PANEVROPSKI UNIVERZITET APEIRON
BANJA LUKA
II. Međunarodni naučni skup o ekonomskom razvoju
i životnom standardu
EDASOL 2012
Economic development and Standard of living
Tema:
UNAPREĐENJE ŽIVOTNOG STANDARDA I
SOCIJALNA INKLUZIJA U VREMENU KRIZE
POZIV ZA UČEŠĆE
(Prvo saopštenje)
12-13. oktobar 2012 – Banja Luka
www.edasol-au.com
EDASOL 2012
1
CILJ NAUČNOG SKUPA
Cilj skupa je okupljanje akademske zajednice i drugih relevantnih učesnika u funkciji
sveobuhvatnog razmatranja i prezentovanja rezultata istraživanja i rada u odnosu na dostignuti
nivo životnog standarda i socijalne inkluzije u zemaljama u razvoju (LDC) u vremenu pojave
opšte krize.
Naročita pažnja će biti posvećena borbi protiv siromaštva i socijalne ekskluzije u svjetlu
ispunjavanja Milenijumskih ciljeva razvoja i ciljeva Programa Evropa 2020, posebno sa aspekta
zemalja regiona Zapadnog Balkana.
Slijedom navedenog, naučni skup „EDASOL 2012“ će pokušati da determiniše i obuhvati i
moguće strategije koje se nude i/ili stoje na raspolaganju zemljama u cilju smanjenja uticaja
krize i njenog potpunog prevazilaženja.
OKVIRNE TEMATSKE OBLASTI
-
Dostignuti nivo životnog standarda zemalja u razvoju (LDC) i trendovi razvoja životnog
standarda u zemaljama regiona Zapadnog Balkana;
-
Uticaji krize na životni standard i socijalnu inkluziju;
-
Borba za smanjenje siromaštva i socijalne ekskluzije;
-
Kriza u Evropskoj Uniji i njene posljedice na okruženje;
-
Razvoj mogućih strategija za unapređenje životnog standarda i socijalne inkluzije u
vremenu krize.
ORGANIZATOR NAUČNOG SKUPA
PANEVROPSKI UNIVERZITET „APEIRON“ BANJA LUKA.
SLUŽBENI JEZIK SKUPA
Službeni jezici naučnog skupa su jezici naroda BiH i engleski jezik.
EDASOL 2012
2
PROGRAMSKI ODBOR
-
Prof. dr Zorka Grandov, predsjednik programskog odbora,Univerzitet Apeiron, BiH
Prof.dr Risto Kozomara, rektor, Univerzitet Apeiron, BiH
Prof. dr Željko Baroš, dekan Fakulteta poslovne ekonomije, Univerzitet Apeiron,BiH
Prof.dr Lazo Roljić, direktor Naučno-istraživačkog instituta, Univerzitet Apeiron,BiH
Prof. dr Wolfgang Berger, University of Vienna, Austrija
Prof.dr Walter Summersberger, JK University of Linz, Austrija
Prof.dr Hans Michael Wolfgang, University of Muenster, Njemačka
Prof. dr Jovanka Biljan, Univerzitet SV Kliment Ohridski, Makedonija
Prof.dr Zbigniew Paszek, Krakowska Akademia, Poljska
Prof.dr Kiymet Tunca Caliyurt, Trakya University Edirne, Turska
Prof.dr Emilia Iordache, University „Constantin Brancoveanu” Pitesti, Rumunija
Prof.dr Elfrida Zefi, University“Fan S. Noli” Korce, Albanija
Prof. dr Zoran Ivanović, Univerzitet u Rijeci, Hrvatska
Prof.dr Ratko Zelenika, Univerzitet u Rijeci, Hrvatska
Prof. dr Ludvik Toplak, Univerzitet Maribor, Slovenija
Prof. dr Rade Ratković, Univerzitet Mediteran, Crna Gora
Prof. dr Milica Vujičić, Univerzitet u Novom Pazaru, Srbija
Dr Diego Moscheni, Počasni konzul BiH u Republici Italiji, Italija
