J.P. MEĐUNARODNI AERODROM „SARAJEVO“ d.o.o. SARAJEVO
STANDARDNA TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA UGOVORE O
JAVNOJ NABAVCI ROBA
JAVNA NABAVKA ROBA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA
Higijenski materijal (sukcesivna isporuka)
1
SADRŽAJ
1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ............................................................................................... 3
4 PREDMET NABAVKE JE ...................................................................................................................... 6
5. INSTRUKCIJE ZA DOBAVLJAČE....................................................................................................... 6
NAČIN KOMUNICIRANJA SA DOBAVLJAČIMA ............................................................................................... 6
PRIPREMA PONUDE ...................................................................................................................................... 6
POVJERLJIVOST ........................................................................................................................................... 7
DOSTAVLJANJE PONUDA ............................................................................................................................. 7
IZMJENA ILI POVLAČENJE PONUDA .............................................................................................................. 7
MJESTO, DATUM I VRIJEME PRIJEMA PONUDA.............................................................................................. 8
MJESTO, DATUM I VRIJEME OTVARANJA PONUDA ........................................................................................ 8
PERIOD VAŽENJA PONUDA ........................................................................................................................... 9
6. KVALIFIKACIJA .................................................................................................................................... 9
KRITERIJI ZA UČEŠĆE I POTREBNI DOKAZI ................................................................................... 9
7. OCJENA PONUDA ................................................................................................................................ 12
KRITERIJI DODJELE UGOVORA ................................................................................................................... 13
PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆEG .................................................................................................... 13
ZABRANA PREGOVORA .............................................................................................................................. 13
NEPRIRODNO NISKE PONUDE ..................................................................................................................... 13
ISPRAVKE GREŠAKA I PROPUSTA ............................................................................................................... 13
8. INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA DOBAVLJAČA...................................................................... 14
9. POTPISIVANJE UGOVORA ................................................................................................................ 14
USLOVI IZ UGOVORA ................................................................................................................................. 14
10. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI................................................................. 15
11. ANEKSI ................................................................................................................................................. 15
2
1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
Broj nabavke: 5919
Ovim pozivom za dostavljanje ponuda, objavljenom u „Službenom glasniku BiH” broj 06 od
28.01.2013., pozivate se da dostavite ponudu u otvorenom postupku za nabavku slijedećih roba:
Higijenski materijal (sukcesivna isporuka)
Da bi se kvalifikovali za dodjelu ugovora, dobavljači moraju zadovoljiti minimalne uslove iz čl. 22–26.
Zakona o javnim nabavkama BiH, koji su detaljno opisani u tački 6. tenderske dokumentacije.
OPCIJA – da li se predviđa se zaključenje okvirnog sporazuma NE.
Ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu: J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. –
Sarajevo, ul. Kurta Schorka 36, 71210 Sarajevo do 28.02.2013.g. do 12,00 sati.
Ponude se otvaraju u sali za sastanke 054c, Terminal „A“ aerodroma, dana 28.02.2013.g. do 12,30 sati
u prisustvu dobavljača koji žele prisustvovati.
NAPOMENA: Ponuđači koji su preuzeli ovu tendersku dokumentaciju sa web site–a Ugovornog
organa, a da nisu prethodno poslali Zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije dužni su poslati
Obavijest o preuzimanju tenderske dokumentacije sa web site–a. U protivnom, ponuda im neće biti
uzeta u razmatranje.
Kriteriji dodjele ugovora
Kriteriji za dodijelu ugovora je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.
Ugovor će se dodijeliti dobavljaču koji je dostavio tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom
cijenom – vrijednošću (bez PDV-a).
Svi dobavljači će biti obaviješteni o odluci ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke, u
roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke. Postupak dodjele ugovora će se provesti u skladu sa
Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon).
Svaki dobavljač koji ima opravdani interes za dodjelu ugovora o javnim nabavkama i smatra da je
ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povredu jedne ili više odredaba Zakona i/ili
podzakonskih akata ima pravo da uloži prigovor na postupak, na način i u roku koji je određen u članu
51. Zakona.
3
2. OPŠTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM
2.1 Pojmovi koji se koriste u tenderskoj dokumentaciji znače slijedeće:
“Ovlašteno lice / lica” – lice / lica koje/a je ugovorni organ ovlastio da djelujue/u u njegovo ime i
lice / lica koje/a ima/ju pismenu punomoć da djeluje/u u ime dobavljača
“Ugovorni organ” – J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. - Sarajevo
“Zakon” – Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine
“Postupak nabavke”– postupak koji provodi ugovorni organ na osnovu ove tenderske
dokumentacije
“Podzakonski akti” – podzakonski akti koji su doneseni na osnovu Zakona: Uputstvo o primjeni
Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj 3/05), Uputstvo o načinu pripreme
obavještenja o nabavci, o dodjeli ugovora i poništenju postupka nabavke („Službeni glasnik BiH “
broj 17/05) i Uputstvo o načinu vođenja zapisnika o otvaranju ponuda („Službeni glasnik BiH “ broj
17/05)
“Dobavljač” – svaki privredni subjekt koji može biti fizičko ili pravno lice ili grupa ponuđača koja
na tržištu nudi robe/usluge i koji je/su predao/li ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom
“TD” – ova tenderska dokumentacija.
2.2 Postupak javne nabavke će se izvršiti u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima koji su doneseni
u skladu sa Zakonom i ovom tenderskom dokumentacijom.
2.3 Ugovor se dodjeljuje dobavljaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu.
2.4 U skladu sa članom 12. Zakona, ugovorni organ može poništiti postupak nabavke iz jednog od
slijedećih razloga:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku;
nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva;
cijene svih prihvatljivih ponuda su značajno veće od budžeta ugovornog organa;
broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju;
broj kvalificiranih dobavljača je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju;
zbog drugih dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i nisu se mogli
predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka dodjele ugovora.
4
3. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU
Ugovorni organ: J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. – Sarajevo
Adresa: Kurta Schorka 36
Identifikacijski broj: 4200068970001
Broj bankovnog računa: 3386902296481517 , UniCredit Bank d.d. , Sarajevo
Detaljna adresa za korespodenciju: J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. – Sarajevo, Kurta
Schorka 36, 71210 Sarajevo
Telefon: +387 33 289 317
Faks: +387 33 289 141
E-mail: [email protected]
Web stranica: www.sarajevo-airport.ba
Lice koje je ovlašteno da vodi komunikaciju u ime ugovornog organa sa dobavljačima:
Kadrić Dejan, Tel. 033/ 289 - 317, e-mail adresa: [email protected]
5
4. PREDMET NABAVKE
4.1 Predmet nabavke je:
Higijenski materijal (sukcesivna isporuka)
4.2 Robe treba dostaviti do 2 radna dana od datuma narudžbe – poziva.
4.3 Mjesto dostavljanja roba: J.P. Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. – Sarajevo, na paritetu DDP
(INCOTERMS 2010).
4.4 Dobavljačima nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude.
Jedan dobavljač može dostaviti samo osnovnu ponudu. Dostavljanje osnovne i alternativne ponude,
ili više alternativnih ponuda, od jednog dobavljača, razlog je za odbijanje te ponude.
4.5 Dobavljačima nije dozvoljeno podugovoranje. Ugovorni organ će obavijestiti dobavljača o svojoj
odluci u roku od 15 (petnaest) dana od prijema obavijesti i navesti svoje razloge ukoliko odbija
odobriti takvu odluku. Dobavljač kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju
ugovora.
5. INSTRUKCIJE ZA DOBAVLJAČE
Način komuniciranja sa dobavljačima
5.1 Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencije) između ugovornog organa i
dobavljača treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom ili lično na adresu
naznačenu u tenderskoj dokumentaciji.
