1 mtkp
JU MSŠ Srebrenik
Prva i druga smjena
1
Razredni starješina: Jahić Halim
2
3
4
5
Pon
Tehničko crtanje i
Historija
nacrtna geometrija
Uto
Tjelesni i
zdravstveni odgoj
Matematika
Tehnologija
obrade i
montaže
Sri
Informatika
Historija
ČOZ
Čet
Pet
Fizika
RASPORED ČASOVA
Važi od 01.12.2014.
6
Matematika
8
9
10
Hemija
Engleski
jezik
Fizika
Mašinski
materijali
RASPORED ČASOVA
Važi od 01.12.2014.
Razredni starješina: Salkić Selver
4
1
2
Pon
Fizika
Matematika
Tehničko crtanje i Mašinski
nacrtna geometrija elementi
Uto
Matematika
Tehnologija
obrade i
montaže
Historija
1: Crtanje pomoću
računara
Sri
Engleski
jezik
Matematika
Fizika
Vjeronauka Programira...
Čet
Matematika
Mašinski
elementi
Pet
1: Crtanje
Tehnička
Historija pomoću
mehanika
računara
1: Praktična
nastava
2: Praktična
nastava
Fizika
13
Fizika
2 mtkp
3
12
Mašinski Bosanski
jezik i
materijali književnost
Engleski Tehnička
jezik mehanika
JU MSŠ Srebrenik
Prva i druga smjena
11
Praktična nastava
Matematika
Tehnologija Bosanski
Tehnička Matematika
obrade i
jezik i
montaže književnost mehanika
Hemija Vjeronauka
7
5
6
7
Programira...
Bosanski
jezik i
književnost
ČOZ
Tehnička Bosanski
jezik i
mehanika književnost
Tjelesni i
zdravstveni odgoj
Mašinski Engleski
elementi
jezik
Tehnologija
obrade i
montaže
8
9
10
11
12
13
2 mtcnc
JU MSŠ Srebrenik
Prva i druga smjena
Razredni starješina: Zahirović Almira
1
2
Pon
Historija
Fizika
Uto
Mašinski
Tehničko crtanje i
Vjeronauka
elementi
nacrtna geometrija
Sri
Čet
Pet
Matematika
Historija
1: Praktična
nastava
2: Praktična
nastava
Tehnologija
obrade i
Matematika
montaže
3
4
5
Programira... Matematika
Tjelesni i
zdravstveni odgoj
6
7
8
9
10
ČOZ
Matematika
Fizika
Bosanski
jezik i
književnost
1: Crtanje pomoću Mašinski Engleski
računara
elementi
jezik
Fizika
Mašinski Tehnička Programira... Bosanski
jezik i
elementi mehanika
književnost
3 mtkp
Pon
Matematika Osnovi ele...
Uto
Hidraulika i
pneumatika
3
4
5
6
Engleski Mjerenje i
Tjelesni i
jezik
kontrola zdravstveni odgoj
1: Kompjuterska
grafika
Demokratija i
ljudska prava
Bosanski
jezik i Programira...
književnost
Sri
Tehnička Termodina... Engleski
mehanika
jezik
Matematika
Mjerenje i Demokratija i
kontrola ljudska prava
Čet
Tehnička
mehanika
Mašinski
elementi
Osnovi ele... 1: Kompjut...
Pet
Termodina...
ČOZ
Programira...
Hidraulika i
Matematika
pneumatika
12
13
RASPORED ČASOVA
Važi od 01.12.2014.
Razredni starješina: Hodžić Fikret
2
11
1: Crtanje
Tehnička Engleski
pomoću
mehanika jezik
računara
Tehnologija
obrade i
montaže
JU MSŠ Srebrenik
Prva i druga smjena
1
RASPORED ČASOVA
Važi od 01.12.2014.
Mašinski Bosanski
jezik i
elementi književnost
7
8
9
10
11
12
13
3 mtcnc
JU MSŠ Srebrenik
Prva i druga smjena
1
Razredni starješina: Jagodić Mirela
2
3
4
5
6
Osnovi ele...
Uto
Mjerenje i Mašinski Engleski
kontrola elementi
jezik
Sri
Obradne
Mjerenje i Mašinski Programira...
tehnologije Hidraulika i
Matematika
na CNC pneumatika
kontrola elementi
mašinama
Čet
1: Programiranje
CNC mašina
Pet
Matematika Termodina...
Osnovi ele...
Tjelesni i
zdravstveni odgoj
Engleski
jezik
ČOZ
2
Sociologija Automatiza...
Uto
Matematika Sociologija
Sri
Proizvodni Engleski
sistemi
jezik
Pet
9
10
Hidraulika i
pneumatika
11
12
13
Tehnička
mehanika
Matematika
Bosanski
jezik i
književnost
Demokratija i
ljudska prava
Bosanski
jezik i
književnost
RASPORED ČASOVA
Važi od 01.12.2014.
Razredni starješina: Zahirović Esad
Pon
ČOZ
8
4 mtkp
JU MSŠ Srebrenik
Prva i druga smjena
Čet
7
Obradne
Tehnička Demokratija i
tehnologije
Termodina... Programira...
na CNC
mehanika ljudska prava
mašinama
Pon
1
RASPORED ČASOVA
Važi od 01.12.2014.
