APV - UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I ODRŽAVANJE
UPUTSTVO ZA ODRŽAVANJE PLOČASTIH IZMENJIVAČA
3.1.
SKLAPANJE UGAONOG OKVIRA
3.1.1) Započnite podizanjem prednje ploče (HEAD). Spojite
donju šipku (E) sa prednjom pločom uz pomoć zavrtnjeva i
poduprite (1), pa pričvrstite krajnji držač (2) na donju šipku
(E).
3.1.2) Postavite zadnju ploču (FOLL.) na dva podupirača (3)
pribižno 200mm od prednje ploče (HEAD). Postavite dva
odstojnika (4) na vrh izmedju prednje i zadnje ploče.
Pridržite zadnju ploču (FOLL.) užetom (R), i uklonite
podupirač (1).
3.1.3) Uz pomoć fitinga (5), pričvrstite gornju šipku (C) na
krajnji držač i prednju ploču.
3.1.4) Montirajte fitinge sa valjcima (6) na zadnju ploču
(FOLL.), ali tako da budu jedan nasuprot drugog. Montirajte
fiting (7) donje šipke na zadnju ploču. Podesite visinu zadnje
ploče fitingom sa valjcima. Odstranite držače (3 i 4) i uže
(R).
3.1.5) Gurnite zadnju ploču do krajnjeg držača i uvucite
ploče (A) na gornji držač, jednu po jednu, okrenite ih prema
donjem držaču, i gurnite ka čeonom delu. Ubacite ploče po
redu, i u skladu sa serijskim brojevima, a prema dijagramu.
Serijski brojevi moraju biti upravljeni nagore, a strana sa
zaptivačima mora biti okrenuta ka prednjoj ploči.
3.1.6.) Kada su sve ploče pravilno sabrane, gurnite zadnju
ploču prema bloku ploča - učvrstite zavrtnje za povezivanje
(H) i nanesite mazivo na navojne krajeve zavrtnjeva za
povezivanje. Spajanje bi trebalo obaviti upotrebom
specijalnog ključa za zavrtnje – moment ključ (8) ili
odgovarajućeg alata. Spajanje započnite sa dva dijagonalnonaspramno postavljena zavrtnja, a možete ih učvrstiti gotovo
do minimalnih dimenzija bloka ploča. Nastavite sa
spajanjem svih zavrtnjeva po dijagonalnom principu.
U toku zavrtanja nastojte da čeoni i prateći deo budu
paralelni i proverite sve zavrtnje za povezivanje (max.
odstupanje10mm po 1m rastojanja izmedju zavrtnjeva).
Minimalne dimezije povezanog bloka ploča prikazane su na
mašinskoj ploči na čeonom delu.
1
APV - UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I ODRŽAVANJE
3.2 USLOVI ZA MONTIRANJE
Pločasti izmenjivač toplote trebalo bi postaviti tako da se obezbedi prostor za servis i nadzor.
3.2.1) Potreban prostor
Makar na jednoj strani pločastog izmenjivača, mora biti dovoljno prostora za demontažu ploča sa
gornjeg držača laganim iskošavanjem od vertikale. Istovremeno, mora biti omogućeno pričvršćavanje
ili odstranjivanje zavrtnjeva za povezivanje, kao i nadzor pločastog izmenjivača (slika 11).
Takodje moraju postojati uslovi za skidanje sprej skrina ili izolacionog omotača, ukoliko oni postoje,
a bez potrebe da se odstranjuju spojne cevi. Ovo se mora imati u vidu kada se instalira celina. Svi
poslovi se obavljaju u ravnom delu cevi bez termometra, manometra ili ispusta na udaljenosti od 100
mm od celine (veća u slučaju veće debljine izolacije). Distanca do završnih izolacionih cevi trebalo bi
da iznosi 100 mm od izolacionog omotača - sprej ekrana. Zadnja ploča mora biti slobodna kako bi
mogla da se pomera duž celog gornjeg držača (slika 10). Precizne dimenzije za vaš izmenjivač nalaze
se na kraju ovog Uputstva.
3.2.2) Spojevi cevi
Pločasti izmenjivač toplote mora biti povezan u skladu sa priloženim crtežom za sklapanje.
Navojni priključak trebalo bi montirati sa priključkom ili prirubnicom sa ravnim zatezanjem, kako bi
se olakšalo pomeranje – alternativno sa koničnim zatezanjem.
Prirubnički priključak mora biti pokretan. Slika 12 prikazuje ispravno povezanu celinu. Ukoliko je
potrebno, može se na ulazu fluida instalirati odgovarajući filter. Izolovani ventili se takodje
preporučuju na svim spojevima. Termometri, merači pritiska i dr. mogu se koristiti prema zahtevu, a
radi nadgledanja rada pločastog izmenjivača toplote.