5.2 Posebno, komunikacija i razmjena informacija će se vršiti putem faksa , uz obavezu da se ista
proslijedi i poštom prije isteka roka utvrđenog za dostavu informacija, odnosno ponude.
Priprema ponude
5.3 Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj
tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti
odbačene kao neprihvatljive. Odabrani ponuđač, sa kojim će se zaključiti ugovor, obavezuje se na
isporuku robe prezentiranog kvaliteta u kontinuitetu trajanja ugovora. Odstupanje u kvaliteti robe
rezultirat će raskidom ugovora.
Također, nedostavljanje reklamnog materijala rezultirat će raskidom ugovora.
5.4 Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. Ugovorni
organ ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku nadmetanja.
5.5 Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom između dobavljača i ugovornog organa
moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Prateći dokumenti i
štampana literatura koju dostavlja dobavljač mogu biti napisani na nekom drugom jeziku koji se
najčešće koristi u međunarodnoj trgovini, pod uslovom da je dostavljen i zvaničan prevod
odgovarajućih poglavlja na jezik na kojem je napisana ponuda.
5.6 Original ponuda treba biti otkucana ili napisana neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti
čvrsto uvezani, sa označenim stranicama. Svi listovi ponude, osim neizmijenjene od štampane
literature, trebaju parafirati ili potpisati lica koja su ovlaštena da zastupaju dobavljača. Sve dopune i
izmjene ponude moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenih lica.
NAPOMENA:
Kandidat/ponuđač se upozorava da je shodno ovoj tačci TD obavezan svaku stranicu ponude
označiti rednim brojem i parafirati, te sve stranice ponude uvezati. U protivnom njegov
6
zahtjev/ponuda može biti odbačen kao neprihvatljiv. Navedeni uslov je neophodan u cilju
otklanjanja eventualne sumnje u pogledu potpusnosti dostavljenih dokumenata i njihove
autentičnosti. U skladu sa stavom Agencije za javne nabavke pod čvrstim uvezom se smatraju
ponude koje su ukoričene u knjigu ili je ponuda dodatno obezbjeđena jamstvenikom.
5.7 Ponuda treba sadržavati slijedeće dokumente:
a) Obrazac za dostavljanje ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu I tenderske
dokumentacije;
b) Obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu II tenderske
dokumentacije;
c) Dokumenti koji se odnose na predmet nabavke, a koji su u skladu sa obavještenjem o nabavci;
d) Izjava kojom se potvrđuje da dobavljač ima obaveze prema svojoj ponudi u trajanju od 120 dana
od dana otvaranja ponuda.
5.8 Svaki dobavljač može dostaviti samo jednu ponudu. Nije dozvoljeno da dobavljači dostave više
modaliteta ponude, niti više modaliteta za podkriterije kriterija ekonomski najpovoljnije ponude.
Povjerljivost
5.9 Član 9. (a) Zakona navodi da:
“Povjerljive informacije koje su sadržane u bilo kojoj ponudi, koje se odnose na komercijalne,
finansijske ili tehničke informacije ili poslovne tajne ili know how učesnika tendera, ne smiju se ni
pod kojim uslovima otkrivati bilo kom licu koje nije zvanično uključeno u postupak nabavke“.
Ugovorni organ pretpostavlja da nisu sve informacije koje dobavljači dostave potpuno povjerljive.
Neke informacije – uključujući i komercijalne, finansijske ili tehničke i know how će već biti javne
ili će, u budućnosti, postati javno znanje.
Ugovorni organ zahtijeva od dobavljača da u ponudi navedu koje informacije se moraju smatrati
povjerljivim, po kojoj osnovi se smatraju povjerljivim i koliko dugo će biti povjerljive. Cijena
ponude se ne smatra povjerljivom ni u jednom slučaju.
Dobavljači moraju napraviti spisak (popunjen po šemi koja se nalazi u aneksu 4) informacija koje bi
se trebale smatrati povjerljivim.
Dostavljanje ponuda
5.10
Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu. Ponuda sa pečatom i potpisom treba biti
zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati
slijedeće riječi:
“Ponuda za isporuku robe: Higijenski materijal (sukcesivna isporuka) – ne otvarati do
28.02.2013., do 12,30 sati”.
Izmjena ili povlačenje ponuda
5.11 Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje
ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ mora biti obaviješten u
pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava
dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.
Računanje cijene
5.12 Dobavljač treba popuniti obrazac za dostavljanje ponude i obrazac za cijenu ponude koji se nalaze u
prilogu ove tenderske dokumentacije, uz naznaku roba koje će biti dostavljene, zemlju njihovog
porijekla, količinu i cijenu.
7
5.13 Sve cijene trebaju biti navedene u KM, uključujući i pripadajuće indirektne poreze. Izuzetno, ako je
tenderskom dokumentacijom omogućeno da se cijene navode i u drugoj valuti, navedeni iznos će se
preračunati u KM po kursu koji utvrđuje Centralna banka Bosne i Hercegovine na dan otvaranja
ponuda i zadržati po istom kursu sve do isteka perioda važenja ponude.
5.14 Dobavljač će navesti u rasporedu cijena jediničnu cijenu i ukupan iznos ponude za robe koje se nude.
5.15 Ponuđena cijena roba treba uključivati sve obaveze vezane za tu robu, a naročito:
a) sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze koji su već plaćeni ili koji se
mogu platiti na komponente i sirovine koje se koriste u proizvodnji ili sastavljanju roba;
b) sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze koji su već plaćeni na
direktno uvezene komponente koje se nalaze ili će se nalaziti u toj robi;
c) sve pripadajuće indirektne poreze, poreze na prodaju i druge slične poreze na gotove proizvode
koji će se trebati platiti u Bosni i Hercegovini, ako ovaj ugovor bude dodjeljen;
d) cijenu prijevoza;
e) osiguranje;
f) cijenu popratnih (dodatnih) usluga navedenih u TD;
g) drugi troškovi.
5.16 Cijene koje navede dobavljač u obrascu za cijenu ponude, neće se mijenjati u toku izvršenja
ugovora i ne podliježu bilo kakvim promjenama.
Mjesto, datum i vrijeme prijema ponuda
5.17 Ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu: J.P. Međunarodni aerodrom „Sarajevo” d.o.o. –
Sarajevo, ul Kurta Schorka 36, 71210 Sarajevo.
5.18 Rok za dostavljanje ponuda ističe 28.02.2013. u 12,00 sati. Ponude koje su dostavljene po isteku
ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.
5.19 Javno otvaranje ponuda će se održati 28.02.2013. u 12,30 sati, u prostorijama ugovornog organa,
adresa Kurta Schorka 36, sala za sastanke 054c, u zgradi Terminala „A” aerodroma. Dobavljači ili
njihovi predstavnici mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskažu u toku javnog
otvaranja ponuda će se dostaviti svim dobavljačima koji su u roku dostavili ponude tj. zapisnik sa
otvaranja ponuda u roku od 3 dana. Zapisnik sa otvaranja ponuda treba da sadrži napomenu da
potpisom zapisnika od strane prisutnih ponuđača isti potvrđuju da su primili zapisnik sa javnog
otvaranja. Također, svim kojima se šalje zapisnik sa javnog otvaranja ugovorni organ treba
obezbijediti dokaz o dostavljanju zapisnika.
Predstavnik dobavljača - ponuđača koji želi zvanično učestvovati na otvaranju ponuda treba prije
otvaranja ponuda Komisiji dostaviti punomoć dobavljača-ponuđača za učešće na javnom otvaranju
u ime dobavljača-ponuđača.
Garancija za ponudu
5.20 Da bi učestvovali u postupku javne nabavke dobavljači trebaju dostaviti u originalu garanciju za
ozbiljnost ponudu. Iznos tražene garancije za ponudu je u iznosu od 1% od vrijednosti ponude,
uvećane za PDV, uz uslov da ista ne može biti manja od 2.000,00 KM, sa rokom važnosti od dana
podnošenja ponude do isteka opcije ponude + 30 dana.