3
Konstruisanje
5
6
Matematika
Ispitivanje
mašinskih
konstrukcija
Tjelesni i
Engleski
zdravstveni odgoj
jezik
Modeliranje
mašinskih
elemenata i
konstrukcija
Konstruisanje
Matematika Automatiza...
4
Proizvodni
sistemi
Bosanski Ispitivanje
mašinskih
jezik i
književnost konstrukcija
Bosanski Ispitivanje
mašinskih
jezik i
književnost konstrukcija
Modeliranje
mašinskih
elemenata i
konstrukcija
7
8
9
10
11
12
13
4 mtcnc
JU MSŠ Srebrenik
Prva i druga smjena
1
Pon
Uto
Razredni starješina: Gergić Midhat
2
3
4
5
1: Programiranje
Engleski
Sociologija
CNC mašina
jezik
Sociologija
Projektovanje Automatiza...
tehnoloških procesa
Matematika
Bosanski
Proizvodni
jezik i
sistemi
književnost
Čet
Tjelesni i
zdravstveni odgoj
Projektova...
Upravljanje Proizvodni
proizvodnjom sistemi
Engleski
jezik
Projektova...
Upravljanje
proizvodnjom
Pon
Matematika
Sri
Historija
2
3
Historija
voz: Osnovi
drumskog
saobraćaja
4
am:
Tehnička
mehanika
am:
Tehnička
mehanika
voz:
Tehnička
mehanika
6
am: Mašinski
materijali
Fizika
voz: Osnovi
drumskog
saobraćaja
7
Bosanski
jezik i
voz:
književnost
Tehnička
mehanika
Matematika
am:
Tehničko
crtanje
voz: Informatika
voz:
Saobraćajna
geografija
am: Informatika
voz:
voz: Tehničko crtanje i
Tehnologija
Bosanski
nacrtna geometrija
materijala Engleski
jezik i
Vjeronauka
jezik
am: Tehničko
am: Mašinski
književnost
ČOZ
10
materijali
Engleski
jezik
11
12
13
Bosanski
jezik i
književnost
5
Tjelesni i
zdravstveni odgoj
crtanje
Čet
9
RASPORED ČASOVA
Važi od 01.12.2014.
Razredni starješina: Nišić Mirzad
am: Mašinski
materijali
Uto
8
1 am+v
JU MSŠ Srebrenik
Prva i druga smjena
1
7
ČOZ
Matematika
1: Programiranje
CNC mašina
Matematika
6
Projektova... Automatiza...
Sri
Pet
RASPORED ČASOVA
Važi od 01.12.2014.
am:
Tehnička
mehanika
am:
Tehničko
crtanje
voz:
voz:
Tehnologija Saobraćajna
materijala
geografija
voz: Praktična nastava
voz: Praktična nastava
am: Praktična nastava
am: Praktična nastava
Pet
Fizika
8
9
10
11
12
13
2 am+v
JU MSŠ Srebrenik
Prva i druga smjena
1
Pon
Mašinski
elementi
RASPORED ČASOVA
Važi od 01.12.2014.
Razredni starješina: Jusić Ibrahim
2
Motori
SUS
3
ČOZ
4
5
am:
Tehnologija
obrade
6
7
8
9
10
11
12
13
am: Ekono...
Bosanski
jezik i
voz: Tehnika književnost
voz: Bezbj...
vožnje
Uto
Engleski
jezik
Matematika
am:
Tehnologija
obrade
Bosanski
Tjelesni i
jezik i
zdravstveni
odgoj
voz: Tehnika književnost
vožnje
am: Ekono...
Sri
Vjeronauka Matematika
Mašinski Engleski
elementi
jezik
Motori
SUS
voz: Bezbj...
am: Praktična nastava
Čet
voz: Praktična nastava
am: Praktična nastava
Pet
voz: Praktična nastava
3 am
JU MSŠ Srebrenik
Prva i druga smjena
1
Razredni starješina: Bjelić Muharem
2
3
4
5
6
1: Praktična nastava
1: Praktična nastava
2: Praktična nastava
2: Praktična nastava
7
Pon
1: Praktična nastava
Uto
ČOZ
2: Praktična nastava
1: Praktična nastava
Sri
2: Praktična nastava
Remont i
Čet
Demokratija i
Matematika
ljudska prava
Bosanski održavanje
Tjelesni i
jezik i
motora i
zdravstveni odgoj književnost motornih
vozila
Pet
RASPORED ČASOVA
Važi od 01.12.2014.
Motorna vozila
Remont i
Bosanski
održavanje
Demokratija i
Matematika motora i
jezik i
ljudska prava
književnost
motornih
vozila
8
9
10
11
12
13
1 zav
JU MSŠ Srebrenik
Prva i druga smjena
1
Razredni starješina: Ibrić Meho
2
3
Pon
4
Tehničko crtanje
Sri
Historija Vjeronauka
Čet
Engleski
jezik
Fizika
Tehničko crtanje
Engleski Mašinski
jezik materijali
6
1
Tehnologija
obrade
Matematika Matematika
Informatika
ČOZ
Tehnička
Historija
mehanika
Fizika
9
10
11
12
13
2 br+z
RASPORED ČASOVA
Važi od 01.12.2014.