3.2.3) Ispravno postavljanje cevi (slika 12)
Da bi se sprečio neumereni pritisak na ram pločastog izmenjivača toplote, sve cevi moraju biti
rasterećene uz pomoć držača cevi. Spojevi cevi na zadnjoj ploči (FOLL.) 1 i 2 moraju biti demontažni
kako bi se omogućilo otvaranje pločastog izmenjivača toplote radi čišćenja i kontrole.
U cilju ponovno učvršćivanje bloka ploča, svi spojevi cevi na zadnjoj ploči i svi drugi priključci
moraju biti fleksibilni. Ovo se može postići upotrebom umetaka (''mufova'').
Tokom otvaranja, neophodno je omogućiti nesmetano pomeranje zadnje ploče (3) duž celog gornjeg
držača.
Za CIP (čišćenje na lokaciji), bez otvaranja, cevni materijal i prostor moraju biti izabrani u skladu sa
tim.
2
APV - UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I ODRŽAVANJE
3.2.4) Vibracije/ treperenje usled pritiska
Klipne pumpe, prenosne pumpe, aparati za dopunu i dr. ne smeju prenositi vibracije/ treperenje na
pločasti izmenjivač, pošto to može prouzrokovati pukotine na pločama.
3.2.5) Osiguranje od prekomernog pritiska
Osiguranje od prekomernog pritiska (sigurnosni ventil) mora uvek biti montirano (slika 13), ako se
očekuje da toplana razvije viši pritisak nego što je navedeno na ploči izmenjivača. Ovi uslovi mogu
nastati prilikom pokretanja pumpe, ekspanzije ili promene ventila i dr.
3.2.6) Udar tečnosti
Pločasti izmenjivač toplote je osetljiv na udar fluidai. Ovo se može desiti u toku regulacije, promene,
pokretanja pumpe i dr., videti odeljak 4.4.1. Da bi se izbegla ova situacija, preporučuje se upotreba
prigušnog vazdušnog ventila, damping releja u električnom kontrolnoj opremi, pumpi sa automatskom
regulacijom i dr.
3.2.7) Zaštita
Blok ploča mora biti zaštićen, u sledećim slučajevima:
- kad moguće prskanje/potapanje može izazvati oštećenje
- korišćenje korozivnih sredstava
- kad radna temperatura može nekontrolisano rasti
- po zahtevu lokalnih vlasti
3.2.8) Drenaža
Idealno postavljena drenaža je neposredno do toplotnog izmenjivača. Ukoliko je drenaža povezana sa
javnom kanalizacionom mrežom treba razmotriti rizik od mogućeg zagadjenja. Ukoliko se fluid ne
može dovesti direktno do drenaže, odgovarajuće sabirni kanisteri (posude) se postavljaju do
izmenjivača. Ukoliko je neophodno na ove sudove se montiraju alarmi nivoa tečnosti.
4)
POČETAK RADA
4.1) PROCEDURA
Pre inicijalnog početka rada , proverite da li dimenzije sklopljenog bloka ploča odgovaraju
specifikaciji na mašinskoj ploči na pločastom izmenjivaču.
3
APV - UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I ODRŽAVANJE
4.1.1) Početak
Iznenadan porast i pad pritiska i temperature mora se izbegavati, budući da oni mogu oštetiti ploče i
zaptivače, te tako izazvati curenje. Pumpe bi trebalo pokretati sa zatvorenim ventilima, a onda ih
postepeno otvarati do postizanja željenog protoka.
NAPOMENA!!!
Inicijalni početak rada pločastog izmenjivača toplote sa novim EPDM zaptivačima mora se
ostvariti postepenim povećanjem temperature, max. 25oC (77oF) na čas.
Kod ponovnog pokretanja i zaustavljanja, mora se obratiti pažnja na sledeće:
Porast/ pad pritiska ne sme premašiti ± 10bar/min.
Porast/ pad temperature ne sme premašiti ± 10oC/min.
Ukoliko se ne pridržavate prethodnih upozorenja, garancija više neće važiti.
Ukoliko pločasti izmenjivač toplote koristi paru kao toplotnji medijum, trebalo bi hladni fluid uvesti u
izmenjivač pre nego što se pusti para. Mogućnost potencijalnog oštećenja izazvanog pogrešnim
pokretanjem raste proporcionalno sa uvećanjem protoka tečnosti i dužinom priključenih cevi!
Za pokretanje pločastih izmenjivača toplote sa grafosil zaptivanjem, videti odeljak 5.1.3.
