Domestos WC Blok PINK
Page 1 of 9
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
DOMESTOS WC BLOK - PINK
1. IDENTIFIKÁCIA ZMESI A SPOLOČNOSTI:
1.1 Identifikátor produktu
Názov výrobku
Domestos WC blok PINK
Ref. No:
8382295 / 8380282
Typ výrobku:
WC tuhý blok
Dátum vydania:
28. 02. 2011
Dátum revízie:
1.2 Relevantné identifikované použitia zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú
Priemyselné použitie: použitie prípravku v priemyselných areáloch
Spotrebiteľské použitie: domácnosti (= široká verejnosť = spotrebitelia)
Profesionálne použitie: verejná sféra (administratíva, služby)
1.3 Identifikácia spoločnosti
Distribútor:
Unilever Slovensko, spol. s r.o.,
Cintorínska 3/B, 810 00 Bratislava
tel.: 0850 123 850
[email protected]
IČO: 316 67 228
IČ DPH: SK2020485247
Register: Okresný súd Bratislava I
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 5998/B
e-mailová adresa osoby zodpovednej za kartu bezpečnostných údajov: [email protected]
1.4 Núdzový telefón: Národné Toxikologické Informačné Centrum, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, tel.:
02/54774166, fax: 02/54774605
2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČENSTIEV:
2.1 Klasifikácia zmesi
Definícia prípravku: zmes
Klasifikácia v súlade so smernicou 1999/45/EC (DPD)
Tento prípravok je klasifikovaný ako nebezpečný v súlade so smernicou 1999/45/EC v znení neskorších predpisov.
Klasifikácia
Xi, R41, R38, R52/53
Fyzikálno-chemické účinky
nevzťahuje sa
Účinky na zdravie ľudí
Riziko vážneho poškodenia očí. Dráždi pokožku.
Účinky na životné prostredie Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke
životného prostredia.
Úplné znenie všetkých R - viet je uvedené v bode 16.
Viac informácií o vplyve na ľudské zdravie a symptómoch je uvedené v bode 11.
2.2 Prvky označovania
Bezpečnostné upozornenia
Výstražný symbol a označenie nebezpečenstva
Domestos WC Blok PINK
Page 2 of 9
Xi Dráždivý
Označenie špecifického rizika R41- Riziko vážneho poškodenia očí.
R38 - Dráždi pokožku.
R52/53 - Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo
vodnej zložke životného prostredia.
Označenie na bezpečné používanie
S2 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
S24/25 - Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.
S26 - V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a
vyhľadať lekársku pomoc.
S46 - V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo
označenie.
Obsahuje buthylphenyl methylpropional, hexyl salicylate. Môže spôsobiť alergickú reakciu.
Špeciálne požiadavky na označovanie nevzťahuje sa
2.3 Iná nebezpečnosť
nevzťahuje sa
3. ZLOŽENIE (informácie o zložkách):
NÁZOV
RRN
EC
CAS
OBSAH
Sodium
benzenesulphonate C1013 alkyl derivs.
Sodium lauryl sulphate
Milled Calcium carbonate
Titanium dioxide
(CI 77891)
Butylphenyl
methylpropional
01-211948942822
270-115-0
68411-30-3
10-25%
205-788-1
151-21-3
1317-65-3
13463-67-7
10-25%
10-25%
0,1 – 1%
Xi; R41 - 38
-
[1]
80-54-6
0,1 – 1%
Xn; R22
Repr. Kat3; R62
Xi; R38 N; R43
R51/53
Xi; R38
N; R43 R51/53
Xi; R38
N; R50/53
N; R51/53
N; R51/53
[1]
Hexyl salicylate
228-408-6
6259-76-3
0,1 – 1%
Dodecanol
203-982-0
112-53-8
0,1 – 1%
2-methoxy naphthalene
202-213-6
93-04-9
Hexahydro-4,7-methano272-805-7
68912-13-0
1h-inden-5(or6)-yl
propionate
Typ
[1] Látka predstavujúca ohrozenie zdravia alebo životného prostredia
[2] Látka s expozičným limitom v pracovnom prostredí
[3] PBT – látka
[4] vPvB – látka
0,1 – 1%
0,1 – 1%
KLASIFIKÁCIA
(67/548/EEC)
Xn; R22
Xi; R41 - 38
Typ
[1]
[1]
[1]
[1]
[1]
Expozičné limity, ak sú dostupné, sú uvedené v bode 8. Z dôvodu ochrany obchodného tajomstva sú koncentrácie zložiek v bode
3 uvedené v koncentračnom rozmedzí. Rozsah koncentrácie nie je vyjadrením možnosti odchýlky v zložení tejto formulácie, ale
je použitý z dôvodu utajenia presného zloženia, ktoré považujeme za chránenú informáciu. Klasifikácia uvedená v bode 2 a 15
vyjadruje presné zloženie prípravku.
