SKUPSTINA AKCIONARA
AD PD ,,KAMENDIN" SIRIG
MB: 08055181
PIB:101873489
Broj:
Dana: 23.04.2013. godine
SIRIG
/PREDLOG/
Na osnovu clana 329., a shodno odredbama clana 516. i 475. Zakona o privrednim drustvima
(,,Sluzbeni glasnik Republike Srbije", br. 36/2011 i 99/2011) na Vanrednoj sednici Skupstine akcionara AD
PD ,,KAMENDIN" SIRIG, odrzanoj dana 23.04.2013. godine, razmatrana je tacka dnevnog reda ,,Donosenje
odluke o prihvatanju procenjene vrednosti akcija od ovlascenog lica i utvrdivanju knjigovodstvene vrednosti
akcija", i u vezi iste je doneta sledeca
O D L U K A
1.
Prihvata se Izvestaj o vestacenju procenjene vrednosti akcija AD PD ,,KAMENDIN" SIRIG
Jovanovic Dragana, diplomiranog ekonomiste iz Novog Sada, ovlascenog sudskog vestaka za oblast
ekonomsko-finansijska-uza specijalnost: hartije od vrednosti, od dana 01.04.2013.godine.
2.
Vrednost akcija Drustva utvrdena putem procene u skladu sa clanom 51. Zakona o
privrednim drustvima (,,Sluzbeni glasnik Republike Srbije", br. 36/2011 i 99/2011) iznosi 2.462,24 dinara.
3.
Trzisna vrednost akcije se ne moze utvrditi jer su akcije izdavaoca iskljucene sa MTP-Belex,
trzisni segment MTP akcije.
4.
Knjigovodstvena vrednost akcija na dan 31.12.2012.godine, kao i na dan procene
01.04.2013.godine iznosi 2.495,00 dinara.
5.
Ovlascuje se direktor AD PD ,,KAMENDIN" SIRIG Dragan Vujinovic da preduzme daljnje
radnje u cilju sprovodenja ove Odluke, kao i eventualne korekcije istih na zahtev nadleznih institucija.
6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja.
PREDSEDNIK SKUPSTINE
Obrazlozenje
Direktor AD PD ,,KAMENDIN" SIRIG je dana 01.04.2013. godine, razmotrio izvestaj o vestacenju
o procenjenoj vrednosti akcija AD PD ,,KAMENDIN" SIRIG podnet od strane Jovanovic Dragana,
diplomiranog ekonomiste iz Novog Sada, ovlascenog sudskog vestaka za oblast ekonomsko-finansijska-uza
specijalnost: hartije od vrednosti od dana 01.04.2013.godine.
Direktor je prihvatio navedeni izvestaj, odnosno procenjenu vrednost akcija AD PD ,,KAMENDIN"
SIRIG na dan 01.04.2013. godine, odnosno na dan donosenja odluke o zasivanju Vanredne sednice Skupstine
akcionara, a koja procena je izvrsena u skladu sa clanom 51. Zakona o privrednim drustvima ("SI. glasnik
RS", br. 36/2011 i 99/2011). Trzisna cena akcija se nije mogla utvrditi jer na osnovu Resenja o iskljucenju
akcija izdavaoca AD PD ,,KAMENDIN" Sirig sa MTP Belex - trzisni segment MTP akcije broj 01/1
br.6711/12 od dana 06.06.2012.godine, akcijama izdavaoca se ne trguje na berzi pocev od
06.06.2012.godine, te shodno istom nije ni ostvaren obim prometa akcijama Drustva iz clana 259. stav 1.
Zakona o privrednim drustvima ("SI. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011).
Knjigovodstvena vrednost akcija je utvrdena u iznosu od 2.495,00 dinara, koja vrednost je izracunata
tako sto se kapital (AOP 101) u bilansu stanja AD PD ,,KAMENDIN" SIRIG sa stanjem na dan 31.12.2012.
godine podeli sa brojem ukupno emitovanih akcija i koja vrednost vazi i na dan donosenja odluke o
sazivanju sednice skupstine, odnosno na dan 01.04.2013.godine.
Imajuci u vidu navedeno, direktor je utvrdio napred navedeni predlog odluke o prihvatanju
procenjene vrednosti akcija od ovlascenog lica i utvrdivanju knjigovodstvene vrednosti akcija.
>IREKJOR
~MN" SI
Download

O D L U K A