4.1.2) Curenje u toku pokretanja
U toku inicijalnog pokretanja može se dogoditi slabije curenje, sve dok ploče i zaptivači ne dostignu
projektovanu radnu temperaturu i dok svi delovi ne budu dostigli ispravni nivo pritiska.
4.1.3) Pražnjenje vazduha
Prilikom dostizanja radne temperature i ispravnog pritiska, iz sistema se mora izbaciti vazduh.
Vazduh u pločastom izmenjivaču toplote biva istisnut protokom tečnosti, što omogućije da kapacitet
ostvari vrednost navedenu u dijagramu.
Vazduh u pločastom izmenjivaču toplote smanjuje prenos toplote i povećava pad pritiska, što
povećava rizik za pojavu korozije.
4.1.4) Dozvoljeni pritisak
Radni i test pritisci navedeni su na mašinskoj ploči..
RADNI PRITISAK = najviši pritisak kome pločasti izmenjivač toplote može biti izložen u toku rada!
TEST PRITISAK = pritisak na kome se pločasti izmenjivač toplote može testirati!
Testiranje pritiska se vrši preko diferencijalnog pritiska npr. topla i hladna strana odvojeno.
Za pločaste izmenjivače toplote sa nekoliko sekcija, navedeni radni, test i diferencijalni pritisak se
primenjuju samo kada su svi delovi pod pritiskom.
Ukoliko svaki deo radi pod različitim pritiskom, ili jedan od delova nije pod pritiskom, curenje se
može pojaviti u delovima sa nižim pritiskom.
4
APV - UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I ODRŽAVANJE
Najveća dozvoljena razlika u pritisku izmedju dve sekcije razdvojene konektorom ili pločom,
generalno iznosi 6 kp/cm2. Ukoliko dve sekcije nisu podjednake veličine, dozvoljena razlika se
smanjuje. Maksimalna razlika u pritisku zavisi od broja ploča u drugim sekcijama.
4.2) PROCEDURA TOKOM RADA
U toku rada, pad temperature i pritiska mora se redovno proveravati. Povećanje pada pritiska i/ ili pad
temperature ukazuju na naslage na pločama, što znači da je potrebno pristupiti čišćenju pločastog
izmenjivača toplote.
Takodje bi trebalo voditi računa, da se u toku rada, preduzimaju istovetne mere predostrožnosti kao
kod pokretanja!
4.2.1) Curenje u toku rada
Videti odeljak 4.4)
4.3) PROCEDURA KOD ZAUSTAVLJANJA RADA
U pločastim izmenjivačima toplote za pasterizaciju, para se zaustavlja, pumpa za toplu vodu se
zatvara, a zaustavljaju se i fluidi za hladjenje. Na kraju, zaustavlja se i proizvodna pumpa.
Ukoliko je potrebno otvarati pločasti izmenjivač toplote, on se mora ohladiti do 40oC, tako što se
dozvoli da proizvodna pumpa recirkuliše i snizi temperaturu vode koja kruži za max. 10oC/ min. Ovo
se ostvaruje puštanjem vode za hladjenje ili dodavanjem hladne vode u krug. Pločasti izmenjivači
toplote sa jednom sekcijom zatvaraju se lagano, tako da se temperature snižava za max. 10oC/ min.
Ukoliko nema ni jedne druge mogućnosti za hladjenje, pločasti izmenjivač toplote se može ohladiti
vodom iz zajedničkog kruga ispod 40oC.
Obično se pločasti izmenjivač toplote može osloboditi pritiska zatvaranjem ulaza i izlaza.
Temperatura će se postupno smanjivati, sve do temperature okruženja.
Za duže prestanke rada, videti proceduru u odeljku 5.2.3.
4.4) PROBLEMI U RADU
U slučaju oštećenja ploča ili zaptivača, u većini slučajeva biće neophodno izvršiti zamenu istih.
Pre svega, veoma pažljivo ispitajte spoljne uslove oko pločastog izmenjivača toplote kako biste
utvrdili uzrok oštećenja!
Slučaj ozbiljne pukotine, obično zahteva zamenu ploča i zaptivača – budući da tada postoji rizik od
loma i u drugim delovima materijala.
U slučaju korozije, sve ploče se moraju detaljno pregledati!
5
APV - UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I ODRŽAVANJE
4.4.1) Vidljivo curenje
Tip nepravilnosti:
Mogući uzrok:
Način otklanjanja nepravilnosti:
Curenje.
Previsok pritisak
Sniziti pritisak do nivoa ispravnog radnog
pritiska, čija se vrednost može videti na
mašinskoj ploči.
Curenje.
(Faza 1).
Nedovoljno zatezanje.