4. OPATRENIA PRI PRVEJ POMOCI:
4.1. Opis opatrení prvej pomoci
Domestos WC Blok PINK
Page 3 of 9
PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ
Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Ihneď vymyte oči s veľkým množstvom vody tak, že občas nadvihnete horné a potom
spodné viečko. Skontrolujte a prípadne odstráňte kontaktné šošovky. Oči oplachujte aspoň 10 minút. Chemické poleptanie musí
okamžite liečiť lekár.
PRI NADÝCHANÍ
Vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch a zabezpečte mu pokoj a polohu vhodnú na dýchanie. Ak postihnutý nedýcha, ak je
dýchanie nepravidelné alebo ak sa objaví zastavenie dýchania zahájte umelé dýchanie alebo zaškolená osoba začne podávať
kyslík. Podávať umelé dýchanie môže byť nebezpečné pre osobu, ktorá ho podáva. Vyhľadajte lekársku pomoc, ak pretrvávajú
zdravotné problémy prípadne ak dôjde k ich zhoršeniu. Ak je postihnutý v bezvedomí, uložte ho do stabilizovanej polohy
a okamžite zabezpečte lekársku pomoc. Postihnutého udržiavajte na čerstvom vzduchu. Uvoľnite tesné oblečenie ako napríklad
golier, kravata, opasok.
PRI STYKU S POKOŽKOU
Opláchnite pokožku s veľkým množstvom vody. Odstráňte kontaminovaný odev a obuv. Pokračujte v oplachovaní vodou
minimálne 10 minút. Vyhľadajte lekársku pomoc. Vyperte oblečenie pred opätovným použitím. Vyčistite obuv pred opätovným
použitím.
PRI POŽITÍ
Ústa vypláchnite vodou (iba ak je postihnutý pri vedomí). Ak je to potrebné, vyberte zubnú protézu. Vyveďte postihnutého na
čerstvý vzduch a zabezpečte mu pokoj a polohu vhodnú na dýchanie. V prípade prehltnutia materiálu a ak je postihnutý pri
vedomí, dajte mu vypiť malé množstvo vody. Prerušte podávanie vody, ak postihnutého napína, pretože zvracanie by bolo
nebezpečné. Nevyvolávajte zvracanie, ak to nie je odporúčané zdravotníckym personálom. Ak sa objaví zvracanie, zabezpečte
udržanie hlavy dole, aby sa zvratky nedostali do pľúc. Vyhľadajte lekársku pomoc, ak pretrvávajú zdravotné problémy prípadne
ak dôjde k ich zhoršeniu. Nikdy nevkladajte nič do úst postihnutému v bezvedomí. Ak je postihnutý v bezvedomí, uložte ho do
stabilizovanej polohy a okamžite zabezpečte lekársku pomoc. Postihnutého udržiavajte na čerstvom vzduchu. Uvoľnite tesné
oblečenie ako napríklad golier, kravata, opasok.
OCHRANA PRE POSKYTOVATEĽOV PRVEJ POMOCI
Žiadna činnosť, ktorá by mohla vyvolať ohrozenie osôb alebo činnosť bez dostatočného tréningu, nesmie byť vykonávaná.
Podávať umelé dýchanie môže byť nebezpečné pre osobu, ktorá ho podáva.
4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené
Potenciálne akútne zdravotné účinky
PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ
Vážne podráždenie očí. Riziko vážneho poškodenia očí.
PRI NADÝCHANÍ
Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.
PRI STYKU S POKOŽKOU
Dráždi pokožku.
PRI POŽITÍ
Dráždi ústa, hrdlo a žalúdok.
Symptómy po expozícii
PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ
Nepriaznivé účinky sa môžu prejaviť: bolesťou alebo podráždením, mokvaním, začervenaním.
