"Trgovina 22", a. d.
Skupština akcionara
Broj: Sk. 5/14
Datum: 9. 12. 2014.
Kragujevac
Poslovna tajna
ZAPISNIK
vanredne sednice Skupštine akcionara
Privrednog društva za trgovinu "TRGOVINA 22", a. d., Kragujevac
Vanredna sednica Skupštine akcionara „Trgovine 22“, a. d., Kragujevac, održana je
9. decembra 2014. godine, sa početkom u 12.00 časova u Hotelu „Kragujevac“ u
Kragujevcu, Ulica kralja Petra I broj 21.
Sednicu je otvorio predsednik Skupštine akcionara Miodrag Potkonjak.
Predsednik Skupštine je obavestio prisutne da je dnevni red vanredne sednice
Skupštine utvrdio Odbor direktora Društva na sednici održanoj 13. novembra 2014. godine.
Imajući u vidu da, u skladu sa članom 337. Zakona o privrednim društvima, Odboru
direktora nije dostavljen nijedan predlog za dodatne tačke dnevnog reda, vanredna sednica
Skupštine akcionara ima dnevni red koji je utvrdio Odbor direktora i koji je naveden u
Pozivu za sednicu Skupštine akcionara.
Shodno navedenom, vanredna sednica Skupštine akcionara ima sledeći:
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Otvaranje Skupštine, izbor radnih tela, utvrđivanje kvoruma,
Izveštaj o potrebi sprovodjenja postupka promene pravne forme,
Odluka o promeni pravne forme,
Odluka o izmenama i dopunama Osnivačkog akta,
Odluka o razrešenju članova Odbora direktora,
Odluka o imenovanju direktora Društva,
Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta,
Odluka o prestanku svojstva javnog društva.
Rad Skupštine po utvrđenim tačkama dnevnog reda:
1. TAČKA
Nakon otvaranja sednice Skupštine i utvrđivanja dnevnog reda, predsednik je
obavestio prisutne da je, u skladu sa članom 16. Poslovnika o radu Skupštine, svojom
odlukom (broj Sk. 5/14-0) imenovao sledeća radna tela Skupštine:

Najdana Cvetanovića, sekretara Društva, za zapisničara,

Bobana Ordića (predsednik), Biljanu Šolaju (član) i Vitezu Kostić (član), u
Komisiju za glasanje.
U nastavku sednice predsednik Skupštine je pročitao Izveštaj Komisije za glasanje,
koji glasi:
„1. Prema članu 331. Zakona o privrednim društvima „dan akcionara“ je dan na koji
se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine i on pada
na deseti dan pre dana održavanja sednice, u ovom slučaju to je 29. novembar 2014.
godine.
Prema Jedinstvenoj evidenciji akcionara „Trgovine 22“, a. d., Kragujevac, koju vodi
Centralni registar za hartije od vrednosti, na navedeni dan Skupštinu čini jedan akcionar,
koji ukupno ima 289.829 glasova.
2. U Pozivu za vanrednu Skupštinu akcionara navedeno je da bi akcionar mogao
lično da učestvuje u radu Skupštine i da odlučuje (ima pravo glasa) mora da poseduje
najmanje 0,1 % ukupnog broja akcija Društva, odnosno da ima najmanje 290 akcija.
Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imali su pravo da u radu
Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu (pisanim
putem).
3. U roku navedenom u Pozivu (tri radna dana pre dana održavanja Skupštine)
Društvu je dostavljeno samo jedno punomoćje:
- za Miodraga Potkonjaka, punomoćnika akcionara TP “Čelik“, koji ima 289.829
akcija – glasova, odnosno 100% od ukupnog broja akcija.
4. Komisija je utvrdila da je dostavljeno punomoćje za Miodraga Potkonjaka pravno
valjano i da su ispunjeni uslovi da učestvuje u radu Skupštine i odlučivanju.
Komisija je takođe utvrdila da navedeni punomoćnik prisustvuje sednici.
5. Komisija je konstatovala da nije bilo glasanja u odsustvu (pismenim putem na
propisanom obrascu), tako da po tom osnovu nema glasova koje treba uzeti u obzir
prilikom utvrđivanja kvoruma, odnosno prilikom glasanja po utvrđenim tačkama dnevnog
reda.
6. Na osnovu navedenih podataka, Komisija je konstatovala da vanrednoj Skupštini
akcionara „Trgovine 22“, a. d., prisustvuje punomoćnik akcionara koji raspolaže sa
289.829 akcija – glasova, odnosno 100% od ukupnog broja akcija.
7. Da bi Skupština imala kvorum za rad, saglasno članu 351. Zakona o privrednim
društvima, potrebna je obična većina od ukupnog broja glasova, odnosno najmanje
144.915 glasova. S obzirom da Skupštini prisustvuje punomoćnik koji ima 289.829 akcija,
Komisija je konstatovala da Skupština ima potreban kvorum za rad.
8. U skladu sa članovima 142, 358. i 481 Zakona o privrednim društvima i članom
123. Zakona o tržištu kapitala, po utvrđenim tačkama dnevnog reda Skupština donosi
odluke sledećom većinom:

po 3. tački tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara,

po 4. tački običnom većinom od ukupnog broja glasova sa pravom glasa,

po 7. tački tročetvrtinskom većinom od ukupnog broja glasova sa pravom glasa,

po 2, 5, 6. i 8. tački običnom većinom glasova prisutnih akcionara.”
Imajući u vidu da je Komisija za glasanje utvrdila da Skupština akcionara ima
kvorum za rad i donošenje punovažnih odluka, nastavljen je rad po utvrđenim tačkama
dnevnog reda.
Pre prelaska na rad po 2. tački dnevnog reda predsednik Skupštine je obavestio
prisutne da pored punomoćnika navedenog u Izveštaju Komisije za glasanje, sednici
prisustvuju i članovi Odbora direktora Društva (Nataša Milićević, Aleksandar Smiljanić,
Slobodan Milovanović, Dragan Spasojević i Miroljub Krstić), kao i članovi radnih tela
Skupštine.
Predsednik Skupštine je dao i informaciju da je Poziv za vanrednu sednicu Skupštine
akcionara bio objavljen na sajtovima Berze, APR-a i Društva, a da su se materijali za
vanrednu sednicu Skupštine, kao i obrasci Punomoćja i Formulara za glasanje u odsustvu,
mogli preuzeti lično ili preko punomoćnika u sedištu Društva od 17. novembra do 9.
decembra 2014. godine.
2. TAČKA
Materijal za 2. tačku dnevnog reda bio je predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o
potrebi sprovodjenja postupka promene prave forme iz akcionarskog u društvo sa
ograničenom odgovornošću, kao i tekst navedenog izveštaja.
U vezi navedenih materijala nije bilo uvodnog izlaganja.
Rasprave u vezi materijala za ovu tačku dnevnog reda nije bilo.
ZA usvajanje predložene odluke glasao je punomoćnik akcionara TP Čelik“, što znači
da je Skupština jednoglasno, sa 289.829 glasova (100 odsto od ukupnog broja glasova),
donela
ODLUKU (br. Sk. 5/14-1)
o usvajanju Izveštaja o potrebi sprovodjenja postupka promene prave
forme iz akcionarskog u društvo sa ograničenom odgovornošću
Usvaja se Izveštaj o potrebi sprovodjenja postupka promene prave forme iz
akcionarskog u društvo sa ograničenom odgovornošću, u tekstu odobrenom na 33. sednici
Odbora direktora održanoj 4. novembra 2014. godine, koji se nalazi u prilogu ove odluke i
čini njen sastavni deo.
3. TAČKA
Za 3. tačku dnevnog reda materijal je bio predlog Odluke o promeni pravne forme.
Uvodnog izlaganja u vezi predložene odluke nije bilo.
Rasprave u vezi materijala za ovu tačku dnevnog reda nije bilo.
ZA usvajanje predložene odluke glasao je punomoćnik akcionara TP Čelik“, što znači
da je Skupština jednoglasno, sa 289.829 glasova (100 odsto od ukupnog broja glasova),
donela
ODLUKU (br. Sk. 5/14-2)
o promeni pravne forme
Član 1.
Privredno društvo za trgovinu „TRGOVINA 22“, a. d., Kragujevac, Ul. 19.Oktobra br. 2 (u
daljem tekstu: Društvo), matični broj 07165218, PIB 101039814, menja pravnu formu i
organizuje se kao društvo sa ograničenom odgovornošću.
Novo poslovno ime Društva glasi :
„Privredno društvo „Trgovina 22“, d.o.o., Kragujevac“.
Skraćeno poslovno ime Društva glasi:
„Trgovina 22“, d.o.o., Kragujevac“.
Sedište Društva je na adresi:
19. oktobra br. 2, Kragujevac.
Član 2.
Za promenu pravne forme, akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću,
Društvo ispunjava zakonom propisane uslove :

ispunjen je uslov u pogledu minimalnog osnivačkog kapitala, jer jedini akcionar
Društva ima upisan i uplaćen novčani deo osnovnog kapitala u iznosu većem od
100,00 rsd.;


