artemislift
www.artemislift.com
02 Hakkımızda / About Us
Artemis Asansör, kumanda sistemleri ve seri haberleșmeli
butonyer imalatı yapan bir mühendislik firmasıdır.
Artemis Lift is an engineering company produces high-tech lift controllers, Plug & Play COP’s and LOP’s for elevators.
Tüm asansör sistemlerine uyumlu makine dairesi ve kuyu dahil tüm
gerekli elektrik - elektronik komponentleri tak - çalıștır teknolojisi
ile üreten firmamız inovatif ve dinamik yapısı ile sektörün öncülerindendir.
Being an innovative company Artemis Lift offers competitive advantages such as prewired electrical components of elevator shaft, cabin,
machine room and one high end controller for all types of elevators.
Uzman mühendis ve teknisyen kadrolarımız ile;
-Son teknoloji ve modern standartlar
-Esnek müșteri odaklı yaratıcı çözümler
-Etkili garanti ve satıș sonrası hizmetler
-Cazip ekonomik koșullar
With our expert team we offer our customers;
- Latest Technologies and modern standarts
- Flexible, customer oriented innovative solutions
- Effective warranty and after sales services
- Attractive economical terms
Sunarak müșterilerimizi rakiplerinin bir adım önüne tașımak en
önemli misyonumuzdur.
Our most important mission is to carry our customers one step forward
on their competitives.
Artemis Asansör 2015 yılı itibariyle 28 ülkeye satıș yapıyor.
Dünya’nın farklı bölgelerinde yıllardır güvenle çalıșan binlerce
sistemiyle asansörleri kumanda ediyor ve müșterilerini güçlendiriyor.
Artemis Lift productions are sold in 28 countries by the year 2015.
Thousands of elevators across the World are run safely with our
controllers, empowering our customers.
Yohan ÖZYÜREK
Genel Müdür
General Manager
www.artemislift.com
03 İçindekiler / Index
02 Hakkımızda / About Us
03 İçindekiler / Index
04 ART-1 Kumanda Kartı / ART – 1 Mainboard
06 ART – 1 Kumanda Kartı Çevre Birimleri / ART – 1 Controller Components
08 Hazır Tesisat / Plug & Play
10 Kumanda Panoları / Control Panels
16 Kat ve Kabin Butonyerleri / LOP’s & COP’s
04 ART-1 Kumanda Kartı / ART – 1 Mainboard
www.artemislift.com
TEK KUMANDA KARTI İLE SINIRSIZ UYGULAMA ALANLARI
• Yüksek Kapasite ve Esneklik
ART-1; CanBus haberleșmesi, programlanabilir giriș çıkıșları ve bilgisayar bağlantı imkanları ile ek donanımlar gerektirmeden tek bașına
simplex, dublex, VVVF, MRL, hidrolik, çift hız tüm asansörleri kumanda eder.
• Kișisel – Kompakt –Tak çalıștır
ART-1 özel bilgisayar yazılımı sayesinde kullanıma özel kișiselleștirilebilir. Emniyet devreleri köprüleme röleleri, faz kontrol ünitesi, kuyu
kopyalama gibi tüm gerekli komponentler tek ana kart üzerinde toplanmıștır. ART-1 kumanda sisteminde tüm çevre birimleri tak çalıștır
felsefesine uygun olarak soketlidir.
• Akıllı Yazılımı ve Erișim Özellikleri
ART-1 windows tabanlı özel bir yazılıma sahiptir. Bu yazılımı sayesinde asansörler adreslenerek tüm parametreler bir dosyada arșivlenebilir,
gerektiğinde tek tușla istenen asansöre kopyalanabilir. Hata kayıtları tarih - zaman bilgisi ile takip edilip arșivlenebilir. Asansörün tüm ayarları,
bilgisayar programı ile kolaylıkla gerçekleștirilir.
ONE CONTROLLER LIMITLESS APPLICATIONS
• High Capacity and Flexibility
ART-1; with its CanBus communications, programmable inputs and outputs, and computer software can command all types of elevators; Simplex,
dublex, VVVF, MRL, hydraulics, two speed.