Razredni starješina: Omić Osman
2
Mašinski
elementi
3
4
br:
Tehnologija
zanimanja Ekonomika i
organizacija
zav:
poslovanja
Tehnologija
zanimanja
5
6
Tjelesni i
zdravstveni odgoj
zav: Praktična nastava
br: Praktična nastava
Sri
zav: Praktična nastava
ČOZ
Tehnička
mehanika
Bosanski
jezik i
književnost
br: Praktična nastava
Engleski
jezik
Matematika
Mašinski Bosanski
jezik i
elementi književnost
br:
Tehnologija
Pet
8
Mašinski Bosanski
jezik i
materijali književnost
Uto
Čet
7
Tehnička Mašinski
Tjelesni i
mehanika materijali zdravstveni odgoj
JU MSŠ Srebrenik
Prva i druga smjena
Pon
5
Praktična nastava
Uto
Pet
RASPORED ČASOVA
Važi od 01.12.2014.
Ekonomika i
organizacija
poslovanja
Engleski Bosanski Matematika zanimanja Tehnologija
Vjeronauka
jezik i
obrade
zav:
jezik književnost
Tehnologija
zanimanja
7
8
9
10
11
12
13
3 br
JU MSŠ Srebrenik
Prva i druga smjena
1
RASPORED ČASOVA
Važi od 01.12.2014.
Razredni starješina: Šiljić Fikret
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1: Praktična nastava
Pon
2: Praktična nastava
1: Praktična nastava
Uto
2: Praktična nastava
1: Praktična nastava
Sri
2: Praktična nastava
Čet
Pet
Tehnologija Demokratija i
zanimanja ljudska prava
ČOZ
Matematika
Pogonske
i radne
mašine
Tehnologija
zanimanja
Matematika
Bosanski
Tjelesni i
jezik i
zdravstveni odgoj književnost
Pogonske
Bosanski
Demokratija i
jezik i ljudska prava i radne
književnost
mašine
3 vmv
JU MSŠ Srebrenik
Prva i druga smjena
Razredni starješina: Kovač Suljagić Enisa
1
2
3
4
5
Pon
Robnotrans...
ČOZ
Motorna
vozila
Demokratija i
ljudska prava
Međunarodni
transport
robe
Uto
Robnotrans...
Demokratija i
ljudska prava
6
Bosanski Organizacija
Psihologija
Poduzetniš...
jezik i prevoza robe
sobraćaja
književnost i putnika
Sri
Bosanski
Međunarodni
Psihologija Organizacija Bezbjednost
transport
prevoza robe drumskog
Matematika
jezik i
sobraćaja
robe
i putnika
saobraćaja književnost
Čet
Robnotrans...
Pet
RASPORED ČASOVA
Važi od 01.12.2014.
Motorna
vozila
Matematika
Tjelesni i
Motorna
zdravstveni odgoj
vozila
Međunarodni Bezbjednost
transport
drumskog Poduzetniš...
robe
saobraćaja
Organizacija
prevoza robe
i putnika
Praktična nastava
7
8
9
10
11
12
13
1 elteh
JU MSŠ Srebrenik
Prva i druga smjena
1
Pon
Uto
Razredni starješina: Suljić Sulejman
2
3
Njemački-i... Matematika
4
5
Osnovi
elektrotehnike
Praktična nastava
Osnovi
elektrotehnike
Engleski
jezik
Hemija
Matematika
Fizika
Historija instalacije i Energetika
Pet
Fizika
Električne
Njemački-i...
osvjetljenja
Hemija
9
10
13
Bosanski
Matematika
jezik i
književnost
2 elteh
RASPORED ČASOVA
Važi od 01.12.2014.
Razredni starješina: Salkić Mensura
3
12
Bosanski
Električne
jezik i Energetika instalacije i
književnost
osvjetljenja
JU MSŠ Srebrenik
Prva i druga smjena
2
11
2: Informatika
Engleski
jezik
Čet
8
1: Informatika
Vjeronauka
Historija
4
5
6
2: Informatika
Pon
7
ČOZ
Fizika
Matematika
6
Tjelesni i
zdravstveni odgoj
Sri
1
RASPORED ČASOVA
Važi od 01.12.2014.
Praktična nastava
Osnovi ele...
1: Informatika
Uto
Bosanski
Tjelesni i
Engleski
Elektronika jezik i Vjeronauka
zdravstveni odgoj
jezik
književnost
Sri
Historija
Fizika
Energetika
Čet
Historija
Osnovi ele...
Fizika
Pet
Matematika
ČOZ
Bosanski
jezik i Osnovi ele... Matematika
književnost
Matematika
Energetika Elektronika Osnovi ele...
Engleski
jezik
Fizika
7
8
9
10
11
12
13
3 elteh
JU MSŠ Srebrenik
Prva i druga smjena
1
Pon
RASPORED ČASOVA
Važi od 01.12.2014.
Razredni starješina: Ibrić Adnana
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Električne
Električna
Demokratija i Engleski
Elektroener...
Elektronika instalacije i Matematika ljudska prava
jezik
mjerenja
osvjetljenja
1: Praktična nastava
Uto
2: Praktična nastava
Primjena računara
u energetici
Bosanski
Električna
Tjelesni i
jezik i
književnost mjerenja zdravstveni odgoj
Sri
Matematika Elektroener...