Prof. dr Roberto Cavallaro, Università Pro-Deo Roma, Italija
Mag.Gottfried Schellmann, CFE (Confédération Fiscale Européenne), Bruxelles,Belgija
ORGANIZACIONI ODBOR
-
Doc.dr Sanel Jakupović, predsjednik organizacionog odbora,
Panevropski univerzitet Apeiron, BiH
Mr Siniša Aleksić, Panevropski univerzitet Apeiron, BiH
Darko Uremović, Panevropski univerzitet Apeiron, BiH
Doc.dr Milanka Aleksić, Panevropski univerzitet Apeiron, BiH
Doc.dr Marko Laketa, Panevropski univerzitet Apeiron, BiH
Doc.dr Bogdana Gligorić-Vujnović, Panevropski univerzitet Apeiron, BiH
Doc.dr Vladimir Stojanović, Panevropski univerzitet Apeiron, BiH
Doc.dr Radenka Grgić, Panevropski univerzitet Apeiron, BiH
Doc.dr Nedim Čaušević, Panevropski univerzitet Apeiron, BiH
Doc.dr.Aleksandra Vidović, Panevropski univerzitet Apeiron, BiH
Mr Jana Aleksić, Panevropski univerzitet Apeiron, BiH
Mr Vanja Sredojević, Panevropski univerzitet Apeiron, BiH
Mr Anes Cerić, Panevropski univerzitet Apeiron, BiH
Marica Banović, Panevropski univerzitet Apeiron, BiH.
Nina Uremović, Panevropski univerzitet Apeiron, BiH
Živana Kljajić, Panevropski univerzitet Apeiron, BiH
Siniša Kljajić, Panevropski univerzitet Apeiron, BiH
Sanja Šaula, Panevropski univerzitet Apeiron, BiH
Amela Trokić, Panevropski univerzitet Apeiron, BiH
Maja Grbić, Panevropski univerzitet Apeiron, BiH
EDASOL 2012
3
USLOVI ZA OBJAVLJIVANJE RADA
-
Radovi se recenziraju i biće štampani u posebnom zborniku.
-
Kotizacija iznosi 50 € (100 KM) po radu, najviše 3 autora po radu i jedan autor na dva rada.
-
Kotizacije u KM se mogu uplatiti na žiro račun Panevropskog univerziteta “Apeiron” broj 555
007 0122 4960 28 (sa naznakom “za naučni skup EDASOL 2011”), ”), ili na devizni račun (u
EUR) kod Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina, Swift code: RZBABA2S; Address:
Zmaja od Bosne bb, Sarajevo BiH; IBAN code: BA391611450000306895, Beneficiary name:
APEIRON Panevropski univerzitet, Beneficiary Address: Vojvode Pere Krece 13, kao i lično
na dan održavanja skupa.
-
Kotizacija obuhvata: akreditacioni materijal, koktel, zbornik radova, certifikat.
NAČIN RADA
Rad skupa odvijaće se po redosljedu koji će biti objavljen u Programu rada na osnovu broja primljenih
radova i raspoloživog vremena trajanja skupa.
Predviđene su:
A) Plenarne sjednice
B) Tematske sjednice
C) Usmena predavanja
VAŽNIJI DATUMI
-
Rok za podnošenje prijave sa apstraktom:
15. 05.2012. godine
Obavještenje o prihvatanju apstrakta:
15.06.2012. godine
Rok za dostavljanje radova i plaćanje kotizacije:
15.09.2012. godine
Obavještenje o prihvatanju rada:
30.09.2012. godine
Datum održavanja konferencije:
12-13.10.2012. godine
MOGUĆNOST SPONZORSTVA
Zainteresovani subjekti (preduzeća, institucije i ostali) mogu biti sponzori skupa na sljedeći način:
-
Prezentacija putem “info-štanda”, 500 KM,
Multimedijalna prezentacija, 500 KM.