5.21 Garancija za ponudu se mora dostaviti zajedno sa tenderskom dokumentacijom. Ukoliko uslov za
dostavljanje garancije ne bude ispunjen, ponuda će biti odbačena.
5.22 Garancija za ponudu može biti u jednom od slijedećih oblika:
a) bezuslovna bankarska garancija
8
5.23 U predviđenom obliku garancije, obavezno je dostavljanje originalnog dokumenta. Dokumenat koji
je pomenut u tački 5.22 pod a) treba biti validan tokom cijelog perioda važenja ponude. Okolnosti
pod kojima se iznos garancije za ponudu vraća ili zadržava su utvrđeni u podzakonskim aktima.
Period važenja ponuda
5.24 Ponude moraju važiti u trajanju od 120 dana, računajući od isteka roka za podnošenje ponuda. Sve
dok ne istekne period važenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da traži od dobavljača u pisanoj
formi da produže period važenja njihovih ponuda do određenog datuma. Dobavljači mogu odbiti
takav zahtjev, a da time ne izgube pravo na garanciju za ponudu. Dobavljač koji pristane da produži
period važenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ, produžit će period
važenja ponude i dostaviti produženu garanciju za ponudu. Ponuda se ne smije mijenjati. Ako
dobavljač ne odgovori na zahtjev ugovornog organa u vezi sa produženjem perioda važenja ponude
ili ne dostavi produženu garanciju za ponudu, smatrat će se da je dobavljač odbio zahtjev ugovornog
organa. U tom slučaju ugovorni organ odbacuje ponudu.
6. KVALIFIKACIJA
Kriteriji za učešće i potrebni dokazi
6.1 U skladu sa čl. 22 – 26. Zakona, dobavljači trebaju ispunjavati slijedeće uslove:
a) da nema smetnji za njihovo učešće u smislu odredbe člana 23. Zakona;
b) da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrovani u relevantnim
profesionalnim ili trgovačkim registrima;
c) da njihovo ekonomsko i finansijsko stanje garantuje uspješnu realizaciju ugovora;
d) da njihova tehnička i profesionalna sposobnost garantuje uspješnu realizaciju ugovora.
6.2 Uskladu sa članom 23. Zakona, ponuda će biti odbijena ako je dobavljač:
a) pod stečajem ili pred likvidacijom, ili je ušao u određeni aranžman sa povjeriocima, ili je
obustavio ili ograničio poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proistječe iz sličnog
postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u
kojoj je registrovan;
b) predmet postupaka za proglašenje stečaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili
postizanja sporazuma sa povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sličnog postupka u skladu sa
relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;
c) osuđen sudskom presudom za kršenje zakona u smislu njegovoga poslovnog ponašanja u
periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude;
d) proglašen krivim za teži profesionalni prekršaj od strane nadležnog suda u BiH u periodu od 5
(pet) godina prije dostavljanja ponude;
e) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu sa
relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
f) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u
Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
g) propustio da dostavi ili dostavio pogrešne informacije na traženje prema članu 23. do 26.
Zakona.
Dokazi koji se zahtjevaju
6.2.1 Dobavljači trebaju dostaviti slijedeće dokaze:
a) Izvod iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji izdaje
nadležni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavljač
dolazi, u cilju dokazivanja da nije pod stečajem ili pred likvidacijom, niti da je ušao u određeni
9
b)
c)
d)
e)
aranžman sa povjeriocima, niti da je obustavio ili ograničio poslovne aktivnosti, niti da je u
analognoj situaciji koja proističe iz sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i
propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan;
Izvod iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji izdaje
nadležni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavljač
dolazi, u cilju dokazivanja da nije predmetom postupaka za proglašenje stečaja, za izdavanje
naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, niti bilo kojeg drugog
sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u
zemlji u kojoj je registrovan;
NAPOMENA:
Ponuđač je obavezan dostaviti jednu potvrdu na kojoj je evidentirano nepostojanje razloga
navedenih u tački a) i b) ove podtačke ili dvije potvrde koje će evidentirati nepostojanje razloga
navedenih u tački a) odnosno b) ove podtačke.
Izvod iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji izdaje
nadležni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavljač
dolazi, u cilju dokazivanja da nije osuđen sudskom presudom za kršenje zakona u smislu
njegovoga poslovnog ponašanja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude;
NAPOMENA:
Ukoliko je ponuđač kažnjavan treba dostaviti dokaz da je izvršio plačanje novčane kazne i
troškova postupka odnosno da mu nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti;
Za ugovorni organ je validno uvjerenje o nekažnjavanju ponuđača kao pravnog lica a ne
uvjerenje o odgovornom licu u pravnom licu.
Uvjerenje izdato od strane ovlaštenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju
dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje, a koje
obuhvata penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim
propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; Sporazum o izmirenju duga sa
nadležnim organom je prihvatljiv za ugovorni organ.
NAPOMENA:
Uvjerenja izdata poslije 10-og u mjesecu da bi bila, prihvatljiva za ugovorni organ trebaju
sadržavati podatak da su doprinosi plaćeni za predhodni mjesec, dok uvjerenja izdata do 10-og u
mjesecu trebaju imati podatak o plaćanju mjeseca koji je predhodio predhodnom mjesecu (npr.
Uvjerenje od 5.04. treba sadržavati da je plaćen doprinos za februar);
Uvjerenje izdato od strane ovlaštenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju
dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem poreza, a koje obuhvata direktne i
indirektne poreze. (Uprava za indirektno oporezivanje i Poreska uprava-Sporazum o izmirenju
duga sa nadležnim organom je prihvatljiv za ugovorni organ) u skladu sa relevantnim
zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.
6.2.2 Dokumenti ili uvjerenja navedena u tački 6.2.1 ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od
trenutka dostavljanja ponude. Dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.
6.3 Dobavljači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili
trgovačkom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu
kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave određenom djelatnošću.
NAPOMENA:
Ponuđač je obavezan dostaviti Izvod iz sudskog registra koji ne smije biti stariji od tri mjeseca o
svim bitnim elementima i podacima o registrovanoj djelatnosti koja je predmet ove nabavke. Za
ugovorni organ nije prihvatljiva ovjerena fotokopija registracije ukoliko je sama registracija starija
od tri mjeseca.
Ukoliko je ponuđač pravno lice koje je registrovano u Registru udruženja kod Federalnog
ministarstva pravde, obavezan je dostaviti Rješenje o upisu u Registar udruženja koje je izdato u
skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama (“Službene novine FBiH” br.45/02) i Potvrdu
Federalnog ministarstva pravde koja ne smije biti stariji od tri mjeseca kao dokaz da Udruženje nije
brisano iz Registra udruženja koji se vodi kod Federalnog ministarstva pravde.
PAŽNJA:
Ukoliko je za zakonito obavljanje djelatnosti pored registracije potrebno ispunjenje i nekog drugog
uslova (odobrenje, rješenje, dozvola, certifikat, licenca) ovdje se može priložiti i taj dokument.