PRI NADÝCHANÍ
Žiadne špecifické údaje.
PRI STYKU S POKOŽKOU
Nepriaznivé účinky sa môžu prejaviť: podráždením, začervenaním.
PRI POŽITÍ
Žiadne špecifické údaje.
POZNÁMKA PRE LEKÁRA
Okamžite kontaktujte Národné toxikologické informačné centrum ak došlo k požitiu alebo nadýchaniu väčšieho množstva.
Domestos WC Blok PINK
4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia
Page 4 of 9
POZNÁMKA PRE LEKÁRA
Okamžite kontaktujte Národné toxikologické informačné centrum ak došlo k požitiu alebo nadýchaniu väčšieho množstva.
ŠPECIFICKÁ LIEČBA
Žiadna špecifická liečba.
5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA
5.1 Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky - používajte vhodné hasiace médium vzhľadom na okolitý materiál.
Nevhodné hasiace prostriedky - nie sú známe.
5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi
Ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi - nie je známe žiadne špecifické nebezpečenstvo požiaru alebo explózie.
Nebezpečné produkty spaľovania – žiadne špeciálne údaje
5.3 Rady pre hasičov
Špeciálne opatrenia pre hasičov
V prípade požiaru okamžite evakuujte všetky osoby z miesta nehody. Žiadna činnosť, ktorá by mohla vyvolať ohrozenie osôb
alebo činnosť bez dostatočného tréningu, nesmie byť vykonávaná. Tento materiál je nebezpečný pre vodné organizmy. Hasiaca
voda kontaminovaná týmto materiálom musí byť zadržaná a musí sa zabrániť je uvoľneniu do povrchových vôd, kanalizácie lebo
odpadu.
Špeciálne ochranné prostriedky pre hasičov
Hasiči musia používať vyhovujúci ochranný odev a samostatný dýchací prístroj (SCBA) s celotvárovou maskou. Ochranný odev
pre hasičov (vrátane helmy, ochranných rukavíc a obuvi) v súlade s európskou normou EN 469 zabezpečí základnú úroveň
ochrany pri chemickom incidente.
Dodatočné informácie
Nie sú známe.
6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ
6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy
Pre iný ako pohotovostný personál
Žiadna činnosť, ktorá by mohla vyvolať ohrozenie osôb alebo činnosť bez dostatočného tréningu, nesmie byť vykonávaná.
Evakuujte okolie. Zabráňte vstupu nepovolaným osobám. Nedotýkajte sa rozliateho materiálu, ani cez neho neprechádzajte.
Zabezpečte potrebnú ventiláciu. Ak je potrebná ventilácia, používajte vhodný respirátor. Používajte vhodné osobné ochranné
prostriedky.
Pre pohotovostný personál
Informácia, či je potrebný špeciálny ochranný odev na prácu s rozliatym materiálom sa nachádza v bode 8, ako aj informácia
o vhodnom a nevhodnom materiáli. V bode 8 tiež nájdete doplňujúce informácie o hygienických opatreniach.
6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie
Zabráňte rozšíreniu rozliateho materiálu, jeho kontaktu s pôdou a úniku do povrchových vôd, kanalizácie lebo odpadu.
Ak sa vyskytne nebezpečenstvo znečistenia životného prostredia (odpad, povrchové vody, pôda alebo ovzdušie) informujte
príslušné orgány. Materiál znečisťujúci vodné prostredie.
6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie
Malé rozliatia
Odstráňte kontajnery z miesta rozliatia. Povysávajte alebo pozametajte materiál a zhromaždite do vhodných kontajnerov.
Likvidujte odpad v spolupráci so spoločnosťou určenou na likvidáciu nebezpečného odpadu.
Veľké rozliatia
Odstráňte kontajnery z miesta rozliatia. Zabezpečte prístup z náveternej strany. Zabráňte úniku do odpadu, vodných tokov,
podzemia alebo neprístupných priestorov. Povysávajte alebo pozametajte materiál a zhromaždite do vhodných kontajnerov.
Likvidujte odpad v spolupráci so spoločnosťou určenou na likvidáciu nebezpečného odpadu. Poznámka: pozri bod 1 - informácie
o núdzovom telefónnom čísle a bod 13 – spracovanie odpadu.