• Individual, Compact, Plug & Play
ART-1 can be individualised with its special computer software. All the connections are Plug & Play. Safety circuits, bridging relays, phase control unit,
digital shaft copy and other electronic units are assembled in one compact mainboard.
• Smart Software
ART-1 has a Windows based special software. Using this programme, every elevator controlled can be addressed, stored and when needed all the
parameter settings and datas can be transfered with one command. Errors history is stored with date and time, and all the parameter settings are
simply made via programme.
GENEL ÖZELLİKLERİ
• EN81 – 1/2 + A3 standartlarına tam uygunluk
• Çift Düğme 32 durak 2,5 M/S hız kapasitesi
• Simplex, Dublex, VVVF, MRL, Hidrolik tüm asansör
tiplerine uyumlu
• Standart 2 otomatik kapı kontrolü
• Kapıları istenen katta çalıștırıp, istenen katta bloke etme
• Serbest programlanabilir ana kartta 2 röle, revizyon kartında
2 röle mevcuttur
• Makine encoderi ile dijital kuyu kopyalama
• CAN open protokolü ile invertere direk duruș yaptırma
• 2 adet CanBus çıkıșı ile katlarla ve kabinle seri haberleșme
• Tüm kat butonyer ve göstergeler ile tek soketle bağlantı
• Bilgisayar üzerinden menü erișimi
• Bilgisayar bağlantısı ile asansör monitörü
• Kișiselleștirilebilen PC yazılımı
• Hizmet yön okları
• Her katta Gong imkanı
• Kalkıș sayacı
• Ayarlanabilir bakım zamanı periyodu
GENERAL FEATURES
• Compatible to EN81 – 1/2 + A3
• Full collective 32 stops, 2,5 M/S capacity
• Controls all types of elevators, simplex dublex, VVVF, MRL,
Hydraulic
• Double door control standard
• Door blocking for both doors on any floor
• Freely programmable 2 relays on main controller, 2 relays
on inspection board
• Digital shaft copying via lift motor encoder
• Direct landing with CanOpen protocol
• 2 CanBus ports for landings and cabin communication
• One socket connection with all Cop’s and Lop’s
• Parameter acces via computer
• Lift Monitoring programme
• Individualised PC software
• Next direction arrows
• Gong output on every landing
• Lift start counter
• Adjustable maintenance period
06 ART-1 Kumanda Kartı Çevre Birimleri / ART – 1 Controller Components
CanBus soketli LCD kat butonyer göstergesi
CanBus Plug & Play LCD for LOP
ART – INS Revizyon Kartı
• Tüm bağlantılar soketli
• Kumanda panosu ile CanBus haberleșmeli
• Tak çalıștır Flexible bağlantısı
• Standart çift kapı kumandası
• Serbest programlanabilir röleler
• Serbest programlanabilir Giriș ve Çıkıșlar
• Dahili akü șarj ünitesi
• Kabin butonyeri ile hazır soketli tesisat
Asansör Monitörü
• Kabin pozisyonu ve hareket yönü
• Hareket Sayıcı
• Hız bilgisi
• Aktif kat ve kabin çağrıları
• Kabin lambası durumu
• Kapıların durumu
• Servis dıșı, așırı yük, tam yük bilgisi
• Fotosel bilgisi
• Emniyet devrelerinin durumu
www.artemislift.com
ART-INS Inspection Board
• All connection terminals Plug & Play
• Canbus Communication via Mainboard
• Plug & Play flexible connection
• 2 automatic door control standard
• Freely programmable relays
• Freely programmable inputs and outputs
• Internal Battery charge unit
• Plug & Play connections with COP
Lift Monitor
• Cabin position and direction
• Lift start counter
• Speedometer
• Landing and Cabin calls
• Cabin illumination
• State of doors
• Out of service, overload, full load data
• Photocell state
• Safety circuits
Kabin butonyeri ek çağrı arayüz kartı
COP interface for additional stops
Canbus soketli Dotmatrix kat butonyer göstergesi
Canbus Plug & Play Dotmatrix LOP
Kabin butonyeri arayüz kartı
COP interface card
Canbus soketli Grafik LCD kabin
butonyer göstergesi
Canbus Plug & Play Graphic
LCD for COP
Canbus soketli Dotmatrix kabin
butonyer göstergesi
Canbus Plug & Play Dotmatrix
for COP
Parametre Ekranı
SGC
Parameter Monitor
SGC
• Tüm asansör parametre ayarlarına erișim
• Asansör kat ayarı
• Zaman ve tarih bilgisi ile hata kayıtları listesi
• Acces to all parameter settings
• Floor levelling settings
• Errors list with date & time data
• EN81+A3 Standartlarına
uygun dizayn edilmiș
regülatör kontrol kartı
• Speed governor controller
designed to meet EN81 + A3
standards.
