Priprema za drugi kolokvijum
Ekonomija: osnovi mikroekonomske i makroekonomske analize, D. Kragulj, 2014,
Glave 8 -14
Fakultet organizacionih nauka, Beograd
dr Sandra Jednak, Miloš Parežanin
Zaokružite tačan odgovor.
1.
Ukoliko je granična sklonost potrošnje 0,4 investicioni multiplikator je:
a) 2,50.
b) 1,67.
c) 0,25.
d) 0,17.
2. Povećanje opšte stope PDV-a sa 18% na 20% je jedna od mera:
a) ekspanzivne monetarne politike.
b) restriktivne monetarne politike.
c) ekspanzivne fiskalne poltike.
d) restriktivne fiskalne politike.
3.
Ana ne troši 10% svoje plate da bi sledeće godine mogla da ide na letovanje. U ovom primeru, novac je u
funkciji:
a) novac kao sredstvo razmene.
b) novac kao obračunska jedinica.
c) novac kao sredstvo akumulacije bogatstva.
d) novac u međunarodnom prometu.
4.
Jedna od navedenih karakteristika je obeležje monopolskog tržišta:
a) potpuna neelastičnost tražnje.
b) mogućnost supstitucije proizvoda.
c) homogenost robe.
d) potpuna transparentnost tržišta.
5.
Evropska ekonomska zajednica osnovana je:
a) ugovorom iz Rima.
b) ugovorom iz Nice.
c) ugovorom iz Mastrihta.
d) ugovorom iz Kopenhagena.
6.
U fazi ekspanzije privrednog ciklusa:
a) cene proizvoda opadaju.
b) zalihe roba se smanjuju.
c) kamatne stope rastu.
d) plate zaposlenih i profiti preduzeća se smanjuju.
7. Dopunite.
a) Zlato je bilo robni novac jer ima sledeće karakteristike ____________________________________ .
b) Formula za izračunavanje stope inflacije je ________________________________________________.
c)
Koncesija je __________________________________________________________________.
8. Dopunite.
a)
Karakteristike monopolskog tržišta su:
_________________________________________________________________________________ .
b)
Ako su investicije i potrošnja veći nego štednja javlja se ______________________________ gep.
c)
Postoje tri osnovna poreska sistema:______________________________________________________ .
1
Priprema za drugi kolokvijum
Ekonomija: osnovi mikroekonomske i makroekonomske analize, D. Kragulj, 2014,
Glave 8 -14
Fakultet organizacionih nauka, Beograd
dr Sandra Jednak, Miloš Parežanin
9.
Banka ima sopstveni kapital u vrednosti od 3.000.000 dinara, dok je iznos deponovanog kapitala
dinara. Banka je plasirala tj. dala na kapital na zajam u vrednosti od 20.000.000 dinara. Banka
pasivnu kamatnu stopu od 4%, dok je aktivna kamatna stopa 6%. Banka je ostvarila prihod
prometu u vrednosti od 300.000 dinara, dok su troškovi bili u vrednosti od 470.000 dinara.
profitnu stopu banke na osnovu datih podataka.
22.000.000
zaračunava
od platnog
Izračunajte
10. Objasnite operacije na otvorenom tržištu i politiku eskontne stope.
11. Grafički prikažite i objasnite paradoks štednje.
12. Grafički prikažite i objasnite inflaciju troškova.
13. Navedite i objasnite kriterijume ekonomske konvergencije.
14. Grafički prikažite i objasnite maksimizaciju profita konkurentnog preduzeća.
15. Grafički prikažite i objasnite Okunov zakon.
2
Download

Priprema za II kolokvijum