Čet
Matematika
Pet
Engleski
Električne mašine
jezik
Električna
Električne mašine
mjerenja
Elektroener...
Električne
Elektroener...Elektroener... instalacije i
osvjetljenja
Bosanski
jezik i
književnost
ČOZ
1 el
JU MSŠ Srebrenik
Prva i druga smjena
1
Demokratija i
Elektronika
ljudska prava
RASPORED ČASOVA
Važi od 01.12.2014.
Razredni starješina: Imamović Maida
2
Pon
Tjelesni i
zdravstveni odgoj
Uto
Osnovi
elektrotehnike
Sri
3
ČOZ
4
5
Bosanski Ekonomika i
jezik i
organizacija
komunikacija poslovanja
Vjeronauka Matematika
6
7
Engleski
jezik
Matematika
Engleski
Elektronika Historija
jezik
Praktična nastava
Čet
Osnovi
elektrotehnike
Pet
Informatika
Historija
Fizika
Tehničko crtanje
Elektronika Hemija
Hemija
Bosanski
jezik i
komunikacija
Ekonomika i
organizacija
poslovanja
Fizika
8
9
10
11
12
13
2 el
JU MSŠ Srebrenik
Prva i druga smjena
1
Razredni starješina: Bektić Edis
2
3
4
5
6
7
Pon
Električne
Električna Električni Bosanski Osnovi ele...
instalacije i Industrijsk... Matematika
jezik i
mjerenja uređaji književnost
osvjetljenja
Uto
Vjeronauka Matematika
Sri
Bosanski
Električni Engleski
jezik i
jezik
književnost uređaji
Tjelesni i
Engleski
zdravstveni odgoj
jezik
Električne
osvjetljenja
Praktična nastava
Pet
Praktična nastava
Uto
10
2
Bosanski
jezik i
književnost
3
4
5
6
7
Industrijska
elektrotehnika
Demokratija i
ljudska prava
Engleski Bosanski
jezik i
jezik književnost
Industrijska
elektrotehnika
Demokratija i
ljudska prava
Engleski
jezik
ČOZ
1: Praktična nastava
Sri
Matematika
2: Praktična nastava
1: Praktična nastava
Čet
2: Praktična nastava
1: Praktična nastava
Pet
2: Praktična nastava
11
12
13
Električna
mjerenja
RASPORED ČASOVA
Važi od 01.12.2014.
Razredni starješina: Mehić Irena
Tjelesni i
zdravstveni odgoj
Matematika
9
3 el
JU MSŠ Srebrenik
Prva i druga smjena
Pon
8
ČOZ
Osnovi ele... instalacije i Industrijsk...
Čet
1
RASPORED ČASOVA
Važi od 01.12.2014.
8
9
10
11
12
13
1 ug
JU MSŠ Srebrenik
Prva i druga smjena
1
Pon
Razredni starješina: Barčić Nusret
2
3
4
5
Tjelesni i
zdravstveni odgoj
Informatika
Uto
Sri
Matematika
6
7
ČOZ
Bosanski
jezik i
Usluživanje
komunikacija
10
11
12
13
Turistička
Ekonomika
Hemija preduzeća Ekologija
geografija
Pet
Engleski
Historija Vjeronauka Hemija
jezik
1
Bosanski
Turistička
jezik i
komunikacija geografija
2 ug+k
JU MSŠ Srebrenik
Prva i druga smjena
RASPORED ČASOVA
Važi od 01.12.2014.
Razredni starješina: Bećirović Zuhdija
2
3
4
5
6
7
1: Praktična nastava
Pon
2: Praktična nastava
1: Njemački
jezik
kon: Engleski
Kuharstvo
ČOZ
Poznavanje
robe
2: Poslastič...
Privredna
matematika
jezik
Bosanski
jezik i
Usluživanje
književnost kuh: Engleski
jezik
kon: Engleski
jezik
Tjelesni i
Ekonomika
Vjeronauka
preduzeća
zdravstveni odgoj
kuh: Engleski
jezik
Čet
9
Praktična nastava
Engleski
Ekonomika
Matematika Kuharstvo Usluživanje
Ekologija
preduzeća
jezik
Sri
8
Historija Kuharstvo
Čet
Uto
RASPORED ČASOVA
Važi od 01.12.2014.
Ekonomika
Kuharstvo preduzeća Usluživanje
1: Njemački
jezik
Poznavanje
robe
2: Poslastič...
1: Praktična nastava
Pet
2: Praktična nastava
Bosanski
jezik i
književnost
8
9
10
11
12
13
3 ug
JU MSŠ Srebrenik
Prva i druga smjena
1
Razredni starješina: Musić Nasiha
2
Pon
Uto
3
4
Bosanski
jezik i
književnost
Demokratija i
ljudska prava
6
7
8
9
10
11
12
13
Engleski
Tjelesni i
jezik
zdravstveni odgoj
Praktična nastava
KuharstvoKuharstvo
Pet
Engleski Nauka o Nauka o
jezik
ishrani
ishrani
ČOZ
Bosanski
jezik i
književnost
Praktična nastava
4 polj
JU MSŠ Srebrenik
Prva i druga smjena
1
Pon
5
Praktična nastava
Sri
Čet
RASPORED ČASOVA
Važi od 01.12.2014.
