U skladu sa Zakonom o sportu i članom 39 Statuta Plesnog saveza Srbije, Predsedništvo Plesnog saveza
Srbije na sednici održanoj u Beogradu, dana 28. decembra 2014. donelo je prečišćen tekst
PRAVILNIK O ORGANIZACIJI TAKMIČENJA
Plesni Savez Srbije
I OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Ovim Pravilnikom uredjuju se prava i obaveze klubova neposrednih organizatora takmičenja, način
organizacije takmičenja i međusobni odnosi između klubova neposrednih organizatora takmičenja i Plesnog
saveza Srbije ( u daljem tekstu: PSS ).
Član 2.
Svim poslovima vezanim za ovu oblast rukovode Predsedništvo PSS-a i Takmičarska komisija PSS-a, a u
skladu sa Statutom PSS-a i ostalim pravilnicima koji regulišu ovu oblast.
II KALENDAR TAKMIČENJA
Član 3.
Takmičarska komisija PSS-a predlaže Predsedništvu PSS kalendar takmičenja za narednu kalendarsku
godinu najkasnije do 20. oktobra tekuće godine, vodeći računa o najvažnijim međunarodnim takmičenjima.
Član 4.
O eventualnim izmenama kalendara u toku takmičarske sezone, do kojih može doći usled odustajanja Kluba
kome je dodeljena neposredna organizacija takmičenja, odlaganja ili otkazivanja prijavljenog takmičenja i
drugih opravdanih razloga Predsedništvo PSS-a će odlučivati o svakom slučaju posebno.
Član 5.
Prilikom odlučivanja o mestu održavanja takmičenja i neposrednom organizatoru istoga, Predsedništvo PSSa će dati prednost klubu koji nudi najbolje uslove za održavanje takmičenja ( kvalitetno i uspešno
organizovani turniri u prošlosti, bogati nagradni fond i priznanja, kvalitetna, čista i topla dvorana i sl ).
U cilju razvoja sportskog plesa u sredinama u kojima nije zastupljen i popularizacije istog Predsedništvo
PSS-a može dodeliti organizaciju turnira i manje afirmisanom klubu.
Član 6.
U slučaju odlaganja takmičenja koje je obuhvaćeno kalendarom, neposredni organizator mora odlaganje
prijaviti Predsedništvu PSS-a najkasnije mesec dana pre termina njegovog održavanja.
1
U slučaju opravdanih razloga odlaganja Predsedništo PSS-a može odrediti novi termin tog takmičenja, ali ne
sme ugrožavati drugo takmičenje iz kalendara.
Ukoliko su razlozi neopravdani, Predsedništvo PSS-a može organizaciju takmičenja poveriti drugom
organizatoru dok zvanično prijavljeni organizator ima obavezu uplate prosečne kotizacije ( zbir poslednje 3
kotizacije podeljen sa 3 ) u roku od 5 dana od dana donošenja odluke od strane Predsedništva PSS-a na tekući
račun PSS-a na osnovu dostavljenog računa od strane Sekretarijata PSS-a.
Član 7.
Klub koji je neopravdano otkazao organizaciju takmičenja, automatski gubi pravo kandidovanja za
organizaciju takmičenja u sledećoj takmičarskoj sezoni.
Klub koji prihvati neposrednu organizaciju otkazanog prvenstvenog, KV, rejting ili kup takmičenja, oslobađa
se plaćanja kotizacije.
Član 8.
Klub koji želi da uvrsti novo takmičenje u već utvrđeni kalendar, uplaćuje dvostruku kotizaciju predviđenu
za tu vrstu takmičenja.
III KOTIZACIJA
Član 9.
Predsedništvo PSS-a pre početka takmičarske sezone donosi odluku o visini kotizacije za sve vrste
takmičenja.
Kotizaciju za održano takmičenje Klub je obavezan da uplati u roku od 7 dana od dana održavanja
takmičenja, na tekući račun PSS-a, a na osnovu računa dostavljenog od strane Sekretarijata PSS-a.
U slučaju kašnjenja uplate, Klub organizator biće podvrgnut plaćanju zakonskih kamata.
IV RASPIS TAKMIČENJA
Član 10.
Klub organizator je obavezan da pošalje raspis takmičenja Sekretarijatu PSS-a. Raspis će nakon odobrenja i
provere TK PSS biti poslat svim članicama PSS od strane Sekretarijata.
Član 11.