10
6.4 Što se tiče ekonomskog i finansijskog stanja, u skladu sa članom 25. Zakona, ponuda će biti
odbačena ako dobavljač ne ispunjava slijedeće uslove i ne dostavi sljedeće:
a) Potpuno popunjen obrazac za cijenu ponude roba sa popunjenim jediničnim cijenama izražena u
KM bez uračunatog PDV–a, iznos PDV–a i ukupna vrijednost sa uključenim PDV–om, na
paritetu DDP J.P. Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. – “Sarajevo” (Incoterms 2010), kao i
ovjera obrasca kojom ponuđač prihvaća navedene zahtjeve;
b) Opcija ponude 120 dana od dana otvaranja ponuda;
c) Potpisana i ovjerena izjava o nepromjenjivosti cijena u ugovornom periodu.
d) Ovjerena i potpisana izjava ponuđača da će ukoliko bude izabran prihvatiti plaćanje u roku do
15 dana od datuma fakturisanja;
e) Ukupan promet dobavljača u posljednjoj godini odnosno od početka poslovanja u predmetnom
segmentu, ako je dobavljač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od jedne godine,
ne smije biti manji od 2.000.000,00 KM;
f) Dobavljač mora imati pozitivno poslovanje, ostvariti dobit u posljednjoj godini.
Dokazi:
Ocijena ekonomskog i finansijskog stanja dobavljača će se izvršiti na osnovu slijedeće izjave i
dokumeta:
a) Bilans stanja i uspjeha za 2011. godinu (revidirana kopija).
6.5 Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, dobavljači trebaju ispuniti slijeće minimalne uslove
i dostaviti:
a) Da ima uspješno iskustvo u realizaciji najmanje 3 (tri) ugovora u prethodne 2 (dvije) godine,
koji se odnose na isporuku higijenskog materijala u ukupnoj vrijednosti najmanje 100.000,00
KM (stotinihiljada KM) bez PDV-a po ugovoru za 1 godinu;
b) Stanje zaliha higijenskog materijala na dan 31.12.2011. godine ne manje od 350.000,00 KM;
c) Da dobavljač raspolaže odgovarajućim skladišnim kapacitetima (minimalno 400 m2 skladišta);
d) Da dobavljač posjeduje transportna sredstva za nesmetano izvršenje predmetne isporuke
(minimalna 3 transportna vozila);
e) Izjava ponuđača da prihvaća vraćanje proizvoda sa oštećenom i neispravnom ambalažom,
proizvoda koji su pri isteku roka trajanja i proizvoda kojima je istekao rok prije dostave na
minimalno petnaestodnevnoj osnovi, uz obaveznu zamjenu istih;
f) Izjava ponuđača da će koristiti ekološke ambalaže kad god je to moguće;
g) Izjava o roku isporuke ne dužim od 24 sata od poziva, ne nakon 10h, uz najavu za dostavu robe
Centru sigurnosti na aerodromu;
h) Izjava ponuđača o poštivanju sigurnosno bezbjedosnih mjera na aerodromu prilikom isporuke
robe.
Dokazi:
Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti dobavljača će se izvršiti na osnovu slijedećih izjava i
dokumenata koje dostave dobavljači:
a) Potvrda o dostavljenim robama koje su izdali naručioci. Minimalna vrijednost ugovora treba da
bude 100.000,00 KM godišnje. Potvrda mora da sadrži slijedeće podatke:
1. Nazive ugovornih organa;
2. Predmet ugovora (mora biti higijenski materijal);
3. vrijednost izvršenih isporuka (minimalno 100.000,00 KM bez PDV-a za jednu godinu);
4. vrijeme isporuka (godine – 2010. i 2011.).
b) Bilans stanja i bilans uspjeha za 2011. godinu (revidirana kopija).
c) ZK izvadak ili ugovor o najmu kao dokaz o skladišnim kapacitetima dobavljača;
d) Kopije saobraćajnih dozvola ili ugovora o lizingu za vozila;
NAPOMENA:
Samo potpuna ponuda će se uzeti u razmatranje. Ugovorni organ će po potrebi utvrditi tehničkoprofesionalnu sposobnost ponuđača posjetom skladišnom prostoru ponuđača, u dogovorenom
terminu sa ponuđačem.
11
6.6 Ako je period od registracije/osnivanja dobavljača kraći od perioda za koji ugovorni organ zahtijeva
izjave i dokumente koji se odnose na ekonomsko i finansijsko stanje i tehničku i profesionalnu
sposobnost dobavljača, dobavljač treba dostaviti dokumente samo za period od svoje
registracije/osnivanja.
6.7 Dokumenti koji su pomenuti pod tačkom 6.2 i 6.3 mogu se dostaviti u originalu ili kopiji ovjerenoj
od strane nadležne institucije. Dokumenti koji su pomenuti pod tačkom 6.4, 6.5 i 6.6 moraju biti
dostavljeni u originalu ili kopiji ovjerenoj od nadležne institucije ili od strane dobavljača, u
zavisnosti kako je zahtijevano tenderskom dokumentacijom. U slučaju ozbiljne sumnje u pogledu
autentičnosti ili čitljivosti kopije, ugovorni organ može zahtijevati da se dostave dokumenti u
originalu.
NAPOMENA:
Svi dokumenti koje zahtijeva ugovorni organ u tačkama 6.3 i 6.5 tenderske dokumentacije ne smiju
biti stariji od 3 mjeseca računajući od trenutka dostavljanja ponuda, osim dokumenata (certifikati,
uvjerenja i sl.) kojima dobavljač dokazuje sticanje znanja, stručne ili tehničke osposobljenosti.
Ukoliko je dokument o uspostavljanju određenog prava ili davanju određenog ovlaštenje stariji od 3
mjeseca potrebno je dostaviti odgovarajuću potvrdu da je predmetni dokument još na snazi.
6.8 U skladu sa članom 27. Zakona, kao i sa drugim relevantnim propisima, ugovorni organ će odbaciti
ponudu ukoliko je dobavljač koji je dostavio, dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem
zaposleniku ugovornog organa poklon u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u
pokušaju da izvrši uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke.
Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti dobavljača i Agenciju za javne nabavke o
odbacivanju ponude, te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilješku u izvještaju o postupku
nabavke.
6.9 Ugovorni organ može u pisanoj formi tražiti od dobavljača da pojasni dokumente koje je dostavio, s
tim da ne mijenja suštinu svoje ponude, i to u roku koji odredi ugovorni organ.
Ugovorni organ zadržava pravo da prilikom utvrđivanja validnosti dokumenata odnosno analize
ponuda, primjenom člana 14. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH (Sl. glasnik
BiH, br. 3/05), a u cilju olakšanja procesa ispitivanja, ocjene i poređenja ponuda naknadno pismeno
zatraži dodatne informacije koje nesmiju predstavljati izmjenu ponude niti bitini aspekt ponude,
odnosno da može prihvatiti ponudu koja sadrži greške ili propuste koji se mogu ispraviti a time se
ne mijenja bitini aspekt ponude niti narušava konkurencija.
6.10 Dobavljači će biti obaviješteni, što je prije moguće, o odlukama u vezi sa rezultatima postupka, u
svakom slučaju u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke.
7. OCJENA PONUDA
Ugovor se dodjeljuje dobavljaču koji je ponudio najnižu ukupnu cijenu tehnički zadovoljavajuće
ponude.
Odbit će se ponude koje nisu u skladu sa opisom predmeta javne nabavke.
Da bi se ocijenilo u kojoj mjeri su ponude u skladu sa tehničkim kriterijima, ugovorni organ može, u
skladu sa članom 26. Zakona, predvidjeti da dobavljači dostavite slijedeće:
potvrde koje izdaju nadležne agencije za kontrolu kvaliteta, kojim se potvrđuje da su robe koje su
jasno identificirane po referencama, u skladu sa specifikacijama ili standardima;
12
Kriteriji dodjele ugovora
7.1 Najniža cijena-vrijednost ( bez PDV-a) tehnički zadovoljavajuće ponude.
Ugovor se dodjeljuje dobavljaču koji je ponudio najnižu ukupnu cijenu tehnički zadovoljvajuće
ponude.
Preferencijalni tretman domaćeg
7.2 Ugovorni organ obavezno primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg (preferencijalni tretman
cijene) iz člana 37. Zakona i podzakonskih akata, shodno izjavi ponuđača datoj u obrascu za
dostavljanje ponuda (Aneks 2 ).