RASPORED ČASOVA
Važi od 01.12.2014.
Razredni starješina: Čaušević Hasan
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Engleski
jezik
ČOZ
Zaštita
bilja
Izborni
predmet
Ekonomika i
menadžment
Uto
13
Praktična nastava
Bosanski
jezik i Stočarstvo
književnost
Sri
Tjelesni i
zdravstveni odgoj
Čet
Engleski Bosanski Ekonomika i Izborni
jezik i
Stočarstvo Voćarstvo i...
jezik književnost menadžment predmet
Pet
Praktična nastava
Voćarstvo i...
Zaštita
bilja
2 1g
JU MSŠ Srebrenik
Prva i druga smjena
1
RASPORED ČASOVA
Važi od 01.12.2014.
Razredni starješina: Kahvić Elvira
2
3
4
5
6
7
8
9
Pon
Hemija
Demokratija i
ljudska prava
Bosanski
jezik i
komunikacija
Uto
Engleski
Likovna umjetnost
jezik
Sri
Biologija
Čet
Fizika
1
Historija
2 2g
JU MSŠ Srebrenik
Prva i druga smjena
2
3
4
5
6
12
13
Matematika
Historija
Njemački
jezik
Matematika
Geografija
Engleski
jezik
Bosanski
jezik i
komunikacija
Njemački
jezik
Engleski
jezik
ČOZ
RASPORED ČASOVA
Važi od 01.12.2014.
Razredni starješina: Moranjkić M. Jasnela
7
8
9
10
11
12
Demokratija i
ljudska prava
Historija
Engleski
jezik
ČOZ
Matematika
Fizika
Engleski
Biologija Historija
jezik
Uto
Sri
Fizika
Informatika
Bosanski
Demokratija i
jezik i
ljudska prava
komunikacija
11
Tjelesni i
zdravstveni odgoj
Hemija Geografija Biologija Vjeronauka
Pet
Pon
Matematika
10
Informatika
Čet
Biologija
Pet
Geografija
Demokratija i
ljudska prava
Hemija Vjeronauka
Fizika
Bosanski
jezik i
komunikacija
13
Tjelesni i
zdravstveni odgoj
Hemija Geografija
Engleski Njemački Bosanski
jezik i
jezik
jezik komunikacija
Njemački Bosanski
jezik i
Likovna umjetnost
jezik komunikacija
Matematika
Matematika
3 1g
JU MSŠ Srebrenik
Prva i druga smjena
1
RASPORED ČASOVA
Važi od 01.12.2014.
Razredni starješina: Nurikić Amela
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
eng: Engleski
jezik
bos: Bosan...
Bosanski
mat:
fiz: Fizika jezik i Matematika Matematika Historija Biologija
književnost
Pon
bio: Biologija
hem: Hemija
bos: Bosanski jezik i
književnost
Latinski
jezik
Uto
Fizika
Matematika
fiz: Fizika
Njemački
jezik
bio: Biologija
eng: Engleski jezik Nje: Njemački jezik
Sri
Matematika
mat: Matematika
inf: Informatika
hem: Hemija
psi: Psihologija
Čet
Engleski Latinski
jezik
jezik
Pet
Hemija
1
Engleski
Njemački Bosanski
Geografija
jezik i
jezik
jezik književnost
2
3
4
5
6
7
8
9
fiz: Fizika
bio: Biologija
Uto
Biologija
10
11
12
13
Njemački
jezik
Matematika
Bosanski
jezik i
književnost
eng: Engleski
jezik
Fizika
ČOZ
RASPORED ČASOVA
Važi od 01.12.2014.
Razredni starješina: Ibrahimović Mustafa
bos: Bosan...
Pon
Bosanski
Tjelesni i
Sociologija jezik i
zdravstveni odgoj
književnost
3 2g
JU MSŠ Srebrenik
Prva i druga smjena
Sociologija
mat:
Matematika
hem: Hemija
Latinski Bosanski
jezik i
jezik književnost
bos: Bosanski jezik i
književnost
fiz: Fizika
Matematika
bio: Biologija
eng: Engleski jezik Nje: Njemački jezik
Sri
Sociologija mat: Matematika
hem: Hemija
inf: Informatika
Engleski
jezik
psi: Psihologija
Čet
Matematika
ČOZ
Latinski
Tjelesni i
Sociologija
jezik
zdravstveni odgoj
Pet
Geografija
Hemija
Njemački Bosanski Engleski
jezik i
Historija
jezik književnost jezik
4 1g
JU MSŠ Srebrenik
Prva i druga smjena
1
RASPORED ČASOVA
Važi od 01.12.2014.
Razredni starješina: Snagić Salen
2
3
4
5
6
7
Pon
8
9
10
11
eng: Engleski jezik
bos: Bosanski jezik i
književnost
mat: Matematika
fiz: Fizika
hem: Hemija
bio: Biologija
12
13
Bosanski
jezik i
književnost
ČOZ
Fizika
in1: Informatika
Uto
Biologija
Matematika
Njemački
jezik
Engleski
jezik
Matematika
Bosanski
jezik i
Geografija
književnost
Tjelesni i
Filozofija
zdravstveni odgoj
Matematika
Bosanski
Njemački
jezik i
književnost jezik
inf: Informatika
nje: Njemački jezik
bos: Bosan...
