J.P. MEĐUNARODNI AERODROM „SARAJEVO“ d.o.o. SARAJEVO
STANDARDNA TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA UGOVORE O
JAVNOJ NABAVCI ROBA
JAVNA NABAVKA ROBA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA
Kancelarijski materijal (sukcesivna isporuka)
1
SADRŽAJ
1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ...............................................................................................3
4 PREDMET NABAVKE JE ......................................................................................................................6
5. INSTRUKCIJE ZA DOBAVLJAČE.......................................................................................................6
NAČIN KOMUNICIRANJA SA DOBAVLJAČIMA ............................................................................................... 6
PRIPREMA PONUDE ...................................................................................................................................... 6
POVJERLJIVOST ........................................................................................................................................... 7
DOSTAVLJANJE PONUDA ............................................................................................................................. 7
IZMJENA ILI POVLAČENJE PONUDA .............................................................................................................. 7
MJESTO, DATUM I VRIJEME PRIJEMA PONUDA.............................................................................................. 8
MJESTO, DATUM I VRIJEME OTVARANJA PONUDA ........................................................................................ 8
PERIOD VAŽENJA PONUDA ........................................................................................................................... 9
6. KVALIFIKACIJA ....................................................................................................................................9
KRITERIJI ZA UČEŠĆE I POTREBNI DOKAZI...................................................................................9
7. OCJENA PONUDA ................................................................................................................................12
KRITERIJI DODJELE UGOVORA ................................................................................................................... 13
PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆEG .................................................................................................... 13
ZABRANA PREGOVORA .............................................................................................................................. 13
NEPRIRODNO NISKE PONUDE ..................................................................................................................... 13
ISPRAVKE GREŠAKA I PROPUSTA ............................................................................................................... 14
8. INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA DOBAVLJAČA......................................................................14
9. POTPISIVANJE UGOVORA................................................................................................................14
USLOVI IZ UGOVORA ................................................................................................................................. 14
10. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI.................................................................15
11. ANEKSI .................................................................................................................................................15
2
1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
Broj nabavke: 5330
Ovim pozivom za dostavljanje ponuda, objavljenom u „Službenom glasniku BiH” broj 87 od
05.11.2012., pozivate se da dostavite ponudu u otvorenom postupku za nabavku slijedećih roba:
Kancelarisjki materijal (sukcesivna isporuka)
Da bi se kvalifikovali za dodjelu ugovora, dobavljači moraju zadovoljiti minimalne uslove iz čl. 22–26.
Zakona o javnim nabavkama BiH, koji su detaljno opisani u tački 6. tenderske dokumentacije.
OPCIJA – da li se predviđa se zaključenje okvirnog sporazuma NE.
Ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu: J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. –
Sarajevo, ul. Kurta Schorka 36, 71210 Sarajevo do 04.12.2012.g. do 12,00 sati.
Ponude se otvaraju u sali za sastanke 054c, Terminal „A“ aerodroma, dana 04.12.2012.g. do 12,30 sati
u prisustvu dobavljača koji žele prisustvovati.
NAPOMENA: Ponuđači koji su preuzeli ovu tendersku dokumentaciju sa web site–a Ugovornog
organa, a da nisu prethodno poslali Zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije dužni su poslati
Obavijest o preuzimanju tenderske dokumentacije sa web site–a. U protivnom, ponuda im neće biti
uzeta u razmatranje.
Kriteriji dodjele ugovora
Kriteriji za dodijelu ugovora je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.
Ugovor će se dodijeliti dobavljaču koji je dostavi tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom
– vrijednošću (bez PDV-a).
Svi dobavljači će biti obaviješteni o odluci ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke, u
roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke. Postupak dodjele ugovora će se provesti u skladu sa
Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon).
Svaki dobavljač koji ima opravdani interes za dodjelu ugovora o javnim nabavkama i smatra da je
ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povredu jedne ili više odredaba Zakona i/ili
podzakonskih akata ima pravo da uloži prigovor na postupak, na način i u roku koji je određen u članu
51. Zakona.
3
2. OPŠTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM
2.1 Pojmovi koji se koriste u tenderskoj dokumentaciji znače slijedeće:
“Ovlašteno lice / lica” – lice / lica koje/a je ugovorni organ ovlastio da djelujue/u u njegovo ime i
lice / lica koje/a ima/ju pismenu punomoć da djeluje/u u ime dobavljača
“Ugovorni organ” – J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. - Sarajevo
“Zakon” – Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine
“Postupak nabavke”– postupak koji provodi ugovorni organ na osnovu ove tenderske
dokumentacije
“Podzakonski akti” – podzakonski akti koji su doneseni na osnovu Zakona: Uputstvo o primjeni
Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj 3/05), Uputstvo o načinu pripreme
obavještenja o nabavci, o dodjeli ugovora i poništenju postupka nabavke („Službeni glasnik BiH “
broj 17/05) i Uputstvo o načinu vođenja zapisnika o otvaranju ponuda („Službeni glasnik BiH “ broj
17/05)
“Dobavljač” – svaki privredni subjekt koji može biti fizičko ili pravno lice ili grupa ponuđača koja
na tržištu nudi robe/usluge i koji je/su predao/li ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom
“TD” – ova tenderska dokumentacija.
2.2 Postupak javne nabavke će se izvršiti u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima koji su doneseni
u skladu sa Zakonom i ovom tenderskom dokumentacijom.
2.3 Ugovor se dodjeljuje dobavljaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu.
2.4 U skladu sa članom 12. Zakona, ugovorni organ može poništiti postupak nabavke iz jednog od
slijedećih razloga:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku;
nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva;
cijene svih prihvatljivih ponuda su značajno veće od budžeta ugovornog organa;
broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju;
broj kvalificiranih dobavljača je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju;
zbog drugih dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i nisu se mogli
predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka dodjele ugovora.
4
3. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU
Ugovorni organ: J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. – Sarajevo
Adresa: Kurta Schorka 36
Identifikacijski broj: 4200068970001
Broj bankovnog računa: 3386902296481517 , UniCredit Bank d.d. , Sarajevo
Detaljna adresa za korespodenciju: J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. – Sarajevo, Kurta
Schorka 36, 71210 Sarajevo
Telefon: +387 33 289 159
Faks: +387 33 289 141
E-mail: [email protected]
Web stranica: www.sarajevo-airport.ba
Lice koje je ovlašteno da vodi komunikaciju u ime ugovornog organa sa dobavljačima:
Kadrić Dejan, Tel. 033/ 289 - 159, e-mail adresa: [email protected]
5
4. PREDMET NABAVKE
4.1 Predmet nabavke je:
Kancelarisjki materijal (sukcesivna isporuka)
4.2 Robe treba dostaviti do 4 radna dana od datuma narudžbe – poziva.
4.3 Mjesto dostavljanja roba: J.P. Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. – Sarajevo, na paritetu DDP
(INCOTERMS 2010).
4.4 Dobavljačima nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude.
Jedan dobavljač može dostaviti samo osnovnu ponudu. Dostavljanje osnovne i alternativne ponude,
ili više alternativnih ponuda, od jednog dobavljača, razlog je za odbijanje te ponude.
4.5 Dobavljačima nije dozvoljeno podugovoranje. Ugovorni organ će obavijestiti dobavljača o svojoj
odluci u roku od 15 (petnaest) dana od prijema obavijesti i navesti svoje razloge ukoliko odbija
odobriti takvu odluku. Dobavljač kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju
ugovora.
5. INSTRUKCIJE ZA DOBAVLJAČE
Način komuniciranja sa dobavljačima
5.1 Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencije) između ugovornog organa i
dobavljača treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom ili lično na adresu
naznačenu u tenderskoj dokumentaciji.
5.2 Posebno, komunikacija i razmjena informacija će se vršiti putem faksa , uz obavezu da se ista
proslijedi i poštom prije isteka roka utvrđenog za dostavu informacija, odnosno ponude.
Priprema ponude
5.3 Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj
tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti
odbačene kao neprihvatljive. Odabrani ponuđač, sa kojim će se zaključiti ugovor, obavezuje se na
isporuku robe prezentiranog kvaliteta u kontinuitetu trajanja ugovora. Odstupanje u kvaliteti robe
rezultirat će raskidom ugovora.
Također, nedostavljanje reklamnog materijala rezultirat će raskidom ugovora.
5.4 Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. Ugovorni
organ ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku nadmetanja.
5.5 Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom između dobavljača i ugovornog organa
moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Prateći dokumenti i
štampana literatura koju dostavlja dobavljač mogu biti napisani na nekom drugom jeziku koji se
najčešće koristi u međunarodnoj trgovini, pod uslovom da je dostavljen i zvaničan prevod
odgovarajućih poglavlja na jezik na kojem je napisana ponuda.
