MAKROEKONOMIJA OTVORENE PRIVREDE ‐MAKROEKONOMSKI MODELI
ISPITNA PITANJA 47. Razlika između LM i TR krive? 1. Šta meri BDP, dodata i "oduzeta" vrednost 48.
Uslov kamatnog pariteta 2. Deflator i indeksi cena: pojam i veza 49.
Autput i kamatna stopa pri fiksnom deviznom kursu 3. Merenje BDP i siva ekonomija 50.
Autput i kamatna stopa pri fleksibilnom deviznom kursu 4. Rezime dijagrama kružnog toka i ključna jednakost Devizno sidro i promena pariteta 5. Razlika između BDP, NDP, nacionalnog i ličnog dohotka: definicije 51.
6. Tri komponente platnog bilansa i svrha intervencija na 52.
Mandel‐Flemingov model: teorija i stvarnost deviznom tržištu (IDT) 53.
Pariteti i politika siromašenja sopstvenih suseda 7. Kaldorove zakonomernosti privrednog rasta 54.
Fiksni ili fleksibilni kursevi, kako izabrati? 8. Stabilno stanje, karakteristike 55.
Varijeteti intervencija na deviznom tržištu 9. Nepoštovanje zlatnog pravila:dinamička neefikasnost 56.
Opšta ravnoteža sa fleksibilnim cenama: neoklasični slučaj 10. Polazno i modifikovano zlatno pravilo 57.
Fundamentalne razlike kejnzijanskog kratkog roka i neoklasičnog dugog roka 11. Računovodstvo privrednog rasta 58.
Autput determinisan ponudom na dugi rok 12. Hipoteza o konvergenciji 59.
Filipsova kriva: iluzija ili zakonomernost 13. Klubovi i zamke rasta 60.
Okunov zakon i interpretacija krive ponude 14. Uslovna konvergencija i nedostajući inputi 61.
Bazna inflacija 15. Politika privrednog rasta 62.
Agregatna ponuda 16. Ponuda rada i trejd‐of između potrošnje i dokolice 63.
Faktori koji pomeraju Filipsovu krivu i krivu
17. Supstitucioni i dohodni efekat na tržištu rada agregatne ponude 18. „Evro‐skleroza” ili „evro‐oporavak” 64.
Agregatna tražnja i ponuda pri fiksnom deviznom kursu 19. Tražnja za radom, produktivnost i realne zarade 65.
Agregatna tražnja i ponuda pri fleksibilnom deviznom 20. Tehnički progres i nezaposlenost kursu ‐ Fišerova jednačina (princip) 21. Ravnotežna stopa nezaposlenosti 66.
AD kriva ‐ fiskalna politika i poremećaji tražnje 22. Hipoteza o racionalnim očekivanjima 67.
AD kriva ‐monetarna politika i promena pariteta 23. Firme i intertemporalno budžetsko ograničenje 68.
Jazovi, šokovi ponude i šokovi tražnje privatnog sektora 69.
Dezinflacija 24. Intertemporalno budžetsko ograničenje 70.
Šokovi ponude konsolidovanog privatnog sektora 71.
Špekulativni mehur ‘dot.com’, šok ‘9/11’ i sab‐prajm kriza 25. Budžetsko ograničenje javnog sektora 72.
Pregovori o zaradama: vremenska dimenzija 26. Rikardijanska jednakost: polazni slučaj 27. Izvršenje kreditnih ograničenja i zaduženje 73.
Devizni kurs na kratak rok suverenih država 74.
Zakonomernosti Majkla Muse i devizni kurs kao cena aktive 28. Intertemporalna razmena i realna kamatna stopa 75.
Fundamentalne determinante nominalnog deviznog kursa 29. Optimalna potrošnja 76.
Devizni kurs na dugi rok 30. Izravnavanje potrošnje 77.
Fundamentalne determinante realnog deviznog kursa 31. Teorija životnog ciklusa i permanentni dohodak; 78.
Kako razumeti ravnotežni realni devizni kurs kako se ovim teorijama objašnjava slučaj Kine 79.
Očigledna kontradikcija i razrešenje: prebačaj 32. Tekući dohodak i potrošnja: slučaj Poljske i Istočne Nemačke 80.
Norveški lek za holandski sindrom 33. Optimalni stok kapitala 81.
Slučajevi zaduženosti uz depresiranu valutu: Švedska i SAD 34. Investicije i realna kamatna stopa 82.
Balaša‐Samjuelsonov efekat 35. Ciljevi, targeti i instrumenti 83.
Upravljanje tražnjom: Trajnost očekivanja i bazična inflacija 36. Tejlorovo pravilo 84.
Troškovi inflacije i praktična politika upravljanja
37. Bankarska regulativa i supervizija agregatnom tražnjom 38. Funkcija krajnjeg poverioca 85.
Optimalna inflacija 39. Tehnološke inovacije u bankarstvu i monetarna kontrola 86.
Friš, Slucki i savremeni aspekti privrednih ciklusa 40. „Sab‐prajm” kriza iz 2007.godine i njen dalji razvoj 87.
Mehanizam impuls‐disperzija u AS‐AD modelu 41. Kejnzijanski multiplikator i pukotine 88.