ispunjeni su uslovi u pogledu propisanog objavljivanja Predloga ove Odluke i
sazivanja sednice Skupštine akcionarskog društva ;
Odbor direktora je blagovremeno upoznao člana Društva o usvojenom Izveštaju o
potrebi sprovodjenja postupka promene pravne forme.
Član 3.
Promenom pravne forme sva imovina, prava i obaveze Privrednog društva za trgovinu
„Trgovina 22“, a. d., Kragujevac (u daljem tekstu: Akcionarsko društvo), prenose se na
Privredno društvo „Trgovina 22“, d.o.o., Kragujevac (Društvo sa ograničenom
odgovornošću).
Registracijom Odluke o promeni pravne forme i njenim objavljivanjem, Akcionarsko društvo
prestaje da postoji i njegov pravni sledbenik je Društvo sa ograničenom odgovornošću.
Sudski i drugi postupci i potraživanja prema Akcionarskom društvu, nastavljaju se protiv
Društva sa ograničenom odgovornošću.
Član 4.
Na dan donošenja ove Odluke visina osnovnog kapitala Akcionarskog društva koji je upisan
u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti iznosi 257.947.810,00 rsd. i podeljen
je u 289.829 akcija, nominalne vrednosti 890,00 rsd., oznaka akcija CFI kod : ESVUFR, ISIN
broj : RS22DCE53154.
Promenom pravne forme sve izdate akcije Akcionarskog društva povlače se i pretvaraju
(konvertuju) u udeo, a akcionar postaje član Društva sa ograničenom odgovornošuću.
Akcionar TP „ČELIK“, d.o.o., Beograd, matični broj 07032951, koji poseduje 289.829
akcija, odnosno 100 % učešća u osnovnom kapitalu Akcionarskog društva, promenom
pravne forme postaje član Društva sa ograničenom odgovornošću sa 100 % udela u
osnovnom kapitalu u iznosu od 257.947.810,00 rsd.
Član 5.
Istovremeno sa usvajanjem ove Odluke, usvajaju se i izmene Osnivačkog akta Društva,
odluka o imenovanju organa Društva sa ograničenom odgovornošću, kao i odluke kojima
prestaje svojstvo javnog društva.
Član 6.
Nakon brisanja Društva iz Registra javnih društava koji se vodi kod Komisije za hartije od
vrednosti i povlačenja akcija sa regulisanog tržišta Beogradske berze, sprovešće se
postupak registracije promene pravne forme, u skladu sa Zakonom o registraciji.
Član 7.
Ovlašćuje se Odbor direktora da izvrši eventualne tehničke ispravke ove Odluke neophodne
za njeno izvršenje.
Član 8.
Uvid u dokumenta i akta društva u vezi sa ovom odlukom, u skladu sa čl. 480. Zakona o
privrednim društvima, može se izvršiti svakog radnog dana u sedištu društva, u periodu od
10 do 12 časova.
4. TAČKA
Materijal za 4. tačku dnevnog reda bio je predlog Odluke o izmenama i dopunama
Osnivačkog akta privrednog društva Odluke o izmenama i dopunama Odluke o
organizovanju „Trgovine 22“, a. d., Kragujevac, od 14. 07. 2012. godine /Odluka o
organizovanju privrednog društva „Trgovina 22“, kao
društva sa ograničenom
odgovornošću/. Uvodnog izlaganja i rasprave u vezi predložene odluke nije bilo.
ZA usvajanje Odluke glasao je punomoćnik akcionara TP Čelik“, što znači da je
Skupština jednoglasno, sa 289.829 glasova (100 odsto od ukupnog broja glasova), donela
ODLUKU (br. Sk. 5/14-3)
o izmenama i dopunama Osnivačkog akta privrednog društva Odluke o izmenama i
dopunama Odluke o organizovanju „Trgovine 22“, a. d., Kragujevac, od 14. 07. 2012.
godine /Odluku o organizovanju privrednog društva „trgovina 22“, kao društva sa
ograničenom odgovornošću/, u tekstu koji je priložrn uz obu odluke i čini njen sastavni deo.
5. TAČKA
U vezi dostavljenog predloga Odluke o razrešenju članova Odbora direktora nije bilo
uvodnog izlaganja niti rasprave.
ZA usvajanje predložene odluke glasao je punomoćnik akcionara TP Čelik“, što znači
da je Skupština jednoglasno, sa 289.829 glasova (100 odsto od ukupnog broja glasova),
donela
ODLUKU (br. Sk. 5/14-4)
o razrešenju članova Odbora direktora
1. Odlukom o promeni pravne forme i usvojenim Izmenama Osnivačkog akta,
Privredno društvo za trgovinu “Trgovina 22”, a. d., Kragujevac, promenilo je pravnu formu u
društvo sa ograničenom odgovornošću, organizovano po jednodomnom sistemu
upravljanja, čiji su organi Skupština i direktor.
2. U skladu sa promenom navedenom u tački 1. ove odluke, ukida se organ
upravljanja Odbor direktora i razrešavaju funkcije njegovi članovi:

Nataša Milićević, predsednik Odbora direktora (neizvršni direktor),

Aleksandar Smiljanić, član Odbora direktora (neizvršni – nezavisni direktor),

Slobodan Milovanović, član Odbora direktora (neizvršni direktor),

Dragan Spasojević, član Odbora direktora (izvršni direktor),

Miroljub Krstić, član Odbora direktora (izvršni direktor).
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se od dana donošenja
akta Komisije za hartije od vrednosti o brisanju Društva iz registra javnih društava i
registracije “Trgovine 22” kao društva za ograničenom odgovornošću.
6. TAČKA
Predlog Odluke o imenovanju direktora Privrednog društva “Trgovina 22”, d.o.o.,
Kragujevac bio je materijal za ovu tačku dnevnog reda. U vezi predloga nije bilo rasprave.
Punomoćnik akcionara TP „Čelik“ je glasao ZA usvajanje predložene odluke, tako da
je Skupština jednoglasno, sa 289.829 glasova (100 odsto od ukupnog broja glasova),
donela
ODLUKU (br. Sk. 5/14-5)
o imenovanju direktora Privrednog društva “Trgovina 22”, d.o.o., Kragujevac
1. Za prvog direktora Privrednog društva “Trgovina 22”, d.o.o., Kragujevac, imenuje
se Miroljub Krstić
iz Kragujevca,
Ulica Neznanog junaka, broj 12/70, JMBG
0812974720013, lična karta br. 002163525, izdata od PU za grad Kragujevac.
Direktor Društva se imenuje na neodređeno vreme.
2. Prava i obaveze, kao i naknada za rad direktora Društva regulisani su zakonom,
opštim aktima Društva i Ugovorom direktora sa Društvom.
3. Mandat imenovanog direktora teče od dana registracije Društva i Odluke o
imenovanju direktora u Agenciji za privredne registre u skladu sa Zakonom o registraciji.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
7. TAČKA
Za 7. tačku dnevnog reda materijal je bio predlog Odluke о povlačenju akcija sa
regulisanog tržišta, u vezi koje nije bilo izlaganja ni rasprave.
Takođe se i ZA usvajanje ove odluke izjasnio punomoćnik akcionara TP „Čelik“, pa je
predsednik Skupštine konstatovao da je jednoglasno, sa 289.829 glasova (100 odsto od
ukupnog broja glasova), doneta
ODLUKA (br. Sk. 5/14-6)
о povlačenju akcija sa regulisanog tržišta
Član 1.
POVLAČE SE I ISKLJUČUJU sa regulisanog tržišta Beogradske berze, a. d., Beograd,
tržišni segment Open Market-akcije, 289.829 akcija, nominalne vrednosti 890.00 dinara po
akciji, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RS22DCE53154, izdavaoca „Trgovina 22“, a. d.,
Kragujevac (u daljem tekstu: Društvo), matični broj: 07165218, usled ispunjenosti uslova iz
člana 70. stav 2. tačka 2. Zakona о tržištu kapitala.
Član 2.
Konstatuje se da su ispunjeni svi uslovi iz člana 70. stav 2. tačka 2. Zakona о tržištu
kapitala, a obzirom da su sve akcije preostalih akcionara izdavaoca otkupljene u postupku
prinudnog otkupa od strane većinskog akcionara TP „Čelik“, d.o.o., Beograd, Ulica
Balkanska broj 32, MB: 07032951, koje je društvo ovim postupkom postalo jedini akcionar
sa 100% učešća u kapitalu Društva.
Član 3.
Konstatuje se da je na Skupštini akcionara Društva prisutan jedini akcionar sa 100%
učešća, a prema Jedinstvenoj evidenciji akcionara pribavljenoj od Centralnog registra na
dan akcionara 29. 11. 2014. godine.
Član 4.
Ova odluka je doneta sa 100% glasova akcionara, te shodno članu 123. stav 3.
Zakona о tržištu kapitala Društvo daje neopozivu izjavu da nema nesaglasnih akcionara
koji su glasali protiv ove odluke, kao i da ne postoje akcionari koji nisu učestvovali u radu
Skupštine.
Član 5.
Ovlašćuju se i zadužuju nadležne službe Društva da izvrše registraciju ove odluke u
Agenciji za privredne registre u skladu sa Zakonom о registraciji.
Član 6.
Nakon registracije Odluke kod Agencije za privredne registre, Društvo će obavestiti
regulisano tržište Beogradske berze, a. d., Beograd, tržišni segment Open Market-akcije i