5.6 Original ponuda treba biti otkucana ili napisana neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti
čvrsto uvezani, sa označenim stranicama. Svi listovi ponude, osim neizmijenjene od štampane
literature, trebaju parafirati ili potpisati lica koja su ovlaštena da zastupaju dobavljača. Sve dopune i
izmjene ponude moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenih lica.
NAPOMENA:
Kandidat/ponuđač se upozorava da je shodno ovoj tačci TD obavezan svaku stranicu ponude
označiti rednim brojem i parafirati, te sve stranice ponude uvezati. U protivnom njegov
6
zahtjev/ponuda može biti odbačen kao neprihvatljiv. Navedeni uslov je neophodan u cilju
otklanjanja eventualne sumnje u pogledu potpusnosti dostavljenih dokumenata i njihove
autentičnosti. U skladu sa stavom Agencije za javne nabavke pod čvrstim uvezom se smatraju
ponude koje su ukoričene u knjigu ili je ponuda dodatno obezbjeđena jamstvenikom.
5.7 Ponuda treba sadržavati slijedeće dokumente:
a) Obrazac za dostavljanje ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu I tenderske
dokumentacije;
b) Obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu II tenderske
dokumentacije;
c) Dokumenti koji se odnose na predmet nabavke, a koji su u skladu sa obavještenjem o nabavci;
d) Izjava kojom se potvrđuje da dobavljač ima obaveze prema svojoj ponudi u trajanju od 120 dana
od dana otvaranja ponuda.
5.8 Svaki dobavljač može dostaviti samo jednu ponudu. Nije dozvoljeno da dobavljači dostave više
modaliteta ponude, niti više modaliteta za podkriterije kriterija ekonomski najpovoljnije ponude.
Povjerljivost
5.9 Član 9. (a) Zakona navodi da:
“Povjerljive informacije koje su sadržane u bilo kojoj ponudi, koje se odnose na komercijalne,
finansijske ili tehničke informacije ili poslovne tajne ili know how učesnika tendera, ne smiju se ni
pod kojim uslovima otkrivati bilo kom licu koje nije zvanično uključeno u postupak nabavke“.
Ugovorni organ pretpostavlja da nisu sve informacije koje dobavljači dostave potpuno povjerljive.
Neke informacije – uključujući i komercijalne, finansijske ili tehničke i know how će već biti javne
ili će, u budućnosti, postati javno znanje.
Ugovorni organ zahtijeva od dobavljača da u ponudi navedu koje informacije se moraju smatrati
povjerljivim, po kojoj osnovi se smatraju povjerljivim i koliko dugo će biti povjerljive. Cijena
ponude se ne smatra povjerljivom ni u jednom slučaju.
Dobavljači moraju napraviti spisak (popunjen po šemi koja se nalazi u aneksu 4) informacija koje bi
se trebale smatrati povjerljivim.
Dostavljanje ponuda
5.10
Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu. Ponuda sa pečatom i potpisom treba biti
zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati
slijedeće riječi:
“Ponuda za isporuku robe: Kancelarisjki materijal (sukcesivna isporuka) – ne otvarati do
04.12.2012., do 12,30 sati”.
Izmjena ili povlačenje ponuda
5.11 Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje
ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ mora biti obaviješten u
pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava
dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.
Računanje cijene
5.12 Dobavljač treba popuniti obrazac za dostavljanje ponude i obrazac za cijenu ponude koji se nalaze u
prilogu ove tenderske dokumentacije, uz naznaku roba koje će biti dostavljene, zemlju njihovog
porijekla, količinu i cijenu.
7
5.13 Sve cijene trebaju biti navedene u KM, uključujući i pripadajuće indirektne poreze. Izuzetno, ako je
tenderskom dokumentacijom omogućeno da se cijene navode i u drugoj valuti, navedeni iznos će se
preračunati u KM po kursu koji utvrđuje Centralna banka Bosne i Hercegovine na dan otvaranja
ponuda i zadržati po istom kursu sve do isteka perioda važenja ponude.
5.14 Dobavljač će navesti u rasporedu cijena jediničnu cijenu i ukupan iznos ponude za robe koje se nude.
5.15 Ponuđena cijena roba treba uključivati sve obaveze vezane za tu robu, a naročito:
a) sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze koji su već plaćeni ili koji se
mogu platiti na komponente i sirovine koje se koriste u proizvodnji ili sastavljanju roba;
b) sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze koji su već plaćeni na
direktno uvezene komponente koje se nalaze ili će se nalaziti u toj robi;
c) sve pripadajuće indirektne poreze, poreze na prodaju i druge slične poreze na gotove proizvode
koji će se trebati platiti u Bosni i Hercegovini, ako ovaj ugovor bude dodjeljen;
d) cijenu prijevoza;
e) osiguranje;
f) cijenu popratnih (dodatnih) usluga navedenih u TD;
g) drugi troškovi.
5.16 Cijene koje navede dobavljač u obrascu za cijenu ponude, neće se mijenjati u toku izvršenja
ugovora i ne podliježu bilo kakvim promjenama.
Mjesto, datum i vrijeme prijema ponuda
5.17 Ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu: J.P. Međunarodni aerodrom „Sarajevo” d.o.o. –
Sarajevo, ul Kurta Schorka 36, 71210 Sarajevo.
5.18 Rok za dostavljanje ponuda ističe 04.12.2012. u 12,00 sati. Ponude koje su dostavljene po isteku
ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.
5.19 Javno otvaranje ponuda će se održati 04.12.2012. u 12,30 sati, u prostorijama ugovornog organa,
adresa Kurta Schorka 36, sala za sastanke 054c, u zgradi Terminala „A” aerodroma. Dobavljači ili
njihovi predstavnici mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskažu u toku javnog
otvaranja ponuda će se dostaviti svim dobavljačima koji su u roku dostavili ponude tj. zapisnik sa
otvaranja ponuda u roku od 3 dana. Zapisnik sa otvaranja ponuda treba da sadrži napomenu da
potpisom zapisnika od strane prisutnih ponuđača isti potvrđuju da su primili zapisnik sa javnog
otvaranja. Također, svim kojima se šalje zapisnik sa javnog otvaranja ugovorni organ treba
obezbijediti dokaz o dostavljanju zapisnika.
Predstavnik dobavljača - ponuđača koji želi zvanično učestvovati na otvaranju ponuda treba prije
otvaranja ponuda Komisiji dostaviti punomoć dobavljača-ponuđača za učešće na javnom otvaranju
u ime dobavljača-ponuđača.
Garancija za ponudu
5.20 Da bi učestvovali u postupku javne nabavke dobavljači trebaju dostaviti u originalu garanciju za
ozbiljnost ponudu. Iznos tražene garancije za ponudu je u iznosu od 1% od vrijednosti ponude, uvećane
za PDV, uz uslov da ista ne može biti manja od 2.000,00 KM, sa rokom važnosti od dana podnošenja
ponude do isteka opcije ponude + 30 dana.
5.21 Garancija za ponudu se mora dostaviti zajedno sa tenderskom dokumentacijom. Ukoliko uslov za
dostavljanje garancije ne bude ispunjen, ponuda će biti odbačena.
5.22 Garancija za ponudu može biti u jednom od slijedećih oblika:
a) bezuslovna bankarska garancija
8
5.23 U predviđenom obliku garancije, obavezno je dostavljanje originalnog dokumenta. Dokumenat koji
je pomenut u tački 5.22 pod a) treba biti validan tokom cijelog perioda važenja ponude. Okolnosti
pod kojima se iznos garancije za ponudu vraća ili zadržava su utvrđeni u podzakonskim aktima.
Period važenja ponuda
5.24 Ponude moraju važiti u trajanju od 120 dana, računajući od isteka roka za podnošenje ponuda. Sve
dok ne istekne period važenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da traži od dobavljača u pisanoj
formi da produže period važenja njihovih ponuda do određenog datuma. Dobavljači mogu odbiti
takav zahtjev, a da time ne izgube pravo na garanciju za ponudu. Dobavljač koji pristane da produži
period važenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ, produžit će period
važenja ponude i dostaviti produženu garanciju za ponudu. Ponuda se ne smije mijenjati. Ako
dobavljač ne odgovori na zahtjev ugovornog organa u vezi sa produženjem perioda važenja ponude
ili ne dostavi produženu garanciju za ponudu, smatrat će se da je dobavljač odbio zahtjev ugovornog
organa. U tom slučaju ugovorni organ odbacuje ponudu.
6. KVALIFIKACIJA
Kriteriji za učešće i potrebni dokazi
6.1 U skladu sa čl. 22 – 26. Zakona, dobavljači trebaju ispunjavati slijedeće uslove:
a) da nema smetnji za njihovo učešće u smislu odredbe člana 23. Zakona;
b) da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrovani u relevantnim
profesionalnim ili trgovačkim registrima;
c) da njihovo ekonomsko i finansijsko stanje garantuje uspješnu realizaciju ugovora;
d) da njihova tehnička i profesionalna sposobnost garantuje uspješnu realizaciju ugovora.