Domestos WC Blok PINK
Page 5 of 9
6.4 Odkaz na iné oddiely
Pozri bod 1 - informácie o núdzovom telefónnom čísle
Pozri bod 8 – informácia o vhodnom ochrannom pracovnom odeve
Pozri bod 13 – dodatočné informácie o spracovaní odpadu
7. MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE:
Informácie v tejto časti obsahujú všeobecné rady a postupy. Zoznam v časti Identifikované použitia v bode 1 by mal byť
konzultovaný pre všetky dostupné informácie ohľadom špeciálneho použitia uvádzané v expozičných scenároch.
7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečnú manipuláciu
Ochranné opatrenia
Používajte vhodné ochranné pracovné prostriedky (pozri bod 8). Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.
Neprehĺtajte. Uchovávajte v pôvodnom obale alebo v inom povolenom obale z kompatibilného materiálu, tesne uzavreté. Prázdne
obaly obsahujú rezíduá výrobku a môžu byť nebezpečné. Prázdne obaly opätovne nepoužívajte.
Odporúčania týkajúce sa všeobecnej hygieny v pracovnom prostredí
Je zakázané jesť, piť a fajčiť v priestoroch kde sa manipuluje, skladuje a spracováva tento materiál. Pracovníci by si mali umyť
ruky a tvár pred jedením, pitím a fajčením. Odstráňte kontaminovaný odev a ochranné pracovné prostriedky pred vstupom do
priestorov vyhradených na konzumáciu stravy. Doplnkové informácie o hygienických opatreniach nájdete v bode 8.
7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility
Skladujte v súlade s miestnymi predpismi. Skladujte v originálnych nádobách, mimo priameho slnečného žiarenia, pri miernej
teplote v suchu a na dobre vetranom mieste, mimo nekompatibilných materiálov (pozri bod 10), jedla a nápojov. Obaly
udržiavajte dôkladne uzatvorené a zapečatené až do použitia. Obaly, ktoré boli už otvorené musia byť bezpečne uložené
a uskladnené vzpriamene, aby sa zabránilo ich prípadnému rozliatiu. Neskladujte neoznačené nádoby. Používajte vhodné
opatrenia, aby ste zabránili kontaminácii životného prostredia.
7.3 Špecifické konečné použitie
Odporúčania - neuvádza sa
Špeciálne riešenia pre priemyselný sektor – neuvádza sa
8. KONTROLY EXPOZÍCIA / OSOBNÁ OCHRANA
Informácie v tejto časti obsahujú všeobecné rady a postupy. Zoznam v časti Identifikované použitia v bode 1 by mal byť
konzultovaný pre všetky dostupné - špecifické informácie uvádzané v expozičných scenároch.
8.1 Kontrolné parametre
NÁZOV
Milled Calcium carbonate
Titanium dioxide
EXPOZIČNÉ LIMITY V PRACOVNOM PROSTREDÍ
EU OEL poznámka: Identifikuje možnosti významnej absorpcie. Indikatívne
limitné hodnoty.
Časovo vážený priemer 4 mg/m3, prach
EU OEL poznámka: Identifikuje možnosti významnej absorpcie. Indikatívne
limitné hodnoty.
Časovo vážený priemer 4 mg/m3, prach
Odporúčané monitorovacie postupy
Ak tento výrobok obsahuje zložky s expozičnými limitmi, môže byť požadovaný monitoring pracovného prostredia, osobný
a biologický monitoring na zistenie účinnosti ventilácie alebo iné kontrolné merania a/alebo nevyhnutnosť použitia pomôcok na
ochranu dýchacieho ústrojenstva. Odkaz by sa mal vzťahovať na Európsku normu EN 689 na metódy hodnotenia inhalačnej
expozície chemickým faktorom a vnútroštátne pokyny na metódy stanovenia nebezpečných látok.
8.2 Kontroly expozície
Primerané technické zabezpečenie
Žiadne špeciálne požiadavky na ventiláciu. Účinná bežná ventilácia by mala byť dostatočná na kontrolu expozície aerogénnymi
kontaminantmi. Ak tento výrobok obsahuje zložky s expozičnými limitmi, použite priložené procesy, lokálnu ventiláciu alebo iné
technické zabezpečenie tak, aby dĺžka expozície pracovníkov nepresahovala žiadne odporúčané alebo zákonom stanovené limity.