Potrebno je zategnuti pločasti izmenjivač toplote
(odeljak 5.1) – medjutim, ne ispod minimalnih
dimenzija i nikada, dok je pločasti izmenjivač
toplote pod pritiskom ili preko 40oC.
Ukoliko pločasti izmenjivač toplote i dalje curi,
prosledite sa fazom 2.
Curenje.
(Faza 2).
Zaprljane ili deformisane
ploče.
Neelastični ili deformisani
zaptivači.
Rastavite pločasti izmenjivač toplote (odeljak 5.1)
i proverite da li su ploče deformisane ili zaprljane.
Proverite da li su zaptivači elastični i
nedeformisani, i da li je lice zaptivača čisto.
Zamenite deformisane ploče i zaptivače, ukoliko
ih ima, proceduru za naručivanje videti u odeljku
6.1.
Pre sklapanja, očistite veoma pažljivo sve ploče i
zaptivače (odeljak 5.2).
Sastavite pločasti izmenjivač toplote (odeljak 5.3)
i pokrenite ga ponovo (odeljak 4.1).
Napomena!!!
Čak i sitne nečistoće, kao zrna peska, mogu
izazvati curenje.
Curenje.
(Čak i nakon zatezanja
pločastog izmenjivača
toplote do minimalnih
dimenzija).
Zaptivači.
Razdvojite pločasti izmenjivač toplote (odeljak
5.1).
Očistite ploče veoma pažljivo (odeljak 5.2).
Zamenite zaptivače.
Sastavite pločasti izmenjivač toplote (odeljak 5.3)
i pokrenite ga ponovo (odeljak 4.1).
Curenje.
(Kroz drenažne otvore
zaptivača)
Neispravan zaptivač ili
znatno korodirana ploča.
Razdvojite pločasti izmenjivač toplote (odeljak
5.1).
Zamenite deformisane ploče i zaptivače, ukoliko
ih ima.
Sastavite pločasti izmenjivač toplote (odeljak 5.3)
i pokrenite ga ponovo (odeljak 4.1).
6
APV - UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I ODRŽAVANJE
4.4.2) Neprimetno curenje
Tip nepravilnosti:
Mogući uzrok:
Način otklanjanja nepravilnosti:
Smanjeni prenos toplote
i/ ili povećan pad
pritiska
Zaprljani ili zapušeni
kanali ploča.
Razdvojite pločasti izmenjivač toplote (odeljak 5.1) i
proverite da li su kanali zapušeni.
Veoma pažljivo očistite ploče (odeljak 5.2).
Sastavite pločasti izmenjivač toplote (odeljak 5.3) i
pokrenite ga ponovo (odeljak 4.1).
Curenje.
(Fluidi se mešaju).
(Faza 1).
Rupe na pločama.
Korozija ili ozbiljna
naprslina.
Sumnjivo curenje se može lokalizovati na sledeći
način:
Odstranite jedan od donjih spojeva cevi.
Zatim suprotnu stranu podvrgnite pritisku.
Ako medijum nastavi da ističe kroz donje spojeve
cevi - nakon stabilizovanja pritiska – curi jedna ili
nekoliko ploča.
Zatvorite pločasti izmenivač toplote (odeljak 4.3).
Razdvojite pločasti izmenjivač toplote (odeljak 5.1) i
proverite ploče veoma pažljivo.
Ispitajte sumnjive ploče prodirućom bojom.
Zamenite neispravne ploče i zaptivače, vidite
proceduru za naručivanje (odeljak 6.1).
Pre sklapanja, očistite sve ploče i zaptivače (odeljak
5.2).
Sastavite pločasti izmenjivač toplote (odeljak 5.3) i
ispitajte da li ima još neispravnih ploča, tako što ćete
jednu stranu izložiti pritisku.
Pokrenite ga ponovo (odeljak 4.1).
Curenje
(Fluidi se mešaju).
(Faza 2).
Rupe na pločama.
Korozija ili ozbiljna
pukotina.
Obustavite rad pločastog izmenjivača toplote
(odeljak 4.3).
Razdvojite pločasti izmenjivač toplote (odeljak 5.1).
Ostavite sve ploče da se osuše. Postavite ih ponovo u
pločasti izmenjivač toplote i pričvrstite (odeljak 5.3).
Pustite medijum da kruži u punom kapacitetu na
jednoj strani ploča (kanal svake druge ploče). Ostale
ploče održavajte bez pritiska i bez priliva tečnosti!
Zaustavite cirkulaciju posle nakoliko minuta rada i
otvorite ponovo pločasti izmenjivač toplote. Vodite
računa da izbegnete prskanje vode na suvu stranu
ploče!