6.2 Uskladu sa članom 23. Zakona, ponuda će biti odbijena ako je dobavljač:
a) pod stečajem ili pred likvidacijom, ili je ušao u određeni aranžman sa povjeriocima, ili je
obustavio ili ograničio poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proistječe iz sličnog
postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u
kojoj je registrovan;
b) predmet postupaka za proglašenje stečaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili
postizanja sporazuma sa povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sličnog postupka u skladu sa
relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;
c) osuđen sudskom presudom za kršenje zakona u smislu njegovoga poslovnog ponašanja u
periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude;
d) proglašen krivim za teži profesionalni prekršaj od strane nadležnog suda u BiH u periodu od 5
(pet) godina prije dostavljanja ponude;
e) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu sa
relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
f) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u
Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
g) propustio da dostavi ili dostavio pogrešne informacije na traženje prema članu 23. do 26.
Zakona.
Dokazi koji se zahtjevaju
6.2.1 Dobavljači trebaju dostaviti slijedeće dokaze:
a) Izvod iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji izdaje
nadležni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavljač
dolazi, u cilju dokazivanja da nije pod stečajem ili pred likvidacijom, niti da je ušao u određeni
9
b)
c)
d)
e)
aranžman sa povjeriocima, niti da je obustavio ili ograničio poslovne aktivnosti, niti da je u
analognoj situaciji koja proističe iz sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i
propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan;
Izvod iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji izdaje
nadležni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavljač
dolazi, u cilju dokazivanja da nije predmetom postupaka za proglašenje stečaja, za izdavanje
naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, niti bilo kojeg drugog
sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u
zemlji u kojoj je registrovan;
NAPOMENA:
Ponuđač je obavezan dostaviti jednu potvrdu na kojoj je evidentirano nepostojanje razloga
navedenih u tački a) i b) ove podtačke ili dvije potvrde koje će evidentirati nepostojanje razloga
navedenih u tački a) odnosno b) ove podtačke.
Izvod iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji izdaje
nadležni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavljač
dolazi, u cilju dokazivanja da nije osuđen sudskom presudom za kršenje zakona u smislu
njegovoga poslovnog ponašanja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude;
NAPOMENA:
Ukoliko je ponuđač kažnjavan treba dostaviti dokaz da je izvršio plačanje novčane kazne i
troškova postupka odnosno da mu nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti;
Za ugovorni organ je validno uvjerenje o nekažnjavanju ponuđača kao pravnog lica a ne
uvjerenje o odgovornom licu u pravnom licu.
Uvjerenje izdato od strane ovlaštenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju
dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje, a koje
obuhvata penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim
propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; Sporazum o izmirenju duga sa
nadležnim organom je prihvatljiv za ugovorni organ.
NAPOMENA:
Uvjerenja izdata poslije 10-og u mjesecu da bi bila, prihvatljiva za ugovorni organ trebaju
sadržavati podatak da su doprinosi plaćeni za predhodni mjesec, dok uvjerenja izdata do 10-og u
mjesecu trebaju imati podatak o plaćanju mjeseca koji je predhodio predhodnom mjesecu (npr.
Uvjerenje od 5.04. treba sadržavati da je plaćen doprinos za februar);
Uvjerenje izdato od strane ovlaštenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju
dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem poreza, a koje obuhvata direktne i
indirektne poreze. (Uprava za indirektno oporezivanje i Poreska uprava-Sporazum o izmirenju
duga sa nadležnim organom je prihvatljiv za ugovorni organ) u skladu sa relevantnim
zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.
6.2.2 Dokumenti ili uvjerenja navedena u tački 6.2.1 ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od
trenutka dostavljanja ponude. Dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.
6.3 Dobavljači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili
trgovačkom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu
kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave određenom djelatnošću.
NAPOMENA:
Ponuđač je obavezan dostaviti Izvod iz sudskog registra koji ne smije biti stariji od tri mjeseca o
svim bitnim elementima i podacima o registrovanoj djelatnosti koja je predmet ove nabavke. Za
ugovorni organ nije prihvatljiva ovjerena fotokopija registracije ukoliko je sama registracija starija
od tri mjeseca.
Ukoliko je ponuđač pravno lice koje je registrovano u Registru udruženja kod Federalnog
ministarstva pravde, obavezan je dostaviti Rješenje o upisu u Registar udruženja koje je izdato u
skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama (“Službene novine FBiH” br.45/02) i Potvrdu
Federalnog ministarstva pravde koja ne smije biti stariji od tri mjeseca kao dokaz da Udruženje nije
brisano iz Registra udruženja koji se vodi kod Federalnog ministarstva pravde.
PAŽNJA:
Ukoliko je za zakonito obavljanje djelatnosti pored registracije potrebno ispunjenje i nekog drugog
uslova (odobrenje, rješenje, dozvola, certifikat, licenca) ovdje se može priložiti i taj dokument.
10
6.4 Što se tiče ekonomskog i finansijskog stanja, u skladu sa članom 25. Zakona, ponuda će biti
odbačena ako dobavljač ne ispunjava slijedeće uslove i ne dostavi sljedeće:
a) Potpuno popunjen obrazac za cijenu ponude roba sa popunjenim jediničnim cijenama izražena u
KM bez uračunatog PDV–a, iznos PDV–a i ukupna vrijednost sa uključenim PDV–om, na
paritetu DDP J.P. Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. – “Sarajevo” (Incoterms 2010), kao i
ovjera obrasca kojom ponuđač prihvaća navedene zahtjeve;
b) Opcija ponude 120 dana od dana otvaranja ponuda;
c) Potpisana i ovjerena izjava o nepromjenjivosti cijena u ugovornom periodu.
d) Ovjerena i potpisana izjava ponuđača da će ukoliko bude izabran prihvatiti plaćanje u roku do
15 dana od datuma fakturisanja;
e) Ukupan promet dobavljača u posljednjoj godini odnosno od početka poslovanja u predmetnom
segmentu, ako je dobavljač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od jedne godine,
ne smije biti manji od 3.000.000,00 KM;
f) Dobavljač mora imati pozitivno poslovanje, ostvariti dobit u posljednjoj godini.
Dokazi:
Ocijena ekonomskog i finansijskog stanja dobavljača će se izvršiti na osnovu slijedeće izjave i
dokumeta:
a) Bilans stanja i uspjeha za 2011. godinu
6.5 Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, dobavljači trebaju ispuniti slijeće minimalne uslove
i dostaviti:
a) Da ima uspješno iskustvo u realizaciji najmanje 3 (tri) ugovora u prethodne 2 (dvije) godine,
koje se odnose na isporuku potrošnog kancelarijskog materijala u ukupnoj vrijednosti najmanje
100.000,00 KM (stotinihiljada KM);
b) Stanje zaliha kancelarijskog materijala i tonera na dan 31.12.2011. godine na manji od
400.000,00 KM;
c) Da dobavljač raspolaže odgovarajućim skladišnim kapacitetima (minimalno 1.200 m2 skladišta);
d) Da dobavljač posjeduje transportna sredstva za nesmetano izvršenje predmetne isporuke
(minimalna 3 transportna vozila);
e) Da je dobavljač ovlašten od strane proizvođača opreme koju posjeduje ugovorni organ, za
predmetni tender, da nudi tonere koji odgovaraju standardima proizvođača opreme i koji imaju
sve tehniče karakterisike propisane od strane proizvođača opreme;
f) Izjava ponuđača da prihvaća vraćanje proizvoda sa oštećenom i neispravnom ambalažom,
proizvoda koji su pri isteku roka trajanja i proizvoda kojima je istekao rok prije dostave na
minimalno petnaestodnevnoj osnovi, uz obaveznu zamjenu istih;
g) Izjava ponuđača da će koristiti ekološke ambalaže kad god je to moguće;
h) Izjava ponuđača da će preuzimati potrošene tonere i zbrinjavati ih na ekološki prihvatljiv način,
te da će nakon svake zbrinute isporuke tonera dostaviti dokaz o njegovom konačnom
zbrinjavanju;
i) Izjava o roku isporuke ne dužim od 24 sata od poziva, ne nakon 10h, uz najavu za dostavu robe
Centru sigurnosti na aerodromu;
j) Izjava ponuđača o poštivanju sigurnosno bezbjedosnih mjera na aerodromu prilikom isporuke
robe.