7.3 Preferencijalni tretman cijena će se primjenjivati samo u svrhu poređenja ponuda prilikom ocjene
ponuda, u skladu sa članom 35. Zakona.
7.4 Prilikom računanja cijena iz ponuda u svrhu poređenja ponuda, cijena iz domaćih ponuda će biti
umanjena za preferencijalni faktor, u skladu sa Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
7.5 U smislu ove odredbe, domaće ponude su ponude koje dostave fizička ili pravna lica sa sjedištem u
BiH, osnovana u skladu sa zakonom BiH, u kojima je najmanje 50% ponuđene robe za izvršenju
ugovora porijeklom iz BiH.
Zabrana pregovora
7.6 Sa dobavljačima se neće obavljati nikakvi pregovori u vezi sa ponudama. Međutim, ugovorni organ
može od dobavljača tražiti pismenim putem da pojasne svoje ponude, u određenom roku, s tim da ne
unose bilo kakve promjene u ponudu.
Neprirodno niske ponude
7.7 Ako su dostavljene ponude neprirodno niske u odnosu na ponuđene robe, ugovorni organ će
zahtijevati od dobavljača da opravda ponuđenu cijenu. Ako dobavljač ne dostavi zadovoljavajuće
opravdanje, ugovorni organ ima pravo odbiti takvu ponudu.
7.8 Da bi dobio obrazloženje za neprirodno nisku cijenu, ugovorni organ u pisanoj formi zahtijeva od
dobavljača da pruži detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude, uključujući i
elemente cijene i kalkulacija. Ugovorni organ će uzeti u obzir objašnjenje:
a) ekonomičnosti procesa proizvodnje;
b) tehničkih rješenja koja su odabrana i/ili izuzetno povoljnih uslova koji su na raspolaganju
dobavljaču za dostavu roba;
c) originalnosti roba koje dobavljač nudi;
d) poštivanja odredbi koje se odnose na zaštitu na radu i radne uslove koji su na snazi na lokaciji
gdje će se robe dostaviti.
Ispravke grešaka i propusta
7.9 Ugovorni organ će ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je čisto aritmetičke prirode, ukoliko se
ista otkrije u toku ocjene ponuda. Ugovorni organ će neodložno dobavljaču uputiti obavještenje o
svakoj ispravci i može nastaviti sa postupkom, sa ispravljenom greškom, pod uslovom da je
dobavljač to odobrio u roku koji je odredio ugovorni organ. Ako dobavljač ne odobri predloženu
ispravku, ponuda se odbacuje i garancija za ponudu, ukoliko postoji, se vraća ponuđaču.
13
7.10 Ugovorni organ će ispraviti greške u računanju cijene u slijedećim slučajevima:
a) kada postoji razlika između iznosa izraženog u brojevima i riječima – u tom slučaju prednost
ima iznos izražen riječima, osim ukoliko se na taj iznos ne odnosi aritmetička greška;
b) ako postoji razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa koji se dobije množenjem jedinične
cijene i količine, jedinična cijena koja je navedena će imati prednost i potrebno je ispraviti
konačan iznos;
c) ako postoji greška u ukupnom iznosu u vezi sa sabiranjem ili oduzimanjem podiznosa, podiznos
će imati prednost, kada se ispravlja ukupan iznos.
Iznosi koji se isprave na taj način će biti obavezujući za dobavljača.
Ako ih dobavljač kao takve ne prihvata, njegova ponuda se odbacuje.
8. INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA DOBAVLJAČA
8.1 Svaki dobavljač koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj nabavci i smatra da je ugovorni
organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povrede Zakona i/ili podzakonskih akata, ima
pravo da uloži prigovor na postupak na način i u roku koji je određen u članu 51. Zakona.
8.2 Prigovor se podnosi ugovornom organu u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od dana kada je
dobavljač saznao ili je trebao saznati da je došlo do povrede Zakona, a najkasnije 1 (jednu) godinu
od datuma navodne povrede.
8.3 Ako ugovorni organ ne razmotri prigovor u roku koji je utvrđen u članu 51.stav (4) Zakona, ili
prigovor odbije, podnosilac prigovora može uložiti žalbu u pisanoj formi Uredu za razmatranje žalbi
u roku od 5 (pet) dana od prvog radnog dana nakon isteka roka koji je naveden u tački 8.2 ili u
slučaju da ugovorni organ odbije prigovor, od dana kada je podnosilac prigovora o tome obaviješten
od strane ugovornog organa. Ugovornom organu će se poslati kopija žalbe istovremeno sa njenim
podnošenjem Uredu.
9. POTPISIVANJE UGOVORA
9.1 Ugovorni organ će obavijestiti dobavljača, čija je ponuda izabrana, o datumu i mjestu zaključivanja
ugovora.
Uslovi iz ugovora
9.2 Ugovorni organ će tražiti garanciju za izvršenje ugovora. Iznos garancije za izvršenje ugovora je
10% od vrijednosti ugovora, uvećane za PDV.
U slučaju dodjele ugovora bezuslovna bankarska garancija za dobro izvršenje posla-ugovora u
iznosu od 10% vrijednosti ugovora uvećane za PDV će poslužiti za pokrivanje svake štete i troškova
koje ugovorni organ može imati ukoliko izabrani ponuđač prekrši ugovor o nabavci od potpisivanja
ugovora do isteka ugovora.
"Pokriće iz bankarske garancije ne oslobađa izvršioca ugovora odgovornosti sve do namirenja
stvarne štete".
9.3
Garancija za dobro izvršenje ugovora može biti u jednom od slijedećih oblika:
a) bezuvjetna bankovna garancija.
Bezuslovna bankovna garancija za dobro izvršenje ugovora dostavlja se po potpisivanju ugovora.
Ponuđač mora dostaviti bezuslovnu bankovnu garanciju renomirane banke, naplativu na prvi poziv
14
u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora, uvećane za PDV, sa rokom važnosti od dana zaključenja
ugovora do dana isteka ugovora + 30 (trideset) dana.
9.4 Uslove pod kojima se realizuje dostavljena garancija za dobro izvršenja posla:
a) ukoliko naručioc traži da dobavljač dostavi pismeno obavještenje o svakom navodnom propustu
da postupi po ugovoru,
b) ukoliko dobavljač u razumnom roku ne otkloni napravljeni propust,
c) u slučaju kršenja bilo kojih ugovornih obaveza.
Ukoliko ne nastupi niti jedan od razloga koji bi zahtjevao realizaciju dostavljene garancije naručilac
će izvršiti povrat iste u naprijed navedenim općim rokovima za povrat garancije (5 dana za
bankovne garancije).
10. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI
10.1 Zainteresirani dobavljači mogu tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije od ugovornog organa u
pisanoj formi, i to blagovremeno, a najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za podnošenje
ponuda.
10.2 Ugovorni organ će pripremiti odgovor u pisanoj formi u kojoj će zadržati stvarnu konkurentsku
osnovu postupka dodjele ugovora, koji će se dostaviti svim dobavljačima najkasnije 5 (pet) dana
prije isteka roka za podnošenje ponuda. Ukoliko je na temelju sadržaja odgovora potrebno mijenjati
tendersku dokumentaciju, ugovorni organ će produžiti rok za dostavljanje ponuda i to najmanje za 7
(sedam) dana.
10.3 Ugovorni organ može u svako doba promijeniti tendersku dokumentaciju pod uslovom da su
sve izmjene dostupne zainteresiranim dobavljačima isti dan, a najkasnije 5 (pet) dana prije
datuma koji je određen kao rok za podnošenje ponuda. Donesena izmjena će biti sastavni
dio tenderske dokumentacije.