Raspis takmičenja mora da sadrži sledeće obavezne podatke:
- Naziv neposrednog organizatora
- Mesto i vreme održavanja takmičenja
- Vrsta takmičenja
- Starosne kategorije takmičara
- Vreme dodele startnih brojeva po kategorijama
- Iznos startnine
2
-
Imena vođstva takmičenja
Vrsta muzike
Dimenzije i kvalitet podijuma
Rok i adresa za prijavu i odjavu takmičara
Vrste priznanja i nagrada ( diplome, medalje, pehari, pokloni, novčane nagrade...)
Cena ulaznice
Ne poštovanje navedenih podataka u raspisu od strane organizatora, povlači pokretanje disciplinskog
postupka prema organizatoru.
V PRIJAVE I ODJAVE TAKMIČARA
Član 12.
Klubovi su dužni da prijave takmičare za turnir u propisanom roku naznačenom na raspisu takmičenja.
Odjavljivanje parova se vrši najkasnije do 20h dan pre održavanja turnira. Nakon ovog roka Klub je dužan da
plati startninu za naknadno odjavljene parove.
Predstavnik Kluba ne može podići startne brojeve dok ne izmiri sve obaveze ( uključujuci i odjavljene na
sam dan takmičenja).
VI UGOVOR SA PSS O ORGANIZACIJI TAKMIČENJA
Član 13.
Nakon donošenja odluke o mestu održavanja takmičenja i neposrednom organizatoru istoga, PSS i klub
neposredni organizator takmičenja mogu da potpišu Ugovor o međusobnim obavezama i pravima, koji sadrži
sve sportsko organizacione elemente u skladu sa Zakonom o sportu. Takođe se mogu regulisati TV prava,
prava reklamiranja i slično.
VII OPŠTA PRAVILA ORGANIZOVANJA TAKMIČENJA
Član 14.
Neposredni organizator takmičenja prilikom organizacije ima sledeće obaveze:
- Slanje raspisa takmičenja Sekretarijatu Saveza najkasnije 30 dana pre održavanja takmičenja sa svim
potrebnim podacima o takmičenju ( član 11)
- Da osigura nesmetano i bezbedno održavanje takmičenja
- Preduzimanje mera koje omogućavaju predupređenje rizika nastanka štete za sportiste, gledaoce i
druge učesnike takmičenja, kao i mere kojima se na povećane rizike utiče ( bezbednost sportskog objekta,
ispravnost i adekvatnost instalirane i druge opreme, odvijanje takmičenja u skladu sa propizicijama i sl )
- Preduzimanje potrebnih mere bezbednosti za sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja na
takmičenjima, u skladu sa Zakonom o sportu
- Prijavu održavanja takmičenja u skladu sa propisima kojima se uređuje javno okupljanje građana, i
preduzme ostale mere propisane Zakonom o sportu
3
- Obezbeđivanje računske službe PSS-a
- Obezbeđivanje izolovanosti zapisničkog stola od publike, takmičara, sudija i neovlašćenih lica.
Zapisničkom stolu moze prići isključivo Glavni sudija takmičenja.
- Obezbeđivanje osobe za obavezan prijem, popunjavanje i povraćaj takmičarskih knjižica
- Obezbeđivanje sigurnosti u objektu ( lično obezbeđenje dvorane-redari )
- Obezbeđivanje dežurne lekarske službe za pružanje hitne medicinske pomoći
- Obezbeđivanje osnovnih higijenskih i temparaturnih uslova ( obavezno postojanje čistog mokrog
čvora, čistih i provetrenih svlačionica, u zimskom periodu kvalitetno grejanje, a u letnjem redovnu
ventilaciju dvorane)
- Obezbedi prisustvo u dvorani najmanje 120 minuta pre početka takmičenja
- Organizovanje dočeka, zbrinjavanje takmičara i sudija ( jasna obaveštenja i putokazi, osobe za
davanje informacija )
- Podela startnih brojeva koja mora startovati najkasnije jedan sat pre početka takmičenja ( startni
brojevi se isključivo predaju predstavniku Kluba za sve njegove takmičarske parove )
- Obezbeđivanje akreditacija za sve članove Predsedništva PSS, TK PSS i Disciplinske komisije PSS.