Dokazi:
Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti dobavljača će se izvršiti na osnovu slijedećih izjava i
dokumenata koje dostave dobavljači:
a) Potvrda o dostavljenim robama koje su izdali naručioci. Minimalna vrijednost ugovora treba da
bude 100.000,00 KM godišnje. Potvrda mora da sadrži slijedeće podatke:
1. Nazive ugovornih organa;
2. Predmet ugovora (mora biti kancelarijski materijal);
3. vrijednost izvršenih isporuka (minimalno 100.000,00 KM);
4. vrijeme isporuka (godine – 2010. i 2011.).
b) Bilans stanja i bilans uspjeha za 2011. godinu
c) ZK izvadak ili ugovor o najmu kao dokaz o skladišnim kapacitetima dobavljača;
11
d) Kopije saobraćajnih dozvola ili ugovora o lizingu za vozila;
e) Ovlaštenje ureda proizvođača opreme (ovlaštenje se mora striktno odnositi na predmetnu javnu
nabavku):
1. Ovlaštenje ureda Hewlett–Packarda za Bosnu i Hercegovinu;
2. Ovlaštenje ureda Epsona za Bosnu i Herzegovinu;
3. Ovlaštenje ureda Canona za Bosnu i Hercegovinu.
NAPOMENA:
Samo potpuna ponuda će se uzeti u razmatranje. Ugovorni organ će po potrebi utvrditi tehničkoprofesionalnu sposobnost ponuđača posjetom skladišnom prostoru ponuđača, u dogovorenom
terminu sa ponuđačem.
6.6 Ako je period od registracije/osnivanja dobavljača kraći od perioda za koji ugovorni organ zahtijeva
izjave i dokumente koji se odnose na ekonomsko i finansijsko stanje i tehničku i profesionalnu
sposobnost dobavljača, dobavljač treba dostaviti dokumente samo za period od svoje
registracije/osnivanja.
6.7 Dokumenti koji su pomenuti pod tačkom 6.2 i 6.3 mogu se dostaviti u originalu ili kopiji ovjerenoj
od strane nadležne institucije. Dokumenti koji su pomenuti pod tačkom 6.4, 6.5 i 6.6 moraju biti
dostavljeni u originalu ili kopiji ovjerenoj od nadležne institucije ili od strane dobavljača, u
zavisnosti kako je zahtijevano tenderskom dokumentacijom. U slučaju ozbiljne sumnje u pogledu
autentičnosti ili čitljivosti kopije, ugovorni organ može zahtijevati da se dostave dokumenti u
originalu.
NAPOMENA:
Svi dokumenti koje zahtijeva ugovorni organ u tačkama 6.3 i 6.5 tenderske dokumentacije ne smiju
biti stariji od 3 mjeseca računajući od trenutka dostavljanja ponuda, osim dokumenata (certifikati,
uvjerenja i sl.) kojima dobavljač dokazuje sticanje znanja, stručne ili tehničke osposobljenosti.
Ukoliko je dokument o uspostavljanju određenog prava ili davanju određenog ovlaštenje stariji od 3
mjeseca potrebno je dostaviti odgovarajuću potvrdu da je predmetni dokument još na snazi.
6.8 U skladu sa članom 27. Zakona, kao i sa drugim relevantnim propisima, ugovorni organ će odbaciti
ponudu ukoliko je dobavljač koji je dostavio, dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem
zaposleniku ugovornog organa poklon u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u
pokušaju da izvrši uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke.
Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti dobavljača i Agenciju za javne nabavke o
odbacivanju ponude, te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilješku u izvještaju o postupku
nabavke.
6.9 Ugovorni organ može u pisanoj formi tražiti od dobavljača da pojasni dokumente koje je dostavio, s
tim da ne mijenja suštinu svoje ponude, i to u roku koji odredi ugovorni organ.
Ugovorni organ zadržava pravo da prilikom utvrđivanja validnosti dokumenata odnosno analize
ponuda, primjenom člana 14. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH (Sl. glasnik
BiH, br. 3/05), a u cilju olakšanja procesa ispitivanja, ocjene i poređenja ponuda naknadno pismeno
zatraži dodatne informacije koje nesmiju predstavljati izmjenu ponude niti bitini aspekt ponude,
odnosno da može prihvatiti ponudu koja sadrži greške ili propuste koji se mogu ispraviti a time se
ne mijenja bitini aspekt ponude niti narušava konkurencija.
6.10 Dobavljači će biti obaviješteni, što je prije moguće, o odlukama u vezi sa rezultatima postupka, u
svakom slučaju u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke.
7. OCJENA PONUDA
Ugovor se dodjeljuje dobavljaču koji je ponudio najnižu ukupnu cijenu tehnički zadovoljavajuće
ponude.
Odbit će se ponude koje nisu u skladu sa opisom predmeta javne nabavke.
12
Da bi se ocijenilo u kojoj mjeri su ponude u skladu sa tehničkim kriterijima, ugovorni organ može, u
skladu sa članom 26. Zakona, predvidjeti da dobavljači dostavite slijedeće:
potvrde koje izdaju nadležne agencije za kontrolu kvaliteta, kojim se potvrđuje da su robe koje su
jasno identificirane po referencama, u skladu sa specifikacijama ili standardima;
Kriteriji dodjele ugovora
7.1 Najniža cijena-vrijednost ( bez PDV-a) tehnički zadovoljavajuće ponude.
Ugovor se dodjeljuje dobavljaču koji je ponudio najnižu ukupnu cijenu tehnički zadovoljvajuće
ponude.
Preferencijalni tretman domaćeg
7.2 Ugovorni organ obavezno primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg (preferencijalni tretman
cijene) iz člana 37. Zakona i podzakonskih akata, shodno izjavi ponuđača datoj u obrascu za
dostavljanje ponuda (Aneks 2 ).
7.3 Preferencijalni tretman cijena će se primjenjivati samo u svrhu poređenja ponuda prilikom ocjene
ponuda, u skladu sa članom 35. Zakona.
7.4 Prilikom računanja cijena iz ponuda u svrhu poređenja ponuda, cijena iz domaćih ponuda će biti
umanjena za preferencijalni faktor, u skladu sa Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
7.5 U smislu ove odredbe, domaće ponude su ponude koje dostave fizička ili pravna lica sa sjedištem u
BiH, osnovana u skladu sa zakonom BiH, u kojima je najmanje 50% ponuđene robe za izvršenju
ugovora porijeklom iz BiH.
Zabrana pregovora
7.6 Sa dobavljačima se neće obavljati nikakvi pregovori u vezi sa ponudama. Međutim, ugovorni organ
može od dobavljača tražiti pismenim putem da pojasne svoje ponude, u određenom roku, s tim da ne
unose bilo kakve promjene u ponudu.
Neprirodno niske ponude
7.7 Ako su dostavljene ponude neprirodno niske u odnosu na ponuđene robe, ugovorni organ će
zahtijevati od dobavljača da opravda ponuđenu cijenu. Ako dobavljač ne dostavi zadovoljavajuće
opravdanje, ugovorni organ ima pravo odbiti takvu ponudu.
7.8 Da bi dobio obrazloženje za neprirodno nisku cijenu, ugovorni organ u pisanoj formi zahtijeva od
dobavljača da pruži detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude, uključujući i
elemente cijene i kalkulacija. Ugovorni organ će uzeti u obzir objašnjenje:
a) ekonomičnosti procesa proizvodnje;
b) tehničkih rješenja koja su odabrana i/ili izuzetno povoljnih uslova koji su na raspolaganju
dobavljaču za dostavu roba;
c) originalnosti roba koje dobavljač nudi;
d) poštivanja odredbi koje se odnose na zaštitu na radu i radne uslove koji su na snazi na lokaciji
gdje će se robe dostaviti.
13
Ispravke grešaka i propusta
7.9 Ugovorni organ će ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je čisto aritmetičke prirode, ukoliko se
ista otkrije u toku ocjene ponuda. Ugovorni organ će neodložno dobavljaču uputiti obavještenje o
svakoj ispravci i može nastaviti sa postupkom, sa ispravljenom greškom, pod uslovom da je
dobavljač to odobrio u roku koji je odredio ugovorni organ. Ako dobavljač ne odobri predloženu
ispravku, ponuda se odbacuje i garancija za ponudu, ukoliko postoji, se vraća ponuđaču.
7.10 Ugovorni organ će ispraviti greške u računanju cijene u slijedećim slučajevima:
a) kada postoji razlika između iznosa izraženog u brojevima i riječima – u tom slučaju prednost
ima iznos izražen riječima, osim ukoliko se na taj iznos ne odnosi aritmetička greška;
b) ako postoji razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa koji se dobije množenjem jedinične
cijene i količine, jedinična cijena koja je navedena će imati prednost i potrebno je ispraviti
konačan iznos;
c) ako postoji greška u ukupnom iznosu u vezi sa sabiranjem ili oduzimanjem podiznosa, podiznos
će imati prednost, kada se ispravlja ukupan iznos.