11. ANEKSI
Slijedeći aneksi su sastavni dio tenderske dokumentacije:
Aneks I : Obrazac za dostavljanje ponude
Aneks II : Obrazac za cijenu ponude
Aneks III : Spisak povjerljivih informacija
15
ANEKS I
OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE - ROBE
Naziv ugovora:
Higijenski materijal (sukcesivna isporuka)
Obavještenje o nabavci objavljeno u “Službenom listu BiH” broj 06 od 28.01.2013.
PRIMA: J.P. Međunarodni aerodrom “SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------DOSTAVIO:
Ime / imena dobavljača
Potpis
Glavni
dobavljač*
Član grupe
ponuđača*
Itd… *
*dodati ili oduzeti rubrike za članove grupe ponuđača, prema potrebi. Vodite računa o tome da se
podugovarač ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke. Ako ponudu dostavlja
jedan dobavljač, ime dobavljača se treba upisati u rubriku 'glavni dobavljač' (i sve ostale rubrike
izbrisati)
KONTAKT LICE (za ovu ponudu)
Ime i prezime
Adresa
Telefon
Faks
E-mail
16
IZJAVA DOBAVLJAČA
U odgovoru na vaše pismo poziva na tender za gore navedeni ugovor, Mi, dole potpisani, ovim
izjavljujemo slijedeće:
1. Pregledali smo i prihvatamo u potpunosti sadržaj tenderske dokumentacije. Ovom izjavom
prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
2. Nudimo dostavljanje slijedećeh roba, u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, kriterijima i
utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja:
3. Cijena naše ponude [sa popustom koji je opisan u tački 4 i bez PDV-a] iznosi: ______________KM
Higijenski materijal (sukcesivna isporuka)
U prilogu se nalazi naš obrazac za cijenu ponude, koji je popunjen u skladu sa aneksom 3 tendersku
dokumentaciju.
4. Dajemo popust u iznosu od [
%]
5. Naše preduzeće je domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% ponuđenih roba za izvršenje ugovora
je iz BiH, te stoga naša ponuda potpada pod odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg /
OPCIJA - Naša ponuda ne uživa preferencijalni tretman domaćeg.
6. Ova ponuda važi 120 dana računajući od isteka roka za podnošenje ponuda.
7. Garancija za ponudu je dostavljena u skladu sa kriterijima iz tačke 5. tenderske dokumentacije.
8. Ako naša ponuda bude prihvaćena, obavezujemo se da ćemo dostaviti garanciju za dobro izvršenje
ugovora, u skladu sa tačkom 9. tenderske dokumentacije.
9. Ispunjavamo sve kvalifikacione uslove koji su navedeni u tački 6. tenderske dokumentacije i ne
nalazimo se ni u jednoj situaciji navedenoj u tenderskoj dokumentaciji zbog koje bismo bili
isključeni iz učešća. U prilogu se nalaze dokumenti kojim potvrđujemo da su kvalifikacioni uslovi
ispunjeni.
Ime i prezime lica koje je ovlašteno da predstavlja dobavljača:
[…………………………………………………………………]
Potpis: […………………………………………………………]
Mjesto i datum: […………………………………….………….]
Pečat firme/preduzeća:
Uz ponudu je dostavljeno slijedeće:
[Popis dostavljenih dokumenata i Aneksa, sa nazivom istih]
17
ANEKS II
OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE
HIGIJENSKI MATERIJAL (Sukcesivna isporuka)
Naziv dobavljača _____________________
Ponuda br. __________________________
4
5
6
7
(4x6)
Količina
Jedinica
mjere
Jedinična cijena
bez PDV-a
(uključujući
dostavu i ostale
troškove)
Ukupna cijena
po stavci
1
Sredstvo za čišćenje podova od uljnih
zaprljanja biljnog porijekla: Sastav:
Anjonski tenzidi <5%, nejonski tenzidi
<5%, ph vrijednost u koncentratu=ca.
13, ph vrijednost u rastvoru=ca. 11
CASELLI 5L ili ekvivalent
5
kom
2
Anti-statičko univerzalno sredstvo za
čišćenje staklenih površina, Ajax
750ml ili ekvivalent
250
kom
3
Čačkalica
Aica
pakovanje 1000/1
15
pak
4
Alkohol medincinski 100ml
10
kom
5
AMG - roll aluminijumska folija, rolna
150 m
60
rolna
1
2
3
Red.
br
Opis roba
Zemlja
porijekla
ili
ekvivalent,
8
Rabat
%
9
(7x8/100)
10
(7-9)
11
12
(10+11)
Iznos rabata
Ukupna cijena po
stavki bez PDV-a
sa
uključenim
rabatom
Iznos PDV-a
17%
Ukupna cijena po
stavki sa PDV-om
18
6
Sredstvo za pranje i čišćenje
keramičkih pločica i slavina, Arf cream
original, citro i natural 500ml ili
ekvivalent
135
kom
7
Sredstvo za uklanjanje kamenca, Arf
deobad 750 ml ili ekvivalent
150
kom
8
Sredstvo za čišćenje masnih mrlja,
Cillit Bang Power Cleaner Grease &
Sparkle 750ml ili ekvivalent
45
kom
9
Sredstvo za čišćenje WC šolje, Cilit
Bang with bleatch for toilets 750ml ili
ekvivalent
60
kom
10
Sredstvo za čišćenje unutrašnjosi
zrakoplova Tegee Tegesin 25L ili
ekvivalent
6
kom
11
Sredstvo za dezinfekciju toaleta u
zrakoplovima Tegee TG 320 AF 10L ili
ekvivalent
1
kom
12
Deterdžent za pranje sudova, Fairy 1L
ili ekvivalent
210
kom
13
Deterdžent za pranje veša, Ariel
mountain spring 3kg ili ekvivalent
12
kom
14
Sredstvo za dezinfekciju zaštitu od
bakterija i čišćenje WC školjki i
odvoda, Domestos 750ml ili ekvivalent
165
kom
15
Sredstvo za dezinfekciju, , zaštitu od
bakterija i čišćenje WC školjki i odvoda
Domestos pine fresh 5L ili ekvivalent
10
kom
16
Brisač podova, zoger, spužvasti brisač
poda sa drškom i mehanizmom za
cijeđenje, džoger Niveta ili ekvivalent
30
kom
19
17
Folija najlonska, prozirna 300m
60
kom
18
Slamke za sok Fresko pakovanje 40/1
ili ekvivalent
160
pak
19
Gumice za vezanje pakovanje 100/1
5
pak
20
Tečni sapun za uklanjanje svih
nečistoća od mehaničkih ulja, Gustoća
kod 20 ° C 1,02 g / cm ³ PH-vrijednost
kod 20 ° C: 8, Mina Soft 5L ili
ekvivalent
10
kom
21
Jumbo industrijska rolna-kuhinjski
brisač u rolni, 20cm širine, 20 mikrona
dvoslojni 2/1
30
pak
22
PVC kanta okrugla, V=12L
20
kom
23
Korpa za otpadke, žičani koš za
smeće, dim. 295x345mm
30
kom
24
PVC kanta za smeće, mreža 10L
20
kom
25
Krema za ruke u tubi na bazi kamilice,
Natura 100ml
360
kom
26
Aluminijumska drška dužine 140cm
koja se pričvrsti na nosač mopa
10
kom
27
Krpa za pod, pamučna, bijele boje,
Nevex 1/1 ili ekvivalent
160
kom
