objekta za smeštaj korisnika u Stamnici
IV f.- završni građevinski i zanatski radovi na novom objektu
A.Građevinski radovi
1.
Rb.
ZEMLJANI RADOVI
OPIS POSLOVA
1
JM
2
3
Koli~.
Jed.cena
UKUPNO
4
5
6
Koli~.
Jed.cena
UKUPNO
4
5
6
1.1. Ručni iskop zemlje III kategorije na delovima gde je vršen
za trotoara dubune 10cm sa finim doterivanjem i planiranjem iskopa
utovarom i prevozom ručnim kolicima na daljinu do 15 m
sa istovarom i planiranjem zemlje.
Obračun po m3 u sraslom stanju.
m3
25.10
1.2. Izrada nabijenog tamponskog sloja šljunka d= 10 cm
ispod trotoara trotoara. Nabijanje izvršiti mašinskim putem.
Obračun po m3 zbijenog tampona
25.10
Ukupno
m3
rsd
2. Betonski i armirano betonski radovi
Rb.
OPIS POSLOVA
1
JM
2
3
2.1. Betoniranje stepeništa MB-30 u potrebnoj oplati
unutrašnje i spoljašnje stepenište
m3
0.50
2.2. Betoniranje trotoara sa markom betona MB-20 širine
100 cm d=10 cm sa fugama na svakih 2 m koje se nalivaju peskom i bitumenom. Trotoare armirati mrežom Q131
Armaturna mreza ne placa se posebno.
Obračun po m2.
m2
190.00
2.3. Betoniranje rampi markom betona MB20
m3
3.00
Ukupno
rsd
Strana 1 od 12
Cenom jedinice rada obuhvačene su sledeće radne operacije: mašinsko spravljanje betona ili gotov beton, ručno
ugradjivanje betona u nearmirane i armirane konstrukcije i transport betona. Obavezno je sabijanje vibratora.Sve radove
izvoditi po propisima za beton I armirani beton. Pre betoniranja armirano-betonskih elemenata obavezan je pregled
armature od stručnog nadzornog organ . Marka i kvalitet betona moraju odgovarati projektu (statički račun ) propisima i
JUS-u.Obračun radova po propisima i graĎevinskim normama .U cenu po jedinici mere uračunata skela,oplata i ispitivanje
probnih uzoraka .
3. Armirački radovi
Rb.
OPIS POSLOVA
1
JM
2
3
3.1. Nabavka ispravljanje, sečenje, savijanje,postavljanje i
vezivanje armaturnih sklopova prema statičkom računu sa
svim horizontalnim i vertikalnim transportima
GA 240/360,RA 400/500 i MAG
Obračun po kg ugraĎene armature po teoretskim težinama.
Ukupno
kg
Količina
Jed.cena
UKUPNO
4
5
6
300.00
rsd
Armatura se ispravlja,seče i savija ručno ili mašinskim putem.Pod poslom postavljanja i vezivanja podrazumeva se
nameštanje podmetača i privremeno povezivanje armature za oplatu,nameštanje i vezivanje armature prema nacrtu. Prenos
armature uračunat je od deponije na gradilištu do armiračkog stola kao i od armiračkog stola do deponije za transport
spakovane armature kao i prenos armature do dizalice za vertikalni transport i prenos do mesta ugradjivanja. Armatura
spremna za postavljanje mora biti čista bez rdje i prljavstine, i ovaj rad ako se mora uraditi, ne plaća se posebno.
4. Zidarski radovi
Rb.
OPIS POSLOVA
1
JM
2
3
Količina
Jed.cena
UKUPNO
4
5
6
Pre početka malterisanja opeke na zidovima moraju biti čiste a fuge udubljene kako bi malter bolje
prionuo za zid. Posebnu pažnju treba obratiti betonskim površinama-one prethodno moraju biti dobro
očišćene i naprskane retkim cementnim malterom. Grubo malterisanje-prvi sloj uraditi debljine 15-18mm
a drugi fini sloj raditi debljine 8-10mm sa prosejanim malterom i završnim glačanjem perdaškom, tako
da je završna površina potpuno ravna. Obračun površina se vrši na bazi ukupne površine malterisanja uz
odbijanje otvora prema GM 301-400.
4.1. Malterisanje unutrašnjih zidova. Površina od giter blokova
i betona pre malterisanja isprskati retkim cement.
malterom 1:3. Produžnim malterom 1:2:6 u dva sloja
Obračun po 1 m2 izraĎene površine zida.
m2
5.00
4.2. Malterisanje spoljnih-fasadnih površina produžnim
malterom. Pre malterisanja sve površine od od blokova
i betona isprskati retkim cementnim malterom 1:3 u dva sloja
Pre malterisanja zaštititi postojeću fasadu.
Obračun po 1 m2 izraĎene površine zida.
m2
210.00
Ukupno
rsd
Strana 2 od 12
Rekapitulacija
1. Građevinski radovi
1.
2.
3.
4.
ZEMLJANI RADOVI
BETONSKI RADOVI
ARMIRAČKI RADOVI
ZIDARSKI RADOVI
S v e
rsd
rsd
rsd
rsd
g a
rsd
B. Zanatski radovi
1. Limarski radovi
Rb.
OPIS POSLOVA
1
JM
2
3
1.1. Nabavka i ugradnja snegobrana od pocinkovanog lima. Snegobran ugraditi u tri reda tj. 5kom /m1. U cenu uračunati sve
potrebne radove za ugradnju.
Obračun po m1.
Količina
Jed.cena
UKUPNO
4
5
6
Količ.
Jed.cena
UKUPNO
4
5
6
m1
U k u p n o
168
rsd
2. Stolarsko-bravarski radovi
Rb.
OPIS POSLOVA
1
JM
2
3
2.1. Izrada pregrada u mokrim čvorovima od AL profila bez termo
prekida. Pregrade podići od poda 30 cm do visine od 200 cm.
Panele ispuniti neprovidnim leksanom debljine 16mm. Ukrućenje
panela raditi od plastificiranog čeličnog kutijastog profila
dimenzija 80/80mm. Pregrade izvesti u svemu po šemi bravarije.
Vrata na pregradama se plaćaju posebno. Površina pregrade
se računa na visini od 1.70 cm.
Obračun po m2 panela.
2.2. Izrada ŠPILTER (kaubojska) vrata na pregradama WC šolja
u mokrim čvorovima. Vrata blokirati na otvaranje ka unutra.
U cenu uračunati sav potreban materijal sa po dve špilter šarke
po krilu. U svemu po šemi bravarije
Obračun po komadu vrata.
m2
68.50
kom
11.00
2.3. Izrada i montaža AL vrata bez termo prekida na pregradama za tuširanjeu
mokrim čvorovima. Uz vrata ugraditi sav potreban okov šarke, kvake
brave ključeve. Ispunu za vrata raditi od neprovidnog leksana
debljine 16mm. Obračun po komadu.
Strana 3 od 12
Dimenzija 90/170
kom
5.00
2.4. Izrada i montaža transportnog levka u vešeraju. Levak odraditi od inoksa
u svemu po skici. Levak fiksirati za ploču nerĎajućim šrafovima sa kapom
Tačne mere uzeti na licu mesta.
Obračun po komadu
kom
1.00
2.5. Izrada i montaža AL vrata bez termo prekida na mašinskoj
prostoriji za lift. Uz vrata ugraditi sav potreban okov šarke
brave ključeve. Ispunu za vrata raditi od PVC ispune punjene
poliuretanom debljine 16mm. Vrata su sa svetlarnikom koji se
ne otvara i ispunjen termo staklom. Tačne mere uzeti na licu mesta.
Obračun po komadu
Dimenzija
90/200+600
kom
1.00
U k u p n o
rsd
3. Keramičarski radovi
Rb.
OPIS POSLOVA
1
JM
2
3
3.1. Nabavka i postavljanje podnih keramičkih pločica bez fugni.
Podne pločice su kiselo otporne i koriste se u industrijskim
podovima. Pločice se polažu u mašinskoj prostoriji za lift.
Obračun po 1 m2 podne razvijene površine.
U k u p n o
m2
Količ.
Jed.cena
UKUPNO
4
5
6
Količ.
Jed.cena
UKUPNO
4
5
6
Koli~.