Individuálne ochranné opatrenia
HYGIENICKÉ OPATRENIA
Po manipulácii s prípravkom si dôkladne umyte ruky, predlaktia a tvár, pred konzumáciou, fajčením a použitím toalety a na konci
Domestos WC Blok PINK
Page 6 of 9
pracovnej doby. Na odstránenie potenciálne kontaminovaného odevu sa musia použiť vhodné postupy. Pred opätovným použitím
odev vyperte. Uistite sa, že miesto výplachu očí a bezpečnostná sprcha sa nachádzajú v blízkosti pracoviska.
OCHRANA OČÍ/TVÁRE
Ochrana očí v súlade s odsúhlaseným štandardom by sa mala používať, ak je nevyhnutné zabrániť vystaveniu kvapalnému
rozstreku, hmle alebo prachu, na základe hodnotenia rizika.
OCHRANA KOŽE
Ochrana rúk
Chemicky rezistentné, odolné rukavice v súlade s odsúhlaseným štandardom by sa mali používať vždy pri manipulácii
s prípravkom, ak je to nevyhnutné na základe hodnotenia rizika.
Ochrana tela
Pred manipuláciou s prípravkom, musia byť špecialistom odsúhlasené osobné ochranné pomôcky na základe potrieb a vzhľadom
na možné riziko.
Iná ochrana pokožky
Vhodná obuv a ďalšie opatrenia na ochranu kože by sa mali vybrať na základe požiadaviek a vzhľadom na možné riziko a musia
byť odsúhlasené špecialistom pred manipuláciou s prípravkom.
OCHRANA DÝCHACÍCH CIEST
Používajte vhodný filtračný dýchací prístroj v súlade s odsúhlaseným štandardom ak je to nevyhnutné na základe hodnotenia
rizika. Výber respirátora je na základe známych alebo predpokladaných expozičných limitov, nebezpečnosti prípravku
a bezpečných pracovných limitov pre konkrétny respirátor.
KONTROLY ENVIROMENTÁLNEJ EXPOZÍCIE
Emisie z ventilácie alebo pracovného zariadenia sa musia kontrolovať, či spĺňajú požiadavky legislatívy na ochranu životného
prostredia. V niektorých prípadoch bude nevyhnutné použiť práčky dymu, filtre alebo modifikovať technologické zariadenie
z dôvodu redukcie emisií na akceptovateľnú úroveň.
9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
9.1 Informácie o základných a chemických vlastnostiach
Vzhľad
Farba
Zápach
pH
Teplote topena /tuhnutia
Počiatočná teplota varu
a destilačný rozsah
Teplota vzplanutia
Rýchlosť odparovania
Horľavosť (tuhá látka,
plyn)
Hustota
Objemová hmotnosť
Rozpustnosť vo vode pri
izbovej teplote
Horné/dolné limity
horľavosti alebo výbušnosti
Tlak pár
Hustota pár
Relatívna hustota
Rozpustnosť
Rozdeľovací koeficient:
n-oktanol/voda
Teplota samovznietenia
Viskozita
Výbušné vlastnosti
Oxidačné vlastnosti
tuhá látka
ružová
neuvádza sa
9,5 [konc. (% w/w): 100g/l]
neuvádza sa
neuvádza sa
9.2 Iné vlastnosti
neuvádza sa
neuvádza sa
neuvádza sa
neuvádza sa
neuvádza sa
neuvádza sa
neuvádza sa
neuvádza sa
neuvádza sa
neuvádza sa
1,6
neuvádza sa
neuvádza sa
neuvádza sa
neuvádza sa
neuvádza sa
neuvádza sa
10. STABILITA A REAKTIVITA
Reaktivita
Pre tento výrobok, ani jeho zložky nie sú k dispozícii žiadne špecifické údaje ohľadom reaktivity
Domestos WC Blok PINK
Page 7 of 9
Výrobok je stabilný
Chemická stabilita
Pri normálnych podmienkach skladovania a použitia nie je riziko vzniku nebezpečných reakcií.