20
28
Krpa za pod žute boje, dimenzija
50x60cm, Vileda Extra soft ili
ekvivalent
300
kom
29
Kuglice za pisoar 1kg
40
kg
30
Medicinske rukavice pakovanje 100/1
60
pak
31
Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju
površina koje su u kontaktu sa
prehrambenim
artiklima,
sastav:
Natrijev karbonat, didecilmetilamojhlorid, dinatrijev matasilikat, natrijeva
sol nitrilotrisircetne kiseline, Blistal
Gem 5L ili ekvivalent
6
kom
32
Osvježivač prostora, Airwick spray
240ml ili ekvivalent
120
kom
33
Oznaka
mokar
pod,
Bosanska/Engleska verzija, latinica
10
kom
34
Posude za hranu, preklopne, stiropor
ambalaža, EPS SR dim. 24x15x7cm
6100
kom
35
Sredstvo za čišćenje drvenih površina,
sastav: Izopropilni alkohol 1–5%,
Sodium karbonat 1–5%, formol
0,198% Caselli L-25 5L ili ekvivalent
20
kom
36
PVC čaše, bijele 200ml, pakovanje
100/1
750
pak
37
PVC kašike pakovanje 10/1
450
pak
21
38
PVC kašikice za kafu pakovanje 500/1
100
pak
39
PVC noževi pakovanje 10/1
170
pak
40
PVC viljuške pakovanje 20/1
450
pak
41
Rukavica PVC, pamučna podloga,
crvena boja, 27cm - veličina: 10
30
par
42
Rukavice tanke, gumene, roza boja,
sensitive Vileda ili ekvivalent
750
par
43
Rukavice najlonske pakovanje 50/1,
Guanti in polietilene ili ekvivalent
400
pak
44
Salavete 28x28cm,
pakovanje 100/1
2650
pak
45
Salavete 33x33 cm, troslojne, plave
boje pakovanje 20/1
650
pak
46
Salavete 33x33 cm, troslojne, crvene
boje pakovanje 20/1
450
pak
47
Slamke za frappe Samurai pakovanje
80/1 ili ekvivalent
45
pak
48
Kuhinjski brisač u rolni, 120m dužine,
20cm širine, 20 mikrona, dvoslojni za
Jofel AG 50010 autocut system 8/1 ili
ekvivalent
500
pak
dvoslojne,
22
49
Slamke za frape pakovanje 250/1
15
pak
50
Solna kiselina 1L
80
kom
51
Spužva za suđe pakovanje 4/1
100
pak
52
Strugač krutih nečistoča na staklu,
metalni
10
kom
53
Sredstvo za mašinsko ispiranje suđa,
sastav: Etoksilirani masni alkohol
C12/C18, izopropilni alkohol Caselli L76 5L ili ekvivalent
5
kom
54
Sredsvo za čišćenje površina odInoxa, sastav: didecildimetilaminijhlorid,
neionski tenzidi, Caselli L-35 spray
400 ml ili ekvivalent
7
kom
55
Sredstvo za uklanjanje tvrdokornih
prljavština i masnoća u rerni, sastav:
natrijev hidroksid 13,5% Dimal spray
500ml ili ekvivalent
35
kom
56
Sredstvo za mašinsko pranje suđa,
sastav: natrijev hidroksid < 5%,
kalioev hidroksid 5-25%, fosfonati <
5% Caselli L-75 5L ili ekvivalent
35
kom
57
Sol u tabletama, sastav: natrijev hlorid
100% u jastučićima, Blistal sol 25kg ili
ekvivalent
12
kom
58
Sredstvo za svakodnevno održavanje
podnih površina, za mašinsku i ručnu
upotrebu, sastav: Alcohol C9-11
etoksilirani 0-1%, Caselli L-11 5L ili
ekvivalent
60
kom
23
59
Magična krpa,
ekvivalent
60
Taski
40x40cm
ili
360
kom
Papučica za usisivač Taski baby-bora,
crna boja ili ekvivalent
3
kom
61
Sredstvo za čišćenje, održavanje i
dezinfekciju
toaleta,
sastav:
natrijevsekundarnialkansulfonat C13C17, etoksiliranioksoalkohol C14/C15,
fosforna kiselina < 5 % Caselli L-61 ili
ekvivalent
20
kom
62
Sredstvo
za
čišćenje
staklenih
površina, sastav: formil 0,08%,
izoprpilni alkohol 5-25%, Caselli L-34
5L ili ekvivalent
20
kom
63
Sredstvo
za
uklanjanje
teških
zaprljanja u pumpici, bezbojan,
neutralnog mirisa, ph 9-10, smjesa
fosfata i dodataka u vodenoj otopini 515%., Novatep 1L ili ekvivalent
15
kom
64
Sredstvo za uklanjanje žvakače gume
sa tepiha i tapaciranih površina,
sastav: alifatski ugljikovodici, (R)-pmenta-1,8-dien, Gumex 250ml ili
ekvivalent
5
kom
65
Usisno crijevo za usisivač Taski Bora i
Vento 2m ili ekvivalent
3
kom
66
Vrećice za usisivač Taski Vento 15
pakovanje 10/1
10
pak
67
Vrećice za usisivač Taski Vento 8
pakovanje 10/1
20
pak
24
68
Sredstvo za dezinfekciju i deodoriranje
unutrašnjosti zrakoplova Tegee Sol
10L ili ekvivalent
6
kom
69
Tečni sapun, Svojstva: pH: 5,5 - 6,5
agregatno stanje:
pastozan, boja:
žuto smeđa, miris: po naranči, sastav:
benzilni alcohol, 2-brom-2-nitropropan1,3-diol, Bentin plus 5L ili ekvivalent
10
kom
70
Dezinfekcijski sapun bez mirisa 5L
20
kom
71
Sapun tečni Mina Soft 5L ili ekvivalent
240
kom
72
Antiseptički sapun 5L
12
kom
73
Toaletni papir, dvoslojni slagani, 100%
celuloza, 184x113, 34x200 listića
50
pak
74
Držač tečnog sapuna za ruke JOFEL
70002 1000ml dimenzije adekvatne
osnovnom punjenju iz stavke 121 ili
ekvivalent
15
kom
75
Sredstvo za čišćenje ruku, pasta sa
omekšivačem kože, za teške uslove
rada,
pH neutralan
za
kožu,
dermatološki testiran, sastojci: natrijev
lauret
sulfat,
dimetil
glukonat,
kokoamidopropil betain, dinatrijev
amid ricinusovog ulja, BENTIN 3kg ili
ekvivalent
5
pak
76
Držač paste za ruke aluminijski i PVC
dozator za ponuđenu pastu iz stavke
75
3
kom
25
77
Toaletni papir, dvoslojni slagani, 100%
celuloza, 110x212, 34x200 listića
500
pak
78
Toaletni papir, dvoslojni slagani, 100%
celuloza, 116x188, 34x200 listića
50
pak
79
Ribača četka sa štapom, sa plastičnim
mekšim zupcima
15
kom
80
Višenamjenska krpa, trulex, Nevex
pakovanje 3/1 ili ekvivalent
150
pak
81
Brisač stakla od inoxa sa gumom
45cm TTS ili ekvivalent
5
kom
82
Lopatica sa metlom, lopatica sa
aluminijumskom drškom I posudom za
smeće gumiranog oboda širine 27cm
TTS ili ekvivalent
Plastična metla sa plastičnim resama
ukupne visine 90 do 100cm
30
kom
83
Vreća za smeće 105x90cm, deblje,
jače, crne boje za FOD
150
kom
84
Nosač krpe za pranje stakla 45cm
TTS ili ekvivalent
5
kom
85
Vreće za smeće 690x1100 120L sa
vezicom, rolna 8/1
3000
rolna
86
Vreća za smeće sa vezicom 35L,
dimenzije: 450x600 rolna 20/1
700
rolna
87
Krpa za pranje stakla sa abrazivom
45cm koja se postavlja na držač
brisača stakla iz stavke 84.
100
kom
26
480
pak
15
kom
Strugač krutih nečistoća na podovima
10
kom
91
Mop krpa na čičak, polyester+pamuk,
dimenzije
60cm
koja
odgovara
ponuđenom nosaču mopa iz stavke
123.