u Bağlantısı
/P
tus
Ku
it
Kat Ka
se
ti
Shaft Lights
oketi / Pit Bo
uS
xS
us
t
u
But
on
module
Kuyu D
ibi
oketi / LOP C
rS
o
ye
ion
ect
nn
t
ke
oc
K
Kuyu A
yd
ınl
/
ma
at
ntısı / LOP S
ğla
oc
Ba
t
ke
x Connection
Bo
Kuyu D
ibi
08 Hazır Tesisat / Plug & Play
Kuyu A
yd
ınl
/
ma
at
Kuyu Dibi Kutusu
Pit Box
www.artemislift.com
Shaft Lights
oketi / LOP
rS
Co
ye
ion module
ect
nn
Bu
to
n
Kuyu A
yd
ınl
et
ock
sS
ht
i/
Soket Shaft L
ig
ma
t
a
D
Makin
e
Üst Li
mi
t
itch
Sw
Flexib
le B
a
it
/ Upper L
sici
im
Ke
bin
Ka
Butonyer Ba
ğl
tıs
an
OP Conn
ı/C
ec
ti
evresi / Saf
tD
et
y
iye
s
cuit
Cir
Kapı
Em
n
nections
Con
Kabin
Bu
t
OP
Bağlantısı
/C
yer
on
L
lt
Kesici /
imit
Bo
imit Swit
ch
mL
tto
A
Flexib
le B
a
eC
o
s
on
Flexibl
ion
ect
nn
ı/
ntıs
ğla
its
rcu
Kapı E
mn
i
Ci
evresi / Safet
y
tD
ye
ergency St
Em
op
eC
o
R
Flexibl
ion
ect
nn
ı/
ntıs
ğla
Acil Stop /
esi
M
a ir
10 Kumanda Panosu / Control Panel
ART-1 MR VVVF Kumanda Panosu / ART – 1 MR VVVF Control Panel
• EN81 – 1 + A3 standartlarına uygun
• Senkron ve asenkron motorlar ile uyumlu
• İnvertek optidrive Elevator, asansöre özel inverter
• 32 durak 2,5 M/S kapasiteli
• UPS ile kolay yön acil kurtarma
• Erken kapı açma ve seviyeleme
• Çift girișili asansörlerde her katta bağımsız kapı kontrolü
• CanBus tek soketli kat buton ve gösterge bağlantıları
• CanBus soketli flexible ile kabin bağlantısı
• Test fonksiyonları
• Darbe akım șalteri ile çok noktadan kuyu aydınlatma kumandası
• Pano dolabında aydınlatma ve fan
• PC bağlantısı ile kișiselleștirilebilen menü
• Compatible to EN81 -1 + A3 standards
• Operates with synchronous and induction motors
• Specialised inverter for elevators; invertek optidrive elevator
• Full collective 32 stops, 2,5 M/S capacity
• Ups emergency rescue
• Door pre – opening and relevelling
• Double door control and door blocking on any floor
• CanBus one socket connection with LOP’s and displays
• CanBus Plug & Play flexible cabin connections
• Test functions
• Shaft lighting control from 3 points via impuls relay
• Cooling fan and illumination in panels
• PC connections and individual software
ART – INS Tek Kart ile Tüm Fonksiyonlar
• Tak çalıștır flexible bağlantısı
• Tak çalıștır kabin butonyer bağlantısı
• Kumanda panosu ile CanBus haberleșmeli
• Programlanabilir röleler, giriș ve çıkıșlar ile esnek
kișisel çözümler
ART –INS, One Inspection Board With All Required Functions
• Plug & Play flexible cable
• Plug & Play COP connections