- Pravilno i pravovremeno obaveštavanje učesnika turnira na dan takmičenja o satnici i startnoj listi
- Strogo poštovanje satnice takmičenja od strane organizatora, sudija i takmičara
- Završavanje i kompletiranje konačne takmičarske liste najkasnije 15 minuta pre početka takmičenja
- Obezbeđivanje posebne prostorije za odmor, pripremu i presvlačenje sudija ( prostorija izolovana od
takmičara i publike )
- Obezbeđivanje kvalitetnih audio i vizuelnih uslova za održavanje takmičenja
- Obezbeđivanje parketa kao podloge za ples sa dimenzijama minimum 15x20 m
- Obezbeđivanje osobe za vođenje programa
- Obezbeđivanje osobe za puštanje muzike koja će se pridržavati Takmičarskog pravilnika PSS
- Najava prisutnih klubova na takmičenju - naziv kluba i grad ( za domaće turnire ) ili prisutnih zemalja
( za međunarodne turnire )
- Najava sudija – prezime i ime ( za domaća takmičenja ) ili prezime, ime država ( za međunarodna
takmičenja )
- Najava takmičarskih parova po startnim brojevima i grupama, unapred određenim po startnim listama
- Najava takmičarskih parova finalista po kategorijama - startni broj, ime i klub ( za domaće turnire )
odnosno startni broj, ime, država ( za međunarodne turnire )
- Javno proglašenje osvojenih mesta svih finalista, kao i dodela nagrada i priznanja uz navođenje imena
plesača i kluba odnosno države.
VIII PROTOKOL OTVARANJA I ZATVARANJA TAKMIČENJA
Član 15.
Neposredni organizator takmičenja je dužan da tačno utvrdi protokol otvaranja i zatvaranja takmičenja.
Protokol mora da sadrži:
- Ceremonijal otvaranja: defile učesnika, pozdravni govor od stvane zvaničnika MOS-a, SSS-a ili
predstavnika grada gde se održava takmičenje kao i predstavnika Plesnog saveza Srbije.
- Ceremonijal zatvaranja: ceremonijal proglašenja i zatvaranja takmičenja podrazumeva proglašenja
pobednika uz dodelu pehara i medalja u skladu sa ovim Pravilnikom
- Takmičanje otvara i zatvara Predsednik PSS-a a u slučaju njegove sprečenosti Potpresednik PSS-a.
Takmičenje mogu da otvore predstavnici MOS-a, SSS-a, predstavnik grada gde se održava takmičenje ili
predstavnik PSS-a, a u dogovoru sa Predsednikom ili Potpresednikom PSS-a. Medalje, diplome i pehare
dodeljuju zvaničnici Plesnog saveza Srbije ili grada gde se održava takmičenje. Seniorskoj kategoriji na
4
Prvenstvima Srbije medalje, diplome i pehare dodeljuje Predsednik PSS-a, Potpresednik PSS-a ili drugo
ovlašćeno lice.
IX ODVIJANJE TAKMIČENJA ZA TAKMIČARE NAPREDNOG NIVOA
Član 16.
Takmičenje se odvija u izbornim kolima i u finalu. Broj nastupajućih plesnih parova u pojedinačanom kolu
prikazan je na sledećoj tabeli:
1/16 finala
1/8 finala
1/4 finala
1/2 finala
finale
do 96
do 48
do 24
do 12
1-6
Ako više parova deli mesto za nastup u sledećem takmičarskom kolu, broj parova se za sledeće takmičarsko
kolo može povećati:
1/16 finala
1/8 finala
1/4 finala
1/2 finala
finale
za 4
za 3
za 2
za 1
za 1
Ako je takvih parova više, u sledeće kolo se ne uvršćuje nijedan par.
Ukoliko 6, 7. i 8. par imaju isti broj poena, svima se dodeljuje 6. mesto i oni se ne takmiče u finalu.
Maksimalan broj parova u finalu je 7.
U početnom kolu se može eliminisati najviše 50% parova, tako da takmičenje nastavlja broj parova kako
prikazuje tabela.
Na Državnim prvenstvima igra se re-dance ( ponovljeni prvi krug ) ukoliko je početno kolo najmanje 1/8
finala i minimalan broj parova 32 po kategoriji. Bira se potreban broj parova po tabeli, od tog broja 2/3 se
direktno plasiraju u sledeće kolo, a za 1/3 preostalih parova se igra re-dance.
Član 17.
Ako se početno kolo odvija na takmičenju u kombinaciji 10 plesova sa 13 ili 14 parova, u polufinale se
plasira 10 parova.
Član 18.
Takmičenje u kombinaciji 10 plesova mogu za određenu takmičarsku grupu u jednom delu da obuhvate
najviše 3 kola ( početno, polufinalno i finalno ). U slučaju da bude potrebno, s obzirom na broj prijavljenih
parova, istog dana izvesti više od 3 kola, dozvoljeno je odstupanje od tabele kola. U polufinalno kolo se u
pojedinačnim plesovima uvršćuje po 12 parova, bez obzira na broj nastupajućih parova u početnom kolu.
5
Član 19.