Iznosi koji se isprave na taj način će biti obavezujući za dobavljača.
Ako ih dobavljač kao takve ne prihvata, njegova ponuda se odbacuje.
8. INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA DOBAVLJAČA
8.1 Svaki dobavljač koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj nabavci i smatra da je ugovorni
organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povrede Zakona i/ili podzakonskih akata, ima
pravo da uloži prigovor na postupak na način i u roku koji je određen u članu 51. Zakona.
8.2 Prigovor se podnosi ugovornom organu u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od dana kada je
dobavljač saznao ili je trebao saznati da je došlo do povrede Zakona, a najkasnije 1 (jednu) godinu
od datuma navodne povrede.
8.3 Ako ugovorni organ ne razmotri prigovor u roku koji je utvrđen u članu 51.stav (4) Zakona, ili
prigovor odbije, podnosilac prigovora može uložiti žalbu u pisanoj formi Uredu za razmatranje žalbi
u roku od 5 (pet) dana od prvog radnog dana nakon isteka roka koji je naveden u tački 8.2 ili u
slučaju da ugovorni organ odbije prigovor, od dana kada je podnosilac prigovora o tome obaviješten
od strane ugovornog organa. Ugovornom organu će se poslati kopija žalbe istovremeno sa njenim
podnošenjem Uredu.
9. POTPISIVANJE UGOVORA
9.1 Ugovorni organ će obavijestiti dobavljača, čija je ponuda izabrana, o datumu i mjestu zaključivanja
ugovora.
Uslovi iz ugovora
9.2 Ugovorni organ će tražiti garanciju za izvršenje ugovora. Iznos garancije za izvršenje ugovora je
10% od vrijednosti ugovora, uvećane za PDV.
U slučaju dodjele ugovora bezuslovna bankarska garancija za dobro izvršenje posla-ugovora u
iznosu od 10% vrijednosti ugovora uvećane za PDV će poslužiti za pokrivanje svake štete i troškova
koje ugovorni organ može imati ukoliko izabrani ponuđač prekrši ugovor o nabavci od potpisivanja
ugovora do isteka ugovora.
14
"Pokriće iz bankarske garancije ne oslobađa izvršioca ugovora odgovornosti sve do namirenja
stvarne štete".
9.3
Garancija za dobro izvršenje ugovora može biti u jednom od slijedećih oblika:
a) bezuvjetna bankovna garancija.
Bezuslovna bankovna garancija za dobro izvršenje ugovora dostavlja se po potpisivanju ugovora.
Ponuđač mora dostaviti bezuslovnu bankovnu garanciju renomirane banke, naplativu na prvi poziv
u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora, uvećane za PDV, sa rokom važnosti od dana zaključenja
ugovora do isteka opcije ponude + 30 (trideset) dana.
9.4 Uslove pod kojima se realizuje dostavljena garancija za dobro izvršenja posla:
a) ukoliko naručioc traži da dobavljač dostavi pismeno obavještenje o svakom navodnom propustu
da postupi po ugovoru,
b) ukoliko dobavljač u razumnom roku ne otkloni napravljeni propust,
c) u slučaju kršenja bilo kojih ugovornih obaveza.
Ukoliko ne nastupi niti jedan od razloga koji bi zahtjevao realizaciju dostavljene garancije naručilac
će izvršiti povrat iste u naprijed navedenim općim rokovima za povrat garancije (5 dana za
bankovne garancije).
10. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI
10.1 Zainteresirani dobavljači mogu tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije od ugovornog organa u
pisanoj formi, i to blagovremeno, a najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za podnošenje
ponuda.
10.2 Ugovorni organ će pripremiti odgovor u pisanoj formi u kojoj će zadržati stvarnu konkurentsku
osnovu postupka dodjele ugovora, koji će se dostaviti svim dobavljačima najkasnije 5 (pet) dana
prije isteka roka za podnošenje ponuda. Ukoliko je na temelju sadržaja odgovora potrebno mijenjati
tendersku dokumentaciju, ugovorni organ će produžiti rok za dostavljanje ponuda i to najmanje za 7
(sedam) dana.
10.3 Ugovorni organ može u svako doba promijeniti tendersku dokumentaciju pod uslovom da su
sve izmjene dostupne zainteresiranim dobavljačima isti dan, a najkasnije 5 (pet) dana prije
datuma koji je određen kao rok za podnošenje ponuda. Donesena izmjena će biti sastavni
dio tenderske dokumentacije.
11. ANEKSI
Slijedeći aneksi su sastavni dio tenderske dokumentacije:
Aneks I : Obrazac za dostavljanje ponude
Aneks II : Obrazac za cijenu ponude
Aneks III : Tehničke karakteristike
Aneks IV : Spisak povjerljivih informacija
15
ANEKS I
OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE - ROBE
Naziv ugovora:
Kancelarisjki materijal (sukcesivna isporuka)
Obavještenje o nabavci objavljeno u “Službenom listu BiH” broj 87 od 05.11.2012.
PRIMA: J.P. Međunarodni aerodrom “SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------DOSTAVIO:
Ime / imena dobavljača
Potpis
Glavni
dobavljač*
Član grupe
ponuđača*
Itd… *
*dodati ili oduzeti rubrike za članove grupe ponuđača, prema potrebi. Vodite računa o tome da se
podugovarač ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke. Ako ponudu dostavlja
jedan dobavljač, ime dobavljača se treba upisati u rubriku 'glavni dobavljač' (i sve ostale rubrike
izbrisati)
KONTAKT LICE (za ovu ponudu)
Ime i prezime
Adresa
Telefon
Faks
E-mail
16
IZJAVA DOBAVLJAČA
U odgovoru na vaše pismo poziva na tender za gore navedeni ugovor, Mi, dolje potpisani, ovim
izjavljujemo slijedeće:
1. Pregledali smo i prihvatamo u potpunosti sadržaj tenderske dokumentacije. Ovom izjavom
prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
2. Nudimo dostavljanje slijedećeh roba, u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, kriterijima i
utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja:
3. Cijena naše ponude [sa popustom koji je opisan u tački 4 i bez PDV-a] iznosi: ______________KM
Kancelarisjki materijal (sukcesivna isporuka)
U prilogu se nalazi naš obrazac za cijenu ponude, koji je popunjen u skladu sa aneksom 3 tendersku
dokumentaciju.
4. Dajemo popust u iznosu od [
%]
5. Naše preduzeće je domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% ponuđenih roba za izvršenje ugovora
je iz BiH, te stoga naša ponuda potpada pod odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg /
OPCIJA - Naša ponuda ne uživa preferencijalni tretman domaćeg.
6. Ova ponuda važi 120 dana računajući od isteka roka za podnošenje ponuda.
7. Ispunjavamo sve kvalifikacione uslove koji su navedeni u tački 6. tenderske dokumentacije i ne
nalazimo se ni u jednoj situaciji navedenoj u tenderskoj dokumentaciji zbog koje bismo bili
isključeni iz učešća. U prilogu se nalaze dokumenti kojim potvrđujemo da su kvalifikacioni uslovi
ispunjeni.
Ime i prezime lica koje je ovlašteno da predstavlja dobavljača:
[…………………………………………………………………]
Potpis: […………………………………………………………]
Mjesto i datum: […………………………………….………….]
Pečat firme/preduzeća:
Uz ponudu je dostavljeno slijedeće:
[Popis dostavljenih dokumenata i Aneksa, sa nazivom istih]
17
ANEKS II
OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE
KANCELARIJSKI MATERIJAL (Sukcesivna isporuka)
Naziv dobavljača _____________________
Ponuda br. __________________________
1
2
3
4
5
6
7
(4x6)
Red.