Pažljivim ispitivanjem ploča biće moguće pronaći
vlažne površine, ako ih ima na inače suvim stranama
ploča.
Ispitajte ove površine prodirućom bojom!
Zamenite neispravne ploče i zapivače, vidite
proceduru za naručivanje (odeljak 6.1).
Pre sklapanja, očistite sve ploče i zaptivače (odeljak
5.2).
Sastavite pločasti izmenjivač toplote (odeljak 5.3) i
ispitajte da li ima još neispravnih ploča, tako što ćete
jednu stranu izložiti pritisku.
Pokrenite ga ponovo (odeljak 4.1).
Ukoliko jedinica jos uvek curi, proverite sve ploče sa
prodirućom bojom!
7
APV - UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I ODRŽAVANJE
5)
ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE
5.1)
RASTAVLJANJE
5.1.1) Hladjenje i oslobadjanje pritiska
Pre otvaranja pločastog izmenjivača toplote, on se mora ohladiti ispod 40oC (104 oF), i ne sme bit pod
pritiskom!
Hladjenje ne sme premašiti 10oC/ min.
Pad pritiska ne sme premašiti 10 bar/ min.
Ukoliko se ovi standardi ne poštuju, garancija više neće važiti.
5.1.2) Rastavljanje ugaonog okvira
Po kompletiranju procedure iz odeljka 5.1.1, rastavljajte ram, zadržavajući dva, ili možda i četiri
dijagonalno postavljena zavrtnja, na steznim vretenima, spojena. Skinite ostale zavrtnje.
Napomena: Vodite računa da se zadnja ploča ne izvrne!
Oslobodite ravnomerno poslednje zavrtnje (max. 10 mm po 1 metru razlike u rastojanju), i gurnite
zadnju ploču ka krajnjem držaču (slika 14).
Napomena: Kada se pločasti izmenjivač toplote koristi na brodu, zadnja ploča mora biti obezbedjena,
kako bi se izbegla opasnost prilikom pokretanja broda.
5.1.3) Pločasti izmenivač toplote sa zaptivačima sa grafosil zaptivanjem
Kada se pločasti izmenjivači toplote sa grafo-sil zaptivanjem rasklapaju, ove zaptivače bi trebalo
zameniti novim.
Medjutim, ako je pločasti izmenjivač toplote otvoren, očišćen i pričvršćen pažljivo, redosled ploča
ostao nepromenjen, a grafitni materijal sa zadnje ploče neoštećen, zaptivač se može ponovo upotrebiti.
Maksimalan pritisak će, ipak nešto malo biti snižen.
U slučaju zamene ploče, zaptivač na zadnjoj ploči mora se takodje zameniti.
Sa grafo-sil zaptivačima se mora rukovati sa velikom pažnjom, kako bi se izbeglo oštećenje površine
zaptivača .
Napomena: Nikada ne savijajte grafo-sil zaptivač!
5.2)
RASTAVLJANJE
Kapacitet i otpornost pločastih izmenjivača toplote prema koroziji, zavisi od održavanja čistoće bloka
ploča.
Nečistoća na pločama može se odstraniti ručno ili CIP (čišćenje na lokaciji).
5.2.1) Ručno čišćenje
Očistite ploče mekom četkom i odgovarajućim deterdžentom (odeljak 5.2.4).
U slučaju debelih ljuspastih naslaga ili organskih materijala, ploče se moraju potopiti u kadu sa
deterdžentom (odeljak 5.2.4).
NAPOMENA: Nikada nemojte koristiti čeličnu četku, metalni strugač ili slično.
Čistač pod visokim pritiskom može se pažljivo koristiti, medjutim, nikada sa šmirglom ili drugim
abrazivima.
8
APV - UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I ODRŽAVANJE
5.2.2) CIP čišćenje
Uspostavlja se sistem cirkulacije, u kome može kružiti odgovarajući deterdžent. Ukoliko proizvod
koji se ispira ima veliki viskozitet, kvantitet cirkulacije mora biti dovoljno veliki kako be se postigla
dovoljna brzina za ispiranje proizvoda.
Ako je pumpa volumetrijska, možda će biti potrebno ubaciti pumpu za deterdžent paralelno sa
prethodnom. Pretpostavlja se da je nečistoća na pločama rastvorljiva u deterdžentu, koji ne nagriza
ploče i zaptivače.
Primer CIP čišćenja:
- Iscedite ostatke na proizvodu, kao i medijum za hladjenje i grejanje.
- Isperite hladnom ili mlakom vodom.
- Cirkulišite toplim rastvorom fluida za čišćenje.
- Isperite toplom vodom.
- Isperite toplom vodom sa dodatkom omekšivača.