• Canbus communication via control panel
• Individual solutions with freely programmable relays, inputs
and outputs
www.artemislift.com
ART-1 MRL VVVF Kumanda Panosu / ART – 1 MRL VVVF Control Panel
• EN81 – 1 + A3 standartlarına uygun
• Senkron ve asenkron motorlar ile uyumlu
• Fuji Frenic Lift asansöre özel inverter
• 32 durak 2,5 M/S kapasiteli
• UPS ile kolay yön acil kurtarma
• Erken kapı açma ve seviyeleme
• Çift girișili asansörlerde her katta bağımsız kapı kontrolü
• CanBus tek soketli kat buton ve gösterge bağlantıları
• CanBus soketli flexible ile kabin bağlantısı
• Test fonksiyonları
• Darbe akım șalteri ile çok noktadan kuyu aydınlatma kumandası
• Pano dolabında aydınlatma ve fan
• PC bağlantısı ile kișiselleștirilebilen menü
• Compatible to EN81 -1 + A3 standards
• Operates with synchronous and induction motors
• Specialised inverter for elevators; Fuji Frenic Lift
• Full collective 32 stops, 2,5 M/S capacity
• Ups emergency rescue
• Door pre – opening and relevelling
• Double door control and door blocking on any floor
• CanBus one socket connection with LOP’s and displays
• CanBus Plug & Play flexible cabin connections
• Test functions
• Shaft lighting control from 3 points via impuls relay
• Cooling fan and illumination in panels
• PC connections and individual software
12 Kumanda Panosu / Control Panel
LİSA SCHNEIDER Kumanda Panosu / LİSA SCHNEIDER Control Panel
• EN 81-1 A3 standartlarına uyumlu
• Yeni nesil Lisa 20-20 Kumanda kartı
• MRL sistemlerde 99mm genișlikte kapı kenarına montaj imkanı
• 4 M/S hıza ve 48 durağa kadar çalıșabilme imkanı
• 8 asansöre kadar grup çalıșabilme
• DCP4 ile hızlı kalkıș ve direkt duruș
• Lisa Bus ile katlar ve kabin ile seri haberleșme
• Manyetik tape ve kabin üstü okuyucu ile ek bir sensöre gerek
kalmadan kesin pozisyon bilgisi
• Modem bağlantısı ile uzaktan erișim, veri kaydı ve parametre ayarı
• Test Fonksiyonları
• Compatible to EN81 -1 + A3 standards
• New age Lisa 20-20 Mainboard
• 98mm door frame installation applications
• 48 stops and 4 M/S capacity
• 8 lifts group operation
• Fast start and direct landing via DCP4
• Communication with landings via Lisa Bus
• Shaft copying with magnetic tape and absolute encoder
• Lift monitoring, parameter settings and data storing via PC software
• Test functions
Tek Revizyon Kartı ile Tüm Fonksiyonlar
• Kart üzerine takılabilen Bus Moduller sayesinde
programlanabilen I/O elde edilir.