Sri
Psihologija Hemija fiz: Fizika
bio: Biologija
Čet
eng: Engleski
jezik
Pet
Historija
Engleski
Filozofija
jezik
mat:
Matematika
Logika
hem: Hemija
4 2g
JU MSŠ Srebrenik
Prva i druga smjena
1
Pon
RASPORED ČASOVA
Važi od 01.12.2014.
Razredni starješina: Ćudić Esmir
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
eng: Engleski jezik
bos: Bosanski jezik i
književnost
mat: Matematika
fiz: Fizika
hem: Hemija
bio: Biologija
12
13
Njemački
jezik
Matematika
ČOZ
Bosanski
jezik i
književnost
in1: Informatika
Uto
inf: Informatika
Matematika
Historija
nje: Njemački jezik
bos: Bosan...
Sri
Psihologija fiz: Fizika
Njemački Bosanski Engleski
jezik i
jezik književnost jezik
Matematika
bio: Biologija
Čet
Hemija Geografija
Tjelesni i
zdravstveni odgoj
Logika
Filozofija
Biologija
Bosanski
jezik i
književnost
eng: Engleski
jezik
Pet
Fizika
Filozofija
Engleski
jezik
mat:
Matematika
hem: Hemija
1 ekt
JU MSŠ Srebrenik
Prva i druga smjena
1
RASPORED ČASOVA
Važi od 01.12.2014.
Razredni starješina: Mutapčić Ajsela
2
3
4
5
6
7
8
9
Finansije i Ekonomika
bankarstvo preduzeća
10
11
ČOZ
Historija
12
13
Tehnologija
sa
Vjeronauka
ekologijom
Pon
Matematika
Uto
Poslovna
komunikacija-praksa
Historija
Sri
Tehnologija
sa
Matematika
ekologijom
Engleski Njemački Bosanski
Finansije i Ekonomika
jezik i
jezik
jezik komunikacija bankarstvo preduzeća
Knjigovodstvo
Engleski
jezik
Bosanski
Čet
Knjigovodstvo-praksa
Pet
Informatika
1
Tjelesni i
Ekonomika
jezik i
preduzeća komunikacija zdravstveni odgoj
Njemački
jezik
2 ekt
JU MSŠ Srebrenik
Prva i druga smjena
2
3
4
5
6
7
8
Ekonomska Ekonomika
matematika preduzeća
RASPORED ČASOVA
Važi od 01.12.2014.
Razredni starješina: Jašarević Sabina
9
10
11
12
13
Tjelesni i
Finansije i Njemački Ekonomika
Ekonomija
bankarstvo
zdravstveni odgoj
jezik preduzeća
Pon
Uto
Ekonomska
matematika
Geografija
Finansije i
bankarstvo
Knjigovodstvo
Bosanski
jezik i
Matematika
komunikacija
ČOZ
Sri
Matematika
1: Poslovna
informatika-praksa
Engleski
Knjigovodstvo-praksa
Historija
jezik
2: Poslovna
informatika-praksa
Čet
Geografija
Njemački
Historija
jezik
Pet
Bosanski
Ekonomska Ekonomika
jezik i
Vjeronauka matematika
preduzeća
komunikacija
Poslovna
Ekonomska Engleski
Ekonomija
komunikacija-praksa matematika
jezik
1: Poslovna
Informatika
2: Poslovna
Informatika
3 1ekt
JU MSŠ Srebrenik
Prva i druga smjena
1
RASPORED ČASOVA
Važi od 01.12.2014.
Razredni starješina: Hodžić Izeta
2
3
4
5
6
7
8
Bosanski
jezik i
Ekonomija
komunikacija
Pon
9
ČOZ
1: Poduzeće za
vježbe-praksa
Uto
Matematika
2: Poduzeće za
vježbe-praksa
10
1: Poduzeće za
vježbe-praksa
2: Poduzeće za
vježbe-praksa
Finansije i
Statistika Matematika
bankarstvo
Čet
Njemački Finansije i
Knjigovodstvo-praksa
jezik bankarstvo
Pet
Demokratija i Ekonomika
ljudska prava preduzeća
1
4
5
6
7
2: Poduzeće za
vježbe-praksa
Knjigovodstvo
Demokratija i
ljudska prava
Sri
Čet
Pet
9
1: Poduzeće za
vježbe-praksa
Pon
Uto
8
Bosanski
jezik i
komunikacija
Demokratija i
ljudska prava
Pravo
10
11
Pravo
Tjelesni i
zdravstveni odgoj
Engleski
jezik
Bosanski
jezik i
komunikacija
Knjigovodstvo
12
13
Ekonomika
Knjigovodstvo-praksa Ekonomija
preduzeća
Engleski Ekonomika Bosanski
jezik i
jezik preduzeća komunikacija
Engleski
Tjelesni i
jezik
zdravstveni odgoj
1: Poslovna
informatika-praksa
1: Poduzeće za
vježbe-praksa
2: Poslovna
informatika-praksa
2: Poduzeće za
vježbe-praksa
Pravo
13
RASPORED ČASOVA
Važi od 01.12.2014.