EDASOL 2012
4
UPUTSTVO ZA TEHNIČKU
PRIPREMU RADA
Radovi treba da budu dostavljeni elektronski, u prilogu – kao otvoreni dokument (Word format), na
mail konferencije na sljedeću adresu: [email protected] Ukoliko radovi ne budu ispunjavali
preporuke date u Uputstvu, neće biti predati na recenziju i neće biti štampani.
Rad mora biti sačinjen u Microsoft Word-u, fontom Times New Roman (12), razmak
(1). Format stranice: veličina A4. Margine: vrh 2,5 cm, donja 2,5 cm, lijevo 2,5 cm, desno 2,5 cm.
Rad treba da ima dužinu do 30.000 znakova (16 strana). Izuzetak od ovog su pregledi, koji mogu imati
i do 50.000 znakova. Rad mora biti redigovan.
Naslov rada - VELIKIM SLOVIMA, centrirano, (Times New Roman, 16, bold). Ispod naslova treba
da stoji prezime, titula i ime autora (Times New Roman, 14). Primer: Prezime dr (mr) ime ili prezime
ime, dipl ecc. U fusnoti na prvoj stranici se navodi naučno zvanje autora, naziv i adresa ustanove u
kojoj je autor zaposlen i e-mail adresa autora, (Times New Roman, 11).
Rezime u dužini do 100-250 riječi, treba da se nalazi na početku rada, tj. ispod naslova, dva proreda
niže (TNR, 11, italic)
Ključne riječi (do pet ključnih riječi) (TNR, 11, italic). Potrebno je dati najmanje jednu
klasifikacionu šifru iz JEL klasifikacije, koju koristi Journal of Economic Literature (JEL:
http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.php), takođe jedan prored niže.
Radove pisati jezgrovito, razumljivim stilom i logičkim redom koji, po pravilu, uključuje: uvodni dio,
cilj i metode istraživanja, razradu teme i zaključak.
Naslovi i podnaslovi rada
a) UVOD (TNR, 12, bold), bez tekst TNR 12, dva proreda poslije ključnih riječi, bez obilježavanja
brojem.
b) Glavni naslovi u radu trebaju biti TNR 12, velikim slovima, bold, poravnato prema lijevoj margini.
Između naslova u radu jedan prazan red. Glavne naslove označiti rednim brojem 1.; 2., itd.
c) Podnaslovi, drugi nivo, TNR 12, bold, poravnato prema lijevoj margini.
d) Podnaslovi, treći nivo, TNR 12, poravnato prema lijevoj margini.
e) ZAKLJUČAK (TNR, 12, bold), tekst TNR 12. bez obilježavana brojem.
Summary se daje u proširenom obliku, čija dužina može da bude do 1/10 dužine naučnog rada.
Navodi se na kraju rada, poslije literature. U gornjem lijevom uglu navodi se ime i prezime autora
(TNR, 12). Tri proreda niže NASLOV RADA na engleskom jeziku – ukoliko je rad pisan na jezicima
BiH, odnosno na jezicima BiH ukoliko je rad pisan na engleskom jeziku. (TNR, 14, bold). Potom, dva
proreda niže slijedi Summary (TNR 12, bold), pa tekst (TNR 11, italic). Poslije teksta, jedan prored
niže Key words (TNR 12, bold): key word 1, key word 2, ...key word 5 (TNR 11, italic). I prored niže
JEL classification (TNR 12, bold): E04, B12 (TNR 11, italic).
Pozivanje na pojedince u tekstu treba da sadrži ime, srednje slovo i prezime pri prvom navođenju. U
naknadnim navođenjima se navodi samo prezime. Ne treba koristiti titule kao što su gospodin, doktor,
profesor, itd. Na primjer: Alan S. Blinder (2006) [Prvo navođenje], Blinder (2006) [daljnja
navođenja].
Organizacije ili vladine agencije u tekstu: Pri prvom pominjanju navesti puno ime sa skraćenicom u
zagradi. Za ostala navođenja koristi se samo skraćenica.
