"L O G I C" d.o.o. Zrenjanin
Broj: IDENT
23000 ZRENJANIN
Gimnazijska 17
PODACI ZA IDENTIFIKACIJU
1 Naziv podnosioca prijavem je upisan u registar o registraciji:
"LOGIC" društvo sa ograničenom odgovornošću za projektova
inženjering i trgovinu d.o.o. Zrenjanin
2 Skraćeni naziv preduzeća:
"LOGIC" d.o.o. Zrenanin
3 Oblik svojine:
privatni
4 Adresa sedišta preduzeća:
Ulica i broj:
Gimnazijska 17
Pošt. broj i mesto:
23000 Zrenjanin
5 PIB (Poreski identifikacioni broj):
100651866
6 Broj potvrde o evidentiranju za PDV: 128412487
7 Matični broj preduzeća:
08291187
8 Tekući računi:
kod Vojvo|anske banke
355-1047612-92
265-2310310000108-77 kod Raiffeisen banke
9 Tel.: 023 567-820,
tel/fax: 023 560-130
10 E-mail adresa: logicdoo@ gmail.com
DA
11 Da li je preduzeće obveznik PDV-a
12 Osoba za kontakt u knjigovodstvu:
Maja Momirov, dipl. ecc.
"EKONOMSKI BIRO" Zrenjanin
13 Šifra delatnosti:
pretežna delatnost
023 535-645
projektovanje
izvođenje
trgovina
74202
45330
51540
14 Direktor: Branislav Banjac, dipl.maš.inž.
"L O G
LOGIC
1
anje, izvođenje,
G I C" d.o.o.
LOGIC
2
Download

PODACI ZA IDENTIFIKACIJU