Razredni starješina: Ibrahimović Edina
3
Pravo
1: Poslovna
Njemački informatika-praksa
jezik
2: Poslovna
informatika-praksa
3 2ekt
2
12
Engleski Ekonomika
Ekonomija Statistika
jezik preduzeća
Sri
JU MSŠ Srebrenik
Prva i druga smjena
11
Demokratija i
Ekonomija ljudska prava
Njemački
jezik
ČOZ
Matematika
Njemački
jezik
Matematika
Ekonomska
matematika
Ekonomska
matematika
4 1ekt
JU MSŠ Srebrenik
Prva i druga smjena
1
RASPORED ČASOVA
Važi od 01.12.2014.
Razredni starješina: Hairlić Suada
2
3
4
5
6
7
8
9
1: Finansije i
bankarstvo
Pon
izb: Knjigovodstvo
10
Tjelesni i
zdravstveni odgoj
Uto
Knjigovodstvo-praksa
Bosanski
Ekonomika
jezik i
komunikacija preduzeća
Sri
Projektni
rad-praksa
Sociologija Statistika
Engleski
jezik
Čet
Matematika
Pet
Biznis plan-praksa
Pon
Uto
Sri
3
4
5
6
7
Engleski
jezik
Pravo
8
13
Bosanski
jezik i
Matematika
komunikacija
knj:
ČOZ
Njemački
Engleski
Sociologija
jezik
jezik
Ekonomika Njemački
preduzeća
jezik
Projektni
rad-praksa
Pravo
RASPORED ČASOVA
Važi od 01.12.2014.
Razredni starješina: Mujčinović Emira
2
12
Statistika Knjigovodstvo-praksa
Knjigovodstvo
4 2ekt
JU MSŠ Srebrenik
Prva i druga smjena
1
Pravo
11
9
1: Finansije i
bankarstvo
10
11
Knjigovodstvo
12
13
Statistika
izb: Knjigovodstvo
Engleski
jezik
Projektni
rad-praksa
Tjelesni i
zdravstveni odgoj
Čet
Knjigovodstvo-praksa
Pet
Projektni
rad-praksa
ČOZ
Matematika
knj:
Knjigovodstvo-praksa
Sociologija Matematika Statistika
Bosanski
Ekonomika Njemački
jezik i
Biznis plan-praksa
preduzeća
jezik
komunikacija
Sociologija
Pravo
Ekonomika Bosanski Njemački
jezik i
preduzeća komunikacija jezik
1 ppt
JU MSŠ Srebrenik
Prva i druga smjena
1
RASPORED ČASOVA
Važi od 01.12.2014.
Razredni starješina: Muharemović Azra
2
3
4
5
6
Pon
7
8
Knjigovodstvo
9
10
Ekonomska
matematika
Pravo
Ekonomska
Uto
Knjigovodstvo-praksa matematika
Sri
Poslovna
komunikacija-praksa
Čet
Informatika
Pet
Pravo
2
3
4
5
6
7
Sri
Vjeronauka
8
Čet
Engleski
jezik
Pet
Bosanski
jezik i
komunikacija
Tjelesni i
zdravstveni odgoj
Ekonomika
Vjeronauka
preduzeća
RASPORED ČASOVA
Važi od 01.12.2014.
9
10
11
Pravo
Bosanski
Poslovna
jezik i
komunikacija komunikacija-praksa
Pravo
Pravo
Njemački
jezik
Engleski Ekonomika
Historija
jezik preduzeća
Tjelesni i
Historija
zdravstveni odgoj
Knjigovodstvo
13
Engleski Ekonomika Bosanski
jezik i
Historija
jezik preduzeća komunikacija
Razredni starješina: Mašić Milada
Pon
Uto
Matematika
12
Tehnologija
Ekonomika
sa
ekologijom preduzeća
Tehnologija
sa
Matematika
ekologijom
2 ppt
JU MSŠ Srebrenik
Prva i druga smjena
1
ČOZ
Njemački
jezik
Bosanski
jezik i
komunikacija
11
Matematika Geografija
12
13
Knjigovodstvo-praksa
ČOZ
Ekonomika Njemački
preduzeća
jezik
Ekonomska
matematika
Pravo
1: Poslovna
informatika-praksa
1: Poslovna
Informatika
2: Poslovna
informatika-praksa
2: Poslovna
Informatika
Matematika
Engleski
Geografija
jezik
Ekonomska
matematika
Historija
Njemački Ekonomika
jezik preduzeća
3 ppt
JU MSŠ Srebrenik
Prva i druga smjena
1
Razredni starješina: Buljubašić Nevresa
2
3
4
5
6
Pon
7
8
Pravo
Bosanski
jezik i
komunikacija
9
ČOZ
Tjelesni i
zdravstveni odgoj
Uto
1: Poduzeće za
vježbe-praksa
Čet
2: Poduzeće za
vježbe-praksa
Ekonomika
preduzeća
1
3
4
5
6
7
8
Pravo
Ekonomija
Finansije i
bankarstvo
2: Poduzeće za
vježbe-praksa
Ekonomika
jezik i
preduzeća komunikacija
Pravo
Engleski
jezik
Demokratija i
ljudska prava
Pravo
Ekonomija
RASPORED ČASOVA
Važi od 01.12.2014.
