ZAPISNIK
Sa druge elektronske sednice UO SSV održane 13.02.2013.godine.
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice,
2. Usvajanje finansijskog plana SSV za 2013. godinu,
3. Usvajanje plana javnih nabavki za 2013. godinu.
I.
Jednoglasno se usvaja zapisnik sa predhodne sednice
Prilog: Zapisnik sa 1 konstitutivne sednice UO SSV.
II.
Jednoglasno se usvaja finansijski plan SSV za 2013. godinu usaglašen sa
odobrenim budžetom za 2013. godinu
Prilog: Finansijski plan SSV za 2013. godinu
III.
Jednoglasno se usvaja plana javnih nabavki za 2013. godinu
Prilog: Plana javnih nabavki za 2013. godinu.
Saglasni članovi UO SSV su: Darko Parežanin, Nenad Sudarov, Milorad Perišić,
Dušan Ćetojević, Jovica Momirov i Vladimir Šiška.
Nakon predviđenog roka za izjašnjenja, sa svim tačkama dnevnog reda saglasni su i
Aniko Žiroš Jankelić i Jasminka Ivanišević.
Prilog: e-mailovi članova UO SSV
Predsednik UO SSV
Darko Parežanin, s.r.
Download

ZAPISNIK Sa druge elektronske sednice UO SSV održane 13.02