Vodeći i zaostajući indikatori 42. Determinante tražnje 89.
Politički i stranački privredni ciklusi 43. Robno tržište i IS kriva, nagib i skokovi 90.
Neizvesnost, kašnjenja i Fridmanova kritika 44. Tržište novca i LM kriva, nagib i skokovi 91. Ekonomska politika i politička ograničenja u vođenju
45. Tejlorovo pravilo i TR kriva, nagib i skokovi politike agregatne tražnje 92.
Fiskalna politika i ekonomsko blagostanje 46. Makroekonomska ravnoteža IS‐TR 93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
Preraspodela dohotka: jednakost nasuprot efikasnosti Potrošnja i poresko izravnanje Automatski stabilizatori Kako tumačiti cifre iz budžeta Finansiranje deficita: javni dug i emisiona dobit Javni dug bez rasta i bez inflacije Javni dug uz rast bez inflacije Javni dug uz rast i inflatorno finansiranje Engodene i egzogene komponente budžeta Tri načina stabilizovanja javnog duga Oporezivanje kao cena državne intervencije Neophodnost oporezivanja Efekat oporezivanja na efikasnost Neželjeni efekti oporezivanja na poresku osnovicu Politike na tržištu rada Heterogenost i nepotpune informacije Nesavršeni ugovori i regulativa na tržištu rada Motivi socijalne politike i oporezivanje Politička ekonomija reforme tržišta rada Regulativa otpuštanja Mreža socijalne sigurnosti Porezi i tržište rada u Evropi 115. Sindikati i reforma u Velikoj Britaniji i Holandiji 116. Epidemija krize prve generacije 117. Krize druge generacije: makroekonomske ranjivosti 118. Krize treće generacije: ranjivost usled zaduženosti 119. Epidemija krize druge i treće generacije: priroda centralnih banaka i ranjivost sistema 120. Izbor režima deviznog kursa 121. Stara debata: fiksni vs.fleksibilni devizni kurs 122. Kapitalna kontrola: argumenti za i protiv 123. Tajming liberalizacije 124. Tobinova taksa 125. Monetarne unije, devizna veća i dolarizacija 126. Teorija optimalne valutne zone 127. Devizno veće 128. Evropska monetarna unija 129. Devizni kursevi u novim članicama EU 130. Monetarne unije 131. Dolarizacija i evroizacija 132. Teorija optimalne valutne zone 133. Devizno veće 134. Samoispunjavajuće valutne krize 135. Evropska monetarna unija Karla Velikog ČETVRTO PITANJE ZA 10 ESPB (SMER STATISTIKA)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Izvori rasta: agregatna proizvodna funkcija (Kob Daglas) Uloga štednje u procesu rasta Stanovništvo i privredni rast Dokazi postojanja endogenog rasta Mogućnost endogenog rasta ‐ dovoljan uslov za endogeni rast Razlozi postojanja sindikata i ekonomika radničkih sindikata Stopa separacije i pojava nezaposlenosti Problem nezaposlenosti u Evropi Minimalne zarade i nezaposlenost mladih Fondovi, tokovi i frikciona nezaposlenost Novac i princip neutralnosti Nominalni i realni devizni kurs: pojam i merenje Devizni kurs na dugi rok: paritet kupovne moći Obračun i poređenja efektivnih deviznih kurseva Diskontovanje i cene obveznica Produktivne i neproduktivne investicije Kreditne restrikcije, javni dug i bogatstvo građana Modiljani‐Milerova teorema Piramide: je li moguće pobediti budžetsko ograničenje? Permanentni dohodak: definicija i postavka modela Mikroekonomske osnove Tobinovog q i funkcija investicija Princip akceleratora Efekti porasta kamatne stope na potrošnju i bogatstvo Optimalni nivo investicija i princip akceleratora Kako centralna banka kontroliše ponudu novca Kako centralna banka kreira rezerve Operacije na otvorenom tržištu Nagib linije DD 29. Algebra multiplikatora 30. Funkcija željene tražnje 31. Geometrija TR krive ‐ linija Tejlorovog pravila 32. IS‐TR i IS‐LM model 33. Makroeokonomska ravnoteža IS –TR tipa 34. Računanje inflacije: borba mark‐apova 35. Ciklično ponašanje mark‐apova 36. Šokovi ponude 37. Trajnost očekivanja i bazična inflacija 38. Šokovi tražnje 39. Šokovi ponude 40. Endogeni rast novčane mase pri fiksnom deviznom kursu 41. Tržište finansijske aktive i makroekonomija 42. Kanali transmisije monetarne politike 43. Sab‐prajm debakl iz 2007.godine 44. Mehurovi i loše obavešteni agenti 45. Tulipomanija 46. Devizna tržišta, glavne karakteristike i instrumenti 47. Triangularna arbitraža 48. Međunarodna Fišerova jednačina (princip) 49. Uslovi kamatnog pariteta 50. Izazovi realnih privrednih ciklusa 51. Beveridžova kriva 52. Kruso uhvaćen u mrežu socijalne sigurnosti 53. Porezi i tržište rada u Evropi 54. Problem "N‐1" 55. Laferova kriva i efekti oporezivanja na blagostanje 
Download

ISPITNA PITANJA