9
10
11
1: Poslovna
informatika-izborna Njemački
Ekonomija
jezik
2: Pravo
12
Pravo
Sri
1: Poslovna
Engleski informatika-praksa
jezik
2: Poslovna
informatika-praksa
Bosanski
jezik i
komunikacija
Engleski Njemački
jezik
jezik
Biznis plan-praksa Ekonomija
13
1: Projektni
rad-praksa
2: Projektni
rad-praksa
Tjelesni i
Ekonomika
Statistika
preduzeća zdravstveni odgoj
Uto
Knjigovodstvo
13
Bosanski
Knjigovodstvo
Razredni starješina: Ivanović Pajica
2
12
2: Poslovna
informatika-praksa
4 ppt
JU MSŠ Srebrenik
Prva i druga smjena
Pet
11
1: Poslovna
informatika-praksa
1: Poduzeće za
vježbe-praksa
Njemački Demokratija i
jezik ljudska prava
Pet
Čet
10
Engleski Finansije i
Njemački
Knjigovodstvo-praksa
jezik bankarstvo
jezik
Sri
Pon
RASPORED ČASOVA
Važi od 01.12.2014.
ČOZ
Statistika Sociologija
Pravo
Ekonomika
Sociologija
preduzeća
1: Projektni
rad-praksa
2: Projektni
rad-praksa
Bosanski
jezik i
komunikacija
1 trg
JU MSŠ Srebrenik
Prva i druga smjena
1
RASPORED ČASOVA
Važi od 01.12.2014.
Razredni starješina: Osmanović Suvada
2
3
4
5
6
7
Pon
8
Matematika
Uto
Matematika
9
11
12
13
Tjelesni i
Trgovačko
Historija poslovanje Vjeronauka
zdravstveni odgoj
Poznavanje Engleski
robe
jezik
Sri
Trgovačko
Bosanski
Hemija poslovanje jezik i
komunikacija
Praktična nastava
Čet
Poznavanje robe
Ekonomska
matematika
Pet
1
Bosanski
jezik i
komunikacija
Ekonomika Ekonomska
Hemija preduzeća
Historija
3
4
5
6
7
8
Knjigovodstvo
ČOZ
Engleski
jezik
Ekonomika Trgovačko
preduzeća poslovanje
RASPORED ČASOVA
Važi od 01.12.2014.
Razredni starješina: Jašarević Hatija
2
matematika
Informatika
2 trg
JU MSŠ Srebrenik
Prva i druga smjena
Pon
10
9
10
11
12
13
Bosanski
Engleski Ekonomska
jezik i
Vjeronauka Ekologija
matematika
književnost jezik
Engleski
jezik
Uto
Poznavanje
Poznavanje
Geografija
robe
robe
Sri
Bosanski
Tjelesni i
Trgovačko
Geografija Ekologija
jezik i
poslovanje
zdravstveni odgoj književnost
ČOZ
Čet
Praktična nastava
Pet
Praktična nastava
Ekonomska Trgovačko
matematika poslovanje
3 trg
JU MSŠ Srebrenik
Prva i druga smjena
1
RASPORED ČASOVA
Važi od 01.12.2014.
Razredni starješina: Pedljić Mustafa
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Poduzetniš...
Demokratija i
ljudska prava
1: Praktična nastava
Pon
2: Praktična nastava
1: Praktična nastava
Uto
2: Praktična nastava
1: Praktična nastava
Sri
2: Praktična nastava
Bosanski
Tjelesni i
Engleski
jezik i
zdravstveni odgoj književnost jezik
Čet
Bosanski
jezik i
književnost
Pet
Pon
Engleski
jezik
1 friz
JU MSŠ Srebrenik
Prva i druga smjena
1
ČOZ
3
4
5
6
7
8
9
Historija
Engleski
jezik
ČOZ
Tjelesni i
zdravstveni odgoj
Uto
Demokratija i
ljudska prava
RASPORED ČASOVA
Važi od 01.12.2014.
Razredni starješina: Kikanović Zlata
2
Poduzetniš...
10
11
Vjeronauka Hemija
12
13
Biologija
Bosanski
jezik i
komunikacija
Hemija
Higijena i
prva
pomoć
2: Informatika
1: Informatika
Sri
Praktična nastava
Tehnologija Tehnologija
Matematika
zanimanja
materijala
Praktična nastava
Čet
Praktična nastava
Matematika
Tehnologija Tehnologija
zanimanja
materijala
Praktična nastava
Pet
Historija
Estetika
Bosanski
jezik i
komunikacija
Biologija
Engleski
jezik
Higijena i
prva
pomoć
2 friz
JU MSŠ Srebrenik
Prva i druga smjena
1
RASPORED ČASOVA
Važi od 01.12.2014.
Razredni starješina: Smajlović Velida
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Hemija
Bosanski
jezik i
književnost
1: Praktična nastava
Pon
2: Praktična nastava
Uto
Anatomija i
Engleski
fiziologija
jezik
čovjeka
Hemija
Tjelesni i
zdravstveni odgoj
Anatomija i
Sri
Tehnologija
fiziologija Psihologija Psihologija
zanimanja
Čet
Tehnologija
zanimanja
Pet
ČOZ
čovjeka
Bosanski
jezik i
književnost
Estetika
Engleski
jezik
Tehnologija Tehnologija
Vjeronauka
materijala
materijala
1: Praktična nastava
2: Praktična nastava
Download

1 mtkp 2 mtkp