PREDLOG
Na osnovu člana 296 Zakona o privrednim društvima RS (Službeni glasnik RS br 36/2011 i
99/2011) i čl. 13 i dalje Statuta zatvorenog akcionarskog društva „HIDROTEHNIKA“ a.d.
Beograd, Uskočka 8 , sa matičnim brojem 07023413 i sedištem u Uskočkoj 8, Beograd (u daljem
tekstu: Društvo) Skupštine Društva na sednici dana 23.03.2012. godine donosi sledeću
ODLUKU
O EMISIJI OBIČNIH AKCIJA RADI POVEĆANJA KAPITALA
Član 1.
Ovom odlukom uređuju se uslovi i način emisije radi dokapitalizacije:
EMITENT: Zatvoreno akcionarsko društvo „HIDROTEHNIKA“ a.d.
Matični broj: 07023413
PIB: 101821997
Šifra delatnosti: 7112 – Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
Član 2.
Osnovni kapital Zatvorenog akcionarskog društva „HIDROTEHNIKA“ a.d. (u daljem tekstu:
EMITENT), iznosi 4.000.000,00 RSD i podeljen je na ukupno 8.000 akcija pojedinacne
nominalne vrednosti 500,00 dinara dinara, CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSHDROE46719.
Član 3.
Povećanje osnovnog kapitala –dokapitalizacijom vrši se emitovanjem 12.000 komada običnih
akcija III emisije, pojedinačne nominalne vrednosti od 500,00 dinara, u ukupnoj vrednosti od
6.000.000,00 dinara. Povećanje osnovnog kapitala emisijom običnih akcija vrši se radi
obezbeđivanja ispunjenja kontinuiteta, stabilnosti, rasta i razvoja privrednog društva.
Član 4.
Emisija je zatvorenog tipa i nije potrebna saglasnost Komisije za hartije od vrednosti.
Član 5.
Povećanje osnovnog kapitala vrši se novim ulozima, Akcije III emisije se izdaju akcionarima koji
su na dan 23.03.2012.godine upisani u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti kao
akcionari Emitenta i to srazmerno učešću u postojećem osnovnom kapitalu Emitenta(pravo
preče kupovine).
Ukoliko u roku za upis I uplatu, odnosno unošenje uloga u stvarima I pravima, postojeći
akcionari ne izvrše upis celokupne emisije akcija definisane Odlukom o povećanju osnovnog
kapitala Društva , svi akcionari imaju pravo upisa ostatka neupisanih I neuplaćenih akcija, a
eventualna raspodela više upisanih I uplaćenih akcija će se vršiti srazmernim smanjenjem broja
upisanih I uplaćenih akcija do upisa I uplate celokupne emisije akcija definisane iznosom
povećanja u Odluci o emisiji akcija radi povećanja osnovnog kapitala.
Pravo preče kupovine akcionari mogu koristiti u roku od 21 dan, počev 26.03.2012.godine
zaključno sa 15.04.2012.godine.
Po isteku roka za upis i uplatu akcija po pravu preče kupovine, rok za upis i uplatu preostalih
akcija III emisije je 9 dana, odnosno pocev od 16.04.2012. zaključno sa 24.04.2012.godine.
Član 6.
Emisiona cena II emisije akcije utvrđena je Odlukom Upravnog odbora I iznosi 500,00 dinara,
odnosno u visini nominalne vrednosti akcija.
Član 7.
Upis hartija od vrednosti vrši se u ATHENA CAPITAL a.d., Beograd, Uskočka 8, svakog radnog
dana od 12- 15 časova, a uplata se vrši u ______________, u sedištima Filijala i ekspozitura.
Hartije od vrednosti se upisuju potpisivanjem izjave o upisu akcija - upisnice, lično ili preko
zastupnika, s tim što ukupan rok za upis i uplatu traje 30 dana od dana donošenja odluke,
zaključno sa 24.04.2012.godine.
Član 8.
Broj hartija od vrednosti koji mora biti upisan i uplaćen da bi se emisija smatrala uspešnom (prag
uspešnosti) iznosi 6.000 običnih akcija (50 % od ukupne emisije akcija).
Član 9.
Akcije su obične i glase na ime.
Vlasnik akcija ima sledeća prava:
-pravo na upravljanje
-pravo na ucešće u dobiti,
-pravo glasa,
-pravo na ucešće u delu stecajne mase,odnosno pravo na deo likvidacione mase nakon izmirenja
poverilaca i
-druga prava predvidjena Zakonom, Osnivačkim aktom Emitenta.
Član 10.
Obične akcije koje se emituju ovom Odlukom izdaju se, prenose i evidentiraju u obliku
elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od
vrednosti i nose CFI kod _______, ISIN broj __________ dodeljen od strane Centralnog registra,
depo i kliring hartija od vrednosti.
Član 11.
Ova Odluka o povećanju osnovnog kapitala putem dokapitalizacije i emisiji akcija, biće
registrovana kod Agencije za privredne registre u Beogradu i u Centralnom registru, depou i
kliringa hartija od vrednosti.
Član 12.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Skupština akcionara
Predsednik
_________________
Download

Predlog odluke o povecanju kapitala 02032012