AD INDUSTRIJA SKROBA »JABUKA«
PANČEVO, Trg Maršala Tita 65, MB 08047618
Na osnovu Rešenja Privrednog suda u Pančevu Posl Br . R .67/2013 od 25.12.2013. i Rešenja o ispravci
Rešenja Privrednog suda u Pančevu Posl Br . R .67/2013 od 25.12.2013 Privrednog suda u Pančevu
Posl.Br. 67/2013. god od 13.01.2014. god., svi akcionari AD Industrije skroba »Jabuka« Pančevo, Trg
Maršala Tita br 65
OBAVEŠTAVAJU SE O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE
AKCIONARA AD INDUSTRIJA SKROBA “JABUKA“ PANČEVO
PO ODLUCI SUDA
Saziva se XIV vanredna sednica Skupštine akcionara Privrednog društva: AD Industrija skroba «Jabuka«
Pančevo, koja će se održati dana 05. 02. 2014. godine u poslovnim prostorijama u sedištu Društva u
Pančevu, ulica Trg Maršala Tita 65 sa početkom u 11:00 h sa Dnevnim redom kako sledi:
1.
2.
3.
Usvajanje Zapisnika savanredne sednice Skupštine od 26.07.2013. godine.
Odlučivanje o razrešenju i imenovanju članova Nadzonog odbora
Razno.
Sa obavezom objavljivanja pisanog poziva akcionarima Društva na: internet strani akcionarskog društva
Industrija skroba »Jabuka« Pančevo, Inaternet strani Agencije za privredne registre Srbije i internet
stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Društva.
Pravo učešća u radu skupštine imaju svi akcionari koji su na dan 26.01.2014. god. posedovali akcije
društva AD Ind.skroba »Jabuka« Pančevo.
Akcionari mogu izvršiti uvid kao i fotokopirati materijal za Skupštinu, svakog radnog dana u sedištu
Društva u vremenskom intervalu od 10:00 h do 12:00 h počev od dana 26.01.2014. godine, kao što i isti
mogu pregledati i preuzeti sa sajta AD Ind.skroba «Jabuka« Pančevo čija je adresa www.skrobara.rs počev
od 15.01.2014. godine.
Ovo obaveštenje se dostavlja Komisiji za Hartije od Vrednosti Republike Srbije i Beogradskoj berzi a.d.
Beograd.
Generalni direktor
Marko Škrbić, dipl.,ing.
Download

Ovde - Skrobara.co.rs