- Isperite hladnom ili mlakom vodom.
Čišćenje se takodje može izvesti bez cirkulacije, sipanjem rastvora fluida za čišćenje u sistem.
Ostavite da odstoji neko vreme, pa isperite deterdžent sa njega čistom vodom.
5.2.3) Kontola čišćenja
Pločasti izmenjivač mora se otvarati u redovnim intervalima, radi obavljanja pregleda. Ovo je posebno
neophodno činiti u periodu razradjivanja, sve dok se ne stekne iskustvo o efikasnosti procesa čišćenja.
Ovim pregledima, postepeno će se moći, veoma pouzdano, odrediti vreme cirkulacije, temperature i
hemijske koncentracije.
Nedovoljno čišćenje je najčešće uslovljeno:
- malim kvantitetom cirkulacije.
- kratkim periodom čišćenja.
- slabom potrošnjom hemikalija u odnosu na količinu nečistoća na pločama.
- predugi period rada.
Ukoliko pločasti izmenjivač toplote nije u pogonu dug period vremena, preporučljivo je isprazniti ga,
razdvojiti ploče i očistiti jedinicu.
Sastavite provizorno pločasti izmenjivač toplote, i ostavite ga pokrivenog kako biste zaštitili zaptivače
od prljavštine i dejstva svetlosti.
5.2.4) Deterdženti
Definicija odgovarajućeg deterdženta je kratka i konkretna. Gornji sloj ploča mora se odstraniti bez
oštećivanja ploča i zaptivača. Važno je da ne dodje do rastvaranja pasiviranog (zaštitnog) filma od
nerdjajućeg čelika – film doprinosi očuvanju otpornosti čelika na koroziju.
Nemojte koristiti supstance koje sadrže hlor, npr. hlorovodoničnu kiselinu (HCl)!!!
PRIMERI:
● ULJE I MASNOĆE se odstranjuju upotrebom vodenog emulzivnog uljnog rastvora, npr. BPSYSTEM CLEANER.
● ORGANSKE I MASNE NASLAGE uklanjaju se NATRIJUM HIDROKSIDOM (NaOH) – max.
Koncentracija 1.5% - max. Temperatura 85oC (185oF). 1.5% koncentracija odgovara 3.75 lit. 30%
NaOH na 100 l vode.
9
APV - UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I ODRŽAVANJE
● VUNASTI I LJUSPASTI TALOG odstranjuju se sa AZOTNOM KISELINOM (HNO3) – max.
koncentracija 1.5% - max. Temperatura 65oC (149oC). 1.5% koncentracija odgovara 1.75 lit. 62%
HNO3 na 100 lit vode.
Azotna kiselina ima važan strukturni efekat na pasiviranu površinsku strukturu
nerdjajućeg čelika.
5.2.5) Kontrola koncentracije fluida
NATRIJUM HIDROKSID (NaOH) rastvor titrira se sa 0.1 n HLOROVODONIČNE KISELINE (HCl)
sa metil oranž ili metil crvenim indikatorom. AZOTNA KISELINA (HNO3) titrira se sa 0.1 n
NATRIJUM HIDROKSIDA (NaOH) sa fenolftalein indikatorom.
Koncentracija fluida u procentima može se izračunati preko rezultata titracije, a prema sledećoj
formuli:
KONCENTRACIJA =
bxnxm
%
a x 10
a = ml fluida za čišćenje izdvojenog titracijom
b = ml fluida za titraciju koji se koristi za promenu boje
n = normalizacija fluida za titraciju
m = molekularna težina fluida za čišćenje (NaOH) molekularna težina 40 - HNO3, molekularna težina
63).
Da bi se postigla ispravna količina hemikalija za CIP čišćenje, fluid za čišćenje mora se proveriti
neposredno pred ispiranje. Ukoliko je koncentacija preniska, <0.5%, pločasti izmenjivač toplote
verovatno nije čist. Ukoliko je koncentracija previsoka, > 1%, potrošnja hemikalija se može smanjiti.
10
APV - UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I ODRŽAVANJE
5.3)
SKLAPANJE
5.3.1) Sklapanje
Ukoliko su ploče rasklopljene, moraju se ispravno ubaciti, a u skladu sa serijskim brojevima!
Prednja ploča nosi broj 1, a serijski brojevi pratećih ploča i ploča za povezivanje sekcija, ukoliko
postoji, su 2, 3 , 4, 5 itd.
Serijski broj je ubeležen u gornjem desnom uglu ploča – ne zaboravite da strana sa zaptivačem mora
bit okrenuta ka prednjoj ploči.
U slučaju izmenjivača toplote sa jednim prolazom za neprehrambenu industriju, ploča nije obeležena
serijskim brojem.
5.3.2) Povezivanje
Maksimalne i minimalne dimenzije za povezivanje
navedene su na mašinskoj ploči , koja je postavljena na
prednjoj ploči.
Pločasti izmenjivač toplote mora se dimenziono sklopiti
izmedju max. i min. dimenzije.
Finalno učvršćivanje do minimalnih dimenzija
preporučuje se tek otprilike nakon mesec dana rada –
alternativno, odmah nakon instaliranja novih ploča
pločastih izmenjivača toplote – novih zaptivača.
Novi zaptivači u EPDM kvalitetu povezuju se postepeno:
1. Minimalne dimenzije + 15%
Interval od 2 sata ili duže.
2. Minimalna dimenzija + 7.5%
Interval 12 sati ili duže.
3. Dimenzija izmedju max. i min. koja je navedena
na mašinskoj ploči, alternativno
min. dimenzija
Prednja i zadnja ploča rama moraju biti potpuno
paralelne, stoga se pre povezivanja, mora izvšiti merenje,
na vrhu, sredini i dnu, i to na obe strane.
Za pločaste izmenjivače toplote sa grofo-sil zaptivačima, videti odeljak 5.1.3.
11
APV - UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I ODRŽAVANJE
5.4)
ZAMENA PLOČA I ZAPTIVAČA
5.4.1) Obeležavanje
Ploče su obeležene robnim kodovima i referentnim brojevima, kao i kodovima za zaptivače bez lepka,
ukoliko ih ima, a takodje imaju i slovo H (slika 16). Gledajući prema strani sa zaptivačem, ploča je
naznačena kao desna, kada je H gore, a kao leva, kada je H dole.
Leve ploče imaju ulaz i izlaz fluida preko kružnih otvora 1 i 4 u uglovima.
Desne ploče imaju ulaz i izlaz fluida preko kružnih otvora 2 i 3 (slika 17).
H = desna ploča.
5.4.2) Zamena ploča
Pre ubacivanja rezervne ploče u blok ploča,
mora se proveriti da je ona istovetna sa
neispravnom pločom – isti ugaoni otvori
moraju biti otvoreni, a slovo H se mora
postaviti ispravno.
Ukoliko se debljina ploče ne podudara sa
debljinom ploče koja se zamenjuje, ili se
debljina bloka ploča produžava, najdeblje
ploče se moraju namestiti na kraj bloka,
ukoliko je to moguće; pri mrežnom
odvajanju, razdelnoj ploči ili zadnjoj ploči
rama. Stoga je poželjno nove ploče
grupisati zajedno, ukoliko je to moguće.
Kao primer: trenutna, nominalna debljina
ploča K-opsega je 483 mm. Prethodno, bila
je manja.
Neispravna ploča sa 4 otvora, može se
ukloniti, bez ubacivanja rezervne ploče,
ukoliko se ukloni i susedna ploča sa 4
otvora. Novi broj ploča tada će bit S-2. Ovo
menja mere povezivanja bloka ploča na
M1:
M1 =
M (S-2)
S
M = Originalna dimenzija povezivanja
navedena na mašinskoj ploči.
S = Originalni broj ploča u bloku ploča.
Površina transmisije pločastog izmenjivača toplote je smanjena u odnosu na originalni broj ploča.
Istovremeno, pad pririska se povećava. Što se tiče korozije i ozbiljnih naprslina, videti odeljak 4.4
Problemi u radu. Procedura za naručivanje može se videti u odeljku 6.1.
12
APV - UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I ODRŽAVANJE
5.4.3) Zamena lepljenih zaptivača
Na dijagramu koji se isporučuje uz izmenjivač, može se
naći lista poručenih zaptivača i detalji o tipu i količini
lepka. Takodje je data informacija o rastvaraču za
odmašćivanje za nove zaptivače.
Prva ploča nakon prednje ploče rama i priključne ploče,
mora imati zaptivače u svim žljebovima. Ovi zaptivači su,
u stvari, 2 “normalna” zaptivača, presečena na pola, pa
zalepljena na pozicije oko svih žljebova. Zbog toga bi
trebalo pažljivo pribeležiti, kako su stari zaptivači
montirani, pre nego što se pristupi njihovom uklanjanju.
5.4.4) Uklanjanje starih zaptivača
● PLIOBOND leplenji zaptivači mogu se odvojiti zagrevanjem u vodi na 100oC (212oF).
Ploče se čiste, a naslage uklanjaju, ukoliko ih ima.
Videti odeljak 5.2.4.