Možnosť nebezpečných
reakcií
Žiadne špecifické údaje
Podmienky, ktorým sa
treba vyhnúť
Žiadne špecifické údaje
Nekompatibilné
materiály
Pri normálnych podmienkach skladovania a použitia by nemali vznikať nebezpečné produkty
Nebezpečné produkty
rozpadu.
rozpadu
11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE
11.1 Informácie o toxikologických účinkoch
Akútna toxicita
LD50 (mix):
Podráždenie očí
Podráždenie koža
Respiračná
senzibilizácia
Kožná senzibilizácia
Žieravosť
4,6 g/kg
Pre túto zmes neboli vykonané žiadne testy dráždivosti. Na základe zloženia uvedeného v bode 3,
táto zmes spôsobuje podráždenie očí.
Pre túto zmes neboli vykonané žiadne testy dráždivosti. Na základe zloženia uvedeného v bode 3,
táto zmes spôsobuje podráždenie kože.
Pre túto zmes neboli vykonané žiadne testy senzibilizácie. Na základe zloženia uvedeného v bode
3, táto zmes spôsobuje senzibilizáciu inhaláciou.
Predpokladá sa slabá kožná senzibilizácia. Obsahuje látku, ktorá môže spôsobiť kožnú
senzibilizáciu, ale jej obsah je nižší ako prahová hodnota pre klasifikáciu.
Pre túto zmes neboli vykonané žiadne testy žieravosti. Na základe zloženia uvedeného v bode 3
a aj hodnoty pH, táto zmes nie je žieravá pre pokožku.
Neuvádza sa.
Toxicita opakovanej
dávky
Neuvádza sa.
Karcinogenita
Neuvádza sa.
Mutagenita
Neuvádza sa.
Reprodukčná toxicita
12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE
12.1 Toxicita
Pre túto zmes neboli vykonané žiadne testy vplyvu na životné prostredie. Obsahuje látky, ktoré sú veľmi toxické pre vodné
organizmy, ale ich obsah je nižší ako prahová hodnota pre klasifikáciu.
Zmes/látky
Butylphenyl methylpropional, Hexyl salicylate, Hexahydro-4,7-methano-1h-inden-5(or 6)-yl propionate, Dodecanol, 2-methoxy
naphthalene
Látky sú klasifikované ako N – nebezpečný pre životné prostredie – (CESIO – odporúčanie), z tohto dôvodu najnižšia úroveň pre
akútnu ekotoxicitu je v rozmedzí 0,1 a 1 mg/l.
12.2 Perzistencia a degradovateľnosť
Látky v zmesi sú ľahko biodegradovateľné.
12.3 Bioakumulačný potenciál
Látky nie sú považované za bioakumulatívne.
12.4 Mobilita v pôde
Zmes je vysoko rozpustná.
12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB
Látky v zmesi nie sú ani PBT ani vPvB látky.
13. OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ
Informácie v tejto časti obsahujú všeobecné rady a postupy. Zoznam v časti Identifikované použitia v bode 1 by mal byť
konzultovaný pre všetky dostupné - špecifické informácie uvádzané v expozičných scenároch.
13.1 Metódy spracovania odpadu
Výrobok
Metódy likvidácie
Je potrebné zamedziť prípadne minimalizovať produkciu odpadu. Významné množstvo zvyškov odpadu výrobku by nemalo byť
likvidované vypúšťaním do kanalizácie, ale spracované vo vhodnej čističke odpadových vôd. Likvidujte prebytky
Domestos WC Blok PINK
Page 8 of 9
a nerecyklovateľné výrobky v spolupráci s autorizovaným likvidátorom odpadov. Likvidujte výrobky, roztoky a všetky zvyšky v
súlade s požiadavkami ochrany životného prostredia a legislatívy o nakladaní s odpadom a v súlade so všetkými požiadavkami
štátnych a regionálnych úradov.
Nebezpečný odpad
Klasifikácia výrobku vyhovuje kritériám pre nebezpečný odpad.
Obal
Metódy likvidácie
Je potrebné zamedziť prípadne minimalizovať produkciu odpadu. Odpad z obalov by sa mal recyklovať. Spaľovanie odpadu,
prípadne jeho likvidácia na skládkach by sa mali využívať iba v prípade, že odpad nie je recyklovateľný.
Osobitné opatrenia
Tento materiál a jeho obal musia byť zneškodnené bezpečným spôsobom. Je potrebné opatrne manipulovať s prázdnymi
kontajnermi, ktoré neboli vyčistené a vypláchnuté. Prázdne kontajnery alebo cisterny môžu obsahovať zvyšky produktov.
Zabráňte rozšíreniu rozliateho materiálu a následnej kontaminácii pôdy, vodných tokov, odpadov a kanalizácie.