EDASOL 2012
5
Na primjer: Social Science Research Council (SSRC) [prvo navođenje], SSRC [ostala navođenja].
Pozivanje na članke i knjige u tekstu. Navedite ime i prezime (ime, srednje slovo i prezime, autora i
godinu izdanja u prvom navođenju, sa brojevima stranica), gdje je to potrebno. Na primjer: Glen
Firebaugh (1999) [prvo navođenje]; Firebaugh (1999) [daljnja navođenja]; Andrea Boltho i Gianni
Toniolo (1999) [prvo navođenje], Boltho i Toniolo (1999) [daljnja navođenja]; Albert Berry, Francois
Bourguignon, i Christian Morrisson (1983) [prvo navođenje], Berry, Bourguignon, i Morrisson (1983)
[daljnja navođenja]. Kada se citira više djela jednog istog autora, treba dati prezime autora i godinu
izdanja u zagradi, prilikom svakog daljnjeg navođenja. Kada se navodi lista referenci unutar teksta,
treba ih poredati hronološkim redom, pa zatim abecedno po godinama. Ako se radi o četiri ili više
autora, navesti prvog autora, a zatim et al. i godinu; na primjer: Stefan Folster et al. (1998). Ako
postoji više od jednog izdanja iz iste godine nekog ili više autora, navesti godinu i slova a, b, itd.
(primjer: 1997a, b).
Navođenje autora u tekstu mora biti identično navođenju u dijelu rada, koji se odnosi na Bibliografiju.
Prijedlog za pozivanje u tekstu: [Lukacs, 2005:4]
Detaljno uputstvo za pisanje radova možete pronaći na internet stranici Časopisa za ekonomiju i
tržišne komunikacije-EMC Review (www.emc-review.com).
VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA NAUČNOG SKUPA
Drugi međunarodni skup o ekonomskom razvoju i životnom standardu „EDASOL 2012“
održaće se u amfiteatru Panevropskog univerziteta APEIRON u Banja Luci 12. i 13. oktobra
2012.godine.
Adresa: Bosna i Hercegovina/RS,
ulica Pere Krece 13, Banja Luka.
Obavještavamo učesnike da informacije o hotelskom smještaju u Banja Luci mogu pronaći na internet
stranici www.banja-luka-hotels.eurobookings.com
EDASOL 2012
6
EDASOL 2012
Economic development and Standard of living
II međunarodni naučni skup o ekonomskom razvoju
i životnom standardu
Tema:
UNAPREĐENJE ŽIVOTNOG STANDARDA I
SOCIJALNA INKLUZIJA U VREMENU KRIZE
PRIJAVA UČEŠĆA
PREZIME I IME AUTORA
(KOAUTORA)
INSTITUCIJA IZ KOJE
DOLAZI
ZANIMANJE
KONTAKT TELEFON
E-MAIL
ADRESA
NASLOV RADA
TEMATSKA OBLAST
SAŽETAK RADA
KLJUČNE RIJEČI
EDASOL 2012
7
Prijavu za naučni skup i radove dostaviti isključivo
elektronski putem na sljedeću adresu:
e-mail: [email protected]
INFORMACIJE
Zvanična internet stranica naučnog skupa glasi: http://www.edasol-au.com
Adresa elektronske pošte za kontakt (e-mail): [email protected]
Osoba i kontakt telefon: Marica BANOVIĆ, +387 (0)51 247 974
Sa željom da ćete Vašim učešćem na Drugom međunarodnom skupu o ekonomskom
razvoju i životnom standardu „EDASOL 2012“ dati svoj naučni, stručni i društveni
doprinos, unaprijed se zahvaljujemo.
- Predsjednik programskog odbora naučnog skupa „EDASOL 2012“:
Prof.dr Zorka Grandov
- Predsjednik organizacionog odbora naučnog skupa „EDASOL 2012“:
Doc.dr Sanel Jakupović
EDASOL 2012
8
Download

E D A S O L 2 0 1 2