5.4.5) Čišćenje
Novi zaptivači i žljebovi za zaptivače na pločama, čiste se krpom navlaženom u supstanci za
odmašćivanje. Površine na koje će se naneti lepak, moraju biti apsolutno čiste – bez otisaka prstiju itd.
Kao supstancu za odmašćivanje koristiti ono što je navedeno u priloženom uputstvu, a kao alternativu:
TRIHLOROETILEN, CHLOROTEN VG, ACETON, METIL ETIL KETON ili ETIL ACETAT.
Veoma je važno, da su sve supstance za odmašćivanje isparljive, do trenutka nanošenja lepka. To
obično traje oko 15 min na 20oC (68oF).
Preporučuje se čišćenje površina na koje će se naneti lepak sa fino-zrnastom šmirglom, umesto
supstancom za odmašćivanje.
5.4.6) Lepljenje
● PLIOBOND 25, koji je nitrile lepak za gumu na bazi rastvora (25% čvrstih materija), nanosi se
četkom u tankim slojevima na poledjinu zaptivača. Zaptivači se odlažu da se osuše na čistom mestu,
bez prisustva prašine! Lepak se nanosi u tankom sloju i na žljebove ploča, a onda se zaptivači
učvršćuju u žljebove. Ubacivanje zaptivača započinje se na oba kraja ploče – i nastavlja se na ravnim
delovima duž ivica.
Proces lepljenja je prikladniji kada se i ploče i zaptivači položu na stolu – jer se zaptivači užljebljuju
na ploče, a ploče se tako ravnomerno nižu.
Ploče sa zaptivačima se sada postavljaju u ram, koji je lagano stegnut, za gumene zaptivače npr. do
minimalnih dimenzija naznačenih na mašinskoj ploči plus 0.2 mm po ploči.
Pločasti izmenjivač toplote se zagreva na 90-100oC (194-212oF) posredstvom vode ili pare –
temperatura se mora održavati 1½ -2 sata! Pritisak tečnosti mora se održavati na što je moguće nižem
nivou. Na pločastim izmenjivačima toplote u prehrambenoj industriji, grane cevi koje koje nisu
povezane sa vodom/ parom, moraju biti slobodne, da bi se omogućilo oslobadjanje isparenja od lepka!
Ukoliko nema mogućnosti za zagrevanje pločastog izmenjivača toplote, mora se držati na što toplijem
mestu, sa demontiranim priključcima.
Vreme sušenja će, na temperturi od 20oC (68oF) biti približno 48 sati. Npr. na 48oC (104oF), vreme
sušenja se smanjuje na 24 sata.
Kada se sva isparenja od lepka izgube, pločasti izmenjivač toplote se može ponovo sastaviti kao što je
navedeno u odeljku 5.3.
13
APV - UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I ODRŽAVANJE
5.4.7) Paraclip zaptivači
PARACLIP zaptivači su zaptivači koji se ne lepe, a dizajnirani su kao konvencionalni, sa specijalnim
klip mehanizmom, koji se zaključava u udubljenju žljeba zaptivača na ploči.
Prilikom zamene PARACLIP zaptivača, stari zaptivač se odstranjuje u celosti. Pre nameštanja novog
PARACLIP zaptivača, proverite da li je žljeb zaptivača čist i oslobodjen ostataka gume, posebno u
džepovima klip mehanizma. Novi zaptivači mogu se namestiti bez upotrebe alata.
Prva ploča nakon prednje ploče rama (i moguće mrežnog ulaza), koja nema nikakav fizički kontakt sa
proizvodom (fluidom), poseduje zaptivač koji se lepi, kao što je to navedeno u odeljku 5.4.6.
Medjutim, ponekad će biti potrebno zameniti ih, jer je njihova jedina namena da ispune žljeb
zaptivača, na taj način predstavljajući potporu za ostatak bloka ploča.
PARACLIP zaptivač je raspoloživ i za izmenjivače u prehrambenoj industriji, kao i za neprahrambene
namene. Priliko sklapanja, zaptivač EPDM kvaliteta mora se obrisati krpom nakvašenom silikonskim
uljem, kako bi se olakšalo razdvajanje od pripadajuće ploče prilikom raskljapanja bloka ploča.
14
APV - UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I ODRŽAVANJE
5.5) REKONSTRUKCIJA
Modularna konstrukcija pločastog izmenjivača toplote obezbedjuje lako povećanje ili smanjenje
kapaciteta.
U slučaju rekonstrukcije, sve što je potrebno da korisnik učini je da navede tip, serijski broj i željenu
promenu. APV Products poseduje sve relevantne podatke u svojoj arhivi i može odmah poslati
sugestiju i predračun za rekonstrukciju.
15
Download

Odrzavanje APV - rastavljivi.pdf