14. INFORMÁCIE O DOPRAVE
14.1 Číslo UN
14.2 UN správne expedičné
označenie
14.3 Trieda nebezpečnosti
pre dopravu
14.4 Obalová skupina
14.5 Nebezpečnosť pre
životné prostredie
14.6 Osobitné bezpečnostné
opatrenia pre užívateľa
Dodatkové informácie
ADR/RID
nereguluje
ADN/ADNR
nereguluje
IMDG
nereguluje
nereguluje
nereguluje
nereguluje
-
-
-
neuvádza sa
neuvádza sa
neuvádza sa
14.7 Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC
neuvádza sa
15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE
15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia
Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) 1907/2006 (REACH) o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní
chemických látok
Príloha XIV – Zoznam látok podliehajúcich autorizácii
Látky vo veľmi vysokej koncentrácii
Karcinogénne látky:
žiadna zo zložiek nie je súčasťou zoznamu
Mutagény:
žiadna zo zložiek nie je súčasťou zoznamu
Látky poškodzujúce reprodukciu: žiadna zo zložiek nie je súčasťou zoznamu
PBT:
žiadna zo zložiek nie je súčasťou zoznamu
vPvB:
žiadna zo zložiek nie je súčasťou zoznamu
Príloha XVII – Obmedzenia výroby, uvádzania na trh a používania určitých nebezpečných látok, prípravkov a výrobkov
Nevzťahuje sa.
Iné EU nariadenia
Európsky katalóg – nie je stanovený
Integrovaný zoznam prevencie a kontroly znečisťovania (IPPC) – Ovzdušie Nie je uvedený.
Integrovaný zoznam prevencie a kontroly znečisťovania (IPPC) – Voda
Nie je uvedený.
Aerosólový rozprašovač
Nevzťahuje sa.
Vnútroštátne právne predpisy
Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh
Domestos WC Blok PINK
15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti
Tento výrobok obsahuje látky, pre ktoré sa naďalej vyžaduje hodnotenia chemickej bezpečnosti.
Page 9 of 9
Klasifikácia a označenie prípravku podľa zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí
na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) 1907/2006 o registrácii,
hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry.
Akútna toxicita (LD50) tejto zmesi uvedená v bode 11 bola vypočítaná na základe metódy proporcionality (Holland, G.H. (1994).
Verification of a Mathematical Method for the Estimation of the Acute Ingestion Hazard of Detergent Preparations. Toxic in
Vitro, Vol. 8 No. 6 pp1177 – 1183, Elsevier Science Limited, Great Britain.).
16. INÉ INFORMÁCIE
Skratky a akronymá
Úplné znenie R viet
Úplné znenie
klasifikácie
ATE = Acute Toxicity Estimate / Odhad akútnej toxicity
CLP = Classification, Labelling and Packaging Regulation [Regulation (EC) No.
1272/2008] / Klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí
DNEL = Derived No Effect Level
EUH statement = CLP-specific Hazard statement
PNEC = Predicted No Effect Concentration
RRN = REACH Registration Number / REACH registračné číslo
R22: Škodlivý po požití.
R41: Riziko vážneho poškodenia očí.
R38: Dráždi pokožku.
R43: Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.
R50/53:Veľmi jedovatý pre vodné organizmy môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo
vodnej zložke životného prostredia.
R51/53: Jedovatý pre vodné organizmy môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej
zložke životného prostredia.
R62: Možné riziko poškodenia plodnosti.
Xn – Škodlivý
Xi – Dráždivý
N – Nebezpečný pre životné prostredie
Upozornenie pre čitateľov
Informácie uvedené v tomto dokumente sú podľa najlepšieho vedomia a svedomia spoločnosti presné. Ale ani horeuvedený dodávateľ a ani
žiadna z jeho pobočiek nepreberá absolútne žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu uvedených informácií. Je na zodpovednosti
užívateľa uistiť sa o primeranosti týchto informácií pre jeho konkrétne použitie. Všetky materiály môžu predstavovať neznáme nebezpečenstvo
a je potrebné manipulovať s nimi s opatrnosťou. Napriek tomu, že sú popísané niektoré nebezpečenstvá, nemôžeme zaručiť, že sa jedná o jediné
možné nebezpečenstvo.
Download

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV