číslo RZ : 12024/2015
Výzva na predloženie cenovej ponuky
pre zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru:
1.
Identifikácia verejného obstaráva teľa:
Názov:
Centrum právnej pomoci
Sídlo:
Námestie slobody 12, Bratislava
IČO:
30798841
DIČ:
2022122641
Zastúpený:
JUDr. Nataša Nikitinová
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Číslo účtu:
7000245448/8180
Kontaktná osoba:
Milan Bugala
2.
Predmet zákazky:
Zákazka na dodanie tovaru podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. s názvom:
„nákup kompatibilných tonerov 2015 - 2016“
Opis predmetu zákazky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Typ tlačiarne:
Canon 5940 /6140 dn
Canon 6670 dn
Canon 4890 dw
Canon LBP 2900 iSensys
HP LJ M2727nf
HP LJ 2420dn
HP LJ P1005
HP LJ 2055dn
9.
HP Color LJ 2025dn
Typ (kompatibilného) tonera:
CRG-719H
CRG-719H
CRG-728
CRG-703
HP Q7553X
HP Q6511X
HPCB435A
HP CE505X
HP CE530A
HP CE531A
HP CE532A
HP CE533A
3.
CPV: 30125100-2 - tonerové náplne
4.
Miesto a termín dodania predmetu zákazky.
Centrum právnej pomoci v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach, Humennom,
Hlohovci, Liptovskom Mikuláši, Nitre, Prešove, Tvrdošíne, Rimavskej Sobote,
Svidníku, Trenčíne, Žiari nad Hronom, Žiline
Termín dodania: do 5 kalendárnych dni od vystavenia objednávky
5.
Cena a spôsob určenia ceny:
- ponúkaná cena za predmet zákazky bude cena konečná, celková vrátane
všetkých nákladov súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky.
Cenu uvádzať:
- Jednotková cena a celková cena EUR bez DPH
- Sadzba a výška DPH
- Jednotková cena a celková cena v EUR vrátane DPH
Námestie slobody 12
P.O. BOX 18
810 05 Bratislava 15
Tel: 02 / 49 68 35 05
Fax:02 / 49 68 35 08
E-mail: [email protected]
V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní a uvedie
navrhovanú cenu v EUR celkom
6.
Realizácia: Požadovaný termín plnenia je: priebežne počas roka 2015 a 2016
podľa potreby verejného obstarávateľa.
7.
Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: nie je možné cenovú ponuku rozdeliť
8.
Predpokladaná hodnota zákazky: do 11 000 EUR bez DPH
9.
Typ zmluvy: rámcová zmluva
10.
Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:
- cenovú ponuku na požadovaný predmet zákazky
11.
Splatnosť faktúry: 30 dní odo dňa vystavenia faktúry
12.
Ponuku predložte v lehote do:
04.03.2015 do 13:00 hod.
Mailom:
[email protected]
13.
Hodnotenie ponúk:. celková cena v EUR s DPH za obstaranie celého predmetu
zákazky zahrňujúca všetky náklady dodávateľa
14.
Podmienky účasti:
Predloženie výpisu zo živnostenského registra alebo obchodného registra s
predmetom činnosti oprávňujúcim podnikať v rámci predmetu zákazky.
Na splnenie podmienok účasti je postačujúce predložiť obyčajnú kópiu uvedeného
dokladu (dokladov). V prípade predloženia ponuky prostredníctvom e – mailu je
možné predložiť uvedený doklad (doklady) v elektronickej podobe (sken).
Zadávateľ zákazky si vyhradzuje právo overiť pravdivosť údajov (doklady,
ponuka) uchádzača.
V prípade, že uchádzač nepreukáže splnenie podmienok účasti podľa bodu 14
tejto výzvy, jeho ponuka nebude vyhodnocovaná podľa zverejneného kritéria.
15.
Dôležité informácie:
V prípade potreby verejný obstarávateľ môže vysvetliť a ak to bude nevyhnutné aj
doplniť informácie uvedené v zadávaní zákazky. Vysvetlenie alebo prípadné
doplnenie informácií uvedených v zadaní bude uchádzačom zaslané emailom a
zverejnené na webovej stránke.
V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ
opätovne vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov a môže prijať ponuku
uchádzača, ktorý skončil druhý alebo tretí v poradí.
Námestie slobody 12
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa
P.O. BOX 18
ust. § 9 ods. 9 zákona verejnom obstarávaní nie je možné podať námietky v
810 05 Bratislava 15
Tel: 02 / 49 68 35 05
zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.
Fax:02 / 49 68 35 08
E-mail: [email protected]
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených
ponúk, ak cenová ponuka nebude vyhovovať finančným možnostiam verejného
obstarávateľa.
Ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk budú vylúčené
V Bratislave dňa 24.2.2015
.....................................................
JUDr. Nataša Nikitinová
riaditeľka Centra právnej pomoci
Námestie slobody 12
P.O. BOX 18
810 05 Bratislava 15
Tel: 02 / 49 68 35 05
Fax:02 / 49 68 35 08
E-mail: [email protected]
Download

výzva - CENTRUM PRÁVNEj POMOCI