Ukoliko se u nekom razredu prijavi samo jedan par, onda takav par nastupa u finalu zajedno sa parovima
neke druge kategorije, a ocenjuje se posebno.
Član 20.
Ako su na KV takmičenju u nekim od takmičarskih razreda, za koje važi isti stepen ograničenja takmičarskog
programa, prijavljena manje od tri takmičarska para, može se izvesti takmičenje u združenom
kombinovanom razredu. Svrha združivanja je da se izvede finale sa šest parova.
X ODVIJANJE TAKMIČENJA ZA TAKMIČARE POČETNOG NIVOA
Član 21.
Takmičenje za takmičare početnih kategorija se odvija samo u jednom kolu do kategorije F7. Takmičenje za
takmičare kategorija F7 i F9 se odvija po pravilima takmičenja za naprednu kategoriju.
XI IZBOR I DODELA PRIZNANJA
Član 22.
Nagrade na takmičenjima su:
1. diplome
2. medalje
3. pehari
4. novčane nagrade
5. pokloni
Diplome
Izrada: na kvalitetnom papiru
- podloga: stilizovani plesni par ( nisu dozvoljene fotografije plesnih parova )
- gornji deo: naziv Saveza ( PSS ), a ispod - naziv Kluba organizatora takmičenja
- središnji deo: naziv plesnog para, rang takmičenja, kategorija plesača i vrsta plesa
- donji levi ugao: potpis generalnog sekretara PSS-a
- donji desni ugao: potpis glavnog sudije
- datum i mesto održavanja takmičenja
Diplome se dodeljuju na svim vrstama takmičenja svim finalistima.
Medalje
Medalje se obavezno dodeljuju finalistima od 1. do 3. mesta na svim turnirima
Izgled medalje:
- stilizovani plesni par na strani A
- rang , naziv i datum takmičenja na strani B
- naziv PSS-a i kluba organizatora na strani B
6
Pehari
Pehari se obavezno dodeljuju za osvojeno prvo mesto na Državnim prvenstvima, Kupovima Srbije i Rejting
turnirima.
Pehari se mogu dodeliti i ostalim finalistima po želji Organizatora.
Najstarijoj kategoriji dodeljuje se najveći pehar.
Pehar ostaje u vlasništvu Kluba čiji je takmičar osvojio prvo mesto.
Na postolju pehara mora da stoji pločica sa sledećim obeležjima:
- rang i naziv takmičenja
- osvojeno mesto
- kategorija takmičara
- datum i mesto održavanja turnira
- naziv PSS-a i kluba organizatora
Novčane nagrade
Novčane nagrade se obavezno dodeljuju za osvojena prva tri mesta na Rejting turnirima, Državnim
Prvenstvima u seniorskoj kategoriji u LA i ST plesovima.
Po želji i mogućnostima Organizatora novčane nagrade se mogu deliti i na ostalim vrstama takmičenja i u
drugim kategorijama, uz odobrenje TK PSS.
Visinu novčanih nagrada određuje Predsedništvo PSS-a.
Povećanje novčanih nagrada odobrava Predseništvo PSS-a a na zahtev neposrednog organizatora.
Visinu novčanih nagrada, neposredni organizator mora ispoštovati bez obzira na broj prijavljenih parova.
Pokloni
Po želji i mogućnostima Organizatora pokloni se mogu deliti na svim vrstama takmičenja i u svim
kategorijama.
Vrstu i količinu poklona određuje neposredni organizator takmičenja.
Vrstu i količinu poklona, poslatih u raspisu za takmičenje, Organizator mora ispostovati bez obzira na broj
prijavljenih parova.
XII PRAVILA REKLAMIRANJA
Član 23.
Reklamiranje, kao predstavljanje sponzora, u vizuelnim i govornim oblicima ne sme ugorožavati moralne
norme ili međunarodna amaterska pravila.
Organizatoru takmičenja je dozvoljeno reklamiranje sponzora na startnim brojevima plesača i strogo je
ograničeno na visinu od 5 cm i dužinu od 21 cm samo u jednom redu.Takmičarima je dozvoljeno da na
takmičenjima nose reklamu sponzora veličine 5x9 cm na grudima, rukavu ili pojasu pantalona.
XIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 24.
Izmene i dopune ovog Pravilnika vršiće se na način i po postupku po kome je i donet.
7
Član 25.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 01.01.2015. godine objavom na zvaničnoj internet stranici Plesnog saveza
Srbije.
Beograd, 28.12.2014.
Predsednik PSS
Predrag Stojković
8
Download

Pravilnik o organizaciji takmicenja