br
Opis roba
Zemlja
porijekla
Količina
Jedinica
mjere
Jedinična cijena
bez PDV-a
(uključujući
dostavu i ostale
troškove)
Ukupna cijena
po stavci
1
Registrator A4 široki, sa mehanizmom
za dvije rupe - Fornax ili ekvivalent
1700
1955
kom
2
Registrator A4 uski, sa mehanizmom
za dvije rupe - Fornax ili ekvivalent
220
253
kom
3
Registrator A5, sa mehanizmom za
dvije rupe - Fornax ili ekvivalent
90
104
kom
4
Registrator bijeli 20mm sa
mehanizmom za 4 rupe, Esselte ili
Ekvivalent
10
12
kom
5
Registrator bijeli 25mm sa
mehanizmom za 4 rupe, Esselte ili
Ekvivalent
40
46
kom
6
Registrator bijeli 40mm sa
mehanizmom za 4 rupe, Esselte ili
Ekvivalent
90
104
kom
7
Registrator bijeli 50mm sa
mehanizmom za 4 rupe, Esselte ili
Ekvivalent
60
69
kom
8
Fotokopirni papir A4 80g - IQ Allround
ili ekvivalent
2500
2875
ris (500)
8
Rabat
%
9
(7x8/100)
10
(7-9)
11
12
(10+11)
Iznos rabata
Ukupna cijena po
stavki bez PDV-a
sa
uključenim
rabatom
Iznos PDV-a
17%
Ukupna cijena po
stavki sa PDV-om
18
9
Fotokopirni papir A4 160g - IQ Allround
ili ekvivalent
10
12
ris (500)
10
Fotokopirni papir A4 80g u bojama
15
17
ris (500)
11
Fotokopirni papir A4 160g u bojama
15
17
ris (250)
12
Fotokopirni papir A4 200g u bojama
6
7
ris (250)
13
Fotokopirni papir A3 80g - IQ Allround
ili ekvivalent
10
12
ris (500)
14
Fotokopirni papir A3 140g - IQ Allround
ili ekvivalent
5
6
ris (250)
15
Fotokopirni papir A5 80g - IQ Allround
ili ekvivalent
160
184
ris (500)
16
Photo-glossy papir za printanje
fotografija 185g A4 - Pelikan ili
ekvivalent
3
3
pak (20)
17
Perforirani tabulir 240*12 (1+0)
10
12
pak
18
Perforirani tabulir (1+1)
5
6
pak
19
Perforirani tabulir (1+3)
60
69
pak
20
Coated paper 42" roll 95g 45 m - HP
Q1406A ili ekvivalent
8
9
pak
21
Termo traka za pos kasu 1+0
80mmx40mmx12m
5
6
pak (10)
19
22
Termo traka za pos kasu 1+0
80mmx60mmx12m
10
12
pak (10)
23
Termo traka za pos kasu 1+0
76mmx30mmx12m
5
6
kom
24
Papir za kocku 9*9cm
60
69
pak
(800)
25
Papir za Epson LQ 670 (1+0)
5
6
pak
26
Fax roll 210*30*12
25
29
kom
27
Adding roll 57x50x12 mm termo
30
35
pak (10)
28
Adding roll 57 mm (1+0)
40
46
pak (10)
29
Arak papir
3
3
pak
(200)
30
Papir za HP ploter high gloss photo,
106.7cm*30m 190g
2
2
roll
31
C3861A HP Vellum Paper 36" 75g 45m
za ploter HP DJ 800
2
2
roll
32
Potpisna mapa
3
3
kom
33
PVC fascikle sa mehanizmom i
perforacijama za odlaganje u
registrator Office market ili ekvivalent
620
713
kom
34
Teka A5 - tvrdi povez računska - Arak
2
2
kom
20
35
Teka A4 - tvrdi povez računska - Arak
22
25
kom
36
Index teka A4 200 listova
6
7
kom
37
PVC "U" fascikla 100my sa
perforacijom - Office market ili
ekvivalent
250
288
pak
(100)
38
Folija za plastificiranje A4 80my
5
6
pak
(100)
39
Plastične spirale za uvezivanje 8mm
(bijele)
2
2
pak (50)
40
Plastične spirale za uvezivanje 10mm
(bijele)
2
2
pak (50)
41
Kartonske fascikle sa preklopnom
gumom Office market ili ekvivalent
350
403
kom
42
Koverte sa desnim prozorom,
American
7000
8050
kom
43
Index plastični 10 boja za registratore
Office market ili ekvivalent
230
265
pak (10)
44
"L" fascikle sa prozorom, kartonska
150
173
kom
45
Vinjete A4 - Noki ili ekvivalent
40
46
pak
(100)
46
Koverta, 25*39 / 23*33 - vrećica
500
575
kom
47
Koverta 23*33 strip C4 (vrećica)
100
115
kom
21
48
Koverte 11*23 bez prozora
5000
5750
kom
49
Koverte 12*18 B6
100
115
kom
50
Adresar za vizit kartice, kožni deluxe
3
3
kom
51
Omoti za spise
600
690
kom
52
Manila folder za viseće mape
25
29
kom
53
Index A-Z
2
2
pak
54
Index kartonski 10 boja
250
288
pak (10)
55
Stolni display za kataloge - A4 - 6
ladica sa držačem
6
7
kom
56
Zidni display za kataloge, providni A4
3
3
kom
57
Ljepljivi post it listići 76x76mm
550
633
blok
58
Ljepljivi post it listići 50x40mm
30
35
blok
59
Ljeplivi post it listići, strelica, 50 listova,
set 4 boje
100
115
set
(4 boje)
60
Ljepljivi post it listići 76mm x 127 mm
40
46
blok
22
61
Post it zastavice - 3M ili ekvivalent
10
12
kom
62
Klamerica 23/8
3
3
pak
63
Klamerice 23/10
2
2
pak
64
Klamerice 24/6
420
483
pak
65
Deklamerica (čupkalica) obična
35
40
kom
66
Deklamerica (kliješta) metalna
2
2
kom
67
Spajalice br. 3 metalne
120
138
pak
(100)
68
Spajalice br. 5 metalne
40
46
pak
69
Korekturna traka - Tipp-Ex ili ekvivalent
300
345
kom
70
Korekturni lak 20ml. Pasco ili
ekvivalent
15
17
kom
71
Tehnička olovka (0,5) - Pilot ili
ekvivalent
35
40
kom
72
Signiri široki (set 4 boje) High text ili
ekvivalent
75
86
set (4
boje)
73
Signir široki High text ili ekvivalent
200
230
kom
23
74
Signiri uski High text ili ekvivalent
40
46
kom
75
Marker permanent 6mm, okrugli vrh
High text ili ekvivalent
50
58
kom
76
Flomasteri 0,5mm permanent za
CD/DVD High text ili ekvivalent
100
115
kom
77
Flomaster "piši-briši"
55
63
set (4
boje)
78
Uložak za pečat plavi 49/23
85
98
pak (6)
79
Uložak za pečat SWOP PAD PRINTY
49/26 plavi
4
5
pak
80
Boja za pečat, plava
3
3
kom
81
Uložak za hemijsku olovku - Pilot ili
ekvivalent
60
69
kom
82
Selotejp providni uski 12mm*27m Aero ili ekvivalent
70
81
kom
83
Selotejp providni široki 50mm*66m Aero ili ekvivalent
45
52
kom
84
Selotejp smeđi 50mm*66m - Aero ili
ekvivalent
240
276
kom
85
Stalak za selotejp
4
5
kom
86
Štipaljka za papir 19mm
6
7
pak (12)
24
87
Štipaljka za papir 25mm
7
8
pak (12)
88
Štipaljka za papir 32mm
6
7
pak (12)
89
Štipaljka za papir 41mm
5
6
pak (12)
90
Štipaljka za papir 51mm
12
14
pak (12)
91
Šiljalo
6
7
kom
92
Gumica za brisanje
15
17
kom
93
Brisač za tablu, magnetni, "piši-briši"
8
9
kom
94
Magneti za tablu, 3cm
35
40
pak (6)
95
Linijar, PVC 30cm
12
14
kom
96
Sprej za čišćenje monitora
5
6
kom
97
Pribadače za plutanu ploču
6
7
pak
98
Kutija za olovke mreža - crna
10
12
kom
99
Kutija za spajalice sa magnetom
10
12
kom
25
100
Drvena olovka
40
46
kom
101
Ljepilo za papir Pilot 50ml iili ekvivalent
15
17
kom
102
Ljepilo u stiku
8
9
kom
103
Ljepilo - Sintelan ili ekvivalent
1
1
kom
104
Geometrijski trokut, sa uglomjerom
2
2
kom
105
Skalpel profesionalni sa 4 noža
30
35
kom
106
Hemijska olovka - Pilot ili ekvivalent
240
276
kom
107
Jamstvenik za uvezivanje crvenobijelo-plavi, 100m
2
2
kom
108
Mine za 0,5 tehničku olovku HB - Pilot
ili ekvivalent
50
58
kutija
109