Jed.cena
UKUPNO
4
5
6
10.00
rsd
4. Molersko farbarski radovi
Rb.
OPIS POSLOVA
1
JM
2
3
4.1. Bojenje unutarnjih zidova I plafona poludisperzivnom
bojom u dva sloja.U cenu uračunata i potrebna skela.
U k u p n o
m2
20.00
rsd
5. Fasaderski radovi
Rb.
OPIS POSLOVA
1
JM
2
3
5.1. Obrada serklaža mermerplastom u vidu kulijera u boji po
izboru investitora. U cenu uračunati sve potrebne radove
i materijal na omalterisanoj osnovi serklaža.
U k u p n o
m2
rsd
Strana 4 od 12
210.00
6. Ostali radovi
Rb.
OPIS POSLOVA
1
JM
2
Količ.
Jed.cena
UKUPNO
4
5
6
3
6.1. Izrada spuštenog plafona u mokrim čvorovima prizemlja tipa Hanter-Daglas
U cenu uračunati sve potrebne elemente za spušteni plafon.
Obračun po m2.
m2
70.00
6.2. Izrada zaštitne ograde na stepeništu,rampi i vešeraju od čeličnog profila
Oblik,veličina, boja ograde po izboru nadzornog organa.
Obračun po m1 ograde.
m1
10.00
6.3. Bušenje otvora fi 12 mm za vezu spoljnjeg stepeništa i rampe
za objekat. U otvore dužine 20 cm ugraditi armaturu dužine 150 cm
povijenu po merama za stepenište i rampu i naliti cementnim mlijekom.
Otvore bušiti u dva reda na rastojanju od 15 cm po visini i širini.
Armatura se plaća posebno
Obračun po m1
m1
4.50
6.4. Molerska obrada postojećih vertikala od rigipsa u prizemlju i spratu objekta.
Obrada se sastoji od bandažiranja u dva sloja, gletovanja sa
šmirglanjem i farbanje poludisperzijom u boji zidova.
Obračun po m1
m1
6.00
6.5. Bušenje otvora na spoljnem zidu fi 150 mm u tehničkoj prostoriji
za lift sa ugradnjmo ventilacionog poklopca od pocinkovanog
lima. Bušenje raditi isključivo bušilicom sa dijamantskom krunom
Obračun po komadu.
kom
2.00
6.6. Demontaža krova na staroj kotlarnici od salonit ploča i jednog
čeličnog nosača radi zamene postojećeg kotla za novi.
Demontažu izvršiti pažljivo da ne do oštećenja salonit tabli.
U cenu uračunati i vraćanje u prvobitno stanje krova, kao
i delimičnu zamenu oštećenih salonit tabli na preostalom delu krova.
Obračun po m2.
m2
60.00
6.7. Izrada izolacije vodovodnih cevi na fasadi i serklažu dužine 2.0 m.
Cevi izolovati pre malterisanja pamafleksom i stiroporom debljine
10 cm oko cevi i preko cevi. Stiropor obraditi lepkom i pripremiti
za nanošenje završnog sloja tj. mermerplasta.
Obračun po m1
m1
4.00
6.8. Rušenje postojećeg priključka na dimnjak u staroj kotlarnici.
priključak je zidan ciglom. Rušenje izvršiti pre ugradnje novog
kotla. Veličina priključka na dimnjaka je 1,5/1,5 /2,0m
Nakon rušenja šut transporovati na daljinu do 5 km.
Obračun po m3
4.50
U k u p n o
m3
rsd
Rekapitulacija
Strana 5 od 12
Rekapitulacija
2. Zanatski radovi
1. Limarski radovi
2. Stolarski radovi
3. Keramičarski radovi
4 Molersko-farbarski radovi
5. Fasaderski radovi
6. Ostali radovi
rsd
rsd
rsd
rsd
rsd
rsd
S v e g a
rsd
Rekapitulacija
GraĎevinski radovi
Zanatski radovi
rsd
rsd
Ukupno bez PDV-a:
Strana 6 od 12
Strana 7 od 12
Strana 8 od 12
Strana 9 od 12
Strana 10 od 12
Strana 11 od 12
Strana 12 od 12
Download

образац структуре цене