n/r Projektni tim ENO-Agri
zaokružite u koji region spadate
VALJEVO, SRBIJA
SJENICA, SRBIJA
SARAJEVO, BiH
Datum/mjesto: _________________
PISMO PODRŠKE PROJEKTU ENO-AGRI
Poštovani,
ovim putem izražavam svoju punu podršku projektu ENO Agri (Environment friendly new and
organic approach to Agriculture), kojeg finansira Europska Unija, a kojeg u Srbiji implementira
Direkcija za robne rezerve i poljoprivredu Valjevo i Općina Sjenica, te u BiH Savez udruženja
organskih proizvođača FBiH i Sarajevska regionalna razvojna agencija - SERDA.
Saglasan/a sam da (napravite x ako ste saglasni)
o
moje ime / ime moje firme, kao i opis moje osnovne djelatnosti, te ostali podaci budu
dostupni na web stranici projekta http://www.enoagri.info/bh/index.php
o
učestvujem u programima edukacije i budem obaviješten/a o aktivnostima projekta
o
se moja djelatnost/moji proizvodi uvrste pod brand koji će biti razvijen i promoviran unutar
BiH, Srbije i EU u sklopu projekta
Pored toga, izražavam potrebu da moja farma/imanje prođe kroz certificiranje i dobije certifikat koji
dokazuje kako moji proizvodi isupnjavaju sve uslove da budu kvalifikovani kao „organski“ (zaokružiti).
DA
NE, već imam certifikat
Moji kontakt podaci:
Ime i prezime:
Adresa
Tel/E-mail
Osnovna djelatnost:
Ovaj projekat finansira Evropska unija
___________________
POTPIS
Download

PISMO PODRŠKE PROJEKTU ENO-AGRI