• Kumanda panosu ile Lisa Bus haberleșmeli
• Çift kapı kumandası
One Inspection Board with All required Functions
• Bus Modules can be mounted to create programmable I/O’s
• Lisa Bus communication via control panel
• Double door control
www.artemislift.com
Arcode Asansör Kumanda Panosu / Arcode Lift Control Panel
• Tümleșik asansör kumanda kartı ve inverter
• EN81-1 +A3 standartlarına uygun
• Senkron ve asenkron motorlar ile uyumlu
• Incremental encoder (5v Ttl & 10-30v Htl) veya
Absolute Encoder (Endat & Ssi & Sincos & Biss) ile uyumlu
• 4 M/sn hıza ve 64 durağa kadar çalıșabilme
• 8 asansöre kadar grup kumanda
• Erken kapı açma ve seviyeleme
• Hızlı kalkıș ve direkt duruș
• Ups ile kurtarma (Kolay Yöne)
• Çift girișli asansörlerde 2 kapıyı duraklara göre bağımsız
kontrol etme özelliği
• Arem el terminali ile can bus üzerinden herhangi bir
noktadan kontrol
• Dijital kuyu öğrenme
• Kapı çerçevesine montaj imkanı
• İzleme ekranı ile kapı çerçevesinden hız, yön bilgilerini
okuyabilme
• Integrated controller and inverter
• Compatible to EN81-1 + A3 standards
• Operates with synchronous and induction motors
• Incremental Encoder (5V TTL & 10-30V HTL) or
Absolute Encoder (ENDAT & SSI & SINCOS & BISS) options
• Speed: up to 4 M/s, Number of stops: Up to 64
• 8 Lifts group operation
• Door pre – opening and relevelling
• Fast start and Direct Landing
• Emergency rescue with UPS (easy direction)
• 2 independently operated car entrances
• Controlling Arcode via Arem keypad from anypoint of CANbus
• Digital Shaft copying.
• Door frame installation applications
• Monitoring screen specially designed for door frame applications;
speed and direction of the cabin is shown.
14 Kumanda Panosu / Control Panel
Makina Daireli Asansör Kumanda Panosu / MR Lift Control Panel
* EN81-1 + A3 standartlarına uygun
* Compatible to EN81-1 + A3 standards
* Senkron ve asenkron motorlar ile uyumlu
* Operates with synchronous and induction motors
* Arl 300 kumanda kartlı
* ARL 300 Controller Card
* 1.6 M/sn hıza ve 24 durağa kadar çalıșabilme özelliği
* Speed : Up to 1,6 M/s - Number of stops: Up to 24
* 4 asansöre kadar grup çalıșabilme
* 4 Lifts group operation
* Ups ile kurtarma seçeneği (Kolay yöne)
* Emergency rescue with UPS (easy direction)
* Erken kapı açma ve seviyeleme
* Door pre-opening and relevelling
* Manuel ve her tip otomatik kapıya uygun
* Compatible with all kinds of auto-doors and manual doors
* Çift girișli asansörler için çift otomatik kapı kontrolü
* 2 Door controls for cabins with double entrances
* 7 Segment & Gray Kod & Binary Kod Gösterge Çıkıșları
* 7 segment & Gray Code & Binary code display options
* Pano dolabı aydınlatma ve fan
* Panel illumination and cooling fan
* Seri haberleșme kartı ile kolay montaj
* Easy installation with serial communication with cabin
www.artemislift.com
artemislift
Kat ve Kabin Butonyerleri / COP’s and LOP’s
16 Kat ve Kabin Butonyerleri / LOP’s & COP’s
SM01
SM02
DMSM11
LCDSM11
SMDM
SMAR
www.artemislift.com
SMGR
FM01
FM02
DM11
LCD11
LCD12
DM12
SMDM
DM21
DM22
LCD21
LCD22
18 Kat ve Kabin Butonyerleri / LOP’s & COP’s
HLCD
www.artemislift.com
HDM2
FDM2
FTFT
FLCD
Aksesuarlar / Accessories
Șifre Cihazı / Keypad Access Control
Akbil / Electronic Key
Kart Okuyucu / Card Reader
Vatman Anahtarı / Key Switch
0216 450 1900
Artemis Asansör San. Dış Tic. Ltd. Şti.
Insta
İkitelli O.S.B.14. Cad. Mutfakçılar San. Sitesi 3. Blok
No:44-46-48-50 Bașakșehir - İstanbul / TURKEY
Tel : + 90 212 671 70 71 Pbx
Faks : + 90 212 671 72 60
[email protected]
www.artemislift.com
Download

Artemis Katalog 2015 SON HALI