Mine za 0,7 tehničku olovku - Pilot ili
ekvivalent
5
6
kutija
110
Olovka - flomaster 0,5 - Pilot High-Tec
V5 ili ekvivalent
20
23
kom
111
Scotch traka 19mm*33m
10
12
kom
112
Špaga u kolutu, 2,2 100gr 50m
5
6
pak
26
113
Ladice za spise, 3 nivoa, žica
15
17
kom
114
Stolni nosač za dokumente sa 3 ili 5
ladica (fiksira se za stol)
2
2
kom
115
Kasa za gotovinu metalna, srednja
2
2
kom
116
Makaze uredske 21cm - Eagle ili
ekvivalent
12
14
kom
117
Heftarica sa gumificiranom drškom
30
35
kom
118
Bušilica za papir, sa 2 rupe, veća, za
40+ listova - Eagle ili ekvivalent
12
14
kom
119
Bušilica za papir, 4 rupe, za 10+
listova, sa graničnikom - Eagle ili
ekvivalent
3
3
kom
120
Bušilica za papir, sa 2 rupe, veća, za
12+ listova - Eagle ili ekvivalent
3
3
kom
121
Makaze uredske 13cm - Eagle ili
ekvivalent
2
2
kom
122
Kalkulator veći - Canon WS-1210T ili
ekvivalent
10
12
kom
123
Kasa za gotovinu, mala
1
1
kom
124
Magnetna tabla bijela, "piši-briši"
120*180cm
2
2
kom
125
Plutana tabla 90*120 Alu okvir
3
3
kom
27
126
Plastična teleskopska tuba za
prenošenje papira velikih formata
5
6
kom
127
Knjiga Izlaznih Faktura
3
3
kom
128
Knjiga Ulaznih Faktura
2
2
kom
129
Dostavna knjiga, interna
12
14
kom
130
Dostavna knjiga za mjesto
1
1
kom
131
Blok za ulaz robe
1
1
kom
132
Blok za izlaz robe
1
1
kom
133
Kartica magacinska, viseća
800
920
kom
134
Građeviniski dnevnik
1
1
kom
135
Građevinska knjiga
1
1
kom
136
Kartica magacinska RK-30, ležeća
1000
1150
kom
137
Knjiga putnih naloga
1
1
kom
138
Trebovanje materijala - blok
1
1
kom
28
139
Blok reversa
2
2
kom
140
Kartice Eltron P130
1000
1150
kom
141
DVD-R u tankim kutijama, 4,7 Gb Verbatim ili ekvivalent
500
575
kom
142
CD-R u tankim kutijama, 700 mb, 80
min, Verbatim ili ekvivalent
500
575
kom
143
USB Flash Memory 4 GB - Kingston ili
ekvivalent
10
12
kom
144
CD-RW u tankim kutijama, 700 mb, 80
min, Verbatim ili ekvivalent
30
35
kom
145
Baterije rechargeable AAA
50
58
kom
146
Baterije rechargeable AA
60
69
kom
147
Cartridge t008-401 Color za Epson
Stylus Photo 780, 785, 790, 825, 870,
875, 890, 895, 915
2
2
kom
148
Cartridge HP 51645A Black za HP
DeskJet, InkJet, OfficeJet, DesignJet
Printere
10
12
kom
149
Cartridge t008-401 Black za Epson
Stylus Photo 780, 785, 790, 825, 870,
875, 890, 895, 915
2
2
kom
150
Cartridge HP 6578D 19ml za za HP
DeskJet, InkJet, OfficeJet, DesignJet
Printere
8
9
kom
151
Cartridge HP 4844AE Black za HP
InkJet 1000, 1200, 1300, 2000, 2200,
2230, 2250, 2280, 2600, 2800
2
2
kom
29
152
Cartridge HP 4911 Cyan za HP InkJet
1000, 1200, 1300, 2000, 2200, 2230,
2250, 2280, 2600, 2800
1
1
kom
153
Cartridge HP 4912 Magenta za HP
InkJet 1000, 1200, 1300, 2000, 2200,
2230, 2250, 2280, 2600, 2800
1
1
kom
154
Cartridge HP 4913 Yellow za HP InkJet
1000, 1200, 1300, 2000, 2200, 2230,
2250, 2280, 2600, 2800
1
1
kom
155
Toner HP C4127A za HP LaserJet
4000
1
1
kom
156
Toner HP Q6001A CYAN za HP 1600,
2600
3
3
kom
157
Toner HP Q6003A MAGENTA za HP
1600, 2600
4
5
kom
158
Toner HP Q6002A YELLOW za HP
2600/2600
4
5
kom
159
Toner HP C7115A za HP LaserJet
1000W, 1005W, 1200, 1220, 3300,
3380
45
52
kom
160
Toner HP C4129X za HP 5000N, 5100
2
2
kom
161
Toner HP Q6000A BLACK za HP
1600, 2600
5
6
kom
162
Toner HP Q2612A za HP 1010, 1012,
1015, 1020, 3015, 3030, 3050, 3055
110
127
kom
163
Toner HP C4092A za HP 1100, 1100A,
1120LBP, 3200
4
5
kom
164
Toner HP Q5949A za HP 1160, 1320,
3390, 3392
8
9
kom
30
165
Toner HP Q2613A za HP 1300
8
9
kom
166
Toner HP Q2624A za HP 1150
4
5
kom
167
Toner HP Q2670A BLACK za HP Color
LaserJet 3500, 3700
1
1
kom
168
Toner HP Q2671A CYAN za HP Color
LaserJet 3500, 3700
1
1
kom
169
Toner HP Q2673A MAGENTA za HP
Color LaserJet 3500, 3700
1
1
kom
170
Toner HP Q2672A YELLOW za HP
Color LaserJet 3500, 3700
1
1
kom
171
Toner HP Q7553A za 2015, M2727nf
LaserJet Printer
4
5
kom
172
Toner HP CB540A BLACK za HP CP
1215, 1515
50
58
kom
173
Toner HP CB541A CYAN za HP CP
1215, 1515
29
33
kom
174
Toner HP CB543A MAGENTA za HP
CP 1215, 1515
29
33
kom
175
Toner HP CB540A YELLOW za HP CP
1215, 1312, 1515
29
33
kom
176
Ribon Epson MX80 za Epson LQ - 200,
300, 400, 500, 570, 800, 870
1
1
kom
177
Ribon Epson 7762L za Epson LQ -670,
680, 860, 1060, 2500
22
25
kom
31
178
Ribon Epson 800015 - 140 za Epson
Eltron P130
10
12
kom
179
Heftarica za 210+ listova Eagle 939 ili
ekvivalent
10
12
kom
180
Klamerice 23/17
15
17
pak
181
Index kartoni sa dvije rupe,
105x240mm
35
40
pak
(100)
182
Folija za plastificiranje A3 80my
3
3
pak
(100)
183
Cartridge HP 6615DE (No. 15) BLACK
za HP Color DeskJet Printer
8
9
kom
184
Cartridge HP C6625AE (No. 17)
TRICOLOR za HP Color DeskJet
Printer
8
9
kom
185
Cartridge HP C6656AE (No. 56)
BLACK za HP DeskJet 555 Series i HP
Photo Smart 7 Series
4
5
kom
186
Cartridge HP C6657AE (No. 57)
TRICOLOR za HP DeskJet 555 Series
i HP Photo Smart 7 Series
4
5
kom
187
Etui za CD/DVD platneni
15
17
kom
188
Indigo mašinski 100/1
3
3
kom
189
Maramice za čišćenje ekrana
5
6
pak
(100)
190
A4 PVC "U" fascikla, za 200 listova,
Eagle expanding pockets ili ekvivalent
55
63
pak (5)
32
191
Toner HP CE250A BLACK za HP
CP3525DN
18
21
kom
192
Toner HP CE251A CYAN za HP
CP3525DN
8
9
kom
193
Toner HP CE252A YELLOW za HP
CP3525DN
8
9
kom
194
Toner HP CE253A MAGENTA za HP
CP3525DN
8
9
kom
195
Baterija 9V
6
7
kom
196
Baterija non - rechargeable AAA
12
14
kom
197
Baterija non - rechargeable AA
17
20
kom
198
Etikete za CD/DVD-ove, Multi 3 ili
ekvivalent
3
3
pak
(100)
199
PVC "L" fascikla
2
2
pak
(100)
200
Djelovodni protokol 200 listova, teget
boja
2
2
kom
201
Djelovodni protokol 300 listova, teget
boja
2
2
kom
202
Fascikla sa klipsom za držanje papira,
Eagle ili ekvivalent
12
14
kom
203
Film za fax Panasonic KX - FP 363,
343, 701
2
2
kom (2)
33
204
Folija 65x95mm 125my za akreditacije
1
1
pak
(100)
205
Heftarica metalna Eagle 828L ili
ekvivalent
5
6
kom
206
Index PVC sa brojevima od 1 do 31
20
23
pak (31)
207
Uložak za pečat plavi 49/12
10
12
pak (6)
208
Uložak za pečat plavi 49/13
3
3
pak (6)
209
Cartridge Epson T1281 BLACK za
ESPON SX125
30
35
kom
210
Cartridge Epson T1282 CYAN za
ESPON SX125
15
17
kom
211
Cartridge Epson T1283 MAGENTA za
ESPON SX125
15
17
kom
212
Cartridge Epson T1284 YELLOW za
ESPON SX125
15
17
kom
213
Cartridge HP CD971AE BLACK za HP
OfficeJet Printer 6000, 6500, 7000
4
5
kom
214
Cartridge HP CD972AE CYAN za HP
OfficeJet Printer 6000, 6500, 7000
2
2
kom
215
Cartridge HP CD973AE MAGENTA za
HP OfficeJet Printer 6000, 6500, 7000
2
2
kom
216
Cartridge HP CD974AE YELLOW za
HP OfficeJet Printer 6000, 6500, 7000
2
2
kom
34
217
Cartridge HP C4906AE BLACK za HP
OfficeJet Printer 8000
4
5
kom
218
Cartridge HP C4907AE CYAN za HP
OfficeJet Printer 8000
2
2
kom
219
Cartridge HP C4908AE MAGENTA za
OfficeJet Printer 8000
2
2
kom
220
Cartridge HP C4909AE YELLOW za
HP OfficeJet Printer 8000
2
2
kom
221
Index PVC sa brojevima od 1 do 10
15
17
pak (10)
222
CD za čišćenje CD/DVD drive-ova
5
6
kom
223
Jastuče za pečat, plavo Office point ili
ekvivalent
2
2
kom
224
PVC kocka za papir 9*9cm, Donau ili
ekvivalent
3
3
kom
225
Kutija za CD/DVD-ove sa vratima,
vodoravna, za 30 do 40 CD/DVD-ova
2
2
kom
226
Kalkulator sa trakom - Canon MP121MG ili ekvivalent
2
2
kom
227
Set (kartica+štapić) za čišćenje ID
printera Epson Eltron P130
10
12
kom
228
Klamerica 23/15
5
6
kom
229
Linijar, PVC 50cm
2
2
kom
35
230
Linijar, PVC 20cm
2
2
kom
231
Magneti za tablu, 2cm
5
6
pak (8)
232
Mapa za sto 45*30cm sa klapnom sa
donje strane
2
2
kom
233
Miš optički USB Logitech ili ekvivalent
5
6
kom
234
Obrazac pops akata
80
92
kom
235
Hemijska olovka sa stalkom
30
35
kom
236
Otvarač za koverte, metalni
3
3
kom
237
Obrazac PFR-1 A5 NCR, 100 listova
15
17
kom
238
Obrazac PFR-2 A5 NCR, 100 listova
15
17
kom
239
Obrazac PRR-1 A5 NCR, 100 listova
5
6
kom
240
Obrazac PRR-2 A5 NCR, 100 listova
5
6
kom
241
Pečatni vosak crveni, S10
1
1
pak (10)
242
Privjesak za ključeve PVC
80
92
kom
36
100
115
pak
(100)
Magnetna tabla bijela, "piši-briši"
120*90cm
3
3
kom
245
Traka za Olimpia Carrera 2MD AX210
5
6
kom
246
Toner HP CB436A za HP 1120, P1505,
M1522
90
104
kom
247
Blu ray disc DOUBLE LAYER
5
6
kom
248
DVD-RW u tankim kutijama, 4,7 Gb Verbatim ili ekvivalent
10
12
kom
249
Ribon STAR SP200, SP500
5
6
kom
250
Plutana tabla 90*60 Alu okvir
2
2
kom
251
Valjak za čišćenje ID kartica
10
12
kom
252
USB Flash Memory 8 GB - Kingston ili
ekvivalent
10
12
kom
253
USB Flash Memory 16 GB - Kingston ili
ekvivalent
5
6
kom
254
Torba - fascikla PVC sa 13 pregrada
Eagle ili ekvivalent
3
3
kom
255
Traka za kalkulator 13mm
RED&BLACK
5
6
kom
243
Spajalice br. 3 plastificirane, u bojama
244
37
256
Patrone za naliv pero
2
2
pak ( 6)
257
Magnetna tabla bijela, "piši-briši"
90*60cm
2
2
kom
258
Toner HP CE285A za HP 1102W,
1132, 1212
70
81
kom
259
Toner HP CE310A BLACK za HP
CP1025
6
7
kom
260
Toner HP CE311A CYAN za HP
CP1025
6
7
kom
261
Toner HP CE312A YELLOW za HP
CP1025
6
7
kom
262
Toner HP CE313A MAGENTA za HP
CP1025
6
7
kom
263
Toner HP CC530A BLACK za HP
CP2025, CM2320
7
8
kom
264
Toner HP CC531A CYAN za HP
CP2025, CM2320
5
6
kom
265
Toner HP CC532A YELLOW za HP
CP2025, CM2320
5
6
kom
266
Toner HP CC533A MAGENTA za HP
CP2025, CM2320
5
6
kom
267
Toner CANON CRG728 za CANON ISENSYS 44 i 45 SERIS
8
9
kom
268
Cartridge HP 920XL MULTICOLOR (4
PACK BCYM) za HP PRO 7000 WIDE
10
12
kom
38
269
Toner HP CE410A BLACK za HP
LaserJet PRO 400
10
12
kom
270
Toner HP CE411A CYAN za HP
LaserJet PRO 400
10
12
kom
271
Toner HP CE412A YELLOW za HP
LaserJet PRO 400
10
12
kom
272
Toner HP CE413A MAGENTA za HP
LaserJet PRO 400
10
12
kom
273
Cartridge CN049S BLACK za HP
OfficeJet 8600 PRO
4
5
kom
274
Cartridge CN050S CYAN za HP
OfficeJet 8600 PRO
3
3
kom
275
Cartridge CN051S MAGENTA za HP
OfficeJet 8600 PRO
3
3
kom
276
Cartridge CN052S YELLOW za HP
OfficeJet 8600 PRO
3
3
kom
277
Cartridge C4906AN (940XL) BLACK za
HP OfficeJet 8000, 8500 PRO
4
5
kom
278
Cartridge C4907AN (940XL) CYAN za
HP OfficeJet 8000, 8500 PRO
3
3
kom
279
Cartridge C4908AN (940XL)
MAGENTA za HP OfficeJet 8000, 8500
PRO
3
3
kom
280
Cartridge C4906AN (940XL) YELLOW
za HP OfficeJet 8000, 8500 PRO
3
3
kom
UKUPNO :
39
Ukupno obračunat rabat u iznosu od:
Osnovica za PDV:
Iznos PDV:
UKUPNO:
Slovima:
KM
Ovjera i potpis dobavljača:__________________________
Napomena:
1.
2.
3.
Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
U slučaju razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa instrukcijom dobavljača.
Ukoliko ponuđač nudi robu koja je ekvivalent traženom, obavezan je da u opisu robe tačno naznači šta nudi kao ekvivalent i navede naziv ponuđene robe.
Ukoliko nudi traženi brand dužan ga je zaokržiti ili podvući.
40
ANEKS III
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE HEMIJSKIH OLOVAKA, PAPIRA,
REGISTRATORA I PVC FASCIKLI
•
Tehničke karakterisitke za stavku hemijska olovka:
HEMIJSKA OLOVKA PILOT SUPER GRIP ILI EKVIVALENT
− Hemijska olovka bazirana na ulju (ball point pen)
− Tip tinte: oil based type
− Debljina pisanja: 0,7mm
− Količina mogućeg pisanja: 1300 metara
Obavezna dostava tehničkog lista za hemijsku olovku kojom se dokazuje ispunjenje traženih
karakteristika.
•
Tehničke karakterisitke za stavku papir:
PAPIR IQ ILI EKVIVALENT
− Papir fotokopirni A4, A3, 500/1
− Gramatura (Grammage g/m2 ISO 536) : 80 ± 3
− Bjelina (CIE Whiteness ISO 11475) : 160 ± 3
− Opacitet (Opacity % ISO 2471) : min 91
− Hrapavost (Roughness ml/min ISO 8791-2) : 200 ± 50
Obavezna dostava tehničkog lista za papir kojim se dokazuje ispunjenje traženih karakterisika.
•
Tehničke karakteristike za stavke registratora:
REGISTRATORI FORNAX ILI EKVIVALENT
− Kutija karton: ljepenka debljine 1,25mm
− Kutija je presvučena: papir offset 115g
− Registrator karton: ljepenka debljine 1,75mm
− Registrator je presvučen: papir offset 100g
− Mehanizam registratora: Niko železniki ili ekvivalent 75mm i 50mm
Obavezno dostaviti uzorak.
•
Tehničke karakteristike za stavku fascikla U
PVC FASCILA „U“ DEBLJA OFFICE MARKET ILI EKVIVALENT
− Materijal: PVC
− Debljina: 100my
− Pakovanje: 1/100 kom
Obavezno dostaviti uzorak.
41
ANEKS IV
POVJERLJIVE INFORMACIJE
Informacija koja je povjerljiva
Brojevi stranica s tim
informacijama, u
ponudi
Razlozi za
povjerljivost
tih informacija
Vremenski period u
kojem će te
informacije biti
povjerljive
Potpis i pečat dobavljača
___________________
42
Download

ZJN STD Otvoreni - Kancelarijski materijal