60
kom
92
Vrećice za domaćinstvo 5L, pakovanje
25/1 (25 kesa u jednom pakovanju)
140
pak
93
LDPE vreća za smeće 20L, 20/1
dimenzije: 380x490x0,03, providne
3000
rolna
94
LDPE vreće za smeće providne,
dimenzije: 420x680x0,03mm
50000
kom
95
LDPE vreće za kante sa pepeljarom,
dimenzije: 660x640x0,03mm
30000
kom
96
Vreća
za
otpatke,
61x49x0,03mm providne
30000
kom
97
PVC WC četka sa postoljem
150
kom
98
Jednokratne krpe za brisanje toaleta
(crvene boje) i kuhinje (plave boje) u
zrakoplovu, WYPALL X80, 1x(u
jednom pakovanu 25 krpa) ili
ekvivalent
216
pak
88
Ubrusi neutral pakovanje 2/1
89
Aluminijumski
teleskopski
dimenzije: 2x200cm
90
držač,
dimemzije:
27
99
Kuhinjski brisač u rolni, 120m dužine,
20,2cm širine, 20 mikrona, dvoslojni
8/1
225
pak
100
Praško za brisanje prašine u obliku
trokuta
10
kom
101
Praško za brisanje prašine zakrivljen
0
pod 90
5
kom
102
Držač ubrusa za ruke, unutrašnja
dimenzija 20cm za rolne, dimenzije:
335x320x240mm,
adekvatan
ponuđenim ubrusima iz stavke 48,
Jofel AG50070 ili ekvivalent
20
kom
103
Držač toaletnog papira u listićima
dimenzija 12-13 cm Jofel, dimenzije
adekvatne ponuđenom toalet papiru iz
stavki 73, 77 i 78 ili ekvivalent
100
kom
104
Hirurške maske sa gumom
30
kom
105
PVC lijevak
5
kom
106
Sredstvo za čišćenje sintetičkih
materijala, prijatnog mirisa. pH ca 9,5,
Tablefit 750ml ili ekvivalent
120
kom
107
Sredstvo za otklanjanje
katrana 200ml
50
kom
108
Polipropilenska višenamjenska kolica
za
čišćenje,
dimenzija:
visina
1000mm, dužina 1200mm i širina
465mm. Sa dvije kante 2x15L, Jofel
AZ16000 ili ekvivalent
4
kom
voska
i
28
109
Žice za pranje posuđa od nehrđajućeg
čelika, inoxa pakovanje 3/1 (u
pakovanju 3 žice)
40
pak
110
Žilet za strugač krutih nečistoća na
staklu
5
kom
111
Teleskopski držač 3x1,5m
5
kom
112
Četka za čišćenje snijega, drvena
drška, plastični zubci
10
kom
113
Držač za miris na baterije Airwick ili
ekvivalent
40
kom
114
Auto šampon 1000ml
20
kom
115
Spužva za pranje auta
10
kom
116
Patron za miris Airwick ili ekvivalent
250
kom
117
Osvježivač za WC šolju Glade ili
ekvivalent
100
kom
118
Guma za skupljanje vode 45cm sa
podnih površina
20
kom
119
Guma za skupljanje vode 60cm sa
podnih površina
20
kom
29
120
Zamjenska spužva za zoger dimenzija
adekvatnih ponuđenom držaču i
mehanizmu u stavci 16.
50
kom
121
Tečni sapun, punjenje za
JOFEL
70002 dozator bijeli sa oknom, Mina
soft TS 1L ili ekvivalent
50
kom
122
Nosač mopa za mokro brisanje,
dimenzija 40x11cm, plastični sa
dugmetom za lagano savijanje I
zamjenu krpa
15
kom
123
Nosač mopa sa čičkom, dimenzija
60cm
10
kom
124
Mop krpa microfiber plave boje microblue ili ekvivalent za mokro
brisanje 40x13cm koja odgovara
nosaču mopa iz stavke 122.
60
kom
125
Građevinske rukavice, plastificirane,
plave boje
20
kom
126
PVC mrežice za pisoar
20
kom
127
PVC korpa za otpatke, plastična,
mrežasta, dimenzija visine 30cm i
prečnika 27cm
30
kom
128
Guma za odčepljivanje odvoda
10
kom
129
Metla sa drvenom drškom I plastičnim
resama ukupne visine 130cm
15
kom
130
PVC kanta za pranje prozora sa
cjediljkom, sa drškom, pravougaonog
oblika, 20L
20
kom
30
131
Rezervna guma za brisanja stakla,
gumena traka sa žljebom koja se po
potrebi isjeca na željenu dimenziju
10
kom
132
Pomični držač (sa zglobom) za
brisanje stakla od inoxa sa gumom 35
cm
10
kom
Kanta za otpadke 120L, sa pedalom i
dva kotača, zelene boje
10
kom
134
Kanta za otpadke 15L, sa pedalom I
sa poklopcem
30
kom
135
Stalak za kišobrane, žičani, crne boje,
dimenzija 60x28cm
30
kom
136
Otirač za obuću, sustav koji se sastoji
od modula dimenzija 30x30cm, do
17mm debljine, plastični sa tekstilnom
ispunom u više boja 3M Nomad
modular 8900 ili ekvivalent
4
kom
137
Podna PVC prostirka bez poleđine za
izrazito visoki promet na otvorenim
prostorima,
otporna
na
promet
kolicima, debljine do 12mm 3M
Nomad terra 9100 ili ekvivalent
10
kom
138
Testilna podna prostirka sa poleđinom
od PVC-a do 8mm debljine za
unutrašnji prsotor, velikom moći
upijanja vlage 3M Nomad aqua 8500
ili ekvivalent
10
kom
139
Teksilni otirač s poleđinom od PVC-a
debljine 6mm, obrubljen, za unutarnje
prostore s velikom moći upijanja vlage
3M Nomad aqua 4500 ili ekvivalent
30
kom
133
UKUPNO
31
Ukupno obračunat rabat u iznosu od:
Osnovica za PDV:
Iznos PDV:
UKUPNO:
Slovima:
KM
Ovjera i potpis dobavljača:__________________________
Napomena:
1.
2.
3.
4.
5.
Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
U slučaju razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa instrukcijom dobavljača.
Ukoliko ponuđač nudi robu koja je ekvivalent traženom, obavezan je da u opisu robe tačno naznači šta nudi kao ekvivalent, navede naziv ponuđene robe i
odgovarajući tehnički list sa naznakom rednog broja obrasca za Cijenu ponude. U suprotnom ponuda će biti odbačena zbog neispunjavanja zahtjeva.
Ukoliko ponuđač bude izabran kao najpovoljniji dužan je isporučiti ugovornom organu na korištenje - revers, u periodu trajanja ugovora, slijedeće stavke: držače
za tečni sapun (40kom), držače za toaletni papir (60kom), držače ubrusa za ruke (30kom) i PVC radna kolica (1kom), a sve u skladu sa realnim potrebama i
zahtjevima ugovornog organa.
Ponuđač je dužan priložiti tehničku specifikaciju i sliku za stavke iz Obrasca za cijenu ponude: 82. (lopatica sa metlom), 102. (držač ubrusa za ruke), 103. (držač
toaletnog papira u listićima), 108. (PVC radna kolica za higijenu), 124. (mop krpa micorfiber), 136, 137, 138, 139 (podne prostirke - otirači).
32
ANEKS IV
POVJERLJIVE INFORMACIJE
Informacija koja je povjerljiva
Brojevi stranica s tim
informacijama, u
ponudi
Razlozi za
povjerljivost
tih informacija
Vremenski period u
kojem će te
informacije biti
povjerljive
Potpis i pečat dobavljača
___________________
33
Download

ZJN STD Otvoreni - higijenski materijal