podneti Zahtev za isključenje akcija.
Član 7.
Ovlašćuje se i zadužuje izvršni direktor Dragan Spasojević, da u ime i za račun
Društva Komisiji za hartije od vrednosti Republike Srbije podnese zahtev za brisanje
Društva iz registra javnih društava i da preduzima sve potrebne mere i aktivnosti u cilju
sprovođenja ove Odluke.
Ovlašćuje se i zadužuje Odbor direktora, da u slučaju potrebe, izvrši sve tehničke
korekcije ove odluke u cilju njene uspešne realizacije.
Član 8.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
8. TAČKA
S obzirom da nije bilo izlaganja i rasprave o predlogu Odluke o prestanku svojstva
javnog društva, prešlo se na izjašnjavanje.
Punomoćnik akcionara TP Čelik“ glasao je i ZA usvajanje ove odluke, što znači da a
je Skupština jednoglasno, sa 289.829 glasova (100 odsto od ukupnog broja glasova),
donela
ODLUKU (br. Sk. 5/14-7)
о prestanku svojstva javnog društva
Član 1.
Privredno društvo za trgovinu„Trgovina 22“, a. d., Kragujevac, matični broj
07165218, registrovano je u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre
kao akcionarsko društvo (u daljem tekstu: Društvo).
Danom stupanja na snagu Zakona о privrednim društvima („Službeni glasnik RS",
31/2011, 99/2011 i 83/2014) i Zakona о tržištu kapitala (,.SIužbeni glasnik RS" broj
31/11), Društvo ima status javnog akcionarskog društva.
Član 2.
Društvo je registrovano u Centralnom registru depou i kliringu hartija od vrednosti
kao izdavalac ukupno 289.829 akcije, nominalne vrednosti 890,00 dinara po akciji, oznaka
CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RS22DCE53154.
Danom stupanja na snagu Zakona о tržištu kapitala, odnosno Odluke о
razvrstavanju hartija od vrednosti uključenih na berzansko tržište na segmente i tržišne
segmente Beogradske berze, a. d., Beograd, akcije Društva su se nalazile na tržišnom
segmentu Open Market-akcije.
Akcije Društva su na dan donošenja ove odluke uključene na Open Market-akcije
Beogradske berze.
Član 3.
Konstatuje se da su ispunjeni uslovi za prestanak svojstva javnog društva u skladu
sa članom 70. stav 2. Zakona о tržištu kapitala („Službeni glasnik RS" broj 31/11), kao i za
isključenje akcija sa regulisanog tržišta Beogradske berze, segment Open Market-akcije.
Vlasničku strukturu kapitala Društva čini jedan akcionar TP „Čelik“, d.o.o., Beograd,
Ulica Balkanska broj 32, MB: 07032951, sa 100% učešća u kapitalu, koji je sve akcije
preuzeo putem ponuda za preuzimanje a potom i u postupku prinudnog otkupa akcija.
Član 4.
Privrednom društvu za trgovinu „Trgovina 22“, a. d., Kragujevac, prestaje svojstvo
javnog akcionarskog društva, s obzirom da su kumulativno ispunjeni uslovi za prestanak
javnog društva i povlačenja akcija sa regulisanog tržišta, u skladu sa članovima 70. i 123.
Zakona o tržištu kapitala.
Konstatuje se da prilikom donošenja ove odluke nije bilo nesaglasnih akcionara, a s
obzirom na vlasničku strukturu kapitala Društva koju čini samo jedan akcionar.
Član 5.
Ovlašćuje se i zadužuje izvršni direktor Dragan Spasojević da u ime i za račun
Društva Komisiji za hartije od vrednosti Republike Srbije podnese zahtev za brisanje
Društva iz registra javnih društava i preduzme sve druge radnje i aktivnosti u cilju realizacije
ove odluke, predviđene zakonskim propisima i drugim aktima.
Ovlašćuje se i zadužuje Odbor direktora da izvrši sve eventualne korekcije ove
odluke, ako je to neophodno za njeno izvršenje.
Član 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Sednica je završila sa radom u 12.30 časova.
Zapisničar,
Najdan Cvetanović
Predsednik Skupštine,
Miodrag Potkonjak
Komisija za glasanje:
- Boban Ordić
- Biljana Šolaja
- Viteza Kostić
___________________
___________________
___________________
Download

Zapisnik vanredne sednice Skupstine akcionara